31 Ağu 2016

GİB, EKPSS ile atananlardan istenen belgeler açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekpss ile kurum bünyesine atananlardan istenen belgelere ilişkin duyuru yayımladı.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına yerleştirilen adayların;
 1. -EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
 2. -ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
 3. -Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
 4. -Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
 5. -Adli sicil ve arşiv kaydı olup, olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
 6. -Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
 7. -Engellilik durumunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti,
 8. -Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
 9. -Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,
 10. -Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Kurumdan temin edilebilir.)
 11. -Mal bildirim beyannamesi, (Kurumdan temin edilebilir.)
 12. -Kamu görevlileri etik sözleşmesi(Kurumdan temin edilebilir.)
Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 20.09.2016 tarihine kadar ;
Ankara, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Muğla, Tekirdağ, İl’lerine yerleşenler Vergi Dairesi Başkanlıkları İnsan Kaynakları  Müdürlüğüne,
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.
Duyurulur. 26/08/2016

EKPSS ile Sağlık Bakanlığı'na atananlardan istenen belgeler

Sağlık Bakanlığı 2016/1 EKPSS ile kurum bünyesine atananlardan istenen belgeleri açıkladı.

EKPSS-2016 1/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına Göre Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru
Aşağıda belirtilen maddeleri dikkatle okuyunuz.
Genel Müdürlük Makamının Onayına istinaden; Bakanlığımız kadrolarına yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 09/09/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA BULUNDUĞU İLİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE, bizzat kendisi elden teslim edecektir. Eksik, posta veya kargo ile gönderilen ve teslim tarihinden sonra getirilen evrak kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan EKPSS- 2016/1 Kura ile Engelli Memur Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatına yerleştirilmesi yapılanlardan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Atanmaları Hakkındaki Yönetmelikteki; “Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formu ile adli sicil ve askerlik durumu ile ilgili beyanda bulunurlar. Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların bu beyanlarının doğruluğu yetkili mercilerden kurumlarınca teyit edilir.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. (Ancak bu belgelerden adli sicil kaydı ve askerlik durum belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

İSTENEN BELGELER:
1. İnternet adresimizde yayınlanan EKPSS- 2016/1 Kura İle Engelli Memur Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,
2. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olduğuna dair “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane başhekimliği/yöneticiliğince onaylı sureti.
3. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
4. Mezuniyet Belgesi;
- Yerleştiği unvan/branşın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,
- Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,
- Önlisans ve Lisans mezunu olarak yerleşenlerin https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge.
- Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 1/2 5. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),
6. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanların doldurulmuş ve imzalanmış, arkalı önlü tek nüsha) aslı,
7. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),
Önemli; Askerlik durum belgesi, adli sicil belgesini evrak tesliminde verenlerin belgeleri kabul edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR; (Mutlaka Okuyunuz!)
1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.
2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlara (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu dahil) yerleştirmeleri yapılıp, evrağını sehven Bakanlığımıza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden sorumluluk adaylara ait olacaktır.
3. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.
4. Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.
5. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.
6. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.)
7. Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

ATAMALAR;
- Atamaya esas belgeler teslim edildikten sonra Bakanlımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara ve EKPSS- 2016/1 Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacaktır.
ÖNEMLİ HATIRLATMA;
- EKPSS- 2016/1 Kura İle Engelli Memur Açıktan Yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız bağlı kuruluş kadrolarına yerleşenler atama evraklarının teslimi ve diğer bilgiler için aşağıda belirtilen internet adreslerden bilgi almaları gerekmektedir.
1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,
2- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına Yerleşenler; http://www.thsk.gov.tr adresinden bilgi almaları gerekmektedir.

Eş durumundan nakli çıkmayan öğretmen aylıksız izin alabilir mi?


MEB, aile birliği mazeretine bağlı tayinlerde, taleplerin yüzde 75'ini sağlayabildi. Nakli çıkmayan öğretmenler ne yapabilir?
MEB, eş durumu tayinlerinde, başvuruda bulunan 26 bin öğretmenin talebinin yüzde 75'ini karşılayabildi.
Dün yayınlamış olduğumuz haber sonrasında Bakanlıkla bir görüşme gerçekleştirdik.
Bakanlık yetkilileri, 2015 yaz dönemi tayinlerinde il/ilçe emri uygulamasının 1.400 kişiyi, 2016 Şubat tayinlerinde ise 800 kişiyi kapsadığını belirterek, "Ancak şuan ortaya çıkan durum geçmiş sayısal verilerinin çok çok üzerindedir. Şuan 6 bini aşkın öğretmen için naklen gidilmek istenen yerde boş uygun normumuz bulunmamaktadır. Öğretmenleri ihtiyaç olmamasına rağmen il/ilçe emrine atayarak atıl halde bırakacak bir uygulamayı sürdürmemiz mümkün değil" dedi.
Bakanlık kamu yararı ve hizmet gereklerini de düşünerek neler yapılabileceğini tartışırken, bir hususu önemle hatırlatmak istiyoruz.
652 sayılı KHK'nın 37. maddesi şu şekildedir:
"(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar."
Bu maddeye göre, özür durumundan dolayı atamalarda nakli çıkmayan öğretmene 3 yıl süreyle aylıksız izin verilebilmektedir. Bunun için özür durumundan yer değiştirmeler sırasında açılan kadrolardan tercihte bulunması gerekmektedir. Ancak bu maddeden yararlanabilmek için 40 tercihte bulunmak veya 41. seçeneği işaretlemek zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir öğretmen tek tercih yapması ve açıkta kalması durumunda da, bu maddeden yararlanabilir.
Bu hak, 657'nin 108. maddesinde yer alan ve 5 yıl hizmeti olan memurlara 6+6 ay süreyle aylıksız izin verilmesini öngören hükme ilave bir haktır.
Uygulamadan bir çok il milli eğitim müdürlüğünün haberi olmadığı için, başvurda bulunacak öğretmenlerin 652 sayılı KHK'nın 37. maddesine binaen başvuruda bulunduklarını belirtmeleri uygun olacaktır.

30 Ağu 2016

SGK'dan Bayram Öncesi Maaşlar Ödenecek Açıklaması

SGK, Kurban Bayramı Öncesi (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanlara ödeme yapacak

SGK'dan yapılan açıklama şöyle;

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinde, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıkların, her ay peşin olarak ödeneceği, gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Kurban Bayramının 12, 13, 14 ve 15 Eylül 2016 tarihlerine rastlaması nedeniyle, SGK'dan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanların 2016/Eylül dönemi gelir/aylık ödemelerinin, tahsis numarasının son rakamı; 9, 7, 5, 3 ve 1 olanların 8 Eylül 2016 tarihinde; 8, 6, 4, 2 ve 0 olanların 9 Eylül 2016 tarihinde, daha önce her ayın 8-14'ü tarihleri arasında ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ise 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında ödenecektir"

kaynak: kamu24.net

29 Ağu 2016

EKPSS ile Kültür Bakanlığı'na Atananlardan İstenen Belgeler

ÖSYM TARAFINDAN EKPSS-2016 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU.
GENEL AÇIKLAMA              :
Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 20/09/2016 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Ankara adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.

Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 29/08/2016 tarihi veya sonrasına ait olması, en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun süreli olması halinde, süresinin dolmamış olması ) Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

2016 EKPSS Tercih Kılavuzunun (2.3) bölümünün 11 inci maddesinde yer alan hususlara sahip olup, herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu çalışan personelin görev yaptıkları kurumu ve kadro unvanını belirtir bir dilekçe ile (EKPSS-2016 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), EKPSS – 2016 - ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese teslim etmeyen, posta ile yaptıkları başvuruları (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydı yapılmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanların başvuruları esnasında bu hususu beyan etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, aynı Kanunun 125(e) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

7. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup, ayrıca bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

8. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Mustafa GENÇ            0312 312 49 05,

GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER
1) EKPSS - 2016 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

2) EKPSS – 2016, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

3)“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu,

4)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)

5)Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),

6)Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği, (*)

7)29/08/2016 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı) (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),

8)Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),

9)4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

10)Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
11)Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız).
12)Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız)
13)Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (3 nüsha), (İndirmek için tıklayınız).

(*) Yukarıda (4), (6) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulundukları yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. 

Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak tasdik işleminde, tasdik eden görevlinin adı-soyadı ve unvanı, tasdik tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.

EKPSS ile MEB'e yerleşenlerin görev öncesi nakilleri yapılabilecek

26/08/2016 2016/1 ENGELLİ PERSONEL (EKPSS-KURA) YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Sayın Yetkili,

2016/1 engelli personel (EKPSS-Kura) yerleştirilmeleri ÖSYM tarafından 24/08/2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından ilinize üst yazı ile gönderilecek olan listeler incelenerek; isimleri bulunan tüm engelli (aday) personele (ilinize yerleştirilen, ilinize yerleştirildiği halde iliniz dışında başka bir il tercihinde bulunan veya başka il'e yerleştirildiği halde ilinizi tercih eden) göreve başlatılmadan öncelikle, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere iller arası veya il içi yer değişikliği hakkından yalnızca birisinin kullanılacağına ilişkin bilgi verilmelidir. Aksi takdirde sorumluluk Valiliğinizde olacaktır.

İlinize telefon, mail diğer haberleşme araçlarıyla veya şahsen ulaşan engelli (aday) personele mağdur olmamaları açısından aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bilgi verilerek buna göre işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

1- 2016/1 EKPSS-Kura sonucu ilinize yerleştirilen ve ilinizde göreve başlamak isteyen engelli (aday) personelin Genel Müdürlüğümüz tarafından ilinize gönderilecek olan yerleştirme listesinin bulunduğu üst yazıda belirtilen tarihe kadar göreve başlatılması,

2- 2016/1 EKPSS-Kura sonucu ilinize yerleştirildiği halde başka ilde görev yapmak isteyen engelli (aday) personelin iliniz tarafından alınan il değişikliği dilekçesi, tercih sonuç belgesi ile Genel Müdürlüğümüz tarafından ilinize gönderilecek olan yerleştirme listesinin (kontrol edilerek) bulunduğu üst yazıda eki (EK-5) liste ile birlikte gereği için tercih ettiği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bilgi için ise sadece (EK-5) listenin üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

hususunda gereğini ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Merkez Atama Dairesi Başkanlığı
Taşra Atama Çalışma Birimi

www.memurlar.net

H Sınıfı Ehliyeti Sorunları Devam Ediyor!

Sitemize H sınıfı ehliyetlerin kaldırılmasıyla birlikte sık sık konu ile ilgili sorular gelmektedir. Bu hafta gelen soru üzerinden konuyu tekrar açıklamaya çalışacağız.

Takipçimiz geçtiğimiz yıl aralık ayında B sınıfı ehliyeti olan bir kişinin değiştiremeden yeni yıla girdiği için yasanın değiştiğini ve H sınıfı ehliyetin verilmeyeceğini belirterek trafik ehliyetimi değiştirmeyi istediğini belirtiyor ve talebi reddediliyor.  Takipçimiz soruyor.

ÖTV'siz araç alabilmek için hangi yolu izlemem lazım? Elimdeki raporun herhangi bir değeri kalmadı mı ? Mevcut B sınıfı ehliyetimi yeni yasaya göre belirlenen engelli B sınıfı ehliyetine dönüştürmem için izlemem gereken yol nedir? Değiştirdiğimde ÖTV indiriminden yararlanabilecek miyim?

Bilindiği üzere, 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda düzenlenen sağlık raporuna; tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir.

İl sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. Bu komisyon il sağlık müdürlüğünce uygun görülen ilçelerde de oluşturulabilir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona elektrik mühendisi dâhil edilebilir. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol edilebilir.

Sürücünün sağlık şartları ile araçta bulunması gereken özel tertibatlara ilişkin kod numaraları, sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosuna uygun olarak sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin ilgili bölümüne yazılır.

Yeni düzenleme ile H sınıfı ehliyet yürürlükten kaldırılmış ve bu düzenlemeler getirilmiştir. Engelliler 01.01.2016 tarihinden sonra alacakları özel tertibatlı araç kullanabileceğine dair rapora ilaveten İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından da Sağlık raporlarının ilgili bölümüne Özel Tertibat Kod numarasının yazılması gerekmektedir. Özel tertibatlı araç alacak engelliler ancak bu işlemden sonra sürücü belgesi almaları durumunda ÖTV indiriminden yararlanabilirler.

Bu bilgiler çerçevesinde takipçimizin özelinde bu durumdaki engelli vatandaşlarımızın yapması gerekene geldiğimizde, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız Sağlık kurulu raporunu yenileyerek, İl sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyona gitmesi Komisyondan alınacak sürücü belgesinin kot numarasını belirleyerek bunu sağlık raporunun ilgili bölümüne yazdırması gerekmektedir.

Daha sonra emniyete giderek özel donanımlı, ya da otomatik vitesli araç kullanabileceğine dair yeni sürücü belgenizi çıkardıktan sonra ÖTV istisnasından yararlanarak araç alma imkânınız olacaktır.

engellilersitesi.com

28 Ağu 2016

Yeni Alınacak Engelli Sağlık Raporunda İzlenecek Yol !

Mesaj : yeni alınacak engelli raporlarında izlenecek yol nasıl olur aile hekimi sevk yapıyormuş hastaneye oda yüzdelik belirtmeden olur veya olmaz diyerek il sağlık müdürlüğüne bildiriyormuş doğrumudur selamlar

CEVAP:Engelli vatandaşlarımızın, kendilerine sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri için almaları zorunlu olan sağlık Kurulu Raporu; 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine göre verilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporunun hangi sağlık kurumundan alınacağı da bu yönetmelik te belirtilmiş olup yönetmeliğin 7. Maddesi gereği belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve internet sitesinde yayımlar. Kısaca belirtmek gerekirse Tam teşekküllü devlet hastaneleri, Üniversitelerin ve Sağlık bakanlığının araştırma hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu alınabilir.

Sizin sorunuza gelecek olursak; Mehmet bey Sağlık raporu ile SağlıkKurulu Raporu farklıdır. Engellilerin sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için almaları gereken rapor Engelli Sağlık Kurulu Raporudur. Bu raporda yukarıda anlattığım şekilde alınır.

Sağlık Kurulu Raporuna itiraz

Alınan Sağlık Raporuna raporu isteyen kurum veya raporu alan bireyler itiraz edebilir. İtiraz kişinin bulunduğu ilin Sağlık İl Müdürlüğüne yapılır. Sağlık İl Müdürlüğü ilgiliyi sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın bir başka hastaneye sevk eder. 1. raporla 2. raporun aynı olması durumunda rapor kesinleşir. 2 rapor arasında fark olması durumunda Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Sağlık Raporu nereden alınır

Çeşitli iş ve işlemler için ( İşe girmek, normal ehliyet almak veya değiştirmek vb.) gerek kamu kurumlarının gerekse özel sektör yetkililerinin istemiş olduğu Sağlık Raporu ise aile hekiminden ve diğer sağlık kuruluşlarından da alınabilir.

engellilersitesi.com

27 Ağu 2016

MEB, 2016/1 EKPSS ile yerleşen adaylara duyuru yayımladı

2016/1 EKPSS Kapsamında Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru.

Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmelerine ilişkin atama ve kura töreni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle 24/08/2016 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız taşra teşkilatı emrine 2016/1 EKPSS sonucuna göre ortaöğretim mezunlarından 1.950 adet; Kura sonucuna göre ilköğretim/ortaokul/ilkokul mezunlarından 1.200 adet olmak üzere toplam 3.150 adet hizmetli unvanına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmıştır.

24/08/2016 tarihiitibariyle yerleştirilen engelli (aday) personelin atamaları yerleştirildikleri veya göreve başlatılmadan tercihte bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Konu hakkında gerekli bilgiler 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü atama biriminden alınabilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Bayan polislere başörtüsü takabilecek

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bayan polislere başörtüsü serbestliği geldi.
Bayan polislere başörtüsü serbestliği geldi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği, 27 Ağustos 2016 tarihi itibariyle değişti.
Yapılna değişiklik ile iki maddede değişiklik yapıldı.
Birinci değişiklikte bayan emniyet mensuplarının başörtüsü takabilmesi için düzenleme yaılmıştır. Buna göre bayan polisler "şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma renginde desensiz giysiler"i başörtüsü olarak kullanabilecektir. Buna göre başörtüsü yüzü kapatmamalı ve üniforma renginde desensiz olmalıdır.
İkinci düzenleme ise yönetmeliğin yürürlük maddesi olup teknik bir düzenlemedir, personeli ilgilendirmemektedir.
İŞTE YAPILAN DÜZENLEMENİN MADDE KARŞILAŞTIRMASI
ESKİ HÜKÜMYENİ HÜKÜM
i) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir."Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine"

26 Ağu 2016

Engelli İstihdamındaki Sorunlar! İşte Gerçekler

Toplumda yaşayan on binlerce engelli vatandaşların genel sorunu olan istihdam edilememe maalesef günümüz şartlarında engellileri çok zor durumda bırakmaktadır.

Ancak engellilerin istihdamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından gereken özenin gösterilmediği engellilerin ortak görüşüdür. Kaldı ki kamu kurum ve kuruluşlarında toplam çalışan memur sayınının % 3 oranında engelli memur çalıştırılması zorunluluğu var iken bu sayı çoğu kamu ve kuruluşları tarafından göz ardı edilmekte ve bunun için 07.02.2014 tarih, 28906 sayı ve 2014/5780 karar sayısı ile Resmi Gazetede çıkarılan yönetmelik uygulanmamaktadır. Burada en büyük sorumluluk da şüphesiz Devlet Personel Başkanlığına düşmektedir.

Burada Devlet Personel Başkanlığı (DPB)'nın yapması gerekenlerin başında, kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerini sağlayarak mevcut %3 lük engelli kontenjan sayısını gerekli yaptırımlar ve cezai müeyyediler sağlayarak elde etmektedir.

Engelli memur adaylarının geçtiğimiz günlerde tercih sonuçlarının açıklanmasıyla meraklı bekleyişi son buldu. Sonuçlar açıklandığında kimi engelli kardeşlerimiz sevindi, kimileri ise hayallerini bir sonraki atamalara bıraktı. Peki sıkıntı nerede?

ENGELLİ İSTİHDAMINDAKİ SORUNLAR

Toplumda yaşayan on binlerce engelli vatandaşların genel sorunu olan istihdam edilememe maalesef günümüz şartlarında engellileri çok zor durumda bırakmaktadır.

Ancak engellilerin istihdamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından gereken özenin gösterilmediği engellilerin ortak görüşüdür. Kaldı ki kamu kurum ve kuruluşlarında toplam çalışan memur sayınının % 3 oranında engelli memur çalıştırılması zorunluluğu var iken bu sayı çoğu kamu ve kuruluşları tarafından göz ardı edilmekte ve bunun için 07.02.2014 tarih, 28906 sayı ve 2014/5780 karar sayısı ile Resmi Gazetede çıkarılan yönetmelik uygulanmamaktadır. Burada en büyük sorumluluk da şüphesiz Devlet Personel Başkanlığına düşmektedir.

ÖZÜR GRUBU DİKKATE ALINMIYOR!

657 sayılı Kanun'da hem de ilgili Yönetmelikte yerleştirme işlemlerinde özür grubunun dikkate alınacağı ifade edilmesine rağmen maalesef buna dahi uyulmuyor. Bu örnek o kadar yaygın ki, adeta kamu kurumları engelli istihdamı konusunda kan ağlıyor.

Uygulamada yaşanan sorunlar, engel grupları dikkate alınmadan yapılan yerleştirmenin nasıl bir sonuç doğuracağının ilgili kurumlar tarafından hesap edilmediğini göstermektedir. İstihdamla kamu yararı ve hizmet kalitesinin aynı paralelde gitmesi olmazsa olmaz bir zorunluluktur.

 Hatta engelli istihdamındaki belirttiğimiz yanlıştık nedeniyle kurumlarda engellilere yönelik çok ciddi tepkiler oluşmaya başlamıştır. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızın memur olarak atanması ile yaşamaları gereken mutluluğun işyerindeki olumsuz bakışlarla mutsuzluğa dönüşmesini engelleyecek tedbirlerin alınması şarttır.

Bu yıl yapılan ve geçtiğimiz günlerde açıklanan 2016/1 EKPSS tercihlerinde toplam 4 bin 893 kadro yer almıştı. Bu kadrolar için 41 bin   ortaöğretim mezunu, 7 bin 700 önlisans mezunu ve 5 bin 500 lisans mezunu başvuru yaptı.

ÖSYM'nin 2016/1 EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre 48 orta öğretim, 107 ön lisans ve 146 lisans kadrosuna ait olmak üzere toplam 301 kadro boş kaldı. Yani 301 engelli kardeşimizin hayalleri bir sonraki atamaya kaldı.

Bu 301 kadronun boş kalması konusunda Devletin burada büyük bir hata yaptığı aşikar. Bunun nedenini neden binlerce kadro açıklanırken 300 kadar kadronun boş kaldığını bir sonraki yazımızda detaylıca açıklayacağız.

engellilersitesi.com

Kamu Kurumlarının Engelli Memur Açığı Sayıları

Devlet personel Başkanlığının açıkladığı 2016 Nisan verilerine göre kamuda toplam 21 bin 040 engelli memur açığı var.
Devlet personel Başkanlığının açıkladığı verilere göre Nisan 2016 dönemi itibariyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilen Engelli Memurlara İlişkin Genel Dağılımı aşağıdaki şekildedir.
Mevcut Memur Sayısı 2.132.637 
Engelli Kontenjanı % 3 (5) 64.191 
Çalışan Engelli Memur Sayısı 43.151 
Açık Engelli Kontenjanı 21.040

İşte 2016 Nisan itibariyle en çok engelli personel açığı olan kamu kurumları:

1-Milli Eğitim Baklanlığı: 13 Bin 746 Kişilik engelli personel açığı

2-Diyanet İşleri Başkanlığı: 2 Bin 012 kişilik engelli personel açığı

3-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu: Bin 890 Kişilik engelli personel açığı

4-Adalet Bakanlığı: 1374 Kişilik engelli memur personel açığı

5-Türkiye Halk Sağlığı K.B. : 987 Kişilik engelli personel açığı

6-Emniyet Genel Müdürlüğü: 359 Kişilik engelli personel açığı

7-Gümrük Ve ticaret Bakanlığı: 229 Kişilik engelli personel açığı

8-Sağlık Bakanlığı: 399 Kişilik engelli personel açığı

9-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: 19 Kişilik engelli personel açığı

10-Gıda tarım ve Hayvanclık Bakanlığı: 16 Kişilik engelli personel açığı

Tüm Kurumların Engelli Memur açığı için TIKLAYIN

Kaynak:engellilerdunyasi.com

Engelli istihdamında yaşanan acı gerçekler

Hala Kamu Personel İstihdam Stratejisi'nin çıkarılmamış olması engelli istihdamında ciddi şekilde karmaşa yaşanmasına sebep olmaktadır. Daha önceki yazılarımızda Kamu Personel İstihdam Stratejisi'nin nasıl olması gerektiğini detaylarıyla izah etmiştik. Yıllardır bu köşede yazmış olmamıza rağmen hala Kamu Personel İstihdam Stratejisi'nin çıkmamış olması da başka bir sorundur.

Bu bağlamda engelli istihdamında yaşanan sorunları engelli hizmetli özelinde izah etmeye çalışacağız. Şu an kamu kurumlarında 2.401 kadın engelli ve 12.363 erkek engelli olmak üzere toplam 14.764 engelli hizmetli istihdam edilmektedir. Bu rakamın oldukça yüksek olduğunu belirtmek isteriz.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi yapılan engelli hizmetli personel ciddi bir sorun kaynağı olmaya başlamıştır.

Engelli hizmetli personel istihdamı öyle bir noktaya gelmiştir ki bu personelin hizmetini yapmak için de başka bir personel istihdamı şart olmuştur. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'yla amaçlanan kamuda istihdam edilen engelli memur istatistiklerinin biraz daha yüksek görünmesini sağlamak mıdır, yoksa engelli vatandaşlarımızın hayata engelsiz katılımlarını sağlamanın olmazsa olmaz unsurlarından biri olan istihdam problemlerinin çözülmesi midir? Öncelikle tek cevabı olan bu iki sorunun cevaplandırılması gerekmektedir. Bu cevap doğrultusunda da objektif bir yaklaşımla Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesinin ve bu maddeye dayanılarak yapılan uygulamaların tartışmaya açılması gerekmektedir.

Engelli istihdamıyla ilgili sayısal veriler
Devlet Personel Başkanlığı'nın yayınlanan Kasım 2015 tarihli istatistiklerine göre İstihdam Edilen Engelli Memurlar'ın hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir;
1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: 4.872 Kadın + 14.026 Erkek toplam; 18.898
2- Sağlık Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: 786 Kadın + 927 Erkek toplam; 1.713
3- Teknik Hizmetler Sınıfı: 291 Kadın + 1.489 Erkek toplam; 1.780
4- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 695 Kadın + 1.583 Erkek toplam; 2.278
5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 21 Kadın + 50 Erkek toplam; 71
6- Din Hizmetleri Sınıfı: 104 Kadın + 1.047 Erkek toplam; 1.151
7- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: 2.401 Kadın + 12.363 Erkek toplam; 14.764
8- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 1 Erkek.

Bu rakamlar toplandığında 9.170 kadın ve 31.486 Erkek engelli olmak üzere, toplam; 40.656 engelli memur istihdam edilmektedir. Görüleceği üzere, 10 hizmet sınıfından Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına memur alınmıyormuş. Biz engelli istihdamının üzerinde düşünülmeye değer olduğunu düşünüyoruz, ya siz?

Kaynak: yenisafak.com.tr

Görme Engelli çocuğunu dışlayan Anne !

Ben bir engelliyim, görme engelli...
Engelli olmak kusur sıkıntı çile değil benim için ama neden ANNEM beni her defasında horluyor ben bıktım yoruldum bu durumdan...
Tamam annem beni evde sürekli el üstünde tutuyor gözüküyor ama işin aslı öle değil.Herşeyin suçlusu sensin senin yüzünden böle oluyor,diğer 4 kardeşin neden beni üzmüyor da sen bana sertsin diyor.
Her zaman için diğer kardeşlerimin doğrusu onun için bir emir oluyor benden hiç bir fikir sormuyor bile.
Ben bu yazıları şu anda sizlerla paylaşırgen bile gözlerim doluyor Annemin evlatı değilmiyim gözlerim görmüyorsa aklımdamı yok diyorum.ufacık tartışmamız olduğunda sen insanmısın Allah bildiği gibi etsin seni diyor...

Halbuki ben bakıma muhtacım tırnaklarımı kesemiyorum saçlarımı tarayamıyorum...yemeğimi yapamıyorum tek başıma yürüyemiyorum anlacağınız ben anneme mecburum ama o
bu durumdan rahatsız.

Benim anladığım anne modelini çözdüm kafamdan ANNEM.Gamze sen benden beş metre uzak ol her lafa girme hayatımdan uzak dur sadece evin bir köşesinde 5 yaşındaki çocuklar gibi tur diyor.
Ya böyle bişe olabilirmi her şeyden önce annemizin bizlere sahip çıkması ilğilenmesi arkadaş olması.Elimizden tutup alışveriş merkezlerine felan götürmesi gerekmez mi.

Benim annem bunu yapmıyor devamlı kendi dünyasında geziyor tozuyor diğer abilerimin yanına gitip haftalarca kalıyor.Banada şunu diyor ya gel bir köşede otur sesin bile çıkmasın.Yada manisa da yani altı üstü oturduğumuz evede abinle kal secim senin diyor..

Biliyormusunuz ben sizlere çok ama çok özeniyorum.
Benim size tek bir sorum olacak siz benim yerimde olsanız ne yapardınız bu kadar dışlanmak dan yoruldum. (Gamze)(Hayata Dair)

 UYARI:Bu yazının tüm hakları engellilerdunyasi.com'ye ait olup  www.engellilerdunyasi.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.Aksi halde yasal takip başlatılacaktır.

EKPSS birincisi Diyarbakır'ı tercih etti

EKPSS'de 100 puan alanlar hangi kadrolara yerleşti? Lisans düzeyinde 100 tam puan olan üç birinciden birisi olan Sosyal Çalışmacı Diyarbakır'ı seçti.

2016/1 EKPSS tercihleri bugün itibariyle açıklandı. Memurlar.net olarak taban ve tavan puanlar üzerinde yaptığımız incelemenin sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.

Orta öğretim düzeyinde 100 tam puan alan EKPSS birincileri şu kadrolara yerleşti:

* BDDK- İstanbul- Teknisyen
* Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Sivas- Memur
* Kültür ve Turizm Bakanlığı- Gaziantep- Memur

Önlisans öğretim düzeyinde 100 tam puan alan EKPSS birincileri şu kadrolara yerleşti:

* Orman Genel Müdürlüğü- Osmaniye- Memur
* Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Adıyaman- Memur

Lisans öğretim düzeyinde 100 tam puan alan EKPSS birincileri şu kadrolara yerleşti:

* Orman Genel Müdürlüğü- İzmir- Mühendis (Kimya)
* Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Sosyal Çalışmacı- Diyarbakır
* TRT- Ankara- Memur

www.memurlar.net

Engellilerin Kanuni Atanma Hakkı Yeniyor mu?

Engellilerin Kanuni Atanma Hakkı Yeniyor! Acilen 2. Atama Yapılmalı
2016/1 EKPSS tercihlerinde toplam 4 bin 893 kadro yer almıştı. Bu kadrolar için 41 bin   ortaöğretim mezunu, 7 bin 700 önlisans mezunu ve 5 bin 500 lisans mezunu başvuru yaptı.

ÖSYM'nin 2016/1 EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre 48 orta öğretim, 107 ön lisans ve 146 lisans kadrosuna ait olmak üzere toplam 301 kadro boş kaldı. Yani 301 engelli kardeşimizin hayalleri bir sonraki atamaya kaldı.

Bu Kadar engelli açığı varken PEKİ 301 KADRO NEDEN BOŞ KALDI ?
KurumÜnvanİlKontenjanBoş Kadro
Genelkurmay Başkanlığı
2101Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6008 - Büro Yönetimi - Tıp Sekreterliği Dalı (Dal kod: 101)
6209 - Sağlık Hizmetleri Sekreterliği - Tıbbi Sekreterlik Dalı (Dal kod: 101)
7225Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması.
Sağlık TeknisyeniAnkara22
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruAdıyaman11
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruAğrı11
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruDiyarbakır21
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruElazığ11
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruGaziantep11
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruHakkari11
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruKars11
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruMalatya11
Sağlık Bakanlığı
2087Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6201 - Acil Sağlık Hizmetleri - Acil Tıp Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruMardin11
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
2099Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6210 - Tıbbi Laboratuvar - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruBitlis11
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
2099Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6210 - Tıbbi Laboratuvar - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruElazığ11
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
2099Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6210 - Tıbbi Laboratuvar - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Memuruİstanbul11
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
2097Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6207 - Radyoloji - Radyoloji Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Memuruİstanbul75
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
2125Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Hemşirelik Dalı (Dal kod: 101)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Sağlık Memurluğu Dalı (Dal kod: 103)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Ebelik-Hemşirelik Dalı (Dal kod: 104)
HemşireMuş11
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
2125Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Hemşirelik Dalı (Dal kod: 101)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Sağlık Memurluğu Dalı (Dal kod: 103)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Ebelik-Hemşirelik Dalı (Dal kod: 104)
HemşireŞırnak22
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2093Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6204 - Diş Protez - Diş Protez Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruDiyarbakır11
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2099Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6210 - Tıbbi Laboratuvar - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruErzincan11
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2099Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6210 - Tıbbi Laboratuvar - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruErzurum11
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2125Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Hemşirelik Dalı (Dal kod: 101)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Sağlık Memurluğu Dalı (Dal kod: 103)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Ebelik-Hemşirelik Dalı (Dal kod: 104)
HemşireHatay91
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2099Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6210 - Tıbbi Laboratuvar - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Memuruİstanbul11
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2099Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6210 - Tıbbi Laboratuvar - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık Memuruİstanbul11
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2089Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6202 - Anestezi ve Reanimasyon - Anestezi Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruKars11
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2093Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6204 - Diş Protez - Diş Protez Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruMuş11
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2125Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Hemşirelik Dalı (Dal kod: 101)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Sağlık Memurluğu Dalı (Dal kod: 103)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Ebelik-Hemşirelik Dalı (Dal kod: 104)
HemşireŞanlıurfa77
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2125Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Hemşirelik Dalı (Dal kod: 101)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Sağlık Memurluğu Dalı (Dal kod: 103)
6205 - Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu - Ebelik-Hemşirelik Dalı (Dal kod: 104)
HemşireVan119
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
2089Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6202 - Anestezi ve Reanimasyon - Anestezi Teknisyenliği Dalı (Dal kod: 101)
Sağlık MemuruVan22
07 Şubat 2014 tarih ve 28906 sayılı Yönetmeliğin 3. Bölümünde yer alan Kadroların Tahsisi bölümündeki 10 maddesinde 3. bendinde de "Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki tablolardan anlaşılacağı üzere Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri Sağlık Memuru Hemşire, Şehir Plancısı, Mimar, Kuran Kursu Öğreticisi, Müezzin - Kayyım, Programcı, Avukat, Ebe ve Psikolog gibi unvanların yer aldığı, bu unvanlarda da yeteri kadar engelli memur adayının bulunmadığı görülmektedir. Buna göre, Devlet Personel Başkanlığı başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına bundan sonra yapılacak olan engelli atamalarının bu hususa dikkat edilerek yapılması, boş yere kadroların açılmaması, yani var olan engelli kadrolarına göre kadro açılması, bir başka ifade ile olmayan engelli branşına kadro açılmamasının anlamsız olduğunu görülmektedir. EKPSS öncesinde adayların mezun olduğu branşlarının belirlendiği, kadroların ise buna göre açılması gerektiği düşünülmektedir.

 Bu sayede hem daha çok engellinin istihdamı söz konusu olmakla birlikte açık kalan kadro sayısı da en aza indirileceği düşünülmektedir. Adaylardan sınav öncesi başvurular alınırken hangi engelli memur adayının hangi bölümden mezun olduğunun belli iken, mevcut engelli branşına göre kadro açılmayıp branş olmayan kadroların açılması, uygun kadro yok ise var olarak münhal kadrolarda değişiklik yapılması gerekirken yüksek kadro veriliyormuş algısının yaratılması çok yanlıştır.

Dolayısıyla kadroya göre engellinin değil engelliye göre kadronun açılması gerekmektedir.

engellilersitesi.com