30 Mar 2016

Kıdem Tazminatının Ayrıntıları Belli Oldu! 30 Soruda Kıdem Tazminatı

TASARLANAN YENİ KIDEM TAZMİNAT FONU NASIL OLACAK Kıdem tazminatının dünü ve bugününden sonra şimdi yarınına göz atalım... Basına yansıyan açıklamalara göre, tasarlanan 'kıdem tazminatı fonunda' şunlar olacak: 1-) Çalışanın hak ettiği tazminatı işvereni değil, devlet-fon ödeyecek. Ödeme zorluğuna düşen işverenden alınamayan kıdem tazminatı vakaları ortadan kalkacak. 2-)Çalışanlar fonda biriken tazminat tutarlarını istedikleri zaman (SGK'nın sitesinden geçmiş çalışma günlerini görebildikleri gibi) fonun internet sitesinden görebilecekler. 3-)Mevcut uygulamaya göre; bir işyerinden ayrıldığında kıdem tazminatı alınmamışsa işçi için bu hak yanıyor, sonraki işyerinden tazminat alınsa bile yalnız son dönem (son işyerindeki) çalışması tazminat hesabında dikkate alınıyor. Yeni uygulamada; her bir işyerindeki çalışma süresi karşılığı için fonda birikim olacağından tüm çalışma süresi için tazminat öngörülüyor. 4-)Biriken fon tutarı ve fondan çekiş hakkı: Her bir çalışma dönemi için çalışan adına fona para yatacağından, işçi için bu tutar üzerinden tazminat birikimi de(ve neması) oluşacak. Burada tereddüt olmadığını anlıyoruz. Ancak; biriken tutarların çalışana ödenmesi için hangi koşullar olacak? (en az 10 yıllık çalışma süresi, ev almak amacıyla çekilebilir, kendi isteğiyle ayrılsa da çekilebilir gibi...) 5-)Hali hazırda her bir çalışma yılı için bir aylık ücret tutarında tazminat hesaplanırken, yeni tazminat uygulamasında da 30 günlük ücreti tutarında mı tazminat hesaplanacak? (15 gün veya 20 günlük ücret tutarında tazminat hesaplanacağı çokça telaffuz edildi.) 30 gün de olsa işten çıkış anında işverende ödeme baskısı olmayacak. (İşveren zaten her ay fona çalışanı adına ödeme yapmış olacağından) 6-)Yeni yasa yürürlüğe girmeden önceki döneme ait hesaplanacak kıdem tazminatları için işverenin önüne iki seçenek sunuluyor. Ya geçmiş dönem kıdem tazminatları tutarı hesaplanıp işçiler adına fona yatırılacak veya geçmiş dönem için şu an geçerli mevzuata göre ödeme şartları oluştuğunda direkt çalışana ödeme yapılacak. Belli ki; ilk üç madde için uzlaşma görüşmeleri hızlı sonuçlanacakken sonraki üç madde içinse çetin müzakereler yaşanacak. İşçiler için 'hayati bir gelir kalemi' olan, işverenler içinse 'yüklü bir gider kalemi' olan kıdem tazminatı konusunun, çalışma barışını güçlendirecek sonuçlar elde edilerek yasalaşmasını diliyoruz. 2016 BRÜT ÜCRETE VE ÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMALARI Brüt Asgari Ücret 1645,77 TL Brüt 2.000 TL Ücret Brüt 3.000 TL Ücret Brüt 4.000 TL Ücret Brüt 4.093 TL ve üstü ücretliler Çalışma (Kıdem) Süreleri 1 Yıl 1.633 1.985 2.977 3.970 4.062 2 Yıl 3.267 3.970 5.954 7.939 8.124 3 Yıl 4.900 5.954 8.932 11.909 12.186 5 Yıl 8.166 9.924 14.886 19.848 20.310 10 Yıl 16.333 19.848 29.772 39.696 40.619 15 Yıl 24.499 29.772 44.658 59.545 60.929 20 Yıl 32.666 39.696 59.545 79.393 81.239 25 Yıl 40.832 49.621 74.431 99.241 101.548

- Hesaplanan Kıdem Tazminatlarından Damga Vergisi Düşülmüştür.

-Kıdem Tazminatı Hesabında; aylık brüt ücrete ilaveten, giyim ve yemek yardımı, devamlı ödenen primler, temettü....gibi kalemlerde dikkate alınır.

30 Soruda Kıdem Tazminatıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

1- Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle, 3- Askerlik görevi nedeni ile, 4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile, 5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile, 6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

2- İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

3- Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

4- Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

5- İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.

6- İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır

7- Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır

8- Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?

İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

9- Özel sektörde çalışanın, kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler gereği, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Çalışma süresinin belirli bir süreyi aşması, bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemektedir. Öte yandan; iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işçi (istifa), feshi yazılı olarak ve çalışma süresine göre 2 ile 8 hafta arasında değişen sürelerle uygulanan bildirim süresine bağlı kalarak işverenine iletmekle yükümlüdür.

10- İşyerinde 1,5 yıldan beri çırak olarak çalışıyorum. İşveren beni istemiyor, kıdem tazminatı alabilir miyim?

Alamazsınız. İş Kanununa tabi işçi olmalısınız.

11- İşveren tarafından iş sözleşmem 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri) gerekçesiyle feshedildi kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

Kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Çünkü, Mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlüğü devam eden 14'ncü maddesinde işveren tarafından bu Kanunun 17'nci ( 4857/25'nci madde) maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işverence feshedilirse kişiye kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.

12- Malullük aylığı nedeniyle işten ayrılıyorum kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

Hak kazanırsınız. Çünkü, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesi uyarınca malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.

13- 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğimle işten ayrılıyorum kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

Hak kazanırsınız. Çünkü, 1475 sayılı İş Kanununun 14'ncü maddesinde yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmiştir.

14- Bir yıl ( 1 ) iki ( 2 ) ay önce evlendim, işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Alamazsınız. Çünkü, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesinde kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmektedir.

15- 10 ay önce evlendim işten ayılmak zorundayım, ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Alabilirsiniz. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesinde kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmektedir.

16- Daha önce çalıştığım kamu kurumunda kıdem tazminatım ödendi, daha sonra başka bir kamu kurumunda çalışmaya başladım, kıdem tazminatıma esas süre nasıldır?

Daha önceki süre dikkate alınmayarak, ikinci kamu kurumundaki hizmetiniz üzerinden kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

17- 10.000 TL. net ücret alıyorum, kıdem tazminatıma esas ücretim ne kadardır?

Kıdem tazminatınız hesaplanırken, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtildiğinden, dönem kıdem tazminatı tavanı miktarı dikkate alınacaktır.

18- Kıdem tazminatında zamanaşımı var mıdır?

Kıdem tazminatı 818 sayılı Borçlar Kanununun 125'inci maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

19- Kıdem tazminatımdan kesinti yapılır mı?

Sadece damga vergisi kesilir, başka kesinti yapılmaz.

20- Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

- Çıplak ücret

- Yemek yardımı

- Kasa tazminatı

- Gıda yardımı

- Yakacak yardımı

- Eğitim yardımı

- Konut yardımı

- Giyecek yardımı

- Erzak yardımı

- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli

- Unvan tazminatı

- Aile yardımı

- Çocuk yardımı

- Temettü

- Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)

- Taşıt yardımı

- Yıpranma tazminatı

- Kalifiye

-Nitelik zammı

- Sağlık yardımı

- Mali sorumluluk tazminatı

- Devamlı ödenen primler

21- Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

- Yıllık izin ücreti

- Evlenme yardımı

- Hafta tatil ücreti

- Bayram harçlığı

- Hastalık yardımı

- Genel tatil ücreti

- Doğum yardımı

- Ölüm yardımı

- İzin harçlığı

- Jestiyon ödemeleri

- Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi

- Seyahat primleri

- Devamlılık göstermeyen primler

- Fazla çalışma ücreti

- İş arama yardımı

- Harcırah

- Bir defalık verilen ikramiyeler

- İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri

22- Bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak 2 yıl çalıştım. İş Kanununa göre ne kadar kıdem tazminatı alabilirim?

Sporcular 4857 sayılı İş Kanununa tabi değiller. İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

23- Çalıştığım işyeri devredildi. Kıdem tazminatımı talep edebilir miyim?

Hayır. İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet aktinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

24- 4857 sayılı Kanuna göre, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde kaç yıl çalışması gerekir?

Bir yıl

25- Ev işlerinde çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakları var mıdır?

Bu çalışmalar İş Kanununun 4. maddesine göre istisnalar arasında sayıldığından bu çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

26- Çalışma süresinin bir kısmını kısmi süreli, bir kısmını tam süreli çalışan bir işçinin kıdemi nasıl hesaplanır?

İşçinin kısmi süreli çalışması tam süreliye dönüştürülerek kıdemi hesaplanır. Bu süre kıdem tazminatına hak kazanma da değil, kıdeminin hesaplanmasında dikkate alınır.

27- İşçi işyerinde çalışırken işyerinden kaynaklanan bir hastalığa tutulursa iş akdini feshedip, kıdem tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.

28- Gazeteciler ne kadar sürede kıdem tazminatına hak kazanırlar?

Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

29- Kıdem süresi için farklı gazetelerde çalışmalar toplanır mı?

Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

30- Gazeteciye kıdem tazminatı taksitle ödenir mi?

İşverenin maddi imkansızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada ödeyememesi halinde, tediye en çok dört taksitte yapılır ve bu taksitlerin tamamının süresi bir yılı geçemez. Ancak, bu bölünme o iş yerinin mali vergisini tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı üzerine yapılabilir.

engellilersitesi.com

AK Parti 'taşeron' sorularını yanıtladı

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığının ekonomi bülteninde, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin sorulara yanıt verildi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin sorulara ekonomi bülteninde yanıt verildi.

Hazırlanan ekonomi bülteninde, hangi işçilerin bu haktan yararlanacağı, aranacak şartların neler olduğu, hangi işlerin kapsama girdiği, özel sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları, kamuda istihdam sürecinin yanı sıra belediye ve il özel idareleriyle bağlı kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruların yanıtları yer alıyor.

Kamudaki 720 bin işçiye kadro

Ekonomi bülteninde yer verilen bilgilere göre, kamuda hem asıl işlerde hem de yardımcı işlerde çalışan yaklaşık 720 bin işçi haktan yararlanacak. 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanlar, özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek, emekliliğe hak kazananlar ise bu durumdan yararlanamayacak.

Devlet memuru kadrosuna alınmayacak

Kadroya alındıktan sonra 3 yıl arayla sözleşmeler yenilecek. Bu kişiler devlet memuru kadrosuna alınmayacak, sadece özel sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.

Aynı işte ve aynı özlük haklarıyla çalışmaya devam edilecek, maaş ve özlük hakları taşeron firmalar yerine kamu kurumlarınca yerine getirilecek. 4/B'li sözleşmeli personel, sosyal haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam edecek, ihale sözleşmesine göre varsa fazla mesai ücretiyle sosyal hakları dikkate alınmayacak.

Belediye ve özel idarelerdeki taşeron işçiler için bu kurumların kuracağı şirketler aracılığıyla istihdam sağlanacak.

www.memurlar.net

26 Mar 2016

Yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla saatler 27 Mart Pazar günü 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınacak.
Bu yıl yaz saati uygulaması nedeniyle saatler 27 Mart Pazar günü 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınacak.

Türkiye'de, 1925'te çıkarılan Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanuna dayalı olarak uygulanan yaz saati uygulaması, 27 Mart Pazar günü başlayacak.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla saatler 27 Mart Pazar günü 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınacak.

yenisafak.com.tr

23 Mar 2016

Engelli Evde Bakım Maaşı Alanlar Bu Süreye Dikkat! Maaşınız Kesilmesin

Değerli okurlar, Devletin Engelli vatandaşları için uygulamaya koyduğu en güzel hizmetlerinden biride Engeli Evde Bakım Hizmetidir. Bu hizmetin amacı; evlerinde ağır engelli akrabası bulunan ve mevzuattaki diğer şartları taşıyan vatandaşların engelli akrabalarına bakma karşılığında her ay düzenli olarak Evde Bakım ücreti almaları, ayrıca engelli bireyinde yaşam ortamını değiştirmeden doğup büyüdüğü ve alıştığı ortamda bakımının yapılmasıdır. Bu hizmet 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Değerli okurlar şimdi sizlere bu yardımın tüm detaylarını her okuyanın anlayacağı şekilde sıralamak istiyorum.

Evde Bakım aylığı için nereye müracaat edilir

Oturduğu İl veya İlçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bulunanlar bu merkeze, bulunmayanlarda doğrudan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvurabilirler.

Başvuruda istenen belgeler

Bakıma muhtaç engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Engelli sağlık kurulu raporu, (Raporda engellilik oranı %50 ve üzeri ve ağır engelli EVET yazması gerekmektedir)

c) Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

f) Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

g) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,

h) Müracaat edilen birimce (İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi) beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir.

Belgeleri tamamlanan engelli ve ailesi hakkında, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti engelli ve aileyi fiilen yaşadıkları yerde ziyaret ederek bakım raporunu hazırlar. Raporun hazırlanması sürecinde, Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4. Maddesi ( h ) bendinde belirtilen, bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre engelliye düşen gelir ile engellinin ve ailesinin fiziksel, zihinsel, duygusal, psiko-sosyal ve demografik özellikleri ve özgeçmişleri, engelliyi kabullenme durumu tespit edilerek, hakları ve yararlanabileceği hizmetler hakkında değerlendirme yapılır, varsa kanaat ve teklif belirtilir. Bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımında belirtilen tüm bireylerin gelirleri, toplam gelire dâhil edilir. Bu işlemler sonucunda Engelliye bakım hizmetini verecek akraba veya vasiye bakım aylığı bağlanıp bağlanmayacağına heyet tarafından karar verilir.

Bakım Hizmetleri Değerlendirme heyetinin kararı olumsuz ise karar engelli veya yasal temsilcisine 30 gün içinde bildirilir. Engelli veya yasal temsilcisi kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde heyetin kararına itiraz edebilir. İtiraz talebi idarece değerlendirilir. Gerek görülmesi halinde farklı personellerden oluşan yeni bir heyet inceleme için görevlendirilir. 2. heyetin verdiği karar nihai karardır.

Burada bakım yardımının ekonomik kriteri olarak; Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakım yardımı verilmesi sağlanır.

Görüleceği üzere hane içinde yaşayanlara düşen aylık kişi başı gelir 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7. Maddesiyle asgari ücrete bağlanmıştır. Asgari ücret değiştikçe kişi başı gelir hesabı da değişmektedir.

2016 yılı için kişi başı gelir tutarı ne kadardır

Geçmiş yıllarda asgari ücret her altı ayda bir (Ocak-Haziran/Temmuz-Aralık dönemi) yeniden düzenlemeye tabi tutulurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2016 yılı için yıl boyu asgari ücret: 1.300,00 TL olarak belirlendi. Bu tutardan 123 TL’lik Asgari geçim indirimini çıkardığımızda : 1.300 – 123 = 1.177 TL net asgari ücrete ulaşıyoruz. İşte bu rakamın 2/3’ü Kişi başı gelir sınırını oluşturmaktadır. 2016 yılı kişi başı gelir sınırı : 784,97 TL’dir. Bu tutarın üzerinde kişi başı gelire sahip olanlar Kanun ve yönetmelikteki diğer şartlara haiz olsalar da Evde bakım ücreti alamazlar.

2016 yılı için belirlenen evde bakım ücreti ne kadar

Akrabası veya vasisi olduğu engelliye Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye ödenen ücret hesaplaması, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 06.02.2014’de yapılan değişiklikle ( Ek 7. Madde) Memur maaş katsayısına bağlanmıştır. Bu tarihden önce bakım ücreti olarak ilgililere bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılırken, 06.02.2014 tarihinden sonra Maliye Bakanlığınca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen Memur maaş katsayısının 10.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar evde bakım yardımı ödenmeye başlanmıştır. Bu tutar 2016 yılı 30 Haziranına kadar : 888,17 TL olarak ödenecektir. 1 Temmuz 31 Aralık dönemi ödenecek ücret tutarı belirlenecek Memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacaktır. 01.01.2016 – 30.06.2016 dönemi memur maaş katsayısı 0,088817 olarak belirlenmiştir. Hesaplama: 0.088817 * 10.000 = 888,17 TL rakamına ulaşılmaktadır.

Belirlenen bu tutar engelli akrabasına bakan bakıcıya ikamet ettiği ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce bakıcının banka hesabına yatırılmaktadır.

Değerli okurlar; yukarıda bahsettiğim üzere Devletin engelli bireylere karşı uygulamaya koyduğu güzel hizmetlerden biride bu evde bakım yardımıdır. Engelliler sitesi bilgi portalı olarak Devletin böyle bir yardımının olduğunu tüm vatandaşlarımızın bilmesi gerektiğini düşündüğümüz için bu bilgileri sizlerle paylaşma gereği duyduk. Bundan sonraki yazılarımızda bakım hizmetini verecek akrabası veya vasisi bulunmayan engellilerin durumunun ne olacağı ve diğer hususlarla ilgili engelli ve engelli yakınları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Son olarak bu yardımlardan yararlananlara hane halkı kişi başı gelirlerinde zaman içinde artış olanların, yani 2016 yılı için 784.97 TL’nin üzerine çıkanların bu durumlarını en geç 3 ay içinde Sosyal Hizmet Merkezleri yada İl Müdürlüklerine bildirmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Aksi halde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012/26 nolu genelgesi hükümlerine göre alınan ücretlerin geri tahsil edileceğini de belirtmek istiyorum.

engellilersitesi.com

21 Mar 2016

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Merhaba 21 Mart yani bugün Dünya Down sendromu farkındalık günü.Hepimiz birer engelliyiz ama Down sendromlu engelli arkadaşlarımızın yeri daha bir başka.Çünkü Fiziksel bozukluk ve kiminde hafif kiminde orta dereceli zihinsel bozuklulukda görülmektedir.Aslında onları aynı grup içinde tutan bir çok özellik bulunmaktadır.Çekik gözler sevimli şeker gibi yüz ifadeleri.

Aslında dawn sendromlu kardeşlerimize her ilde valilerimiz ve belediyelerimizce ayrı iş yerleri açılmalı onları topluma çıkartılmalı.Örneğin bir cafe,bir market,yada geniş olmasa bile sadece dawn sendromlu kardeşlerimizi ilgilendiren bir iş sahası

Büyük dikkat ve ilgi isteyen doğumdan bu yana eğitilerek belli bir yere gelinen Down lu kardeşlerimize ve ailelerine buradan engelsizdünyam.net  ailesi olarak,dan bu farkındalığa  bizlerde varız diyoruz

Engeller Kaldırılıyor! Binlerce Engelliyi Etkileyecek

Değerli okurlar; Demokrasi, vatandaşların, devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. vatandaşlarımız bu haklarını seçimlerde kullandıkları oylarıyla yerine getirirler. Ülkemizde yapılan seçimlerde seçime katılım oranı zaman zaman değişse de 1950 seçimlerinden günümüze katılım sonuçları incelendiğinde seçime katılım oranının %71 ile %93 arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Bu oranlar ülkenin içinde bulundu konjonktüre göre değişim göstermektedir. Diğer demokratik ülkelerin seçime katılım oranlarına göre bu rakamlar iyi olsa da ülkedeki siyasi partiler bu oranların daha da yukarı çıkarılması için seçmenlere sürekli çağrı yapmaktadırlar.

Peki oy kullanmak isteyip de kullanamayan engelli vatandaşlarımızın durumunu hiç düşündük mü? Aslında hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu hiç unutmadan, oy kullandığımız okulun önünde gördüğümüz tekerlekli sandalyedeki engelli kardeşimizin engelleri aşarak nasıl oy sandığının başına ulaşacağını düşünmemiz gerekmez mi? Neyse ki devletimiz son yıllarda engelleri kaldırmak için boş durmamakta ve sürekli çalışmaktadır.

İşte bu çalışmalardan biride Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen “Engelsiz Seçim Çalıştayı” olmuştur. 24-25 Şubat 2016 tarihlerinde Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilen çalıştayda engellilerin seçim sürecinde yaşadıkları sorunların giderilmesi adına gerekli çözümlerin üretilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırılmıştır. Mecliste grubu bulunan dört siyasi partiden temsilcilerin de katıldığı çalıştaya Yüksek Seçim Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve farklı engel gruplarından engellileri temsilen seçmen katılımcılarında yer aldığı çalıştayın açılışında konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim süreçlerinde kurulun çalışmalarına ilişkin bilgi vererek engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanmalarına yönelik uygulamaların geliştirilmesi amacıyla “Engelsiz Seçim Çalıştayı”nı yaptıklarını aktardı. Engellilerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli şartların sağlanması konusunda ilgili kurumlarla irtibat içinde olduklarını belirten Güven, engelli seçmenlerin hizmetlerden yararlanmaları için seçmen kütüğüne “engelli” olarak kaydedilmelerinin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Seçmen kütüğü kayıtlarına da değinen Güven; bugün itibarıyla engelli seçmen sayısı 607 bin 551, engelli seçmenle birlikte oturan seçmen sayısı 1 milyon 834 bin 840, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı 2 milyon 640 bin, 75 yaş ve üzeri seçmenle birlikte oturan seçmen sayısı ise 5 milyon 769 bin 393 olarak görünmektedir” dedi.

Binaların engelli kullanımına uygun olmaması sorun yaşatıyor

Konuşmasına; oy kullanılan binaların engelli kullanımına uygun olmamasının sorun yaşattığını ifade ederek devam eden Güven, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan her seçim döneminde, sandık alanlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi, rampa yapılması, tekerlekli sandalye bulundurulması gibi tedbirlerin alınması yazıyla talep edilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanımıza bu konuda tedbir alınması talebiyle ziyarette bulunulmuştur. Ancak alınan tedbirlerin, engellilerimizin oylarını rahatça, engelsizce kullanmalarına imkan tanıdığı da söylenemeyeceğini beyan ederek sürdürdü.’’

Görme Engelliler

Görme engellilerin oy kullanmalarının zorluklarına da değinen Güven, bu kişilerin eşiyle bile oy kullanmasının, kanunun “seçmen oyunu kendi kullanır, oy gizli verilir” maddesinin ihlali anlamına geleceğini vurguladı. Güven, bu ihlalin ortadan kaldırılması için görme engellilere yönelik Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulalarının yeterli olup olmayacağı üzerinde çalışılması gerektiğini belirterek, “Braille alfabesiyle basılan oy pusulalarının kontrolü nasıl yapılacak, tüm oy pusulaları bu şekilde mi basılacak, görme engellilerin yüzde kaçı bu alfabeyi bilmektedir, bu şekilde bir basım, sorunu ortadan kaldırabilecek midir, bütün bu ve benzeri sorunların değerlendirilmesi ve çözülmesi gerekmektedir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven son olarak; YSK'nın internet sayfasının engelli seçmenlerin kolayca ulaşılabilecekleri hale getirildiğini hatırlatarak, bu vatandaşların ayrıca siteden engellilik durumlarını da sorgulayabileceklerini dile getirerek konuşmasına son verdi.

Yürütülecek çalışmaların takipçisi olacağız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin yaptığı açılış konuşmasında; engelli vatandaş için haklarını güvenli ve kimsenin yardımı olmadan, bağımsız bir şekilde kullanabilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Şahin, engellilerin seçim sürecinde yaşadıkları sorunların giderilmesi ve gerekli çözümlerin üretilmesi amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Ebubekir Şahin, çalıştayla engelli seçmenlerin seçim sürecinde yaşadıkları sıkıntılara en uygun çözümlerin geliştirilmesini amaçladıklarını, çalıştayda ele alınacak kararlar doğrultusunda gelecek seçim dönemine kadar sorumlu kurum ve kuruluşların yürütecekleri çalışmaların takipçisi olacaklarını dile getirdi. Şahin, “Kurumların ve toplumun engellilere yönelik duyarlılığını ve bilinç düzeyini arttırmak, ortak aklın ürünü çalışmalarla toplumsal birliktelikle, devlet, millet ve bilimsel çevrelerin birlikte hareket etmesi ile sağlanır. Bu yaklaşım, toplumun engelli bireylere verdiği değerin göstergesi olan çağdaş bir yaklaşımdır. Engellilik alanındaki sorunlar, ancak tüm tarafların katkısı ve işbirliğiyle çözülebilecektir. Burada bizlere düşen, kurumlar olarak yasal yükümlülüklerimizi bir an önce hakkıyla yerine getirmek, birer vatandaş olarak da ülke çapında konuya ilişkin bilinç ve hassasiyetin oluşturulmasını sağlamaktır.” diye sonlandırdı.

Değerli okurlar; yazımın başında belirttiğim üzere son yıllarda engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının artırılmasına yönelik çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ve engelli bireylerin yaşam standartlarının gelişmiş ülkelerdeki seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bunun yeterli olmadığını, engelli kardeşlerimizin her alanda engelsiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini belirtmek isterim.

Yapılacak ilk seçimde bu çalıştayda ele alınan sorunların çözüme kavuşturulması dilek ve temennisiyle, bu alanda samimi ve özverili çalışan kişi ve kurumlara teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Engellilersitesi.com

20 Mar 2016

Yaşlı ve Engelli

Merhaba sizce engelli olmamızın yanında birde yaşlı isek ne yapmalıyız nasıl bizlere tavranılmazı lazım.İnsanların engelli yaşlılara çok mu nazik tavranmaları lazım.çok mu ince olmaları lazım.Evet arkadaşlar lazım çok terbiyeli içten ve samimi yaklaşım göstermeleri lazım.

Bu hafta Türkiye Yaşlılar haftası Ama malesef çok üzücü çok yorgun ve bitkin bir yaşlı ve engelli bir teyzemin yaşadığını bire bir şahit oldum ve sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bundan iki gün önce idi Adana dan metro ya gitmek için dolmuş bekliyordum.Dolmuşlar biz engellilere ücretsiz olduğu için hangi dolmuş geçerse biner giderim diyordum.Kaldırım kenarında ortalama 75 yaşlarında bir teyze dolmuşa el kaldırdı olmuş durmadı.Bak yine durmadı dedi yaşlı teyze

Ne oldu hanım teyzem dedim dolmuşlar durmuyor dedi.Bende dedim elini tam mı kakdırmıyorsun acaba teyze dedim.

Yok kızım yok dedi.Şimdi gelirse dolmuş yine almaz dedi ve dolmuş tekrar teyzenin yanından geçti yine durmadı.Teyze artık yorulmuştu tek koltuk deyneği ile ayakta durmaktan.Dedim teyze dur ben el kaldırayım tamam kızım dedi.

Dolmuşçuya el kaldırdım dolmuşçu hafiften ışıldadı ve bana gel bin çabuk diye işaret etti.Sonra binmeyeceğimi anladı yaşlı teyzeden kaçtı gitti.Neymiş efendim teyze yavaş yavaş binermiş dolmuş da düşerse yada dolmuş süresinden zaman kaybı olurmuş.

Allah aşkına teyzem dedim ve 153 ü aradım direk Adana belediyesi bağlandı ve durumu anlattım ve telefonu engelli teyzeye verdim.İnanırmısınız ben metroya gitmeden teyzeyi dolmuşa bindirmeye çalışırken Belediyeden şöför geldi yaşlı teyzeyi gideceği yere götürdü.

Peki ama engelliye saygı sevgi hörmet nerede.Nur kızım sen gençsin dolmuşçu senin engelli olduğunu fark etmedi.Peki ama yarın sende bu teyze yaşlarına geldiğinde sana nasıl davranacaklar.Saden sakatsın nur hanım düşersin başımıza bela olursun demezler mi?

18_24 Mart engelliler haftasını unutmayalım

engelsizdünyam.net

18 Mar 2016

TCDD 3. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı

KONAK HİZMET MERKEZİ

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ & ALSANCAK GAR MÜDÜRLÜĞÜ *
Son Başvuru Tarihi : 28 Mart 2016
Yayınlanma Tarihi : 18 Mart 2016
Genel Şartlar ve Notlar

GENEL ŞARTLAR: -1 Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/şube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 2- Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. 3- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır4-ADAYLAR, İLAN EDİLEN MÜRACAAT TARİHLERİ ÇAKIŞAN KURUMA AİT TALEPLERDEN SADECE BİRİNE MÜRACAAT EDEBİLİR. 5- Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. 6-Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 7-Ancak başvuru süresi içerisinde il dışından ikamet değişikliği yapanların talebe müracaatı kabul edilmeyecektir. İl içinde ikamet değişikliği yapanların ise; başvuru esnasında Nüfus Müdürlüğünden getirecekleri "adres bilgileri raporu" ile başvurmaları halinde müracaatları kabul edilecektir. 8- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz . ÖZEL ŞARTLAR: İŞKUR?ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 08.04.2016 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır. İŞKUR?ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi, noter huzurunda kura çekimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. Evrak teslimi yapan adaylardan talebin 3 katının altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır. Listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talep sayısının 3 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 13.04.2016 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. Sözlü sınavı 18.04.2016 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır. İSTENİLEN BELGELER 1-Mekanikler Lokomotif sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak engelli işçilerde, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde hareket eden lokomotif veya vagon tamir işlerinde en az 6 ay tecrübeli şartı aranmaktadır. Adaylar çalışmalarını işyerinden alacakları yazı, SGK sicil numarası ile SGK işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi ve SGK hizmet dökümüyle belgeleyeceklerdir. Tecrübe şartı istenen talebe başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde TCDD tarafından evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir 2- Öğrenim belgesi, 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 6-Engelli raporu(engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.)- 7- İkametgah İlmühaberi

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Mekaniker-Lokomotif
Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
TCDD. İşlt.Gn Müd.İnsan Kayn.Daire Bşk. Anafartalar Mah. Hipodrum Cad. No:3 Altındağ/ANKARA 13.04.2016 10:00 - 11:00
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : HALKAPINAR LOKO BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ
KONAK
İZMİR / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALİAĞA, BAYINDIR, BERGAMA, BORNOVA, ÇEŞME, DİKİLİ, FOÇA, KARABURUN, KARŞIYAKA, KEMALPAŞA, KINIK, KİRAZ, MENEMEN, ÖDEMİŞ, SEFERİHİSAR, SELÇUK, TİRE, TORBALI, URLA, BEYDAĞ, BUCA, KONAK, MENDERES, BALÇOVA, ÇİĞLİ, GAZİEMİR, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, BAYRAKLI, KARABAĞLAR, İZMİR/MERKEZ

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No 0 312 309 05 15-4258
E-Posta
Diğer Bilgiler

İşveren Türü TİS HÜKÜMLERİ VE 4857 SAYILI KANUNA GÖRE
Toplam Açık İş Sayısı
İş Sözleşmesi Tipi
Çalışma Şekli
KONAK HİZMET MERKEZİ

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ & ALSANCAK GAR MÜDÜRLÜĞÜ *
Son Başvuru Tarihi : 28 Mart 2016
Yayınlanma Tarihi : 18 Mart 2016
Genel Şartlar ve Notlar

GENEL ŞARTLAR: -1 Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/şube müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 2- Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. 3- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır4-ADAYLAR, İLAN EDİLEN MÜRACAAT TARİHLERİ ÇAKIŞAN KURUMA AİT TALEPLERDEN SADECE BİRİNE MÜRACAAT EDEBİLİR. 5- Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. 6-Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. 7-Ancak başvuru süresi içerisinde il dışından ikamet değişikliği yapanların talebe müracaatı kabul edilmeyecektir. İl içinde ikamet değişikliği yapanların ise; başvuru esnasında Nüfus Müdürlüğünden getirecekleri "adres bilgileri raporu" ile başvurmaları halinde müracaatları kabul edilecektir. 8- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz . ÖZEL ŞARTLAR: İŞKUR?ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 08.04.2016 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır. İŞKUR?ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi, noter huzurunda kura çekimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. Evrak teslimi yapan adaylardan talebin 3 katının altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır. Listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talep sayısının 3 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 13.04.2016 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. Sözlü sınavı 18.04.2016 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır. İSTENİLEN BELGELER 1-Mekanikler Vagon sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak engelli işçilerde, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde en az 1 yıl tecrübeli şartı aranmaktadır. Adaylar çalışmalarını işyerinden alacakları yazı, SGK sicil numarası ile SGK işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi ve SGK hizmet dökümüyle belgeleyeceklerdir. Tecrübe şartı istenen talebe başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde TCDD tarafından evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir 2- Öğrenim belgesi, 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 6-Engelli raporu(engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alınacaktır.)- 7- İkametgah İlmühaberi

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Mekaniker-Vagon 1
Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans
Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
TCDD. İşlt.Gn Müd.İnsan Kayn.Daire Bşk. Anafartalar Mah. Hipodrum Cad. No:3 Altındağ/ANKARA 13.04.2016 10:00 - 11:00
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : ALSANCAK VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ
KONAK
İZMİR / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALİAĞA, BAYINDIR, BERGAMA, BORNOVA, ÇEŞME, DİKİLİ, FOÇA, KARABURUN, KARŞIYAKA, KEMALPAŞA, KINIK, KİRAZ, MENEMEN, ÖDEMİŞ, SEFERİHİSAR, SELÇUK, TİRE, TORBALI, URLA, BEYDAĞ, BUCA, KONAK, MENDERES, BALÇOVA, ÇİĞLİ, GAZİEMİR, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, BAYRAKLI, KARABAĞLAR, İZMİR/MERKEZ

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No 0 312 309 05 15-4258
E-Posta
Diğer Bilgiler

İşveren Türü TİS HÜKÜMLERİ VE 4857 SAYILI KANUNA GÖRE
Toplam Açık İş Sayısı
İş Sözleşmesi Tipi
Çalışma Şekli

17 Mar 2016

ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

ALES başvuruları bugün başladı. Başvurular 30 Mart tarihine kadar devam edecek.


2016 ALES İlkbahar Dönemi Başvuruları

2016 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2016-ALES) İlkbahar Dönemi Sınavı, 8 Mayıs 2016 tarihinde saat 09:30'da 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) ve Bişkek'te (Kırgızistan) yapılacaktır. (Bişkek'te sınav, Türkiye saatiyle 09:30'da başlayacaktır.)

Sınava başvurular, 17-30 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyen adaylar ALES'e girmek zorundadırlar. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar için Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Üniversiteler

Lisans Programları

Başvuru Merkezleri Listesi

www.memurlar.net

16 Mar 2016

2016 KPSS lisans başvuru kılavuzu açıklandı

KPSS başvuruları yarın başlıyor. Başvurular 31 Mart'a kadar devam edecek.

2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Başvuruları
2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde 22 Mayıs 2016 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 6 Kasım 2016 tarihinde yapılacaktır.
Sınava başvurular, 17-31 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adayların tümü, 22 Mayıs 2016 tarihinde sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar diğer oturumlardan hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacak olan sınava gireceklerdir. Bir lisans programından 31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde mezun olanlar, KPSS'ye lisans düzeyinden girmek zorundadır. Bir lisans programından 31 Mart 2016 tarihinden sonra mezun olacaklar ise mezuniyet durumlarını göz önünde bulundurarak, KPSS'ye lisans düzeyinden veya ortaöğretim/ön lisans düzeyinden girebileceklerdir.
Adayların birden fazla öğrenim düzeyinde KPSS'ye girmeleri mümkün değildir. 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacak KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve adaylara duyurulacaktır.2016-KPSS Lisans'a son başvuru tarihi olan 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ön lisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.
Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak ÖğretmenlikAlan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.
Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvurma süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşacaklardır. 2016-KPSS Lisans Kılavuzunda ayrıntılı bilgiler yer almakta olup sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

14 Mar 2016

Umuda Dair Bekleyiş

Merhabalar ne zordur  bir hastalığın sonucunu beklemek.İnsanın ömründen ömür almaz mı?

Korkular telaşlar yarabbim sen bizi koru demeler.Bugün ADANA BALCALI ARAŞTIRMA Hastanesinde  bir genç kız  ile karşılaştım.Efamlı efamlı dolaşıyordu Beyin cerrahi bölümünde.

Genç kıza sordum adın nedir

Adım Fatma dedi

Neyin var gelmişsin Beyin doktoruna dedim.Beynimde iki ufak tıkanıklık var oda bende epilepsi ye yol acıyor.

Sıkıntın büyük mü diye sordum.Sol tarafımda ani sıçramalar kasılmalar oluyor sebebi ise beynimdeki tıkanıklıklardan dolayı dedi.Ardından bana eğer ki tıkanma büyürse ameliyat edecekler oda abla çok riski dedi.

Fatma  geçmiş olsun dedim sagol abla dedi ve abla senin neyin var dedi.Bende dedim sol kolum felç tutmuyor ağrı var.ağrı olmaması için kontrollere geliyorum dedim.

Fatma bana dönerek,den keşke abla benim sıkıntımda böle ufak tefek ağrılardan ibaret olsa dedi.Dedim neden böle düşünüyorsun Fatma dedim.Abla dedi benim çektiğimi bir bilsen iki uyku arasında sıçrayarak uyanıyorum tekrardan uyutmuyor ve acile yetiştiriyorlar dedi.Aha şimdi doktor emar sonuçlarıma bakacak ve tıkanıklık büyüdüyse ben ne yapacağım.Kitlenin bir tanesi göz arkasında ana merkezde ve çok korkuyoruz dedi.Abla dua et inşallah olumsuz bir sonuç çıkmaz dedi.

İnşallah dedim ve Fatma doktorun yanına girdi çıktı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu.Kızın beynindeki sıkıntılar artmamış bilakis sıkıntılı bölge nefes alıyormuş.O küçücük genç kızın mutluluğunu bir gördüm bir gördüm ve bir Nur olarak tekrar halime binlerce şükrettim.Nur sen bir kol ağrısının sıkıntısını yaşarken hiç düşündün mü Hadi Fatma gibi sıkıntın çok olsaydı.

Fatma nın Annesinin mutluluk göz yaşları hiç gözümün önünden gitmedi..Duam seninle Fatma

engelsizdünyam.net

YGS Soru Kitapçığı ve Cevapları Yayımlandı

ÖSYM, YGS Soru Kitapçığı ve Cevapları Yayımladı

DUYURU ( 14 Mart 2016) 2016-YGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının Yayımlanması 13 Mart 2016 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2016 YGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına, 14 Mart 2016 günü saat 16:45’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. 2016-YGS’de kullanılan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Malulen emekli olanlar, yeniden memur olarak atanabilir mi?

Özelde ve Kamuda Çalışırken Malulen Emekli Olanlar Memur Olarak Atanabilir mi?

Sizlerden gelen sorular çerçevesinde malullerin memuriyete atanması konusunda kapsamlı bir dosya hazırladık.

Emeklilerin Kamuda İstihdamının Kısıtlanması

2005 yılında yürürlüğe giren 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin birinci fıkrasında "1- Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, 2- Başbakan tarafından atananlar, 3- Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, 4- Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile 5- yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve 6- Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre maddede belirtilen 6 istisna dışında emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların memur olarak atanması mümkün değildir.

Ayrıca söz konusu kısıtlama sadece madde belirtilen kamu kurumları için geçerlidir. Örneğin maddede mahalli idareler yer almamaktadır. Bu nedenle, emekli olanlar mahalli idarelere yeniden atanabilir.

Malullük Aylığı Alanların Durumu

Konuya ilişkin 18/04/2014 tarihli ve 1884 sayılı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) görüşünde şu ifadelere yer verilmiştir: "Başkanlığımızca 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan ".. .herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar..." cümlesindeki "emeklilik aylığı alanlar" ifadesinden kimlerin anlaşılması gerektiği hususunda hasıl olan tereddüt'ün giderilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talebinde bulunulmuş, adı geçen Kurumca verilen görüş de; ".. .5434 sayılı Kanunda bu kanun ile tanınan haklar mülga 13 üncü madde ile; emekli aylığı, adi malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve dul ve yetim aylığı olmak üzere ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş, ayrıca 5510 sayılı Kanunda da "Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri" başlığı altında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yine ayrı sigorta kolları başlıkları altında düzenlenmiştir. Gerek 5434 gerekse 5510 sayılı kanunda anılan sigorta kolları ile sağlanan haklar ve yararlanma şartları birbirinden farklı olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan "emeklilik veya yaşlılık aylığı" ibaresinin kapsamına, malullük aylığının girmediği değerlendirilmektedir."

Özetle DPB ve SGK görüşlerine göre malullük aylığı alanlar 5335 sayılı Kanunun 30. maddesindeki kısıtlamaların kapsamında değildir.

Memurken Malul Olanların Tekrar Atanması

1- Sınavsız olarak tekrar atanmaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler." hükmü, 105 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise; "Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar." hükmü yer almaktadır.

Buna göre,

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde mezkur hüküm gereğince emeklilik hükümleri uygulanan personelden gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenlerden;

i. Emeklilik hakkını elde etmemiş olanların yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanacağı belirtilmekte olup; emeklilik hakkını elde etmeyen ve memuriyete dönmek isteyen personelin durumuna uygun boş kadroya atanması gerekmektedir. (bu noktada kurumun takdir yetkisi olmadığını düşünmekteyiz.)

ii. Emeklilik hakkını elde etmiş olup malullük aylığı alanların ise 5335 sayılı Kanun gereğince aylıklarının kesilmesi suretiyle başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmeleri mümkündür. (Bu noktada kurumların takdir yetkisi bulunmaktadır.)

2- Sınavlara girerek tekrar atanmaları

Maluliyet aylığı alan memurlar gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını ispatlamaları halinde KPSS ile ya da haklarında "Çalışabilir" ibareli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumun da teşekkül ettirilen Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması ve EKPSS'ye girmek için gerekli diğer şartları taşımaları halinde EKPSS ile tekrar memuriyete atanabilirler.

Memuriyeti Bulunmayan Malullerin Memuriyete Atanması

Memuriyet dışında bir işle iştigal ederken malul olan (özel sektör çalışanları, esnaf ve sanatkarlar veya memuriyet dışındaki görevlerdeki kamu personeli) memurlar gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını ispatlamaları halinde KPSS ile ya da haklarında "Çalışabilir" ibareli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumun da teşekkül ettirilen Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması ve EKPSS'ye girmek için gerekli diğer şartları taşımaları halinde EKPSS ile memuriyete atanabilirler.

Ayrıca memur olmayan ancak 657 sayılı Kanunun 74. ve 92. maddelerine istinaden memur olarak atanması mümkün olan kamu çalışanları gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını ispatlamaları halinde anılan maddelere istinaden memur olarak atanabilirler.

Memuriyete Atananların Malullük Aylığı Kesilir mi?

3713 sayılı Kanun uyarınca vazife malullüğü aylığı alan maluller hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmayı gerektiren kadrolara atanan malullerin aylıklarının, yine 5434 sayılı Kanunun mülga 99 uncu maddesi uyarınca göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmesi gerekecektir.

www.memurlar.net

11 Mar 2016

Engelli Aylıkları TBMM Gündeminde!

Engelli Aylıkları TBMM Gündemine alındı

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, engelli ve engelli yakını aylığı alanlardan, aile geliri arttığı için aylığı kesilenlerin sayısını sordu.

Gök, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi: “Bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmi veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılarak evde bakımına destek verilmesine ilişkin, kişi başına aile geliri kriterinden vazgeçerek, çok daha objektif kriterler getirmeyi düşünüyor musunuz? Verilen sosyal desteğin kesilmesinde, asgari ücretin belli bir oranına bağlanmış kişi başına düşen aile geliri miktarından vazgeçilerek, bakım hizmetlerinin gerektirdiği maliyete göre karar verilen bir sisteme geçmeyi düşünüyor musunuz? Yapılan sosyal yardımın kesilmesine yol açan aile gelirinde ortaya çıkan artış çoğunlukla devletin verdiği desteği karşılamamaktadır. Bu durumdaki vatandaşlara yapılan sosyal yardımı sona erdirmek onları çaresizliğe mahkûm etmek değil midir? Yıllar itibariyle evde bakım hizmeti desteğinden yararlanan ve resmi ve özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti alan vatandaşlarımızın sayısı nedir? 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında aile geliri arttığı için yapılan yardım kesilen vatandaşlarımızın sayısı ne kadardır?”

engellilersitesi.com

9 Mar 2016

Malul çocuğu olan sigortalıların örneklerle erken emekliliği

Malul çocuğu olan sigortalıların örneklerle erken emekliliği

Konuyla ilgili genel açıklamalar

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre;
- Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına,
- Çocuğun doğum tarihine,
- Ölmesi halinde ölüm tarihine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
- Çocuğun evli olup olmadığına,
- Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,
- Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,
- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına,
göre belirlenecektir.
Kadın sigortalılara 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca ilave edilecek hizmetin hesabında,
- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen,
-2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen,
-01/10/2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna tabi olup, bu tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen,
-2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve 5510 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlandırılan,
süreler dikkate alınacaktır.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların söz konusu haklardan yararlandırılmaya başlayacakları sürenin başlangıcı, 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayanlardan maaşlarını her ayın 15’inde alanlar için ayın 15’i, maaşlarını ayın 1’inde alanlar için ayın 1’i, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar için ise çalışmaya başladıkları tarihtir.
2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce Çalışmaya Başlayan Kadın Sigortalıların durumu

2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun Kurum sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır.
Örnek 1: 01/01/2005 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/07/2006 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapor Sağlık Kuruluna gönderilirken, çocuğun 01/10/2008 tarihi itibariyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olup olmadığı sorulmuş, Sağlık Kurulunca çocuğun 01/10/2008 tarihi itibariyle malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalı 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden 01/10/2008 tarihi itibariyle yararlandırılmaya başlanacaktır.
Örnek 2: 01.02.2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2007 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre, 01/01/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlama tarihi 01/01/2009 olacaktır.
Örnek 3: 01/03/2006 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2008 tarihinde doğan çocuğu hakkında, 18/11/2009 tarihinde sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/09/2008 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlama tarihi 01/10/2008 olacaktır.
2008 Yılı Ekim Ayı Başından Sonra Çalışmaya Başlayan Kadın Sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde; işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlandırılmaya başlayacaktır.
Örnek 1: 01/11/2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 01/01/2009 tarihinde doğan çocuğu hakkında , sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/07/2011 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna Kurum sağlık kurulunca karar verilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 01/07/2011 olacaktır.
Örnek 2: 01/11/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının 01/01/1995 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/07/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin
başlangıç tarihi 01/11/2010 olacaktır.
Örnek 3: 01/08/2007 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya devam eden kadın sigortalının 18/01/1999 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 01/08/2001 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. 5510 sayılı Kanun 28 inci maddesi gereğince kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 01/10/2008 olacaktır.

Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Olduğu Tespit Edilen Çocuğun Ölmesi
Toplam hizmete ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tespit edilen çocuğun yaşadığı sürede geçen çalışmalara göre belirlenecektir. Diğer bir ifadeyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hali Kurum sağlık kurulları tarafından tespit edildikten sonra çocuğun ölmesi halinde, çocuğun ölüm tarihinden itibaren geçen çalışmalarından dolayı kadın sigortalılara ilave bir hizmet verilmeyecektir.
Örnek : 01/07/2009 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının çocuğunun 01/10/2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiş, daha sonra çocuk 12/09/2010 tarihinde ölmüştür. Çocuğun öldüğü 12/09/2010 tarihinden sonra geçen çalışmalar için kadın sigortalıya ilave süre verilmeyecektir.

Evlat Edinilen Çocuğun Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumda Olması

Kadın sigortalının kendisinin veya eşiyle birlikte evlat edindiği çocuğunun da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğunun tespiti halinde bu çocuk nedeniyle de kadın sigortalı bu Kanun hükmünden yararlandırılacaktır.
Bu durumda olan kadın sigortalının ilave hizmeti belirlenirken diğer hususlarla birlikte çocuğun evlat edinildiği tarih de göz önünde bulundurulacak, ancak ilave hizmetin verileceği sürenin başlangıcı çocuğun evlat edinilme tarihinden önce olamayacaktır.
Örnek: 01/01/2010 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuğu 01/01/2011 tarihinde evlat edinmiştir. Ancak, Kurum sağlık kurulunca çocuğun 01/10/2010 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu tespit edilmiştir.
Sigortalı kadının ilave hizmetin hesabına esas sürenin başlangıç tarihi 01/01/2011 olacaktır.
Kadın Sigortalının Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğunun Birden Fazla Olması

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde maluliyet tarihi eski olan rapor esas alınarak Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlanacağı hizmet süresinin başlangıcı belirlenecektir.
Çocuklardan birinin başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma durumundan çıkması halinde diğer çocuklarından dolayı kadın sigortalıya ilave hizmet verilmeye devam edilecektir. Ancak, diğer çocukların maluliyetlerinin başlangıç tarihi malul durumdan çıkan çocuğun çıkış tarihinden sonraki bir tarih ise bu çocuklarının maluliyetinin başlangıç tarihten itibaren ilave hizmet süresi verilecektir.
Örnek 1 : 01/06/2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuklarından birisinin 01/10/2009 tarihinden itibaren, diğer çocuğunun ise 01/11/2010 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Daha sonra kadın sigortalının rapor tarihi eski olan çocuğu 17/11/2020 tarihinde evlenmiştir. Buna göre kadın sigortalı ara verilmeden diğer çocuğun rapor tarihi 01/11/2010 olmasına rağmen ilave hizmet süresinden 01/10/2009 tarihinden itibaren kesintisiz yararlanmaya devam edecektir.
Örnek 2 : 01/07/2009 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı, çocuklarından birisinin 01/11/2009 tarihinden itibaren, diğer çocuğunun ise 01/11/2015 tarihinden itibaren başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu Kurum sağlık kurulunca tespit edilmiştir. Daha sonra kadın sigortalının rapor tarihi eski olan çocuğu 03/12/2013 tarihinde vefat etmiştir. Buna göre kadın sigortalı ilave hizmet verilen çocuğunun vefat ettiği 03/12/2013 tarihi ile diğer çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul duruma girdiği 01/11/2015 tarihi arasında ilave hizmet süresinden faydalanamayacaktır.
Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğun 2828 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Korunma, Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerinden Faydalanması

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden sürekli veya süreksiz olarak faydalanması dikkate alınarak kadın sigortalılara ilave hizmet verilecektir.
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun, sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz faydalandıkları süre için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesine göre prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmeyecektir.

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyenlerin başvuru süreci

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar, en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurmalılar.

-Başvurulan yer, çocukları hakem hastaneler denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk ederler.

- Elinde raporu olan anneler ise bu raporlarıyla SGK'ya müracaat ederler.

- Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre (1 Ekim 2008 gününden sonra olmak ön şartıyla), başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edilir.

- Kadın sigortalının, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılır.

- Kadın sigortalının kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına SGK'ca bakılmaz. Yani daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı olanlar da bu sevk işlemlerini yaptırabilirler.

SGK Rehberi

7 Mar 2016

2016 Mart ayı 2022 engelli maaş tutarları - ödeme tarihleri

2022 maaşı 2016 Mart ayı 2022 engelli maaşı ödeme tutarları, ödeme günleri belli oldu.

Yaşlı Maaşı (3 aylık): 680,51 TL (Aylık: 226,83 TL)

Engel Derecesi %40 – 69 arası olan engelliler (üç aylık) : 1021,93 TL

Engel Derecesi %70 ve üzeri olan engelliler ise: 1532,89 TL olmak üzere PTT şubelerinden alacaklar.

18 yaş altı engelli yakını aylığı= 1021,93 TL

- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

4 Mar 2016

DPB, EKPSS Başvuruları 9 Mart'ta son bulacak

DPB, EKPSS ile ilgili duyuru yayımladı. Başvuruların 9 Mart 2016'da son bulacağını açıkladı.
ekpss başvuruları
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte her yıl Ocak ayında sınav ve/veya yerleştirme takviminin belirlenerek adaylara duyurulacağı, Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtlarının her bir dönem (iki yıl) için sadece bir kez alınacağı, dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adayların başvurabileceği, EKPSS sonuçlarının sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları daha önce duyurulan takvime uygun olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanan “2016 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) VE KURA BAŞVURU KILAVUZU” nda belirtilen esas ve usüllere göre 23.02.2016 ile 09.03.2016 tarihleri arasında alınmaktadır.


İlkokul/İlköğretim/ortaokul eğitim düzeyinden Kura usulüyle kayıt yaptıracak adayların başvuruları ise yine mezkur KILAVUZDA belirtilen usüle uygun olarak 03.05.2016 ile 16.05.2016 tarihleri arasında alınacaktır.

Bu itibarla, 24.04.2016 tarihinde ortaöğretim(lise), önlisans ve lisans eğitim seviyesinden engel gruplarına göre ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilecek olan EKPSS’ye başvuracak adayların, EKPSS’nin iki yılda bir gerçekleştirilmesi ve bu sınava katılmayan adayların sonraki iki yıllık süreçte gerçekleştirilecek engelli memur alımlarına başvuramayacak olmaları hususunu dikkate alarak en geç 09.03.2016 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EKPSS BAŞVURULARI 9 MART TARİHİNDE SONA ERECEKTİR!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte her yıl Ocak ayında sınav ve/veya yerleştirme takviminin belirlenerek adaylara duyurulacağı, Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtlarının her bir dönem (iki yıl) için sadece bir kez alınacağı, dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adayların başvurabileceği, EKPSS sonuçlarının sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları daha önce duyurulan takvime uygun olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanan “2016 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) VE KURA BAŞVURU KILAVUZU” nda belirtilen esas ve usüllere göre 23.02.2016 ile 09.03.2016 tarihleri arasında alınmaktadır.

İlkokul/İlköğretim/ortaokul eğitim düzeyinden Kura usulüyle kayıt yaptıracak adayların başvuruları ise yine mezkur KILAVUZDA belirtilen usüle uygun olarak 03.05.2016 ile 16.05.2016 tarihleri arasında alınacaktır.

Bu itibarla, 24.04.2016 tarihinde ortaöğretim(lise), önlisans ve lisans eğitim seviyesinden engel gruplarına göre ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilecek olan EKPSS’ye başvuracak adayların, EKPSS’nin iki yılda bir gerçekleştirilmesi ve bu sınava katılmayan adayların sonraki iki yıllık süreçte gerçekleştirilecek engelli memur alımlarına başvuramayacak olmaları hususunu dikkate alarak en geç 09.03.2016 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1 Mar 2016

MEMUR, EŞ VE ÇOCUKLARININ HANGİ FAALİYETİNİ KURUMUNA BİDİRMEK ZORUNDADIR?

Eşi ve reşit olmayan veya mahcur olan çocukları bazı faaliyetlerde bulunan Devlet memurları, bu faaliyetleri belli bir süre içinde kurumlarına bildirmek zorundadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; eşinin ve reşit olmayan veya mahcur olan çocuğunun ticaret veya kazanç getirici faaliyetlerini 15 gün içinde kurumlarına bildirmeyen memurlar hakkında disiplin cezası verilmesine hükmetmiştir.

Bildirilmesi gereken faaliyetler

Devlet memurunun eşi ve reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğu;

*Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunduğunda,

*Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev aldığında,

*Ticari mümessil veya ticari vekil olduğunda,

*Kollektif şirket ortağı olduğunda,

-Komandit şirkette komandite (sınırsız sorumlu) ortak olduğunda.

-Adi şirket kurduğunda,

-Ortağı olduğu limitet veya anonim şirketin yönetim ve denetimde görev aldığında; bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında; şirketin kanuni temsilcisi olduğunda,

-Ortağı olduğu kooperatif şirketin (üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri hariç) yönetim ve denetimde görev aldığında; bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında; şirketin kanuni temsilcisi olduğunda,

-Meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açtığında,

-Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalıştığında

memurun 15 gün içinde kurumuna yazılı olarak bu durumu bildirmesi gerekir.

Bu faaliyetlerin yanı sıra, okulların tatil döneminde yapılan çalışmalar ile kısa süreli yapılan çalışmalarla ilgili olarak bildirimde bulunulması gerekmiyor.

Yükümlü olunmasına rağmen bildirimde bulunulmaması

Eş ve çocuklarının faaliyetlerinin bildirilmesi konusunda memurun yükümlülüğünün doğabilmesi için; eşinin ve reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğunun, yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunması ve bu faaliyetlerin süreklilik göstermesi gerekmektedir.

Bu kapsamda bildirimde bulunma yükümlülüğü olmasına rağmen, yükümlülüğünü yerine getirmeyen memur hakkında 657 sayılı Kanunun 125/B maddesinde belirtilen kınama czasının verilmesi gerekecektir.

Zira, kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında; “b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” de sayılmıştır.
memurunyeri.com