30 Eyl 2016

Asgari Ücret Vergi dilimi sorunu çözüldü mü?

Asgari ücrette 2016 Eylül itibariyle vergi diliminden dolayı düşüş yaşanacak mı?

Soru: Merhaba. Asgari ücretten maaş alıyorum. şu an eylül 2016 maaşlarını bekliyoruz. maliye bakanı asgari ücrette vergi diliminin % 15'den % 20'ye çıkmasından dolayı asgari ücrette yaşanacak düşüşlere karşı asgari geçim indiriminde düzenleme yaparak asgari ücretin düşmeyeceğini söylemişti. bu konuda güncel resmi tebliğ yazı yayınlandı mı? eylül asgari ücret maaşımız düşecek mi?
Cevap: çalışma bakanlığı sitesinde yapılan asgari ücret hesaplamalarında baktığımızda henüz bir değişiklik yapılmadığı, asgari geçim indiriminin aynı kaldığını görmekteyiz.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
01.01.2016 - 31.12.2016
ASGARİ ÜCRET 1.647,00
SGK PRİMİ % 14 230,58
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47
GELİR VERGİSİ MATRAHI: 1399,95
KESİLEN VERGİ : 209,99
GELİR VERGİSİ %15 (*) 86,46
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53
DAMGA VERGİSİ % 0,759 12,50
KESİNTİLER TOPLAMI 346,01
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.300,99

2016 YILI VERGİ DİLİMLERİ
12.600 TL'ye kadar % 15
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası % 27
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası % 35

Yukarıdaki bilgiler ışığında asgari ücretin gelir vergisi matrahı 1399,95 TL'dir. Bu rakamı Eylül ayı dahil şimdiye kadar geçen 9 ay ile çarptığımızda 9 / 1399,95 = 12599,55 TL olarak dokuz aylık toplam gelir vergisi matrahı hesaplanmaktadır. Yukarıda vergi dilimine baktığımızda asgari ücret 2016 eylül itibariyle 12600,00 TL %15'lik vergi diliminin çok az bir miktar altında kaldığından yine asgari ücrete hesaplanan gelir vergisi % 15 orandan dikkate alınmaktadır. Gelir vergisi Matrahları toplamı önümüzdeki ay yani ekim 2016 itibariyle % 20'lik dilime denk gelecektir. Dolayısıyla ekim ayından itibaren asgari ücrette düşüş yaşanacaktır.

Kamudan haberler - Kamu24.net

29 Eyl 2016

Engelli Memura Yer Değiştirme Düzenlemesi!

Soru:Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in Ek Madde3 Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliğini düzenlemiş olup bu madde de "Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz" şeklinde ifade edilmiştir.

Burada belirtilen kadro imkanlarından engelli memurun atanmasını istediği yerdeki boş kadro bulunup bulunmadığından mı bahsedilmektedir yoksa mevcut çalıştığı kurumdaki hizmetine ihtiyaç duyulup

duyulmadığından mı bahsedilmektedir. Kısacası bu tayin taleplerindeki "kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır"ifadesinin kapsadığı sınırlayıcılık nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yer değiştirme suretiyle atanma başlıklı 72 ikinci maddesinde "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 72 maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile karalaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3'üncü maddesinde "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."denilmektedir.

Engelli Devlet memurlarının yer değiştirmede memurlar lehlerine pozitif bir ayrımcılık yapılmıştır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesince kurumlarca kurumsal şartların belirlendiği yer değiştirme yönetmelikleri yürürlüğe konulmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin ek 3 maddesi uyarınca Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve kurumsal yönetmeliklerde yer değiştirmek için aranılan şartlardan "kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır" dışındaki hususlar dikkate alınmadan atamalarının yapılabileceği düzenlenmektedir.

Engelli personelin yer değiştirmesi yapılabilmesi için kurumun kadrosunun olması gerektiği anlaşılması gerekir. Kurumun kişinin atanmak istediği yerde boş kadrosu yok ise genel mevzuat gereği tabi kişinin ataması yapılamaz.

Diğer taraftan, engeli istihdamının amacı kişilerin topluma kazandırılması yanında engelli personelin gücünden faydalanmak suretiyle kamu hizmetinin görülmesidir.

Kamu hizmeti göremeyecek durumda olan engelli kişilerin engelli statüsünde istihdamı mümkün bulunmamaktadır.

Kamu kurumları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görevleri personeli eliyle görmeleri gerekmektedir. Engelli personelin atanmak istediği yerde kişinin hizmetine ihtiyaç bulunması halinde sırf engellinin talebinin yerine

getirilmesi amacıyla yer değiştirilmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ek 3 üncü maddesinde yer alan "kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır" ibaresi boş kadro olmasını ve atanacağı yerde kişinin hizmetine ihtiyaç duyulmasını gerektirdiği ifade ettiği düşünülmektedir.

engellilersitesi.com

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları açıklandı.

Sonuçlarınıza bakmak için TIKLAYIN

28 Eyl 2016

Engelli Maaşlarındaki Hane Geliri Kıskacı Devam Ediyor!

2022 Sayılı Kanunla engelli vatandaşlarımıza aylık bağlanmaktadır.

2022/2’inci Maddesiyle;

65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;

a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (5253x0,093259=490 TL.) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,

b) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (3502 x0,093259=327 TL.) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda, aylık bağlanır.

Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3502 x0,093259=327 TL.) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır

65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur.

2022/ 1 inci maddesine göre aylık bağlananlara; başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını ilgili mevzuatına göre alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlamaları ve birinci fıkranın (a) bendi ile üçüncü fıkradaki koşulları taşımaları hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre aylık(490 TL.)  bağlanır.Aylık bağlanmasına esas teşkil eden engellilik oranı değişen kişilerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Engellilik oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşen kişiler ile üçüncü fıkrada belirtilen aylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayan kişilerin aylıkları kesilir.

İkinci fıkra kapsamına giren 18 yaşından küçük engelliler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamına girenlere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır. Bu engellilerin bakımı amacıyla ikinci fıkraya göre aylık bağlanacak kişilerden genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında kabul edilir.

Birinci fıkra hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları, bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.

**

TORBA YASA DA ENGELLİLER UNUTULDU MU?

Ø  2015 Yılında verilen katsayılar 2016 yılında yeniden ele alınmadı.

Ø  (a) ve (b) bentleri kapsamına giren engellilerden veya engelli yakınlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden(392,49 TL) fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. Ayrıca, 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre harçlık ödenenler de (143,88 TL.)muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu 2022 Sayılı Kanun  hükümlerine göre aylık bağlanamaz.

engellilersitesi.com

27 Eyl 2016

2016/5 KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2016/5 KPSS Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı

DUYURU
(27 Eylül 2016)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/5):
Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam istihdam edeceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2016/5 Tercih Kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış olup yerleştirme sonuçları 27 Eylül 2016 günü saat 15.10’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te verilmiştir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2016/5 Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
KPSS-2016/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Oransal olarak, en çok hangi üniversite ihraç yoluna başvurdu?

Aşağıdaki çalışma, ihraç edilen 2.345 adet akademisyenin üniversite bazında karşılaştırmasını yapmak için bu çalışma yapılmıştır.

Aşağıdaki çalışma, 15 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırılan ve 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ihraç edilen 2.345 adetakademisyenin üniversite bazında karşılaştırmasını yapmak için bu çalışma yapılmıştır.

Çalışmanın içeriğinde üniversiteler bazında akademisyensayısı, ihraç edilen akademisyen sayısı ve birbirlerine oranları yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizde çok üniversiteolduğundan ve oranların anlamlılığı bakımından özellikle 2006 sonrasında kurulan üniversiteler dikkate alınmıştır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile ilgili çok çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir.
Üniversitelerin akademisyen sayısı internet sitelerinden tek tek hesaplanarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın güvenirliği ve geçerliliği açısından bu sayıların tam olmasına özen gösterilmiştir.

[Akademisyen ihraç oranı = (İhraç edilen akademisyen sayısı / Toplam akademisyen sayısı) * 100] şeklinde formülize edilmiştir. Bu orana göre, ilk 5 sırayı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi almaktadır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bunların içerisinde %33,85 ihraç oranı ile göze çarpmaktadır. İkinci sırada yer alan Siirt Üniversitesinin ihraç oranı %8,99'dur. İlk 5 üniversiteden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin dışındaki dört üniversitenin ihraç oranlarının toplamı (%29,17) dahi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ihraç oranına ulaşamamaktadır.

2010 ve sonrasında kurulan 8 üniversitenin akademisyen ihraç oranlarına bakıldığında da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ihraç oranının diğerlerine göre yüksek olduğu görülmektedir. Hatta diğer 7 üniversitenin ihraçoranları toplamı (%31,77) da yine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ihraç oranına ulaşamamaktadır.

Ayrıca genel itibariyle Türkiye'de ihraç edilen kamu personeli sayısı 70.000, toplam kamu personeli 3.500.000 civarında ve genel ihraç oranı %2 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de ihraç edilen akademisyen sayısının 2.345, toplamakademisyenin 140.000 civarında ve ihraç oranının %1,7 olduğu görülmüştür.

672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Üniversitelerden İhraç Edilen Akademik Personel Sayıları ve Oranları

Kuruluş Yıllarına Göre Sıralama
Üniversitenin Adı
Kuruluş Yılı
Toplam Akademisyen Sayısı
İhraç Sayısı
İhraç Oranı (%)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
2015
130
44
33,85
BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
110
9
8,18
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
60
3
5,00
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
2010
210
12
5,71
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
430
20
4,65
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
782
32
4,09
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
1494
39
2,61
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
915
14
1,53
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2008
212
12
5,66
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
501
28
5,59
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
631
17
2,69
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
413
11
2,66
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
278
6
2,16
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
2007
367
33
8,99
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
438
21
4,79
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
902
41
4,55
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
375
13
3,47
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
419
11
2,63
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
575
12
2,09
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
448
6
1,34
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
471
6
1,27
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2006
699
44
6,29
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
735
36
4,90
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
970
39
4,02
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
587
23
3,92
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
855
31
3,63
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
700
19
2,71
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
806
14
1,74
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
691
10
1,45
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
700
9
1,29
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
450
5
1,11
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
654
7
1,07
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
781
6
0,77
NETİCE İTİBARİYLE; her türlü değerlendirmeye göre ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ihraç oranının çok yüksek olduğu, bu üniversitenin ayrı şekilde ve detaylı incelenmesi gerektiği, farklı bir biçimde uygulamanın yapıldığı çok nettir. Açığa alınan akademisyenlerin hiçbir şekilde yazılı/sözlü savunması alınmamıştır ve ne sebepleihraçların yapıldığı bilinmemektedir.
Oluşturulacak itiraz komisyon üyelerinin üniversite içerisinden olması değerlendirmenin sağlıklı yürütülemeyeceğinin göstergesidir. YÖK'ün tarafsız ve ayrı bir komisyon kurması daha uygun olacaktır.

www.memurlar.net

25 Eyl 2016

Çölyak Hastalığı Nedir?

ÇÖLYAK HASTALIĞI 
Buğdayda yaklaşık 30 farklı tür protein bulunur. Ne var ki bunlardan sadece ikisi olan glutenin ve gliadin, suyla karıştırıldığında gluten denen esnek maddeyi oluşturur. Gluten; ciklete benzer sert ve esnek bir maddedir. Buğday unu suyla karıştırılıp yoğurulduğunda, bu iki protein suyu tutar ve esnek gluten zincirlerini oluşturarak birbirine bağlanır. Bu proteinlerin unda çok miktarda bulunmasıyla un, suyu yapısına daha hızlı alarak güçlü ve esnek bir gluten oluşturur. Gluten, unlu gıdaların yapısını oluşturmakla beraber; çavdar, arpa ve yulaf gibi diğer tahıllarda da bulunur. Ama bunlar buğdayın bu fonksiyonunu tam olarak yerine getiremez.

Gluten: buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan bir tür proteindir. Hamurun kabarmasını sağlayan, raf ömrünü uzatan, elde edilen mamülün kalitesine önemli etkisi olan bir tür proteindir. Bu nedenle glutensiz unlarla yapılan ürünler çabuk bayatlamakta, şekil verirken zorlanılmakta ve kabarması gereken bir çok unlu mamul istenen nitelikte olmamaktadır. Mısır ekmeğinin fazla kabarmaması buna verilecek en iyi örneklerdir. Çölyak hastalığında bu proteine karşı barsaklarda bir karşı yanıt oluşmakta ve tüketildiğinde ishal şeklinde dışarıya atılmaktadır. Glutenin kana emiliminden sorumlu olan bir enzimin yokluğu bundan sorumlu tutulmaktadır.

Çölyak hastalığı (Gluten Enteropatisi): Bağırsaklarda besin emilimini sağlayan villus denen yapıların bozulmasına sebebiyet vererek yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlara neden olan  bir sindirim sistemi hastalığıdır.

Küçük çocuklarda kusma, ishal, karın şişliği, iştahsızlık, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi belirtilerle kendini gösterir. Bluğa girmede gecikme, Ca, K vit, Folik asit eksikliği, diş minesi defektleri genetik hastalıklar arasında en sık rastlananlardır. İleri yaşlarda sadece kansızlık, boy kısalığı, kemik zayıflığı ve nedeni bilinmeyen karaciğer hastalığı gibi çok farklı belirtiler gösterir.
Çölyaklı hastalar glutenli yiyecekler tükettiklerinde, ince bağırsaklarında ciddi zararlar oluşur. Bilhassa çok küçük ve parmak şeklindeki villus denen  ince bağırsaktaki emilimi sağlayan yapılar düzleşerek kaybolur ve görevini yapamaz hale gelir.

Yani villuslar olmadan kişi; ne kadar yiyecek yerse yesin, beslenemez.
Çölyak hastalığının tanısı ancak deneyimli bir gastroenterolog tarafından yapılacak kan tahlili ve ince bağırsak biyopsisi ile konabilir.

Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı bazen hastalık bir ameliyat, çocuk doğumu, hamilelik, viral enfeksiyon ya da şiddetli duygusal stresten sonra tetiklenebildiği gibi ilk seferde de aktif olabilir.  Çölyak bazen çocukluk, bazen ergenlik bazen de orta yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir.

Türkiye’de çölyak hastalığının görülme sıklığı 250 kişide 1 kişidir. 
Genetik olarak geçen kişilerde hayatın herhangi bir döneminde ortaya çıkabileceği gibi, gizli de kalabilir. Çölyak hastalığı olanların 1. Derecede akrabalarında % 8-18, tek yumurta İkizlerinde % 70 oranındadır.
Her yaş grubunda görülebilmektedir. Hastalarım arasında 3 yaşından 60 yaşına kadar her yaş grubundan çölyaklı bulunuyor.

Tanıdan sonraki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi gluten içermeyen besinlerle beslenmektir. Gluten buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunduğu için bu gıdalardan bir ömür uzak durmak gereklidir.

Çölyaklı kişiler; normal ekmek, makarna, pasta, börek, bisküvi ve benzeri çok sayıda gıdayı tüketmemelidirler. Mısır, pirinç, soya ve patates unu gluten içermediği için tüketilebilir. 

Hastalığın genetik olarak yatkın kişilerde erken ortaya çıkmasını engellemek ve gelişme döneminde verebileceği zararları önlemek için süt çocukluğu döneminde anne sütünün olabildiğince uzun verilmesi, geçiş dönemi beslenmesinde ise buğday ve benzeri tahılları içeren ek besinlerin beslenmeye mümkün olduğunca geç sokulması uygun olacaktır. 
Çölyak hastalığının tek tedavisi diyettir. Çölyak hastalığı kişinin ömür boyu birlikte yaşadığı arkadaşı gibidir. 
Gluten içermeyen her besin diyette serbesttir. Temel besin gruplarımız olan et grubu, sebze-meyve grubu, süt-yoğurt grubu ve tahıl grubu besinlerden glutensiz olanlar yeteri kadar alınmalıdır. Çölyak Hastalığında İyileşme Süresi Glutensiz diyetle semptomatik iyileşme iki gün içinde olumlu olmaktadır. Klinik iyileşme haftalar sürer. 

Burada en önemli nokta tahıl grubundan gluten içermeyen, pirinç, mısır, darı, kuru baklagiller, bezelye unu, bakla unu, soya fasulyesi ve soya unu ve glutenden arınmış özel ürünler tüketilebilmesidir. 

Çölyaklılarda başta kemik erimesi, alerjiler, enfeksiyonlara yatkınlık, anemi, vitamin ve mineral noksanlığına bağlı hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir. 

Türkiye’de çölyaklı olup çölyakla yaşamak hayli zordur. Bunun en önemli sebebi ise buğdaya dayalı bir beslenme kültürümüzün olmasıdır.

UTEYKİF Ankara temsilcisi
Alisa Çiçek Akyol
haberlerankara.com

KPSS yerleştirme takvimi güncellendi

ÖSYM, 2016 KPSS yerleştirme takviminde değişiklik yaptı.
DPB'nin 2016 KPSS takvim değişikliğine ilişkin duyurusu şöyle:
Bilindiği üzere, 2016 KPSS Önlisans ve 2016 KPSS Ortaöğretim Sınav tarihleri ÖSYM Başkanlığınca değiştirilmiş olup;  2016 KPSS Önlisans sınavı 16 Ekim 2016 tarihinde, 2016 KPSS Ortaöğretim sınavı ise 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacaktır. 
Bu çerçevede, Başkanlığımızca daha önce duyurulan 2016 yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi 2016/2 dönemi için aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
2016 YILI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ


DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması


Tercih Kılavuzunun ÖSYM Başkanlığına gönderilmesi

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması 
KPSS 1. Yerleştirme

01 Mart - 13 Mayıs 2016 
01 Haziran 2016
22 Haziran - 01 Temmuz 2016 
 KPSS 2. Yerleştirme

08 Ağustos – 18 Kasım 2016 
02 Aralık 2016
  21 - 30 Aralık 2016  


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

24 Eyl 2016

DGS Sınav Sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2016 DGS sınav Sonuçlarını açıkladı.

DUYURU
(24 Eylül 2016)
2016-DGS:
Sınav Sonuçlarının Açıklanması
21 Ağustos 2016 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2016-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 24 Eylül 2016 günü saat 02:15’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilenen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sınav Sonucunuz bakmak için TIKLAYIN
Sayısal Bilgiler için TIKLAYIN