30 Kas 2015

Belediyelerin personel alımı, İçişleri Bakanlığına takıldı

İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar için 2006 yılında düzenleme yapılmıştı. Buna göre, bu kurumlar, KPSS puanını baz alınarak 3 katı aday arasından yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre personel alabilecekti. Ancak, Danıştay ilgili maddeleri iptal etmişti.

Maddelerin yürürlük kazanması ve dava açılması arasındaki sürede, madde hükmü gereğince İçişleri Bakanlığınca Yönetmelik çıkarılmış ve bazı mahalli idarelere personel alımı yapılmıştı.

Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu maddeler iptal edilmiş, Başbakanlığın temyiz talebi üzerine 06/02/2014 tarihli ve E:2010/2803 ve, K.: 2014/271 sayılı karar ile davacı Konfederasyonun söz konusu dava ile ilgili dava ehliyetinin olmaması gerekçesi ile bozulmuştur. Daha sonra yapılan Karar düzeltme talebi de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 29/4/2015 tarihli ve E.: 2014/3999, K.: 2015/1668 sayılı Kararı ile ret edilmiştir.

Bu yargılama sürecinin sonucunda söz konusu Genel Yönetmeliğin 27/A-B-C-D maddeleri yürürlük kazanmıştır. Devlet Personel Başkanlığı mahalli idarelerin KPSS yerleştirme taleplerini 2014/2 KPSS yerleştirmesinden bu yana almamış, mevcut durum ile ilgili İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı Yönetmelik çerçevesinde mahalli idarelerin personel alım yapması gerektiğini vurgulamıştır.

Ancak, İçişleri Bakanlığı bu güne kadar Yönetmelik çıkarmamış, dolayısıyla mahalli idareler de merkezi yerleştirme talebinde bulunamadığından B Grubu kadrolarına alım gerçekleştirememiştir. Zabıta memuru ve itfaiye eri başta olmak üzere bu açıklarını 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yaparak veya açıktan/naklen personel atayarak gidermeye çalışmışlardır.

2012-2015 arası dönem merkezi yerleştirmelerde mahalli idarelerin kadro adetleri:YERLEŞTİRME DÖNEMİADET
2012/1735
2012/2857
2013/11.019
2013/2331
2014/197
2014/2Yok
2015/1Yok
2015/2Yok

Sonuç olarak, söz konusu yargısal süreç sonunda merkezi yerleştirme dışına çıkan mahalli idarelerin personel alımlarını gerçekleştirebilmeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik mahalli idareler ve adaylarca merakla beklenilmektedir.

www.memurlar.net

Engelli Sağlık Kurulu Raporundan ücret alınabilir mi?

Konuya ilişikn Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Açıklaması şöyle:
Engelli sağlık kurulu raporlarından ücret alınır mı, ücret alınmayacaksa hangi kalemden karşılanır, engelliyim diye başvuran kişilerin beyanlarına göre mi işlem yapılır, engelli olduklarını belgelendirmeleri gerekir mi, itiraz edilen raporların ücretlendirmeleri ne şekilde olur ?

Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 tarihli ve 5409.567 sayılı yazısında; Engellilik haklarından faydalanmak üzere talep edilen sağlık kurulu raporlarında %1 dahi olsa engel oranının belirlenmiş olması halinde ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin “Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz” başlıklı 10’uncu maddesinde;
“(1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi
amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.”
Bakanlığımız, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları’nın; Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi başlıklı 6’ncı bölümünde;

c) 08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur.

Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerin Bakanlığımıza bağlı hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden
ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararıyla istisna tutulan kişilere kanuni düzenlemelerden kaynaklanan haklardan yararlanmak amacıyla düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları için ücret talep edilmeyecek, bulundukları durumun gereğine uygun olmayan özel amaçla talep edilen raporlar için ücret alınacaktır.

Örneğin; …
Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı raporları gibi özel amaçlı raporlar için ücret talep edilecektir.
Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu’ (EK-4) nun imzalatılarak bilgilendirilmesi, engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücretinin tahsil edilmesi, tahsilatın yapılamaması halinde ise kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.” hükümleri ile düzenleme yapıldığı, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formunun yer aldığı Satış Tarifemizin duyurusu yapılmıştır. gerektiği ifade edilmektedir.

Kritik Toplantı Bugün! Engelli Çalıştırma Oranı Yükseltilecek mi ?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında bugün toplanıyor.

Memurun kaderini etkileyecek bu kritik toplantıya, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılması bekleniyor.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Toplantıda, toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan 4/C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması, kamudaki yükseköğretim mezunu işçilerin durumu, KİT'lerdeki sözleşmelilerin yıllık izinlerinin ertesi yıla devredilmesi, KİT'lerdeki temel ücret gruplarının yeniden düzenlenmesi ve fiili hizmet zammı süresi gibi konular ele alınacak.

İŞTE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Toplantıda, son dönemde sıkça gündeme gelen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler de görüşülecek.

Bu görüşmeler neticesinde nelerin değişip değişmeyeceği şekillenecekken bu değişiklikten en çok engelli memur adaylarının sevineceğini düşünüyoruz.

Bilindiği gibi, Kamu idarelerinde 657 sayılı Kanunun “Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü” başlığını taşıyan 53’ncü maddesine göre kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadroların % 3’ü oranında engelli çalıştırmak zorundadır.

Engelliler “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca sınavla memuriyete alınmaktadırlar.

Devlet Personel Başkanlığının Kasım 2015 tarihli verilerine göre, Mevcut memur sayısı 2.099.838; kullanılabilecek engelli kontenjanı 63.207; çalışan engelli sayısı 40.656; açık engelli kontenjanı 22.553’tir.

Bu bilgilerden, engelli memur istihdamı konusunda asıl sıkıntının mevcut kontenjanların doldurulmamasının olduğu anlaşılmaktadır.

Tamda bu noktada engellilersitesi.com olarak Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma oranının %3’den en az %5’e çıkarılmasını gerektiğini düşünüyoruz.

Bu artış engelli vatandaşlarımıza kamu kurum ve kuruluşlarında, yeterli olmasa da, daha fazla istihdam imkanı yaratacaktır.

engellilersitesi.com

27 Kas 2015

2015/2 EKPSS Kadro Sayısının belli olmamasın da 3 Aralık Şovu mu var?

Bilindiği üzere 16 Aralık ta 2015/2 Ekpss tercihleri açıklanacak.Ama hala  bugün olmuş  ne Çalışma bakanından nede diğer yetkili birimlerce EKPSS Kadro sayısı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Biz engelsiz Dünyam ekibi olarak şunu düşündük

1) Ekpss tercihlerinin açıklanmasına 19 gün kalmış neden hala kadro sayısı belirlenmedi

2) Madem ki bu kısacık sürede kılavuzları yayınlamadınız,neden güzel bir açıklama yapılmadı

3)Neden biz engellileri bu kadar kadro sayısı için beklemeye mahkum ediyorsunuz?

4) Yoksa siz yetkili bakanlar ,kadro açıklanması için 3 Aralık Dünya engelliler gününü mü bekliyorsunuz?

Evet bu son madde bizlerinde aklından geçmek de 3 Aralık geldiği gün değerli bakanlarımız basına çıkıp EKPSS için şu kadar alım yapılacak.Tercih kılavuzları gün içerisinde yayınlanacak ve hepimize hayırlı uğurlu olsun denilecek.

Ayrıca 3 Aralık da tercihler başlarsa 10 gün tercih sürecek ve 12 aralık gece saat 11.59 da süre bitecektir.Geriye ise ayın 4 günlük tercih açıklanma süresi kalacak.

Bu 4 gün içerisinde sakın telaş etmeyiniz açıklanır.Çünkü 2012 ÖMSS sini hatırlayalım 2014 de ekpss son alımlarında gece saat 11.59 da tercih yapım işi sonlandı ve diğer gün sabah 11 civarı tercihler açıklanmıştı.

Özet olarak: ÖSYM tercih kılavuzu YAYINLAMAK  için 3 Aralık Dünya engelliler gününü mü bekliyor ?

ve Engellilere ŞOV yapmaya mı çalışılıyor !

EDnet

26 Kas 2015

TEOG soru ve cevapları yayımlandı

- Sınavların soru ve cevapları, öğretmenlerin anlatımıyla videolu olarak "www.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında sekizinci sınıflara yönelik merkezi ortak sınavların soru ve cevapları, öğretmenlerin anlatımıyla videolu olarak "www.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanmaya başlandı.

İlk oturumu dün gerçekleştirilen Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi testlerine ait soru ve cevaplar, öğretmenlerin anlatımıyla videolu olarak www.eba.gov.tr adresinden izlenebilecek.

Bugün gerçekleştirilen fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınav soru ve yanıtlarının ise saat 18.00'den itibaren aynı internet adresinden yayınlanması planlanıyor.

MEB'in internet sitelerine dayattığı telif hakları sorunundan dolayı TEOG sorularını MEB'in serverları üzerinden yayımlıyoruz.

2015-2016 8. SINIF 1. DÖNEM MERKEZİ ORTAK SINAVI

www.memurlar.net

2015/2 EKPSS Tercihlerinde Atama Sayısı Beklenenden Az Olacak !

Binlerce engelli memur adayının gözü 16 Aralık 2015 tarihinde sonuçları açıklanacak olan 2015/2 EKPSS – Kura atamaları ile ilgili açıklanacak tercih kılavuzunda.

Her gün kadro sayısı kaç, ne kadar alım olacak sorusunun cevabı artık yavaş yavaş kesinlik kazanmakta.

Atamalarla ilgili bir çok kesimden açıklamalar gelmeye devam ederken en son açıklama eski  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM ’den gelmişti.  ERDEM yaptığı açıklamada bugüne kadar 40 bini aşkın engelli vatandaşın kamuya istihdamının sağlandığını, 2015 yılı içerisinde de 4 bin 500 engellinin memurluğa atamalarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak 16 Aralık tarihinde de yılın son engelli atamasının yapılacağını, bunun için kamu kurum ve kuruluşlarından talep toplamaya başladıklarını, yeni dönem ile bu sayının daha da artacağını ifade etti.

Kamuda Devlet Personel Başkanlığının en son verilerine göre 22 bin engelli memur çalıştırılması gerekilen açık kontenjanın var olduğu bilinirken, EKPSS tercihleri için engellilere verilen kadrolar şaşırtıcı ve bir o kadar da trajikomik bir hal almaktadır. Mevcut 22 bin engelli memur açık kontenjanının dolması için EKPSS tercihlerinde engelli memur alım sayılarının fazla olması engelli memur adaylarının talepleri arasında yer almaktadır.

2015/2 EKPSS KADRO SAYISI 2015/2 KPSS KADRO SAYISI GİBİ HAYAL KIRIKLIĞI MI YAŞATACAK?

Bilindiği gibi, günler öncesinde 2015/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı ve açıklanan kadro ve pozisyon sayısı 2159’ta kalması büyük hayal kırıklığı yarattı.

Ayrıca; ÖSYM tarafından yapılan KPSS alımlarında tercihler günler öncesinde belirlenir ve resmi açıklama ile tüm kamuoyuna duyurulur iken aynı uygulamanın EKPSS için uygulanmaması tüm engelli memur adaylarını belirsizlikler içerisinde beklemeye itmektedir.

Bütün bu gelişmeler olurken EKPSS atamalarına bu kadar az bir süre kala hala DPB ve ÖSYM’den bir açıklama gelmedi. Hal böyle iken kulislerden edindiğimiz bilgiler de engelli memur adaylarını hayal kırıklığına uğratacak türden. Zira bugüne kadar yapılan açıklamalardan hareketle 2015/2 tercihlerinde 4-5 bin civarında atama yapılacağı tahmin ediliyordu. Ancak beklenilen bu kadro sayısının gerçekleşme vaktinin 2015/2 tercihleri olmadığı ortaya çıktı. Beklenen tutarda ki atama bölünerek bir sonraki atamayla birleştirilecek. Yani 2015/2 EKPSS Tercihlerinde yaklaşık 2000 ila 2500 kadro arasında atama yapılacak. Geri kalan kısım ise 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

DEĞERLENDİRME

Engellilersitesi.com olarak ortaya çıkacak böyle bir yanlıştan dönülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Seçim günlerinde yapılan açıklamalardan kamuda çalışma ümidi oluşan, hatırı sayılır bir atama bekleyen binlerce engelli memur adayının mağduriyeti önlenmelidir.  Kamunun 22 binden fazla engelli istihdamına ihtiyaç duyulduğu gerçeği Yeni hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanının da bilgisi dahilinde olduğu gerçeğiyle birlikte tıpkı 2015/2 KPSS tercihlerinde olduğu gibi çok az sayıda değil, en az 4-5 bin kadronun açılması gerekmektedir. Umarız Hükümet gerekli müjdeyi verecektir.

engellilersitesi.com

23 Kas 2015

2015/2 EKPSS Tercih Klavuzu Bir An Önce Yayınlanmalıdır!

2015/2 KPSS tercih döneminin başlaması üzerine gözler 2015/2 EKPSS tercihlerine çevrildi.

Devlet Personel Başkanlığı Kurumlardan Engelli memur çalıştırma adına taleplerini topluyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM’inde açıklamalarına bakıldığında ise ekim ayı sonlarında kamu kurum ve kuruluşları DPB’ye taleplerini ilettiler.

Peki DPB ve ÖSYM Neyi Bekliyor?

2015/2 EKPSS atamalarının 16 Aralık 2015’te yapılacağını daha öncesinde bu sayfalardan duyurmuştuk. Atamalara bu kadar az bir süre kala hala DPB ve ÖSYM’den bir açıklama gelmedi. Çok sayıda memur adayı ise gün geçtikçe endişelenmekte. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu iki kurum bir an önce gerekli açıklamaları yapmalıdır. Zira atamaları merakla bekleyen engelli vatandaşlarımız aşağıdaki soruların cevabını merakla beklemektedir?

- Kamuya 2015/2 Atamaları ile kaç engelli memur alınacak?

- Hangi kurum kaç kadro ayırdı?

- 2015/2 KPSS gibi 2015/2 EKPSS kadro sayısı da az olursa ne olur?

- Çok sayıda adayın mağdurieti giderilebilecek mi?

- Seçim öncesi ve hemen akabinde AK Parti kurmaylarının 4-5 bin atama söylemi gerçekleşecek mi?

engellilersitesi.com

Hizmetli Kadrosundaki Engelliler, Memur Kadrosu Bekliyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Engelli Memur-Sen Genel Başkanı Elvan Uğurlu, Devlet Personel Başkan Yardımcısı Enes Polat’ı ziyaret etti. 3. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşınan, ancak uzlaşamaya varılmayan “Ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) veya memur kadrolarına atanır” talebini Devlet Personel Başkan Yardımcısı Enes Polat’a iletildi.

ENGELLİLER İSTİFA NOKTASINA GELDİ

Ziyarette konuşan Engelli Memur-Sen Genel Başkanı Elvan Uğurlu, engellileri için bu talebin önemli olduğunu ve düzenlenme yapılmaması halinde mağduriyetlerin süreceğini belirterek, “Kamuda çalışan hizmetli kadrosunda bulunan engelliler, çalışma hayatlarında idareciler tarafından yapamayacakları işlere zorlanmaktadır. Örneğin, bedensel engelli çalışan paspas yaptırılamaz, görme engelli olana bahçe temizletilemez. Ancak engelli kamu görevlileri bu tip uygulamalarla karşılaşmaktadır. Öyle ki kamu görevlileri istifa etme noktasına gelmiştir” dedi.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDEN ÖNCE MÜJDE BEKLİYORUZ

Uğurlu, bu talebin Memur-Sen’in “64. Hükümetten Beklentiler ve Hükümet Programına Öneriler” raporu içerisinde de olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda 12337 hizmetli kadrosunda bulanan engelli kamu görevlilerinin sıkıntılarının giderilmesini beklediklerini ifade eden Uğurlu, Ortaöğrenim (lise) ve Yükseköğrenim mezunu hizmetli kadrosunda olanların görevde yükselme sınavından muaf tutularak memur kadrolarına atanmasını beklediklerini söyledi. Uğurlu, “3 Aralık Dünya Engelliler” gününden önce hükümetten bu yönde bir müjde beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: memursen.org.tr

21 Kas 2015

DPB, Boş Engelli Memur kadrolarını açıkladı

Devlet Personel Başkanlığının güncellediği 2015 Kasım ayı verilerine göre kamuda engelli personel açığı 22 bin 553 adettir.

Halen kamu kurumlarında çalışan engelli memur sayısı 40 bin 656 adettir.

Şuanda en çok engelli memur kadrosu boş bulunan kurum Milli Eğitim Bakanlığı 14 Bin 982 adettir.Devlet personel Başkanlığı verilerine göre bu engelli personel açığı olan 22 Bin 553 adet kadroda yer alan en büyük kadro açığı veren kurumlar ise şöyle:

1-Adalet Bakanlığı: Bin 363 Kişilik engelli memur personel açığı

2-Diyanet İşleri Başkanlığı: 2 Bin 086 kişilik engelli personel açığı

3-Emniyet Genel Müdürlüğü: 382 Kişilik engelli personel açığı

4-Milli Eğitim Baklanlığı: 14 Bin 982 Kişilik engelli personel açığı

5-Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 24 Kişilik engelli personel açığı

6-Gümrük Ve ticaret Bakanlığı: 251 Kişilik engelli personel açığı

7-Sağlık Bakanlığı: 410 Kişilik engelli personel açığı

8-Türkiye Halk Sağlığı K.B. : 992 Kişilik engelli personel açığı

9-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: 53 Kişilik engelli personel açığı

10-Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü : 19 Kişilik engelli personel açığı

11-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu: Bin 003 Kişilik engelli personel açığı

12-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı :103 Kişilik engelli personel açığı

13-Hacettepe Üniversitesi : 52

14-Hava Kuvvetleri Komutanlığı : 23

15-Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 33

16-Kültür ve Turizm Bakanlığı: 30

2015 yılı mayıs itibariyle 22 Bin 553 adet olan kamu kurumlardaki Hangi kurumda ne kadar engelli personel açığı var, listeler halinde tüm kurumları görmek için TIKLAYIN

Kaynak: www.engellilerdunyasi.com

20 Kas 2015

Engelliye Yaş Beklemeden Emeklilik!

Bilindiği üzere yürürlükteki 5510 Sayılı Kanuna göre emekli olabilmek için işe giriş tarihine göre prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartı kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Fakat bu durumun Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler yani engelliler için bir istisnası bulunmaktadır. Engelli kişiler raporundaki iş gücü kayıp oranı ve işe giriş tarihine göre belli sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlamaları halinde emeklilik hakkı elde etmektedirler. Bunlar için yaş şartı aranmamaktadır.

5510 Sayılı Kanun’dan önce 4/b yani Bağ-Kur kapsamında çalışanların engelli emeklilik kapsamında emeklilik hakları bulunmazken 5510 Sayılı Kanunla birlikte bu hak Bağ-Kur’lulara da verilmiştir.

5510 Sayılı Kanuna göre engelli raporu ile emeklilik şartları

01.01.2015 tarihinden sonra ilk defa işe başlayan sigortalılar için engelli raporuna istinaden emeklilik şartları şu şekildedir:

Sağlık Kurullarından alınan rapora göre iş gücü kayıp oranı:

a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

şartlarını sağlamaları halinde emeklilik hakkı elde edebilmektedirler.

5510 Sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden 01.01.2015 tarihine kadar olan geçiş süreci için engelli raporuna istinaden emeklilik şartları ise şu şekilde:

İşe Başlama Tarihi

Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

%60 ve daha çok olanlar

%50 – %59 arası olanlar

%40 – %49 arası olanlar

01.10.2008 – 31.12.2008

15 yıl, 3 bin 700 gün

16 yıl, 3 bin 700 gün

18 yıl, 4 bin 100 gün

01.01.2009 – 31.12.2009

15 yıl, 3 bin 800 gün

16 yıl, 3 bin 800 gün

18 yıl, 4 bin 200 gün

01.01.2010 – 31.12.2010

15 yıl, 3 bin 900 gün

16 yıl, 3 bin 900 gün

18 yıl, 4 bin 300 gün

01.01.2011 – 31.12.2011

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin gün

18 yıl, 4 bin 400 gün

01.01.2012 – 31.12.2012

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 100 gün

18 yıl, 4 bin 500 gün

01.01.2013 – 31.12.2013

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 200 gün

18 yıl, 4 bin 600 gün

01.01.2014 – 31.12.2014

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 300 gün

18 yıl, 4 bin 680 gün

01.01.2015’den sonra

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 320 gün

18 yıl, 4 bin 680 gün

5510 Sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce 4/a eski adıyla SSK kapsamında işe girişi bulunan engellilerin emeklilik şartları 506 sayılı Kanuna göre hesaplanmaktadır. Aynı şekilde bu sigortalılara için de işgücü kayıp oranı ve sigorta başlangıcına göre emeklilik şartları farklılık göstermektedir.

01.10.2008 tarihinden önce işe girişi olan SSK’lı engellilerin emeklilik şartları

Sigortalılık Başlangıcı

I. Derece

(Yüzde 80 +)

II. Derece

(Yüzde 60-79)

III. Derece

(Yüzde 40-59)

05.08.1991 ve daha önce

15 yıl- 3600 gün

15 yıl- 3600 gün

15 yıl- 3600 gün

06.08.1991-05.08.1994 arasında

15 yıl- 3600 gün

15 yıl, 8 ay-3680 gün

16 yıl, 3760 gün

06.08.1994-05.08.1997 arasında

15 yıl- 3600 gün

16 yıl, 4 ay-3760 gün

17 yıl, 3920 gün

06.08.1997-05.08.2000 arasında

15 yıl- 3600 gün

17 yıl, 3840 gün

18 yıl, 4080 gün

06.08.2000-05.08.2003 arasında

15 yıl- 3600 gün

17 yıl, 8 ay-3920

19 yıl, 4240 gün

05.08.2003-30.09.2008 arasında

15 yıl- 3600 gün

18 yıl-4000 gün

20 yıl-4400 gün

Engelli emekli olanların bilmesi gerekenler

Engelli raporuna istinaden emekli olan kişiler çalışmaya devam etse bile maaşları kesilmemektedir. Ancak malulen emekli olan kişilerin çalışma hakları bulunmamakta, çalıştıklarında aylıkları kesilmektedir.

engellilersitesi.com

18 Kas 2015

Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlük görevinden karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

İşte O Açıklama:
"Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Hamza Hamzaoğlu’nun sözleşmesi, varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde sona erdirilmiştir. Hocamıza bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Galatasaray Spor Kulübü"

Bakan Engelliler İle İlgili Yapılacakları Açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, 20145 yılı içinde kamuya 133 bin 957 personel alındığını, 2015/2 alımları ile birlikte bu sayının 136 bin 116'ya çıkacağını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem'in Memurlar.'net'in sorularına verdiği cevaplar:

İşsiz İMD sayısı 15 bine ulaştı. İş ve meslek danışmanlarının atamaları ile ilgili bir çalışma var mı? Varsa çalışmalar ne durumda?

Kurumumuzun sunduğu danışmanlık hizmetlerinin daha etkin ve düzenli olarak sürdürülebilmesini teminen 2012 ve 2013 yıllarında yeterlilik belgesine sahip yaklaşık 4000 İş ve Meslek Danışmanı alımı gerçekleştirilmiştir. İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak için yapılan sınav TÜRKAK tarafından akredite edilen, MYK tarafından yetkilendirilmiş Üniversitelerce yürütülmektedir. Sınav ve belgelendirme süreci İŞKUR'dan tamamen bağımsız bir şekilde yapılmakta olup bu konuda İŞKUR'un herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.

Kurumumuzda hali hazırda İş ve Meslek Danışmanı alımı ile ilgili bir planlama bulunmamaktadır.

2015 yılında Kamu da kaç kişi istihdam edildi, 2015/2 KPSS atamasında çok az kadro yer alıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle belirtmek gerekir ki KPSS yerleştirme işlemleri, kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda oluşturulmuş, yerleştirme yapılması için kurumlarca intikal ettirilen kadrolar ve aranılacak nitelikler Devlet Personel Başkanlığı'nca kontrol edilerek ÖSYM Başkanlığı'na intikal ettirilmiştir.

Ancak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek gerekir ki yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalar sadece bu yerleştirme döneminde ilan edilen 2.159 sayısından ibaret değildir.

2015 yılı içerisinde;

- 13.213'ü Memur, (2015/1 KPSS yerleştirmesi)

- 51.449'u Öğretmen,

- 4.100'ü Hakim ve savcı,

- 9.751'i Akademik personel,

- 4.914'ü Askeri personel,

- 5.777'si Kariyer meslek personeli,

- 16.500'ü Emniyet personeli,

- 4.682'si Engelli personel,

- 3.163'ü Sosyal hizmet modellerinden yararlanan personel,

- 6.253'ü şehit ve gazi yakını, sivil terör mağduru, vazife malulü, maden kazası mağduru,

- 14.155'i de sözleşmeli personel olmak üzere;

Toplam 133.957 vatandaşımızın istihdamı sağlanmıştır.

2015/2 yerleştirmeleri sonrasında bu sayı 136.116 olacaktır.

Kamuda asıl işi yapan Alt işveren işçilerinin sayısı net mi? Bu işçilerin kadroya alınması ile ilgili çalışmalar başladı mı?

Alt işverene verilebilecek yardımcı işler listesinin hazırlık çalışmalarına devam edilmekte olup, asıl işte çalıştırılan alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilme çalışmaları da sürdürülmektedir.

Engelliler, Şehit ve Gazi Yakınları ve Korunmaya Muhtaç Çocukların istihdamı ile ilgili yapılanlar ve yapılacaklar nelerdir?

Son 13 yılda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak;

Engelli personel alımında merkezi sınav uygulamasını gerçekleştirdik; kamu ve özel sektördeki engelli kontenjanlarının doldurulmasına yönelik tedbirler uygulamaya konuldu. Bu çalışmalar sonucunda 2002-2015 döne-minde kamu kurumlarında istihdam edilen engelli memur sayısını 5.777'den 40.254'e, kamu ve özel sektörde istihdam edilen engelli işçi sayısını ise 45.621'den 92.075'e yükselmesi sağlandı.

Engelli kota açıklarını doldurmaya devam edeceğiz. Bunun için de

16 Aralık 2015 tarihinde yeni bir engelli alımını daha gerçekleştireceğiz.

2014 yılı itibariyle şehit ve gazi yakınlarının kamu kurumlarında memur olarak istihdamının kapsamı genişletildi. Vazife malulleri ve maden kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları da bu kapsamda istihdam edilmeye başlandı.

2002 yılından bu yana 22.728 şehit ve gazi yakınımızın istihdamını gerçekleştirildi.

Şehit ve gazi yakınlarından hak sahibi olanların kamu kurumlarına atanmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

2003-2015 yılları arasında toplam 20.977 korunmaya muhtaç çocuğumuz kamu kurumlarında istihdam edildi.

Korunmaya muhtaç çocuklarımızın kamu kurumlarında istihdamlarına düzenli olarak devam edilecek.

www.memurlar.net

12 Kas 2015

Kendi işini kuracak Engellilere 36 Bin lira destek

İşkur kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlülere ilişkin verilecek 36 bin lira destek için duyuru yayımladı. 2015 yılı başvuruları 30 Aralık 2015’te son bulacaktır.

İlgili duyurudan açıklamalar:

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Yayımlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 30 Aralık 2015 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

ENGELLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR:

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40’ından yoksun olduğunu “Engellilere verilen Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) Kendi üzerine Aktif ve pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak,

f) İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h)Kurulacak işle ilgi başka mevzuatlarda aranılan diploma , sertifika,izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski Hükümlüler için aranacak şartlar

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)18 yaşını tamamlamış olmak,

c)Eski hükümlü olmak

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e)Kendi üzerine Aktif ve pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak,

f)İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,

g)Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h)Kurulacak işle ilgi başka mevzuatlarda aranılan diploma , sertifika,izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

EKLER
Proje Başvuru Rehberi (PDF) > Tıklayın,

Proje Başvuru Rehberi (WORD) > Tıklayın

Proje Başvuru Formu > Tıklayın

Yönetmelik

Genelge

11 Kas 2015

Engelli genç ameliyatı için kitaplarını satıyor

Yasin Büyüksanık, doğumu sırasında doktorun kullandığı yanlış bir teknik sonucu hayata yüzde 92 bedensel engelli olarak başladı. Ellerini ve ayaklarını kullanamayan Yasin, iki adet kitap yazdı, tiyatroda oynadı. Ayağa kalma umudu için AVM, AVM dolaşıp ameliyat parası için kitaplarını satıyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Yasin Büyüksanık, doğumda oksijensiz kalması nedeniyle 'serebral palsi (beynin bir bölgesindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan kas kontrol yetersizliği)' hastası olarak dünyaya yüzde 92 bedensel engelli olarak geldi. İlkokul ve Lise eğitimini başarıyla tamamlayan Yasin, "Ayaksız Ayakta Kalmak" ve "Gönül Dili" adında iki kitap yazarak büyük bir başarı örneği gösterdi.

Yasin, engeline rağmen imza attığı başarıları, yaşama sevincini anlatırken "Benim fiziki engellerim hiçbir zaman hayallerimin engeli olamadı. Çünkü buna hiç izin vermedim. Engeller hayatın olmazsa olmazları değil midir zaten? Ben engellerimi aşmayı denedim, deniyorum,deneyeceğim. Yılmadım, pes etmedim. Sizler gibi birçok şeyi belki yapamadım ama en azından hayal ettim. Şimdi hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Benim Hayallerime Ortak Olur musunuz?" diyor.

- EL AMELİYATI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ -

Ellerini neredeyse hiç kullanamayan Yasin, özel bir kurumun yardımı ile olduğu ameliyat sonrası ellerinin yüzde 30'unu kullanmaya başladı. Ellerini kullanmaya başladıktan sonra "Gönül Dili" adında bir kitap yazan Yasin, iç dünyasını okurları ile paylaştı.

-YÜRÜME UMUDU -

El ameliyatı olduktan sonra şimdi önüme önemli bir fırsat daha çıktı diyen Yasin, "Yine ameliyat olmam takdirde ellerimle birlikte ayaklarımı da kullanabilirmişim. Özel Gebze Medikal Park Hastanesi'deki Uzman Cengiz Çapukoğlu doktorum öyle söylüyor. Bunun için de 20 bin lira gibi bir meblağ gerekiyormuş. Ailemin imkanları sınırlı olduğu için bu parayı bulmam çok zor" diyor. Ayağa kalmasının hayatında çok şey değiştireceğini söyleyen Yasin, anne ve babasını düşünerek "anne ve babama daha az yük olma düşüncesi bile sevindirici" diyor.

- AMELİYAT PARASI İÇİN KİTABINI SATIYOR -

Alış Veriş Merkezleri (AVM)'lerdeki kitap günlerini dolaşıp ameliyat parasını çıkarmak için "Gönül Dili" adındaki kitabını satıyor. "Umut, kanadı kırılsa da uçmak için mücadele eden bir kuştur" diyen Yasin, yaşama azmi ile engelli engelsiz herkese örnek oluyor.- En büyük destekçisi anne ve babası -

Yasin'in en büyük destekçileri ise annesi ve babası. Büyüksanık çiftinin de tek dileği çocuklarının yapılacak tedavi sonucu ayağa kalka bilmesi.

www.memurlar.net

10 Kas 2015

BİR MELEK GÖRDÜM

 

Dün engelimden dolayı araştırma hastanesine kontrole gitmiştim.Her zamanki gibi hastanenin nöroloji bölümü hasta kaynıyordu.

Evrak işlerimi hallettim  bir köşede oturup hastalarla muhabbet ediyor,doktorun gelmesini bekliyordum.Tüm hastalar bana şu soruyu soruyor ve merakla ağzımdan çıkacak cevabı bekliyorlardı.

İşte o soru;

Hanımefendi sizin neyiniz var ne için geldiniz araştırmaya,Tabi oturduğun yerde senin engelli olduğunu yada şöyle diyeyim sakat olan bacağımdan kimsenin haberi yok.Ben içimden bu meraklı soruları ve bu kız araştırmaya tek başına gelmiş bunun kimi kimsesi yokmu diye bakan bir çift göz insanlara laf yetiştirirken millete engelimden dolayı geldiğimi dile getirirken benim gözlerim karşı hole takıldı kaldı.

Karşımdan bir baba ve bu baba 7 8 yaşlarındaki kızının kollarından tutmuş zorla adım attırıyordu.

Kız dünyalar güzeli masmavi gözleri vardı sapsarı saçları vardı.Dedim bu kız bir melek sanırsam insan bu kadar güzel olabilirmiydi.

Tam yanımıza doğru geldiklerinde çocuğu çektim bana verin otursun dizimde derken hastanın bir tanesi kalktı bu küçük engelli kıza ve babasına yer verdi…

Dedim neyi var bu kızın

Babası sende rahatsızsın galiba geçmiş olsun diyerekten  söze başladı

Kızımın arka beyni çalışmıyor,Çalışmadığından dolayı gözleri bir noktaya bakıyor göz bebekleri hareket etmiyor,kulakları duymuyor ayrıca konuşamıyor dedi…Peki elleri neden öle beyin çalışmayınca kollar felç olmasada kollar geriliyor parmaklarını dahi açamıyoruz dedi…

Hastalığının hiçbir çaresi yokmuş anca ve anca şu vücudunda ki gerilmeleri kasılmaları kontrol altına alabilmek için Özel tedavi görüyormuş ve okula dahi gidemiyormuş.

Bu çocuk bir melek olmalıydı dedim.Çünkü bu çocuğun aklı var zekası da vardır belki ama onu çalıştıracak gücü kuvveti yok.ALLAH tüm güzelliği bu yavruya vermiş ama düşmüş çaresiz bir derdin içerisine…

Meleğim küçük meleğim kahretme bizim kaderimizde sınavımızda buymuş…

Benim bacaklarım zorunlu sen gelmeden önce tüm insanlar bana meraklı gözlerle bakıyordu,Şimdi sen geldin tüm gözler ikimizde oldu.

Ama merak etme bu dünya gelip geçici,..

BEN OLMASAMDA SEN BİR MELEKSİN…Senin yerin belli Cennetin en güzel yerinde olacaksın.

Ne Kadar Engelli Memur Ataması Yapılacak ?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, atama sayısının yüksek miktarda yapılacağını beyan ederken A Haber’de katılmış olduğu Toplumsal Hafıza programında bu sayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Faruk ÇELİK yaptığı açıklamalarda ‘

Engellilerle ilgili yakın bir zamanda Aralık ayında büyük ihtimalle yine atama yapılacak, engelli alımı yapılacak. 5 bin civarında olan 2002 yılındaki engelli kamu çalışanı bugün 42 binlere ulaşmış bulunuyor ve yeni alımlar devam edecek.

” dedi. Bu sırada moderatörün ‘alım sayısına dair bir bilginiz var mı’ sorusuna ise ÇELİK ‘
o ihtiyaçlar belirli kurumlar tarafından ama hiç bir zamanda 4 binden aşağı olmadı, 4 – 5 bin sürekli atamayı yaptık. Yine büyük ölçüde o sayılarda bir atama gerçekleşecektir

.’ dedi.
engellilersitesi.com

9 Kas 2015

200 bin Taşeron İşçiye Kadro!

Bakanlık verilerine göre 650 bin taşeron işçisi kamuda görev yapıyor. Bu işçilerin yine yaklaşık 200 bininin 'asıl iş' niteliğindeki görev yaptığı tahmin ediliyor. Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği liste sonrasında 200 bin kadro yolu açılabilir.

AK Parti seçim öncesi vaatlerini yerine getirmek için iktidarın ilk 100 gününü hedef koydu. Kamuda çalışan taşeron işçilerden 'asıl iş'i yapanlara kadro verilmesi konusunda da önümüzdeki dönemde hızlı adımların atılacağı net şekilde görülüyor. Bakanlar Kurulu kamuda taşeron çalıştırılmasıyla ilgili olarak çok kritik bir liste hazırlayacak.

ÖNCE KRİTER BELLİ OLACAK

Bu listenin hazırlanması gerekliliği 6552 sayılı torba yasa yürürlüğe girdiğinden beri, yani 1 yılı aşkın süredir söz konusu. Ancak seçim öncesi bu konuda herhangi bir adım atılamamıştı. Bakanlar Kurulu'nun oluşumu ile birlikte bu konunun netleştirilmesi hedefleniyor. Bakanlar Kurulu, kamu kurumları özelinde hangi işlerin 'yardımcı iş' olduğunu belirleyecek. Bu liste belirlendikten sonra kamu kurumları listedeki işler dışındaki işlerde taşeron işçi çalıştıramayacak. Listenin dışındaki işlerde bir fiil çalışan taşeron işçilere de kadro hakkı doğmuş olacak.

HANGİ İŞLER VERİLEBİLİR?

İş Kanunu hükümleri uyarınca kamu veya özel sektör fark etmeksizin yalnızca 'yardımcı iş'ler ve 'teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş'lerde taşeron işçi çalıştırılabiliyor. Ancak ne yazık ki geçtiğimiz dönemlerde kamuda taşeron işçi çalıştırılamayacak işlerde de taşeron işçi çalıştırılması söz konusu olmuştu. Bakanlar Kurulu'nun 'yardımcı iş'leri belirlerken çok hassas olması gerekiyor. Listenin geniş tutulması pek çok taşeron işçisinin kadro hakkının kısıtlanması anlamına gelecek.

Temizlik 'Yardımcı iş'

'Yardımcı iş' listesi belirlenirken kamu özelinde ayrımlar söz konusu olabilir. Kamunun özelliği gereği 'asıl iş'leri ve 'yardımcı iş'leri farklılaşabilir. Bu nedenle tek bir liste yerine kamu kurumları özelinde farklılaşmış bir listenin hazırlanması söz konusu olabilir. Yüksek ihtimalle yardımcı iş niteliğindeki temizlik ve güvenlik taşeronca yürütülmeye devam edilecek.

Kaç kişi faydalanacak?

Net bir rakamdan bahsetmek mümkün değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 650 bin taşeron işçisi kamuda görev yapıyor. Bu işçilerin yine yaklaşık 200 bininin 'asıl iş' niteliğindeki işlerde görev yaptığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği liste sonrasında 200 bin kişiye kadro yolu gözükebilir.

Kadro hakkı nasıl doğuyor?

TAŞERON kullanımı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda belirleniyor. Bu çerçevede yalnızca 'yardımcı iş'lerin ve 'teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler'in taşerona verilmesi mümkün. Bir işveren asıl işin bir bölümünü veya tamamını taşerona veremez. İş Kanunu taşerona verilmemesi gereken bir işin taşerona verilmesini 'muvazaa' olarak adlandırıyor. İşveren bu ilişkide muvazaa söz konusuysa işçiye en başından itibaren kendi işçisi gibi muamele yaparak tüm hakları uygulamak zorunda. Kamuda 'muvazaa'lı kurulmuş bir alt işveren ilişkisinin söz konusu olması halinde de aynı yaptırım geçerli. Bu yüzden böyle bir işte çalıştırılan taşeron işçilerinin baştan itibaren kamunun işçisi olması gerekiyor.

www.aksam.com.tr

 

Engelsiz Kariyer Günü'ne Davetlisiniz

Engelsiz Kariyer Günü 2015: Engelsiz Kariyer Fırsatları Engelli Adayları Bekliyor

Engelsiz Kariyer Günü 2015, engelli aday arayan firmalarla iş arayan ve staj yapmak isteyen engellileri bir araya getiriyor. Sektörün öncü firmalarına doğrudan ulaşma ayrıcalığı yaşayan engelli adaylar kariyer fırsatlarına daha kolay ulaşabiliyor.

Engelsiz Kariyer Günü’nde engellilerin profesyonellerle bilgi alışverişi sağlayabileceği firmalarla mülakat yapacağı engellilere özel bir etkinliktir.

Engelsizkariyer.com, İŞKUR, EXPO Engelsiz Yaşam Fuarı (EYAF), MichealPage, Dialog In The Dark Istanbul ve Yasadikca.com’un katkılarıyla düzenlenecek kariyer dünyasının en büyük buluşması 04-06 Aralık 2015 tarihinde Yeşilköy CNR İstanbul Fuar Merkezi 11. Holl’de 4 gün boyunca saat: 10.00-16.30 arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin Engelli İş Gücü Kaynağı Engelsizkariyer.com, 2008 yılında ülkemizde yarattığı inovasyonlarla bir ilki gerçekleştirerek Engelsiz Kariyer Günü etkinliklerini başlattı.

Engelsiz Kariyer Günü'nde yeni bir iş ile kariyer yolculuğuna çıkmak için sektörün öncü firmaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve firmalara kariyer hedeflerin ile ilgili merak ettiklerini doğrudan sorabilirsin. Eğer iş arıyorsanız Engelsiz Kariyer Günü'ne katılarak firmalarla tanışarak engelli çalışanlarına sağladıkları özel iş pozisyonları hakkında detaylı bilgi alabilir ve bu pozisyonlara hemen başvuru yapabilirsin. Engelsiz Kariyer Günü'nde hazırlanacak olan özgeçmişini doğrudan firmalara elden teslim ederek başvuru sürecini hızlandırmak için sizi bekliyoruz.

PROGRAM:

10.00 - 16.30: Firmalarla Engelsiz Kariyer Standında Mülakat/Görüşme

(4 Gün Boyunca)

Ulaşım: Eminönü – Havalimanı Metrosuyla (Atatürk Havalimanı Metro İstasyonundan önce ) CNR Yeşilköy Fuar istasyonunda inerek doğrudan EYAF EXPO’nun istasyon önündeki özel araçlarıyla fuar alanına ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılar: Sorularınızı info@engelsizkariyer.com e-posta adresinde bizimle paylaşabilirsiniz.

Bizi Takip Edin:

facebook.com/engelsizkariyer

twitter.com/engelsizkariyer

linkedin.com/company/engelsizkariyer

Yaşadıkça

Malulen Emeklilikte İlk İşe Giriş Tarihine Dikkat !

İlk kez çalışmaya başladığı tarihten sonra belirli hastalık halleri sonucunda kişinin çalışma gücünde bir kayıp meydana gelmişse maluliyet ortaya çıkar. Malul kalan ve bu nedenle çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitiren sigortalıların gelir kayıplarını telafi etme amacıyla da malullük sigorta kolu kurulmuştur. Maluliyet sebebiyle kendisine aylık bağlananların sayısı ülkemizde 118 bin kişiye ulaşmış durumda.

AIDS de malulluk sayılır

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’ne göre; nöroloji, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, onkoloji, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve aids malullük için geçerli hastalıklar olarak belirlenmiştir.

Bu hastalıklar neticesinde çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp meydana gelmişse erken emekli olma hakkı ortaya çıkar. Yüzde 60 kayıp yoksa malullük aylığı alamaz.

Yaşlılıktan ileri gelen hastalıklar maluliyet tespitinde esas alınmaz. Nadir hastalıklar, toplumun küçük bir bölümünü etkileyen hastalıklardır. 7 bin kadar farklı nadir hastalık vardır. Yüzde 80’i genetiktir. Bu hastalıklara yakalanan kişiler de malul sayılabilir.

İşe giriş tarihi önemli

Malulen emeklilikte en kritik konu ilk kez işe girilen tarihten sonra çalışma gücünde kaybın ortaya çıkmasıdır. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından faydalanamaz.

Bu kuralda, nadir görülen hastalıklar için ayrı bir düzenlemeye, bu hastalıkların envanterine ihtiyaç bulunmaktadır.

Sigortalıların çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde yönetmelikte belirtilen hastalıklar esas alınıyor. Maluliyet tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, Devlet üniversite hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri yetkilidir.

1800 gün prim koşulu var

Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; malul sayılması, en az on yıldan beri sigortalı olup, toplamda 1800 gün priminin olması gerekiyor. Eğer kişi başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılmışsa, bu sefer 10 yıl sigortalılık aranmıyor, sadece 1800 gün priminin olması malullük aylığı için yeterli oluyor.

Pek çok sigortalı hastalığının ne kadar bir kayba neden olduğunu bilmiyor. Böyle durumda sigortalı SGK’ya başvurarak kendisini sağlık kurulu raporu almak için sevk ettirmeli. 1800 gün ödenmiş primi varsa SGK maluliyet tespiti için sigortalıyı hastaneye sevk etmektedir. Sağlık Kurulu’nun düzenlediği raporda çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp ve ‘başka birisinin sürekli bakımına muhtaç’ ibaresi yer alıyorsa bu durumda 10 yıllık sigortalılık şartı aranmaksızın sigortalı malullük aylığına hak kazanır. Genel sağlık sigortası ve başka prim borcu varsa Bağ-Kur’lulara malullük aylığı bağlanmıyor. Cem KILIÇ

engellilersitesi.com

7 Kas 2015

Müjde ! O Çalışanlara KPSS'siz Kadro Geliyor

Binlerce taşeron işçinin gözü 100 gün içinde yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. Düzenlemenin kapsamı geniş tutulacak. Kamuya geçiş için zorunlu olan KPSS sorunu ortadan kaldırılacak. Hastanelerde taşeron üzerinden çalışıp asıl işi yapanlar, karayollarında yol işçileri, laboratuvar çalışanları kadroya alınacak.

HÜKÜMET BELİRLEYECEK

Taşeronlara yönelik liste Hazine, Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı ile işçi memur sendikalarının görüşü alınarak Maliye'nin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Kamuda yaklaşık 700 bini aşkın taşeron işçi bulunuyor. Bunların da yaklaşık 200 bininin asıl işlerde çalıştığı tahmin ediliyor. Listede, 'yardımcı işler' açık bir şekilde tanımlanacak. Buna göre; kamuda bu işler dışında çalıştırılan ve asıl iş yaptığı belirlenen taşeron işçilere kadro verilecek. Kamu kurumları inisiyatif kullanarak taşeron işçi çalıştıramayacak. Taşeronlar uzmanlık isteyen işlerde çalıştırılabilecek.

engellilersitesi.com

İşitme engelliler için 2015-2023 hedefleri

AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, ”İşaret dili ve işitme engellilerin sorunlarına yönelik 2015-2023 hedefleri” başlığını taşıyan bir rapor hazırladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, ”İşaret dili ve işitme engellilerin sorunlarına yönelik 2015-2023 hedefleri” başlığını taşıyan bir rapor hazırladı. Selamoğlu, raporunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sundu.

Raporda, çeşitli yayınların, Türk işaret dilinin tarihin en eski işaret dillerinden biri olduğunu ortaya koyduğu belirtilerek, İbni Batuta Seyahatnamesi’nde, 14. yüzyılın başlarında Anadoluda işaret dilinin kullanıldığının belirtildiği kaydedildi.
Raporda, ”Osmanlı’da 16. ve 17. yüzyılda mahkemelerde işaret dilinin kullanıldığını biliyoruz. 1902 yılında 2. Abdülhamit tarafından kurulan Yıldız Sağırlar Okulu’nda sözel eğitimin yanında işaret diliyle de eğitim yapılmıştır” denildi.

1950’de işaret dili kullanımının yasaklandığı, bu yasağın 2005’te Meclis’te kabul edilen bir yasa ile kaldırıldığı ifade edilen raporda, Türk Dil Kurumu önderliğinde Türk İşaret Dili Bilim Onay Kurulu (TİDBO) kurulduğu kaydedildi. 2007’de yapılan çalıştay sonunda, Türk İşaret Dili (TİD) Parmak Alfabesinin onaylandığı ifade edildi.

Raporda, 2015’e kadar yapılması planlanan hedefler şöyle sıralandı:

-İşitme engelli öğretmen okulları müfredatına işaret dili dersinin eklenmesi

-Öğretmen okullarında işaret dilinin seçmeli ders olması

-Pedagoji, psikoloji bölümlerinde işaret dilinin zorunlu ders olması

-İlahiyat fakültelerinde işaret dilinin seçmeli ders olması

-ÖSS, KPSS gibi sınavlarda işaret dili tercümanı veya video görüntü sistemleri ile yardımcı olunması.

-İşitme engelli okullarında işaret dili derslerinin müfredata eklenmesi

-Türkiye’de yapılacak 2015 İşitme Engelliler Dünya Konferansı için, bin işaret dili tercümanının yetiştirilmesi.

-İşitme engelli nüfusunun belirlenmesi, yaş gruplarının ve engel oranlarının hazırlanması

-Doğumdan sonra bebeklere işitme testi yapılması.

-Yeni doğan işitme engelli ise anne ve babaya aile danışmanlık hizmeti ve şokun atlatılmasından sonra işaret dili eğitimi verilmesi

-Ailenin, bebek 3-6 okul öncesi eğitimine gelene kadar uzmanlar tarafından takip edilmesi. Ailenin kabullenmemesi durumunda, başka ülkelerde olduğu gibi bebeğin kurum sorumluluğuna geçmesi.

-Camilerde özellikle mübarek günlerde vaizle beraber işaret dili bilen din görevlilerinin çalıştırılması

-Hac ve umre farizalarında işaret dili bilen din görevlilerinin işitme engelliler için görevlendirilmesi

-Diyanet tarafından işaret dili dini terimler sözlüğünün hazırlanması.

-Kamu kuruluşları, hastaneler, emniyet kurumları, adliye, havaalanı, terminal, gar, noter, banka şubeleri, kaymakamlık, belediye, müftü, İŞKUR, SGK, otel ve müzelerde işaret dili bilen tercüman çalıştırılması

-112 acil, 155 polis hatları görüntülü acil arama sisteminin pilot çalışmasının tamamlanması.

Raporda, 2023’e kadar yapılması planlanan hedefler de şöyle belirtildi:

-Üniversitelerde dil destekleme servisi kurulması, üniversite kazanan öğrenciye ücretsiz tercüman hizmeti verilmesi

-İşitme engelliler için meslek yüksek okulları açılması

-Televizyonlarda alt yazı sisteminin uygulanması;, açık oturum, panel gibi yayınlarda ekrandan tercümanla çeviri yapılması.

Rapor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, ilgili birimler ve uzmanların hazırladığı diğer raporlarla birlikte değerlendirilecek ve 2015-2023 hedefleri ortaya konacak.

AKPARTİ.ORG.TR

Beni Tanımak İstermisin ?

Serebral palsi (SP), diğer adıyla beyin felci, doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan tablodur. Beynin oksijensiz kalması sonucu olabileceği düşünülmektedir.

Hastalık değildir.Tedavisi yoktur; ancak etkisinin en aza indirilmesi söz konusudur bu da fizyoterapi, ergoterapi (iş ve uğraşı terapisi), cerrahi müdahaleler ve medikal cihazlama ile sağlanır.Serebral palsili çocuklarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun gözlenebilir. Sorunlar hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir. Bunun dışında yoğun egzersiz programları bu tablonun etkisinin kalkmasında medikal cihazlama ve cerrahi operasyonların önüne geçmiştir.
Serebral Palsi etyolojisi tam aydınlatılmamakla birlikte, prematürite, düşük doğum ağırlığı, enfeksiyon, travma, beyin kanaması, doğumda yaşanan komplikasyonlar ve ilaç/madde bağımlısı anne gebeliği risk faktörleri olarak sıralanmaktadır.

Profilim de resmimin üzerinde yazım ve tanım olacak. Destek vermek isteyen Cerabral palsili arkadaşları da aramızda görmekten mutluluk duyarız.  Facebook profili için tıklayın

6 Kas 2015

Engellilik İndiriminde Tarihlere Dikkat !

Gelir Vergisi İndirimi hangi tarihten itibaren uygulanması gerekir ?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31'nci maddesinde;

Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabının birinci derece, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ikinci derece, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ise üçüncü derece engelli sayılacağı ve engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarların hizmet erbabının ücretinden indirileceği, engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usullerin Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun "Diğer İndirimler" başlıklı 89'uncu maddesinin 3'üncü bendinde; "Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)."

hükmü yer almıştır.

Konuyla ilgili olarak 24.02.1999 tarih ve 23621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 222 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Sakatlık İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler" başlıklı 4'üncü bölümünde; Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aynı bölümde belirtilen belgelerle birlikte illerde Defterdarlık/Başkanlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal müdürlüğüne başvurmaları gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 24.09.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik de Değişiklik Yapan Yönetmelik" in 8'inci maddesinde; Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Mal müdürlüklerinin yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenerek resmi yazıyla gönderilen raporları Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne (Gelir İdaresi Başkanlığı) gönderecekleri,

10'uncu maddesinde; Merkez Sağlık Kurulunca raporda yer alan sakatlık bulguları ve teşhisinin incelenmesi neticesi, bu Yönetmeliğe bağlı cetvellerde yer alan sakatlık arızalarına göre çalışma gücündeki kayıp oranlarının dikkate alınarak hizmet erbabının sakatlığı nedeniyle çalışma gücünün yüzde kaçını kaybettiği hususunda karara varılacağı,

11'inci maddesinde; Maliye Bakanlığının Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenmiş ve kesin karara bağlanmış olan raporları ilgili Gelir Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Müdürlüğüne, veya Mal müdürlüğüne göndereceği, anılan müdürlüklerin raporlarda belirlenen derecelere göre hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununun 31'inci maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen özel indirim miktarlarında sakatlık indiriminden yararlandırılmaları gerektiğini çalıştıkları kurumlara yazıyla bildirecekleri,

hususları yer almıştır.

Bu kapsamda, engellilik indiriminin başlangıç tarihi olarak;

-Yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere, söz konusu idari birimlere başvuran ve bu sevke bağlı olarak alınan raporu idareye sağlık kuruluşunca doğrudan gönderilen engelliler yönünden rapor tarihi,

-Önceden alınmış eski tarihli sağlık kurulu raporunu söz konusu idari birimlere teslim eden engelliler yönünden teslim tarihi,

-İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler yönünden son rapor tarihi,

-Hakem hastane tayin edilmesi üzerine bu hastanelerden rapor alan engelliler yönünden rapor tarihi,

esas alınmaktadır.

Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak ;

Bir kişi (serbest meslek erbabı ), oğlu hakkında X Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen ve (%90) yüzde doksan özür oranı belirlenen 12.05.2011 tarihli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 2013 yılı gelir vergisi beyannamesinde engellilik indirimi yararlanmak için söz konusu raporu dilekçe ekinde bağlı bulunduğu vergi dairesine göndermiş,

Ancak ilgili vergi dairesince kişinin anılan indirimden faydalanabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığından belge alması gerektiği belirtilmiş ve kişi de Gelir İdaresi Başkanlığına 07.05.2014 tarihinde başvuruda bulunmuş olsun.

Örneğimize konu kişinin oğluna ait X Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen ve (%90) yüzde doksan özür oranı belirlenen Sağlık Kurulu Raporunun 12.05.2011 tarihli olmasına rağmen, Gelir İdaresi Başkanlığına 07.05.2014 tarihinde müracaat etmesi nedeniyle, kişinin serbest meslek kazancı dolayısıyla vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelir vergisi matrahına konu engelli indiriminin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 89'uncu maddelerinde yer alan usul ve esaslara göre 07.05.2014 tarihi itibariyle uygulanması gerekmektedir.

Yani burada vergi indiriminden yararlanmak için rapor tarihi değil, Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru tarihi önemlidir.

engellilersitesi.com

5 Kas 2015

Engelliye ve Eşi Vefat Eden Kadına Öncelik Verilecek !

Yoksul vatandaşların ev sahibi olabilmesi için 2011'de başlatılan projeyle 4 yılda 25 bin konut sahiplerini buldu. 2023'e kadar dar gelirliler için 100 bin konut yapılacak.

Hükümetin yoksul durumdaki vatandaşların ev sahibi olabilmesi için başlattığı "sosyal konut" projesi çerçevesinde, 4 yılda 25 bin 595 konut yapılarak dar gelirli vatandaşlara teslim edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde 54 ilde ve 115 farklı bölgede hayata geçirilen konutlar 16 bin 370'i 1+1, 9 bin 225'i ise 2+1 evlerden oluşuyor.

AYLIK TAKSİDİ 100 LİRA

Vatandaşlar 2+1 konutlara 270 ay vadeyle, aylık 130 lira, toplamda ise 35 bin lira ödeyerek sahip olabiliyor. 1+1 konutlar için ise yine 270 ay vadeyle, aylık 100 lira taksitle, toplamda 27 bin lira ödeniyor. 2023'e kadar dar gelirliler için 100 bin konutun yapılacağı sosyal konut projesinde eşi vefat eden kadınlar ile engellilere öncelikler tanınıyor. Sosyal konut projesinden herhangi bir sosyal yardımlaşma vakfından yardım alan veya yardım alabilecek durumda olan, geliri olmayan kişiler faydalanabiliyor. Bu kişilerin, konutların bulunduğu bölgede en az bir yıldır ikamet etmesi ve üzerlerinde herhangi bir ev tapusunun bulunmaması gerekiyor.

ENGELLİ VE EŞİ VEFAT EDEN KADINA ÖNCELİK

Sosyalkonut projesinde eşi vefat eden kadınlar ve engellilere çeşitli öncelikler tanınıyor. Yüzde 50 ve üzerinde engelli olan vatandaşlardan peşinat talep edilmediği gibi konut projeleri için de yüzde 10 oranında özel kontenjan ayrılıyor. Eşi vefat eden çocuklu kadınlarda ise konut başvurusunda 21 yaşın üzerinde olmak şartına bakılmıyor.

engellilersitesi.com

Hangi Taşeron İşçiler Kadroya Alınacak ?

Başbakan Davutoğlu, hangi taşeron işçilerin kadroya alınacağına açıklık getirdi.Geçtiğimiz günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay’ın toplu iş görüşmeleri sonrasında yaptıkları basın toplantısında kamuda taşeron işçi statünde görev yapan asıl işçilerin kadroya alınacağının müjdesini verdi.

Yapılan görüşme sonucunda Türk-iş Başkanı Ergün Atalay,’’Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve asıl işte çalışan 100 bin civarında ki taşeron işçilerin kadroya alınması yazılı metne döküldü ve kadroya alınma çalışmaları başlatılacak’’dedi.

PEKİ, ASIL İŞİ YAPAN KİMDİR?

Kamuda asıl iş yapanlar ile yardımcı işleri yapanların ayrımı yapılacak. Hastanelerde taşeron firma üzerinde sağlık personeli olarak görev yapan ve asıl işi yapanlar kadroya alınacak. Ve yine karayollarında taşeron firma üzerinden yol işçisi olarak görev yapanlara kadro verilecek. Bir örnekle açıklayacak olursak, hastanelerde laboratuar birimlerinde taşeron firma üzerinden sağlık personeli olarak asıl işi yapanlar kadroya alınacak.

Ayrıca Davutoğlu,''Özel Güvenlik Elemanı olarak görev yapanların hiçbirisi mağdur edilmeyecek. Çok kritik kamu alanlarında, adliyede, havaalanında vesaire eğer kamu tarafından bunun üstlenilmesi gerekiyorsa, bunların bir kısmını belki kadroya alabiliriz ya da burada görevli olanlara mağdur edilmeyecek alternatif modeller gerçekleştireceğiz.''dedi.

www.mymemur.com

4 Kas 2015

Engelli Çalıştıran İşverenlere Avantaj !

ENGELLİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE SAĞLANAN DESTEK

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye engelli denilmektedir.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u, diğer bir deyişle 650 milyon insan engellidir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) göre, engelli bireylerin yüzde 80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 12’si engellilerden oluşuyor. Bu da yaklaşık 8,5 milyon engellimiz olduğu anlamına geliyor.

Engelliler, normal hayatını ve iş hayatını sağlıklı insan gibi devam ettirmekten yoksun. Çeşitli destek ve yardımlara ihtiyaç duymaktalar.

Gelişmiş ülkelerde engellilerin sağlıklı insanlar gibi hayatını devam ettirebilmeleri için çok çeşitli tedbirler alınmış bulunuyor. Örneğin; engellilere ayrı yol, toplu taşım araçlarında taşıta binip-inmelerini sağlayan özel aparatlar, taşıt içinde ayrılan özel yerler, otoparklarda engelliler için ayrılan özel yerler, çeşitli sosyal yardımlar, sigorta yardımları ve istihdam kolaylığı gibi çok çeşitli haklar sağlanmış bulunuyor. Ayrıca gelişmiş ülke insanları, engellilere karşı her zaman kibar, nazik ve yardımcı. Tüm bunlar, engellilerin normal insanlar gibi hayatlarını devam ettirmelerine önemli katkı sağlıyor.

Durum böyle olunca engellilerin istihdamı büyük önem taşıyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de engelli istihdamı desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

ENGELLİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

Gerek özel sektör gerekse kamu sektörü yasa ile engelli çalıştırmaya mecbur tutulmuş bulunuyor. 50 ve üzerinde işçi çalıştıran özel sektör işverenleri, çalıştırdığı işçi sayısının yüzde 3’ü, Devlete ait işyerleri ise çalışan sayısının yüzde 4’ü oranında engelli işçi çalıştırmakla yükümlü tutulmuş durumdalar. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Veya kendileri bulup Türkiye İş Kurumu’nun ilgili birimine tescil ettirirler. 50 sayısının tespitinde aynı işverenin aynı il sınırları içerisindeki bütün işyerlerinde çalıştırdığı toplam işçi sayısı dikkate alınıyor. Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamıyor. İşyerlerindeki işçi sayısının tespitinde de yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmıyor.

ENGELLİ RAPORU

Engelli istihdamı kapsamında çalışmak isteyen engelli, durumunu hastane sağlık kurulu raporu ile ispatlamak zorunda. Engellilere Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri gibi Türkiye genelinde rapor verecek yaklaşık 400 hastane bulunuyor. Engelliler kendileri doğrudan hastaneye başvurarak engelli raporu alabildikleri gibi, ilgili kurum tarafından hastanelere sevkleri yapılarak da rapor alabiliyorlar. İş mevzuatına göre bir kişinin engelli olarak kabul edilebilmesi için engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekmektedir.

ENGELLİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE SAĞLANAN AVANTAJ

Engelli çalıştıran işverene prim avantajı sağlanıyor. Çalıştırılan engellilerin işveren prim hisseleri asgari ücret üzerinden Devlet tarafından karşılanıyor. Engelli işçi teşvikinden işçi çalıştıran bütün işyerleri faydalanabiliyor. Bu teşvikten faydalanabilmek için 50 işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmuyor.

Örnek: Bakkal Salih Amca, bakkalında asgari ücret (1.273,50 TL) üzerinden bir engelli çalıştırırsa, işveren olarak kendi hissesine düşen sigorta primlerinin tamamını Devlet karşılayacak. Engellileri çalıştıran işverenlerin bu haktan yararlanabilmeleri için engellilerin en az yüzde 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu almaları gerekiyor.

ENGELLİ TEŞVİKİ İÇİN NE YAPILACAK?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesindesi kapsamında teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin; Türkiye İş Kurumu il/şube müdürlüklerinden onaylatacakları ve özürlü statüsünde çalıştırdıkları sigortalıların TC kimlik numarasını, ad-soyadını, İş Kurumuna tescil tarihini, normal işyerlerinde veya korumalı işyerinde çalıştırma durumlarını ihtiva eden örneği kurumca hazırlanan belgenin aslını işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu il/merkez müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmekteydi.

Ancak, SGK yayınladığı duyuru ile söz konusu belgeleri ibraz etme zorunluluğuna 2015 Ocak itibariyle son verdi.

İlgili Duyuruda;

"4857 sayılı is Kanununun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, çalışma gücü kayıp oranı %40’dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri, anılan fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, her bir engelli sigortalı için prime esas kazanç. alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanabilmektedir.

Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, teşvik kapsamında bildirilmek istenen sigortalılara ilişkin bilgileri Türkiye İş Kurumu’ndan alınan web servis aracılığıyla eBildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını seçerek gönderebilmektedirler.

Buna göre, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri tarafından teşvik kapsamında bildirilecek engelli sigortalıların e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı üzerinden tamamlaması yapılabildiğinden 2015/Ocak ayı dahil olmak üzere bundan böyle 19/8/2008 tarihli, 2008/77 sayılı Genelgede gerek teşvikten ilk yararlanma sırasında gerekse her yılın Ocak ayı içinde Kuruma ibraz edilmesi gerektiği belirtilen (Ek-1) belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak Kurumumuza ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. "

denilmiştir.

engellilersitesi.com

Sağlık Kurulu Raporunda Nelere Dikkat Edilmeli ?

Sigortalıların, sağlık durumları nedeniyle çalışamamalarından aylık bağlanan durumlardan birisi de maluliyettir.

Çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca tespit edilen sigortalılar, malul sayılmaktadır.

Malullük aylığı bağlanması için aranan koşullar şunlardır.

- Çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirilmesi ve malul olma
- Belli bir süre sigortalı olma (en az 10 yıl sigortalılık süresinin bulunması)
- Belli bir süre prim ödeme (en az 1800 gün uzun vadeli sigorta kollarında prim ödemiş olma)
- İşten ayrılma,
- Malullük aylığı için SGK’ya başvuruda bulunma.

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresi aranmaz, en az 1800 gün prim ödemesi yeterli olmaktadır.

Malullük aylığından yararlanmak için, malul sayılmak, işyerinden ayrılmak ve SGK’ya Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi isimli belge ile başvurmak yeterlidir. Malullük aylığı malullüğün devamı süresince ödenir. Yapılacak kontrol muayenesi sonucu malullüğün ortadan kalktığının saptanması halinde malullük aylığı durdurulur. 4/b kapsamındaki sigortalıların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması da bir diğer zorunluluktur.

***

Maluliyet tespiti

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, 4/c kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar, malûl sayılır. Sigortalının malul olup olmadığına, SGK Sağlık Kurulu karar verir.

Sigortalıların veya hak sahiplerinin maluliyet ve iş kazası tespitine ve kontrol muayenelerine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporları Sağlık Bakanlığı eğitim araştırma hastaneleri, devlet üniversite hastaneleri veya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri hastanelerce düzenlenir. İl sınırları içerisinde bu hastanelerin bulunmaması halinde Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastanelerince sağlık kurulu raporu düzenlenebilmektedir. Meslek hastalıkları tespitine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporları ise Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri'nce veya devlet üniversite hastanelerince düzenlenmektedir.

5510 sayılı Kanun'un 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılar ve hak sahiplerinin mağduriyetlerine sebebiyet vermeden, maluliyet taleplerini bölgelerinde ivedilikle sonuçlandırabilmek, yetersiz yada eksik bilgi ile düzenlenmiş raporların hazırlandığı hastaneler ile iletişim sağlayabilmek amacı ile SGK Yönetim Kurulunun 22.01.2009 tarih, 2009/03 sayılı kararı ile Bölge Sağlık Kurullarının dokuz ilde oluşturulması kararı alınmıştır.

***

Sağlık Kurulu raporlarına itiraz

Yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık hizmet sunucularından alınan sağlık raporları geçerli olmadığı gibi malullük kararının SGK Sağlık Kurulu'nca verilmiş olması gerekir. Sigortalı yada hak sahiplerinin SGK Sağlık Kurulu'nun verdiği raporlara karşı önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na, buradan da olumsuz karar çıkması halinde İş Mahkemesine başvurması gerekir.

Aynı hastalık ve özrü nedeniyle Kurum Sağlık Kurulu tarafından malul sayılmayan sigortalıların bu karara karşı itirazda bulunmaları halinde, itiraz dilekçeleri yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen belgeleri içeren dosyası ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'na intikal ettirilir.

İbrahim IŞIKLI

engellilersitesi.com

Çocuğu Engelli Olan Annelere Erken Emeklilikte Bilinmeyenler !

Ülkemizin sosyal güvenlik sisteminde engelli vatandaşlarımıza ilişkin birçok avantaj var. Bu avantajlardan birisi de engelli çocuğuna bakmak zorunda olan annelerle ilgili.

Sosyal güvenlik mevzuatımızda engelli çocuğu olan anneler ile ilgili emekliliğe ilişkin bir düzenleme var. 5510 sayılı kanunun 28. maddesine göre; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

Bu madde kısaca şu anlama geliyor: Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor.

Hangi anneleri kapsıyor?

Engelli çocuğu olduğu için erken emekli olabilecek annelerin mutlaka sigortalı olması gerekiyor. Buna göre kapsamda şu anneler var:

A) Çalışan tüm anneler.

B) İsteğe bağlı sigortalı veya iştirakçi anneler.

Malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların erken emekli olabilmeleri için 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri,

1) Prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor.

2) Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor.

Örneğin, 01.10.2008 tarihinden sonra 1000 gün prim ödeme gününüz mevcutsa 1000 günlük prim ödeme süresine 250 gün daha eklenecek ve toplam 1250 gün prim ödemiş sayılacaksınız. Ayrıca eklenen bu süre emeklilik yaş haddinizden de düşecek. Böylece daha erken emekli olabileceksiniz.

Nasıl başvuru yapılmalı?

Engelli çocuğu olan annenin erken emekli olabilmesi için çocuğun başkasının bakımına sürekli muhtaç olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu alması gerekiyor.

Bunun için anneler, en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurmalı. Başvurulan yer, çocukları ‘hakem hastaneler’ denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk ederler ve buradan sağlık raporu alınabilir.

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde, her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılmalı.

Kadın sigortalının SGK'ya başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmıyor. Yani daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı olanlar da bu sevk işlemlerini yaptırabilirler.

Eski sigortalılarda uygulama nasıl?

2008 yılı ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun sağlık kurulu tarafından 2008 yılı ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilir, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılır.

Yani bu durumda olan anneler için 2008 Ekim ayından önceki çalışmalarına ekleme yapılamıyor.

Yararlanma süresi ne kadar?

Peki, ödenen prime engelli çocuk nedeniyle prim ekleme hangi sürelerde devam ediyor? Uygulama kısaca şu şekilde:

Çocuğun yaşam süresince prim ekleme devam eder.

Evlat edinilen çocuklar için de geçerlidir.

Birden fazla malul çocuğu olanlarda tek hak bulunuyor.

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda sürekli yatılı olan çocuklar için bu haktan faydalanma söz konusu değil. Mehmet BULUT

engellilersitesi.com

Engelli Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Faydaları nelerdir?

1. Engelli Kimlik Kartı Nedir ve Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?

19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli kişilere verilen kimlik kartıdır. Engelli kimlik kartı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri aracılığı ile düzenlenmektedir.

2. Engelli Kimlik Kartı Kimlere Verilmektedir?

Engelli kimlik kartı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilmektedir.

3. Engel Oranında Değişiklik, Soyadı Değişikliği, Kimliğin Kaybolması Veya Yıpranmış Olması Durumunda Nereye Müracaat Edilir?

Engelli kimlik kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yeniden düzenlenir.

4. Engelli Kimlik Kartı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yerine Geçer Mi?

Engelli kimlik kartı engelli sağlık kurulu raporu yerine geçmez. Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mevzuatta münhasıran engelli kişilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır. Kimlik kartı alıp almamak engelli kişinin isteğine bağlıdır.

5. Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı ( Mavi Kartı olanlar), Yaşadığı Ülke Makamlarınca Düzenlenen Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile Engelli Kimlik Kartı Alabilir Mi?

Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı ülke makamlarınca verilmiş olan engelli sağlık kurulu raporu Türkiye’de geçerli değildir. Engelli kimlik kartı almak üzere, mevzuat gereği yetkili hastanelere müracaat ederek yeniden engelli sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

6. Engelli Kimlik Kartı İle Ülkemizde Engelli Kişilere Sağlanan Hak Ve Hizmetler Nelerdir?

Engelli kimlik kartı ile başta ücretsiz ve indirimli seyahat olmak üzere birçok hak ve hizmetten yararlanılmaktadır.

Engelli kişilerin faydalanacakları hak ve indirimler; ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler tarafından belirlenmektedir. Bunun yanında bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının, engelli kimlik kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş engellilik bilgisi ya da engellilere verilen sağlık kurulu raporunu esas alarak engellilere sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır. Bu indirimler ve/veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilmektedir.

Aile Yardımı Ödeneği İle İlgili Tüm Detaylar !

Aile yardımı ödeneği kamu görevlilerinin maaşlarında sosyal bir katkı anlamını taşıyor. Her türlü vergiden muaf olan bu ödenek 657 sayılı Kanuna dayanıyor. Evli bulunan Devlet memurlarına, 399 sayılı KHK’ye tabi çalışan sözleşmeli personele ve geçici personele aile yardımı ödeneği veriliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde;

“Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.”

hükmü yer alıyor.

Yine aynı Kanunun 205 nci maddesinde;

“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.”

hükmüne yer verilmiş bulunuyor.

Eş için 1500 rakamı halen Bütçe Kanunlarıyla 2134 olarak uygulanıyor. Yani şu an eş için 177,30 TL aile yardımı ödeneği ödeniyor.

Bu itibarla, boşanma vukuunda boşanma karar tarihini izleyen aybaşından itibaren memur olmayan eş için memura ödenen aile yardımı ödeneği hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği ortadan kalkmış oluyor

Boşanma durumunda ortak çocuk varsa çocuktan dolayı alınmakta olan aile yardımı ödeneğinin mahkemenin vereceği karara göre ödenmesi gerekiyor. Nitekim mahkemenin vereceği kararda bu durumu açıklayan hükmün de yer alması gerekiyor. Her ikisi de memur olan eşlerin boşanması durumunda mahkemenin çocuğun velayetini verdiği eş o çocuktan dolayı aile yardımı ödeneğine müstahak oluyor.

Aile yardımı ödeneği parasal yanının dışında 2010 yılından önce tedavi yardımı hakkından yararlanmaya da esas teşkil ediyordu. Üzerinden aile yardımı alınan eş ve çocuk aynı zamanda o memurdan dolayı tedavi yardımı alma hakkına da sahip oluyordu.

İşleyiş

Aylıklarla birlikte ödenen bu aile yardımı ödeneği için personelin ilk işe girişinde Aile Yardımı Bildirimi alınması gerekiyor.

Eş ve/veya çocuklar için yapılacak aile yardımının, Aile Yardımı Beyannamesi veya değişiklik beyannamesinin memur tarafından kuruma verilmesini takip eden aybaşından geçerli olarak her ay aylıklarıyla birlikte ödenmesi gerekiyor.

Bu bildirimin, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenmesi gerekiyor.

Aile yardımı ödenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması halinde, memurun beyanı üzerine izleyen aybaşından geçerli olarak, ilgili aile yardımı ödeneğinin kesiliyor. Şayet memurlar aile yardımının kesilmesini gerektiren hallerin gerçekleştiğini çalıştıkları kurumlara bildirmezlerse bu amaçla fazladan yapılan ödemelerin, saptandığında kurumları tarafından geri alınması gerekiyor.

İşsizlik Ödeneği alan eş için aile yardımı ödeneği

İşsizlik ödeneği adı üzerinde gelir veya aylık olmadığı, memur olmayan eşin çalıştığını değil de bilakis çalışmadığını kanıtlayan bir unsur olduğu için işsizlik ödeneği alan eşten dolayı memur aile yardımı ödeneği alma hakkına sahip bulunuyor.

Tarım Bağ-Kur'lu veya Tarım SSK'lı Eş için Aile Yardımı Ödeneği

Tarım Bağ-Kur'lu eş Ziraat Odasına kayıtlı profesyonel çiftçi olduğunu kanıtladığı, Tarım SSK'lı eş de her ay iş bulduğunda değişik çiftçilerin yanında tarım işçisi olarak çalıştığını SGK'ya beyan eden kişi durumunda olduğundan bu yönüyle bu eş "memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi" profiline uymuyor olup bu nedenle aile yardımı ödeneği kapsamında bulunmuyor.

Askerde Olan Çocuğun Durumu

Devlet memurunun 25 yaşına kadar olan çocuğunun aile yardımına konu olmaması için çalışmaması ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almaması gerekiyor. Askerde olan çocuğun aile yardımına konu edilmemesi için bir gerekçe olmadığından askerde olan çocuk için de aile yardımı ödeneği alınabilir.

Burs alan Çocuğun Durumu

657 sayılı Kanunda, Devlet tarafından okutulan ve eğitim bursu alan çocuklar için aile yardımı ödenmeyeceği hükme bağlanmış bulunsa bile gerek 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2013 yılı Toplu Sözleşmesinin 10 uncu maddesi ve gerekse 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 2015 yılı Toplu Sözleşmesinin 11 inci maddesi ile eğitim bursu alan ve Devletçe okutulan çocukları için de memurların 2014 yılından 2017 yılı sonuna kadar çocuk yardımı ödeneği alabilmesi mümkün bulunuyor. Şevket TEZEL

www.memurhaber.com

Aydoğdu: 30 bin atamayla ilgili süreç işliyor

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 30 bin öğretmen atamasıyla ilgili sürecin devam ettiğini bir sorun olmadığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Şubat ayında yapılacak 30 bin öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydoğdu'nun açıklamaları şöyle;

1-30000 atama ile ilgili bir problem yok;süreç işliyor.

2-Lütfen ama lütfen kontenjan sormayın çünkü kadrolar çıkmadan normlar güncellenmeden size vereceğim bilgiler sağlıklı olmaz...

3-Herkese cevap veremiyorum kimse alınmasın üzülmesin;sabah 7 akşam 9 mesaisi içinde sürekli sosyal medyayı takip etmek zor oluyor;ama gönlünüz el verdikçe gelen arkadaşlarımızı kabul edip dinliyoruz;önemli konularda açıklama yapıyoruz...

4-Bakanlıkla ilgili atamalarla ilgili bir gelişme olursa mutlaka sizi bilgilendireceğiz..

5-Bu bağlamda bakanlık açıklama yapmadıkça duyduğunuz hiçbir dedikoduya itibar etmeyin lütfen..

Hepinizi saygıyla selamlıyorum;her şey yolunda ilerliyor;lütfen rahat olun;şimdi aşkla şevkle çalışma üretme zamanı;allah mahcup etmesin;dualarınız da unutmayın...Uykusuz gecelerimizin dert ortakları iyi ki varsınız...

www.memurlar.net

2022 Maaşı Kimlere Hangi şartlarda bağlanır?

1. Engelli Aylığı Nedir?

Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.

2. Engelli Aylığını Kimler Alabilir?

Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

– Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

– Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

– Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

– Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

– Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

3- Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.

Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

Yaşlı aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır.

Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.

Engelli Aylığı ile ilgili Ayrıntılı Bilgi İçin:
Engelli bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için aşağıdaki adresten ayrıntılı bilgi alınabilir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA
Tel:+90 (312) 705 40 00

ALO 170*
* (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz)

3 Kas 2015

Ekim enflasyonu, maaş zammını nasıl etkileyecek?

Ekim enflasyonu açıklandı, peki maaş zamları nasıl etkilenecek?
Bilindiği üzere, yılın ilk altı ayında yüzde 4,76 oranında enflasyon oluşmuş ve maaşlara, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, yüzde 1,76 oranında enflasyon farkı zammı yapılmıştır.

Şimdi ise yılın ikinci yarısındaki enflasyonlara geldik.

Peki yılın 2. yarısındaki enflasyon, memur maaş zamlarını nasıl etkileyecek?

2014-2015 yılına yönelik toplu sözleşmelerde, 2015 yılı enflasyon zammına ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 7- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

ç) 2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre oniki aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 2015 yılı için öngörülen kümülatif artış oranını, aşması halinde, ... katsayılar,... oniki aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."

Bu hükümde, 2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014'e göre değişimi, 5. maddenin 2 ve 3. fıkralarındaki oranları aşmasına sağlanmıştır. 5. maddenin 2. ve 3. fıkralarında yüzde 3+3 zammı yer almaktadır. Bu nedenle de, enflasyon rakamları açıklandığında yapmış olduğumuz haberlerde, enflasyondan arındırılmış yüzdelik zamları esas almıştık. tıklayınız.

Ancak, yaptığımız incelemede şunu gördük ki, 2016-2017 toplu sözleşmesinde, 2015 enflasyon farkı 8. maddede tekrar düzenlenmiştir, üstelik aleyhe olarak. Bu düzenleme şu şekildedir:

"Madde 8- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre oniki aylık değişim oranının aynı dönem için verilen kümülatif artış oranını aşması halinde, ....katsayılar, ...söz konusu oniki aylık veya altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."

Görüldüğü üzere, yeni düzenlemede, yüzde 3+3'ün esas alınacak 5. maddenin 2. ve 3. fıkralarına yapılan gönderme çıkarılmıştır.

Bu yeni aleyhe olan düzenlemeden dolayı, 2015 yılı toplam enflasyonu yüzde 6,09'u değil, yüzde 7,9'u aşması halinde enflasyon farkı alınabilecektir.

DEĞERLENDİRME

Yeni sisteme göre, Aralık 2015 ila Aralık 2014 arasındaki enflasyon oranı yüzde 7,9'u aşarsa memurlar aşan nispette, yılın 2. yarısı için enflasyon farkı alacaktır. Ağustos 2015 itibariyle %0,40 artmış ve 2014 yılı Aralık ayına göre toplam enflasyon %5,27 olmuştur. Eylül 2015 itibariyle %0,89 artmış ve 2014 yılı Aralık ayına göre toplam enflasyon %6,21 olmuştur. Ekim ayında ise enflasyon bir önceki aya göre %1.55 artmış, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %7.86 olmuştur. Eğer 2015 Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyonla birlikte yıllık enflasyon yüzdesi 7.9'u aşarsa, aşan miktarda yılın 2. yarısı için zam alınacaktır.

www.memurlar.net

2 Kas 2015

Ak Partinin Engelli Vaadleri Neydi !

Türkiye’nin merakla beklediği 1 Kasım 26. Milletvekili seçimleri dün yapıldı. Engelli vatandaşlarca seçim kadar merak edilen soruda engelli milletvekili adaylarının meclise girip giremediğiydi.

1 Kasım seçim sonuçlarına göre AK Parti tek başına iktidarlığını ilan ederken, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Bennur KARABURUN tekrar milletvekili seçildi.

Kadir Can GÖKALP ise çok az bir fark ile meclise girme şansını bu kez yakalayamadı.

Bir diğer engelli milletvekili adayı M. Doğan Kubat ise İstanbul milletvekili olarak görev yapacak.

PEKİ AK PARTİNİN ENGELLİ VAADLERİ NEYDİ ?

– Görme ve ortopedik engelli için gerekli teknolojik çalışmalar yapılacak.

– Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için Engelli Yaşam Merkezi kurulacak

“ENGELLİ GENÇ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MERKEZLER KURALACAK”

– Engelli vatandaşların bilgi ve teknoloji erişim imkanları arttırılacak,

– Özürlü genç ve çocuklarımız amaçlı merkezler kurulacak. Onların gün içerisinde sosyal faaliyet yapacaklarını sağlayacak şekilde gençlik merkezlerinde özel mekanlar oluşturalacak.

“65 AYLIĞI KESİLMEYECEK”

Bir kısım vatandaşlarımız muhtaç olmasına rağmen değerlendirme kriterleri nedeniyle aylık ve yardımlardan faydalanamıyordu.

Özellikle akrabaları ve yakınları tarafından bakılan ancak kendi geliri olmayan yaşlı ve engellilere aylık bağlanmasında hane gelirine bakılmaktadır. Bu nedenle de yaşlı ve engellilerin kendilerinin muhtaç olmasına rağmen bu gelirden faydalanamadıkları görülmektedir. Yaşlı kişinin kendisinin değil de, ikamete dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olunan ailenin gelirine bakıldığında sorunlar yaşanıyordu.

Örneğin, muhtaç bir yaşlı, maddi durumu biraz iyi olan yakınının evinde kaldığı takdirde, ikamet ettiği hanenin geliri yüksek çıktığı için kendisine aylık bağlanmamaktadır.

İşte yaşlılarımızın mağduriyetine neden olan bu uygulamaya, AK Parti’nin 10 Maddelik ‘Cumhuriyet Bayramı Müjde Paketi’nde sorunu ortadan kaldıracak değişiklikler açıklanmıştı.

65 yaşın üzerinde olup maaş almaya hak kazanmış bütün yaşlılar, kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşını alabilecek. 65 yaşın üzerindeki muhtaç yaşlılarımız yanında yaşadığı oğlu veya kızının geliri ne olursa olsun maaşları kesilmeyecek. Bununla ilgili kanun değişikliği yapılacak ve yaşlıların bu sorunu da çözülecek.

engellilersitesi.com

 

SGK'nın Tıbbi Malzeme Ödemeleri (SUT)

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE ÖDEME KAPSAMINDA OLAN BAZI TIBBİ MALZEMELER VE  TEDAVİLER

Aşağıdaki bilgiler 5 Ağustos 2015 tarihinde SUT değişikliği de alınarak düzenlenmiştir.

 

1-ANTİDEKÜBİT OTURMA SİSTEMİ

SUT Kodu: 100075

Süre: 2 yıl

Özellikler: duyu kaybı olan ve uzun süre oturan hastalarda dekübit yaralarının oluşmasını önleyen kuru hava dolaşımlı, hücreli ya da jel oturma sistemli

Ödenecek Miktar: 1.000,00 TL

Not: Bu malzeme sadece özel hallerde ödenmektedir. (Gaziler)

Özel haller: 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi

veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713

sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına

girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak

derecede malul olan vazife ve harp malulleri için bedeli Kurumca karşılanacak tıbbi malzemeleri

kapsar. Bu kapsamdaki kişilerin EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-4 listelerinde yer alan tıbbi

malzemeleri de kullanmaları halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

2-HAVALI MİNDER (TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU)

SUT Kodu: OP1294

Süre: 3 yıl

Ödenek: 50 lira

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, nöroloji yada beyin cerrahi hekimlerinden birinin düzenlediği

raporla alınır.

 

2-TEKERLEKLİ SANDALYELER

ÖZELLİKLİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: 100005

Süre: 5 yıl

Özellikler: desteği, elektirikli ayak ve sırt ayarı kontrollü, elektirkle yerden yüksekliği seçilebilen, far sinyal ışıklandırma sistemi takılabilen, paslanmaz çelik metal aksan, patlamayan lastik, dış kullanım için amörtisör sistemi, araba koltuğu veya düz koltuk sistemine sahip, lateral destekler takılabilen, en az 50 ah 12 v akülere sahip, saatte max 10 km/h hız yapabilen, sağa sola dönüş hızlanma kontrol ünitesine sahip, fren mesafesi kullanıcı özelliklerine göre bilgisayarla akülü sandalyeye bağlanabilir 140 kg a kadar hastaları taşıma kapasitesine sahip, şase sistemi çelik olan,

Ödenecek Miktar: 10.000,00 TL

Not: Bu ödeme sadece gaziler içindir.

 

STANDART AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: OP1345

Süre: 5 yıl

Özellikler: elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, elektronik akü şarj cihazlı, en az 24 ah 12 v 2 adet aküsü olan, suya dirençli, kolllukları ve ayaklıkları çıkabilen, 12 derecelik eğimi güvenli olarak çıkabilen, şasesi kalın çelikten üretilmiş, 100 kg a kadar hasta taşıma özelliğine

sahip, ağırlığı 60-100 kg arasında olan, iç mekanlar için uygun olan, saatte max 6 km/h hız yapabilen,

Hangi hallerde ödeneceği:

"1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında;

a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,

b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,

c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;

2)Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi halinde

kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği

veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı;

kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa

Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca bedelleri karşılanır.

3)Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının

Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

4) İlgili firma tarafından en az 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi ve teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

5) 16 yaşın üzeri hastalara temin edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

11-16 (16 yaş dahil) yaş arası hastalarda da ev, okul gibi kapalı alanlarda kullanım için yukarıdaki kriterleri sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere pediatrik akülü tekerlekli sandalye bedeli standart akülü tekerlekli sandalye bedeli üzerinden Kurumca karşılanır. (Not: Dikkat! 11-16 yaş

için bir kereye mahsus verilen pediatrik tip akülü tekerlekli sandalye sadece kapalı alan (ev.okul) içindir.

Ödenecek Miktar: 2.500,00 TL

Not: 1)Gelişim geriliği olup pediatrik tip akülü sandalye almak zorunda olan erişkinler faturalarında ''standart akülü tekerlekli sandalye kodu olan; SUT Kodu: OP1345   yazılması halinde ödenek alabileceklerdir.

2)Akülü tekerlekli sandalye alım şartında yer alan ‘’hangi hallerde ödeneceği’’ durumlarının engelliler

yararına yeniden düzenlenmesi için SGK’ya görüş bildirilmiştir. Buna göre ‘’ayakta durmak ve/veya

yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında ilave bir hastalığa sahip olmaksınızın’’ akülü tekerlekli sandalye almalarının sağlanması beklenmektedir. Mevcut uygulamaya göre örnek verirsek: Belden aşağısı felç olup, ellerini kullanmasına engel bir hastalığı olmayan (kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya kronik obstrüktif akciğer hastalıkları) bir kişi akülü tekerlekli sandalye alamamaktadır.

 

AKTİF TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: 100072

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma derinliği, oturma genişliği, sırt yüksekliği ve bacak uzunluğu gibi ölçülere göre kullanıcının ihtiyacı olan aksesuarlarda ilave edilerek üretilmiş, iç ve dış ortamda kullanılabilen, lastiklere 6-8 bar hava basılarak hastanın çok hızlı ve kolay hareket

etmesini sağlayabilen,7-12 kg arasında ağırlığı olan,

Ödenecek Miktar: 2.250,00 TL

Not: Bu malzeme sadece özel hallerde ödenmektedir. (Gaziler)

Özel haller: 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi

veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713

sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına

girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak

derecede malul olan vazife ve harp malulleri için bedeli Kurumca karşılanacak tıbbi malzemeleri

kapsar. Bu kapsamdaki kişilerin EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-4 listelerinde yer alan tıbbi

malzemeleri de kullanmaları halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 

STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: OP1342

Süre: 5 yıl

Özellikler: kollukları çıkabilir, ayaklıkları çıkabilir, katlanabilir, çelik şaseli, 16-22 kg arasında ağırlığı olan,

farklı oturma ebatları olan,

Ödenecek Miktar: 500,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi

halinde Kurumca bedeli karşılanır.

 

HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: OP1343

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve

ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekanlarda

kullanılanabilen

Ödenecek Miktar: 1.200,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı

veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye

gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, tekerlekli sandalyeyi hastanın

kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon

veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan

birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü

basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete

edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

Not: SGK’ya tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin belgelendirilmesi  şartının engelliler yararına kaldırılması için görüş bildirilmiştir.

 

PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE

SUT Kodu: OP1344

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma genişliği 26-38 cm

seçilebilen, çocuk hastanın ihyiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan,okulda

kullanılabilmesi için masa eklenebilen

Ödenecek Miktar: 1.200,00 TL

Hangi hallerde ödeneceği Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı

veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli sandalyeye

gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, tekerlekli sandalyeyi hastanın

kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon

veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan

birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü

basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete

edilmesi halinde 5-15 yaş arası hastalarda Kurumca bedeli karşılanır. Ancak gelişim geriliği olan hastalarda,

sağlık kurulu raporunda gelişim geriliğinin belirtilmesi halinde yaş sınırı dikkate alınmaz.

Not: Gelişim geriliği olan engellilerde yaş sınırının kaldırılması SGK ile yaptığımız çalışmalar sonucunda

elde edilmiştir.

 

BANYO TUVALET SANDALYESİ

SUT Kodu: 100073

Süre: 5 yıl

Özellikler: banyo yapmaya elverişli, şase üzeri elektro statik boya kaplı, su sabun şampuan vs. etkilenmeyen,

oturma zemini dekübiti önlemek için yumuşak olan, altında doldurma boşaltma kovası olan gerektiğinde kova

yerine klozet kullanımı için arka tekerlekler 20-24 inç aralığında olan,

Ödenecek Miktar: 750,00 TL

NOT: Bir kişi aynı anda (daha önce SGK ödemesi almış iseniz 5 yıllık sürenin dolması şartı ile)

antidekübit minderi, manuel ve akülü sandalyeyi ve beraberinde banyo tuvalet sandalyesini raporlatıp,

reçetede yazdırarak alabilir.

5 yıldan önce arızalanan, kullanılamayacak durumda olan malzemeler için; durumun doktor tarafından

rapor edilmesi halinde 5 yıllık süre beklenmeden ödenek alınabilir.

 

HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ/ÇOCUK BEZİ

Sağlık Uygulama Tebliğinde 5 Ağustos 2015 tarihinde yapılan düzenleme ile külotlu hasta alt bezi de ödeme

kapsamına alınmıştır. Raporunda hasta alt bezi yazan kişilerin külotlu hasta alt bezi alabilmeleri için yeni rapor

düzenletmelerine gerek yoktur. Reçete ve faturada külotlu hasta alt bezi ya da çocuk alt bezi yazması ödenme

şartları için yeterlidir.(Bahçelievler SGK dan alınan bilgidir)

SUT Kodu: A10049

Birim Fiyatı: 0.60 lira

(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına

neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak

kaydı ile) hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde

4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce

reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. (2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt

bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.

Çocuk alt bezi bedelleri “hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi” için belirtilen fiyat üzerinden Kurumca bedeli

karşılanır. (3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi ve

hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. (4) Sadece idrar

inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı

sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz. (5)

Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun

belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/ külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

2 Ekim 2014 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

"(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanması için;

a) 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve

rehabilitasyon uzman hekimince,

b) SUT eki "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi" nde (EK-2/D-2) (*) işaretli (bölge kontrolüne tabi

olmayan) tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için;

1) 31-60 seansa kadar (60 ıncı seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel

tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve

rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık

kurumu sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca),

2) 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon

uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman

hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık

kurumu sağlık kurulunca sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

16 yaşından küçük (16 yaş dahil) olan hastalarda, 2.4.4.F.1 maddesinde belirtilen raporlara istinaden yıl

içerisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.

16 yaşından büyük olan hastalarda, 2.4.4.F.1 (1) fıkrasının a bendinde belirtilen rapora istinaden yılda en fazla

30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.

Ayrıca G80 kodu ile yer alan tanılarda mobilitenin korunmasının sağlanması ya da gerçekleştirilmesi amacıyla

cerrahi girişim veya botulismus toksini uygulandığı takdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en

az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda

fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından

oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden ilave 30 seans

fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır."

 

Not:90 seanslık ödemelerde 16 yaş sınırının kaldırılması SGK ile yapılan görüşmeler sonrasında elde

edilmiştir.

( 30 seans sonrası Özel Hizmet Sunucularında olmamak kaydıyla) kabul edilmiştir. Bu konuda yaşanan

mağduriyet devam etmektedir.

 

KOKLEAR İMPLANT ÖDEMELERİ

Koklear İmplant cihazına ait ödemeler kurumca karşılanır. Ancak:

Bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazından fayda görmediği aynı resmi

sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu

raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda veya Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel

Danışma Komisyonu tarafından kemiğe monte işitme cihazı yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanması

halinde Kurumca bedeli karşılanır.

Listede yer alan "ORTA KULAK İMPLANTI" başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının

birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazından fayda görmediği aynı

resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu

raporu ile saptanan ve aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda veya Sağlık Bakanlığı İşitsel İmplantlar Bilimsel

Danışma Komisyonu tarafından orta kulak implantı yerleştirilmesi uygun görülen kişilerde uygulanması halinde

Kurumca bedeli karşılanır."

İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı

(1) Dijital programlanabilir işitme cihazlarının bedeli Kurumca karşılanır. Kurumca bedeli karşılanacak olan

dijital programlanabilir işitme cihazları; otomatik veya manuel ses kontrol sistemi, maksimum çıkış kontrol

sistemi ve kazanç kontrol sistemi özelliklerine sahip olmalıdır.

(2) 0-18 yaş çocuklar için eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital programlanabilir işitme cihazları;

a) 0-4 yaş çocuklar için;

1.  En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda bu özellik aranmaz),

2.  En az dört bantlı,

3.  Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,

4.  FM sistem uyumlu özellikli olmalıdır.

Bu kişilerde kulak içi/kanal içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz.

b) 5-12 yaş çocuklar için;

1.  En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda bu özellik aranmaz),

2.  En az sekiz bantlı,

3.  FM sistem uyumlu,

4.  Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,

5.  Çift mikrofonlu olmalıdır.

Bu kişilerde kulak içi/kanal içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz.

c ) 13-18 yaş çocuklar için;

1.  En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda bu özellik  aranmaz),

2.  En az sekiz bantlı,

3.  FM sistem uyumlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu şart aranmaz),

4.  Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,

5.  Çift mikrofonlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu şart aranmaz) kulak arkası veya kulak içi/kanal içi cihaz

olmalıdır.

(3) 18 yaş üzeri erişkinler için işitme cihazı;

1.  En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda bu özellik aranmaz),

2.  En az dört bantlı,

3.  Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,

4.  Çift mikrofonlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu şart aranmaz) kulak arkası veya kulak

içi/kanal içi  cihaz olmalıdır.

(4) İşitme cihazı bedellerinin ödenebilmesi için SUT’un 5.3.4 numaralı maddesinde tanımlanan belgelere ilave

olarak;

a) Odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin, aşağıda tanımlanan yetkili personel tarafından imza ve kaşesinin

bulunduğu onaylanmış aslı;

1) 0-4 yaş arası çocuklar ve saf ses odyometri testi yapılamayan 4 yaş ve üzeri tüm hastalar için beyin

sapıodyometrisinin (ABR Testi) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi veya odyolog tarafından

onaylanmış aslı,

2) Saf ses odyometri testinin, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi

veya odyolog veya odyometristtarafından onaylanmış aslı,

3) Davranım odyometri testi yapılmış ise sonucunun Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi

veya odyologtarafından onaylanmış aslı.

b) İşitme cihazına ait barkod ile birlikte cihazın marka, model ve seri numarasını gösterir etiketin aslı,

c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin onaylı örneği,

ç) İşitme cihazına ve tedarikçi firma ve/veya alt bayii bilgilerine ait TİTUBB PRICAT çıktıları,

d) Hastanın işitme eşiklerinin bu cihaza ait işitme kazanç eğrisinin ve cihaz uyarlama metodunun içerisinde yer

aldığını gösterir işitme cihazı merkezi tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge (gerçek kulak ölçümü

sonuçları),

e) İşitme cihazının hastanın işitme kaybına uygunluğunu belirten ve merkez tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı

taahhütname,

f) İşitme cihazının teknik bilgilerinin yer aldığı, işitme merkezi tarafından onaylanmış katalog istenecektir.

(5) İşitme cihazı faturası üzerinde; hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, işitme cihazına ait marka, model ve seri

numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında “işitme cihazının eksiksiz ve çalışır durumda teslim alındığı ve

işitme cihazı ile ilgili eğitimin tarafına verildiği” ibarelerinin hasta veya yakını tarafından yazılarak imzalanmış

olması gerekmektedir.

(6) İşitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca en az 1

(bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

(7) İşitme eşiği tayini ABR testi ile yapılması gerekenlerde, test Tonal ABR ile yapılarak alçak frekans (500

veya 1000 Hz) ve yüksek frekans (2000 veya 4000 Hz) gruplarından birer frekans olmak üzere en az iki frekansa

ait eşikler test rapor kısmında dB nHL olarak belirtilmelidir.

(8) İşitme eşiği tayini saf ses odyometri testi ile yapılmışsa; test en az 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında

hava yolu ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında kemik yolu işitme eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme

skorlarını içermelidir. 8 yaş altı çocuklarda, konuşmayı ayırt etme skoru şartı aranmaz. 8 yaş ve üzerinde

konuşmayı ayırt etme skoru yapılamaması durumunda tıbbi gerekçesi sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

(9) İşitme cihazı bedeli ödenebilmesi için;

a) 0-18 yaş çocuklarda; işitme kaybının kalıcı işitme kaybı olduğu 3. basamak resmi sağlık kurumlarınca

düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmeli ve aşağıdaki yöntemlerden biri ile test edilmiş olmalıdır;

 

1) İşitme eşikleri saf ses odyometri testi ile belirlenmiş ise iyi işiten kulakta 500-1000-2000-4000 Hz

frekanslarında saf ses ortalaması en az 26 dB ve üzerinde olmalıdır.

2) Davranım odyometri testi ile belirlenmiş ise 500-1000-2000 Hz frekanslarının eşik ortalaması 26 dB ve

üzerinde olmalıdır.

3) Tonal ABR ile belirlenmesi durumunda iyi işiten kulakta frekansların eşik ortalaması 30 dB nHL ve üzerinde

olmalıdır.

b) 18 yaş üzeri erişkinlerde; işitme kaybının kalıcı işitme kaybı olduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen

sağlık kurulu raporunda belirtilmeli ve aşağıdaki yöntemlerden biri ile test edilmiş olmalıdır;

1) Saf ses odyometri testi yapılan hastalarda iyi işiten kulakta 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında saf ses

ortalaması en az 30 dB ve üzerinde olmalıdır.

2) Saf ses odyometri testi yapılamayan hastalarda işitme eşiğinin tonal ABR ile belirlenmesi durumunda iyi

işiten kulakta frekansların eşik ortalaması 30 dB nHL ve üzerinde olmalıdır.

c) 0-18 yaş çocuklarda bilateral işitme cihazı bedeli; bilateral kalıcı işitme kaybı bulunduğunun 3. Basamak

resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde Kurumca karşılanır.

d) 18 yaş üzeri erişkinlerde bilateral işitme cihazı bedeli; bilateral  kalıcı işitme kaybı bulunduğunun, daha önce

tek kulakta en az 6 ay süre ile işitme cihazı kullanıldığının ve işitme cihazı kullanımı sonucunda elde edilen

eşikler sonucunda hastanın işitme cihazından yarar gördüğünün (konuşmayı ayırt etme skorunda cihazlı ve

cihazsız ölçümlerde artış sağlaması) 3. basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda

belirtilmesi halinde Kurumca karşılanır.

(10) 0-18 yaş çocuklarda 5 yıldan önce cihaz yenilenmesi için progresif işitme kaybı olduğu ve mevcut cihazın

bu kaybı karşılamada yetersiz kaldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

(11) İşitme cihazı sağlık kurulu raporu ve odyolojik test sonuçları 4 (dört) ay süreyle geçerlidir.

(12) İşitme cihazı kulak kalıplarının yenilenmesinin gerektiğinin tek KBB uzman hekimi raporu ile ibraz

edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. Ancak, işitme cihazlarının ilk kez alınması aşamasında, kulak

kalıpları için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

(13) 18 yaş altı çocuklar için belirlenmiş olan tutar; 0-4 yaş için % 80, 5-12 yaş için % 60 ve 13-18 yaş için % 50

oranında artırılarak Kurumca bedeli karşılanır.”

 

DİŞ TEDAVİLERİ

% 40 ve üzerinde engelli olanlar için diş tedavi ücretleri kurumca karşılanır.Bu konuda tebliğde şu ifadeler yer alır:

Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak;

a)Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku

kaybının olduğu vakalarda,

b)Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,

c)Konjenital diş eksikliği vakalarında,

ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda,

hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin implant uygulamasının zorunlu

olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az

birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografik

tetkiklerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her

bir çene için en fazla 4 adet “kemik içi implant uygulaması” olmak üzere her implant için 90 (doksan) TL ödenir.

Hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 yıldır. Bu süreden önce yenilenen protez bedelleri Kurumca

ödenmez. Ancak, trafik kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmaz.

(4)18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin

hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır. Sınıf

I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı

ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanır. Kurumca

ortodontik tedavi bedellerinin ödemesi; “Başlangıç aşaması (hastanın ortodontik tedavi planlamasının yapılarak,

tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlanması) “Tedavi aşaması (uygulanan mekanikler sonrasında

planlanan sonuçların alınmaya başlandığı veya belirli bir aşamaya gelmesi)” ve “Pekiştirme aşaması (tedavinin

tamamlanması)” olmak üzere üç aşamada yapılır. Adı geçen aşamaların tamamlandığının gösterilmesi ve

belgelenmesi halinde her bir aşama için işlem bedelinin 1/3’ü ödenir. “Başlangıç aşaması” ile “Tedavi aşaması”

arasında en az 6 ay, “Tedavi aşaması” ile “Pekiştirme aşaması” arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.

Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri

(Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin

ödenmesinde SUT eki EK-2/Ç Listesi uygulanacaktır. Protez tedavilerinde ayrıca döküm ve işçilik ücreti

ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm ve işçilik ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya

kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup hastalar tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı hastaya

ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir. Bu listede yer alan işlemler, vakıf

üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından SUT eki EK-2/Ç Listesindeki

puanlara %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır. Bu oran, SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı

ortodontik tedavi işlemleri” başlıklı bölümde yer alan ortodontik tedavi işlemlerinde %20 olarak uygulanır.

Kurum ile sözleşmeli/protokollü olmayan sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri

Diş tedavileri uygulama esasları

(1) %40 ve üzerinde engelli kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile

Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına

ilişkin tedavileri (ortodonti hariç) Kurumca ödenmez.

(2) %40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık

hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için, engellilik durumu

belgelendirilmelidir. Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş

sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği

fakültelerince üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucuları

ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Sağlık

kurulu raporunda, yapılacak ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler açıkça belirtilmelidir Sağlık kurulu raporunun

düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün (raporun alındığı gün dahil) içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.

"(3) Başta zihinsel engelli olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan  kişilerin diş

tedavileri, sınırlı uyuşturma altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi veya sedo-analjezi altında müdahale

gerekmesi durumunda genel anestezi veya sedo-analjezi bedelinin ödenebilmesi için; tedavinin anesteziyoloji ve

reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari

tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan sağlık hizmeti sunucularında

yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir."

(4)Engelli sağlık raporu belgelere eklenir.

(5) Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM),

ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş

hekimliği fakültelerince üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti

sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki dişünitelerine başvurabilirler.

Sağlık kurulu raporunda yapılan tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve maloklüzyon tipi açıkça belirtilir. Sağlık

kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir."

(6) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularınca yapılan

diş tedavileri sonrasında, SUT eki EK-2/Ç-2 Listesinde yer alan “Diş Tedavileri Kontrol Formu” ve/veya

ortodontik tedavilerde SUT eki EK-2/Ç-3 Listesinde yer alan “Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi Kontrol

Formu”nda yer alan tedavinin yapıldığına dair bölümün diş ünitesi bulunan protokollü resmi sağlık hizmeti

sunucusunda görevli diş hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Diş tedavileri ödeme işlemleri

(1) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularından, %40 ve

üzeri engelli hastalara verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ücretleri SUT eki EK-2/Ç Listesinde yer alması

şartıyla, SUT eki EK-2/Ç Listesi üzerinden ödenir.

(2) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuları diş

ünitelerinde uygulanan ortodontik tedavi bedelleri SUT’un 2.4.1(4) fıkrasına göre ödenir.

(3) Ödemelerde; SUT ve eki EK-2/Ç Listesindeki süre ve adet ile ilgili hükümlere uyulur.

(4) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuları diş

ünitelerinde  %40 ve üzeri engelli hastalara verilen ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında uygulanan protez

tedavileri için malzeme dahil döküm ve işçilik ücreti ödenmez.

(5) Ortodontik tedavi uygulanan kişilere ait faturaların ödemeleri SUT eki EK-2/Ç-3 Listesinde yer alan formlar

üzerinden üç aşamada yapılır. Her bir aşama tamamlandığında tedavi bedelinin 1/3’ü ödenir.

Diğer hükümler

(1) Hastalar, başvurdukları Kurum ile sözleşmeli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık hizmeti sunucularınca

ağız ve diş sağlığı tedavileri için düzenlenen sağlık kurulu raporunda ve/veya ortodontik tedaviler için

düzenlenen sağlık kurulu raporunda imzası bulunan hekimin kendisinin, birinci derece yakınının veya bunların

ortaklarının özel muayenehanelerince/özel sağlık hizmeti sunucularınca tedavi edilemezler. Bu şekilde, sağlık

kurulu raporlarında onayı bulunan ve tedaviyi sağlayan hekimin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından

yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmez.

(2) SUT eki EK-2/Ç Listesinde (*) işaretli olan tedaviler ile aynı listenin “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi

işlemleri” başlıklı bölümünde yer alan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında

uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

SGK TARAFINDAN İADE ALINAN TIBBİ MALZEMELER

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı temin edilen

tıbbi malzemeler;

a) Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazları (CPAP, Auto CPAP, BPAP, BPAP-S, BPAP S/T, BPAP S/T

AVAPS, ASV),

b) Evde uzun süreli veya taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları (oksijen konsantratörü, oksijen

tüpü ve başlığı, taşınabilir komponenti olan oksijen tedavi cihazları),

c) Ev tipi ventilatör,

ç) Akülü tekerlekli sandalye.

d) Ev tipi ventilatör için kesintisiz güç kaynağı

(2) Kurum tarafından iade alınan cihazların, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi

için hastaların sağlık kurulu raporu ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları

gerekmektedir. Sağlık kurulu raporlarında, “iade cihazın temini için Kuruma müracaat edilmesi gerektiği”

belirtilecektir. Müracaatı takiben, söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna

gidilecek olup, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta

tarafından temin edilen cihaz bedelleri SUT’un 3.2.2 maddesi doğrultusunda Kurumca karşılanır. Onay

alınmadan hasta tarafından temin edilen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.

NOT: Akülü tekerlekli sandalyenin iadesi zorunlu malzemeler kapsamından çıkartılması için SGK ya görüş sunulmuştur.

 

ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ

Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir.

Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık

hastalarında veya orogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda

aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu

raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

(2) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı

açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Malnütrisyon tanımı raporda

belirtilmek kaydıyla;

a) Erişkinlerde;

Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar veya “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C

veya D olanlar veya

b) Çocukluk yaş grubunda;

Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlar,

malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir.

Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri;

a) 2 yaşın altında yutma/yutkunma bozukluğu veya gastro özofagial reflüsü olan çocuklarda, bu durumun

belirtildiği gastroenteroloji, metabolizma ve yoğun bakım uzmanlarının en az birinin bulunduğu sağlık kurulu

raporuna dayanılarak bu hekimler ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda,

ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla bir kutu yazılır.

b) İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü

çeken yetişkin hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi,

anestezi ve yoğun bakım uzmanlarından en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce

reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.

(5) Glikojen depo hastalığının diyet yönetiminde kullanılan yüksek amilopektin içeren nişastalı enteral beslenme

ürünleri; 2 yaş ve üzerindeki çocuk hastalarda, bu durumun belirtildiği en az bir çocuk metabolizma hastalıkları

uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk metabolizma hastalıkları ile çocuk sağlığı ve

hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça

belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.

(6) Dallı zincirli aminoasitlerden zengin enteral beslenme ürünleri: Karaciğer yetmezliği olan orta ve ağır (evre 2

ve üzeri) ensefalopati gelişmiş hastalarda kullanılabilir. Malnutrisyon kriterleri aranmaz. Gastroenteroloji veya iç

hastalıkları uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 

AYAKTA DİK POZİSYONLAMA VE YÜRÜTME CİHAZLARI

Çocuklar için (parapodium, standing table )

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama

ve eğitiminin yapılması sonucunda nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve ortopedi uzman hekimlerinin

bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince;

a) Bilinci açık ve kognitif fonksiyonları yerinde olan,

b) Baş kontrolü ve oturma dengesi olan,

c) Üst ekstremite motor fonksiyonları yerinde olan,

ç) Progresif hastalığı olmayan,

d) Herhangi bir nedene bağlı yerleşmiş parapleji klinik tablosu olan; 2 yaş ve üzerindeki hastalara (8 yaş üstü

hastalara standing table bedeli karşılanmaz) reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Parapodium, standing table cihazları birlikte temin edilmez.

(3) Ayrıca bu hastalara tekerlekli sandalye bedeli Kurumca karşılanmaz.

Erişkinler için (stand up wheelchair)

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarının fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama

ve eğitiminin yapılması sonucunda nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve ortopedi uzman hekimlerinin

bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince;

a) Bilinci açık ve kognitif fonksiyonları yerinde olan,

b) Üst ekstremite motor fonksiyonları yerinde olan,

c) Progresif hastalığı olmayan,

ç) Herhangi bir nedene bağlı yerleşmiş parapleji klinik tablosu olan,

d) Mesleğini devam ettiren ve mesleki olarak ayakta durması gereken hastalara (bu durumun Kurum sosyal

güvenlik kontrol memurlarınca tespiti halinde) reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Bu hastalara ayrıca tekerlekli sandalye (özelliksiz, özellikli, akülü), ayakta dik durma, parapodium cihazı

bedeli ödenmez.

(3) Stand up wheelchair yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

 

DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR İLE ÇÖLYAK HASTALIĞI

(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle EK-4/A Listesine ve Kurumun resmi internet sitesinde yayınlanan

“Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi

Mamalar Listesi” ne (EK-4/B) dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli

hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına

kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk

metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman

hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları

uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından

reçete edilebilir. İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel

mamalar için yukarıdaki hekimlere ek olarak çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince de rapor

düzenlenerek tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(2) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları, üre siklus bozuklukları,

organik asidemiler); çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da

gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve

hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu rapora

dayanılarak hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul

ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için bir aylık;

a) 0-12 ay için 31 (otuzbir) TL,

b) 1-5 yaş için 60 (altmış) TL,

c) 5-15 yaş için 77,50 (yetmişiki virgül elli) TL,

ç) 15 yaş üstü için 80 (seksen) TL tutar ödenir.

(3) Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların

kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler

(makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman

hekim raporuna dayanılarak bir aylık;

a) 0-5 yaş için 52,50 (elliiki virgül elli) TL,

b) 5-15 yaş için 80 (seksen)TL,

c) 15 yaş üstü için 72,50 (yetmişiki virgül elli) TL tutar ödenir.

(4)Yukarıda belirtilen hastalıklarda kullanılan ürünler; EK-4/B Listesinde belirtilmiş olup bu listede yer almayan

ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.

SGK işlemlerinde “Aslı gibidir” onayı, raporu düzenleyen sağlık kurumu/reçeteyi düzenleyen hekim/Kurum yetkilileri tarafından yapılabilmektedir.

Fatura ve eki belgelerin teslimi

(1) Sağlık hizmeti sunucuları, fatura ve eki belgeleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulan ilgili birimine teslim edeceklerdir. Kargo veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilen belgeler kargoya veya postaya verildiği tarih, normal posta ile gönderilen belgeler ise Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınarak işlem görecektir.

Ancak Kurum tarafından fatura teslim tarihi mücbir sebeplerle ertelenebilir. Bu durumda faturaların teslimi için verilen ek süre içerisinde teslim edilen faturalar zamanında teslim edilmiş sayılır.

(2) Kurumun ilgili birimindeki “evrak kayıt” servisinde, sağlık hizmet sunucusu tarafından teslim edilmek üzere getirilen faturaların usulüne uygun olarak tasnif edilip edilmediğine, klasör veya klasörlerdeki fatura üst yazısında yer alan bilgilerin uygun olup olmadığına bakılır ve uygun görülmeyenler iade edilir. Kargoyla iade edilen fatura ve ekleri ödemeli olarak gönderilir. Uygun olduğu tespit edilen faturalar “evrak kayıt numarası” verilerek teslim alınır.

(3) Eczane ve optisyenlik müesseselerinin fatura ve eki belgeleri, eczane ve optik sözleşmelerinde belirtilen esas ve usullere göre Kuruma teslim edilecektir.

(4) Tıbbi malzeme şahıs ödemelerinde istenecek fatura ve eki belgeler Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.

Ödeme işlemleri

(1) Sağlık hizmeti sunucularınca Kuruma teslim edilen fatura ve eki belgeler, Kurumca belirlenen yöntemlere göre incelenir ve ödemesi yapılır.

Not: Akülü tekerlekli sandalye reçetesi yazdırıldıktan sonra SGK gidilerek ''depo mevcudiyetinde yoktur'' damgasını bastırmanız halinde ödenek alınabilir. Aksi halde ödenek alınamaz. Depo mevcudiyetinde var ise, sizden var olan araçların içinden seçtiğiniz biri 5 yıllığına verilecektir.

 

Düzenleyen: Yüksek Hemşire Ayşe SARI

Sime-Sen Engelliler Komisyon Başkanı

GATA Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi

e-mail: aysegiresunlu@hotmail.com