30 Eyl 2015

Emekli Maaşını Arttırma Yolları

Çalışanlar dikkat! Emekli maaşını çalıştıkça düşüren sistem, 3 bin lira formülü ile tam tersine çevrilebiliyor. Brüt maaşınız bu tutarın üstünde ise, çalıştıkça, alacağınız emekli aylığı yıllık yaklaşık 80 lira artıyor.
Ülkemizde çok çalışanın ileride emekli maaşının düşme ihtimali var. Ancak emekli olurken bağlanacak maaşın çalıştıkça düşmesini önlemek, hatta artırmak da mümkün. Çalıştıkça maaşın düşmesini engellemenin yolu 3 bin liradan geçiyor. Brüt maaş 3 bin liranın üstünde ise çalışmaya devam ettikçe maaş da artıyor. Aksi hade ise sistem gereği maaş düşebiliyor.

3 FARKLI HESAPLAMA 
Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül uygulanıyor. 1999'a kadar, aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi için yüzde 76 oldu. 2000- 2008 arasında sistem değiştirildi ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekildi. Ekim 2008 sonrasında ise 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye indi. Buna bağlı olarak 1999 öncesi sigortalı olanlar, Ekim 2008'den sonra çalıştıkları her dönem için maaşlarında kayıpla karşı karşıya kaldı.

İKİNCİ BİR YOL DA VAR 
Ancak ileride alınacak emekli maaşındaki düşüşü aşmak da mümkün. Bunun en önemli yolu, gösterilen kazancın belli bir seviyenin üzerinde olmasından geçiyor. Buradaki sınır 3 bin lira civarında. Brüt ücret 3 bin liradan fazla ise çalıştıkça emekli maaşının düşmesi engellenebiliyor. Hatta yılda 80 liraya yakın bir artış da sağlanabiliyor. Bunun için emeklilikte gününü doldurup yaşı bekleyenlerin ileride alacakları maaşlarıyla ilgili böyle bir seçenekleri bulunuyor. Yaş bekleyenler daha çok prim ödemelerine rağmen daha düşük maaş alabiliyor.

ÇOK PRİM AZ ÜCRET!
Brüt 3 bin liranın altındaki maaşlar ise çalışma süresi uzadıkça, ileride emekli maaşını düşürüyor. Özellikle asgari ücretten prim ödenmesi durumunda, çalışanın emekli maaşı yılda 20-30 lira azalıyor. 2008'den sonra 10 yıl çalışan, 200-300 lira daha az maaş alıyor. Çalışanlar, emekli maaşı hesabında uygulanan sistemin değişmesini bekliyor. Emekli dernekleri, çalışılan süre uzadıkça, emekli aylıklarında önemli tutarda azalmaların yaşandığına işaret ederek, sistemin değişmesi için çağrı yapıyor.

KAYNAK: takvim.com.tr

Engelli Memurlar Ne Zaman Emekli Olur ?

Belli oranlarda engelli iken işe giren ya da işe girdikten sonra iş gücünde çeşitli oranlarda kayıplar görülen Devlet memurlarına yaşlılık aylığı bağlanmasında ve malul sayılan memurlara aylık bağlanmasında aranan şartlar ile diğer memurların emekliliğinde aranan şartlar arasında farklılık bulunmaktadır.

ENGELLİ MEMURUN YAŞLILIK AYLIĞI
1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girenler
**Çalışmaya başlamadan önce en az %40 oranında engeli olanlar, 5400 gün (15 yıl),
**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ilâ %59 arasında olanlar, 5760 gün (16 yıl),
**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %40 ilâ %49 arasında olanlar, 6480 gün (18 yıl)
prim ödenmiş olunması şartıyla, yaş şartı aranmadan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilmektedirler.
30 Eylül 2008 tarihinden sonra işe girenler    
**Çalışmaya başlamadan önce en az %60 oranında engeli olanlar, en az 15 yıl hizmetinin bulunması ve en az 3960 gün,
**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ilâ %59 arasında olanlar, 16 yıl hizmet ve 4320 gün,
**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %40 ilâ %49 arasında olanlar, 18 yıl hizmet ve 4680 gün
 prim ödenmiş olunması şartıyla, yaş şartı aranmadan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilmektedirler.
Ancak, 30 Eylül 2008 tarihinden sonra göreve başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanmaları için gerekli olan prim günü sayısı konusunda kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Aşağıdaki tabloda, kademeli prim gün sayıları yer almaktadır.
SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAMA TARİHİ
ENGEL ORANINA GÖRE HİZMET YILI VE PRİM GÜN SAYISI
%60 ve üstü
%50 - %59
%40 - %49
1.10.2008 - 31.12.2008 arasında
15 yıl, 3700 gün
16 yıl, 3700 gün
18 yıl, 4100 gün
1.01.2009 - 31.12.2009 arasında
15 yıl, 3800 gün
16 yıl, 3800 gün
18 yıl, 4200 gün
1.01.2010 - 31.12.2010 arasında
15 yıl, 3900 gün
16 yıl, 3900 gün
18 yıl, 4300 gün
1.01.2011 - 31.12.2011 arasında
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4000 gün
18 yıl, 4400 gün
1.01.2012 - 31.12.2012 arasında
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4100 gün
18 yıl, 4500 gün
1.01.2013 - 31.12.2013 arasında
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4200 gün
18 yıl, 4600 gün
1.01.2014 - 31.12.2014 arasında
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4300 gün
18 yıl, 4680 gün
1.01.2015’ten sonra
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4320 gün
18 yıl, 4680 gün
MALULLÜK AYLIĞI
Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün en az %60’ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği, memurun veya kurumunun talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlara istinaden, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen memurlar malul sayılmaktadır.
Malul sayılan memurlardan;
-En az 10 yıl yıldan beri sigortalı olup 1800 gün prim bildirilmiş olanlar,
-Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup 1800 gün prim bildirilmiş (sigortalılık süresi şartı aranmadan) olanlar
yaş şartı aranmadan malullük aylığına hak kazanabilmektedirler.
Öte yandan, çalışma gücünün %60'ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü sigortalı olarak ilk defa işe girmeden önce kaybetmiş olan memurlar ise malul sayılmamaktadırlar.
engellilersitesi.com

29 Eyl 2015

Hangi suçları işleyenler memur olamaz?

Memurlar ve memur adayları açısından, suçlarda neler değişti?

Hangi suçları işleyenlerin memur olmayacağı, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin A-5 bendinde düzenlenmiştir.

Bu maddelerin eski ve yeni hali şu şekildedir:

ESKİ MADDE

5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

YENİ MADDE

5. (Değişik alt bent: 23.01.2008 - 5728 S.K./317. md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

DEĞERLENDİRME

657'nin 48 A-5 beninde 2008 yılında değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik sırasında,

1- Tecil edilmiş hükümlerin memuriyete engel olmayacağı yönündeki eski düzenleme yeni madde de yer almamıştır. Bu nedenle ceza tecil edilmiş olsa dahi 1 yıldan fazla ceza alan yine memur olamayacaktır.

2- Önceki düzenlemede suçlar yönünden "gibi" ifadesi yer almaktadır. Bu ifade yeni maddede yer almamıştır. Örneğin daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Topluma Karşı Suçlar Başlığı altındaki Kamu Barışına Karşı Suçlar Kapsamındaki bir suçtan dolayı halinde, "gibi" ibaresindne dolayı memuriyete son verilmekteydi. Ancak yeni maddede "gibi" ifadesi yer almadığından bu suçtan ceza alanın memuriyetine son verilemeyecektir.

3- Daha önce 6 aydan fazla hapis cezası alanın memuriyetine son verilmekteydi. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle bu durum "kasden işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre" olarak değiştirilmiştir.

www.memurlar.net

Engelli Personel Geçici Görevlendirilebilir mi ?

Bir resmi kurumda kadrolu engelli personel olarak çalışıyorsunuz. Kurumunuza resen başka bir kuruma geçici görevlendirme yoluyla görevlendirildiğiniz tarafınıza tebliğ edildi.

Atandığınız tarihinden, geçici görevlendirme yoluyla görevlendirildiğiniz resmi yazı size tebliğ edildiği güne kadar, kurumunuzda iş ve işlemler ile ilgili her türlü işlerde gönül rızası ile başarılı çalışmalara kurum çalışanları ile beraber yapmışsınız. Kurumda hiçbir soruşturma geçirmeyip uyarma dâhil hiç bir disiplin cezası da almadınız. En az %40 oranında bedensel engelli olduğunuz halde ve bu hususun sağlık kurulu raporları ile sabit olduğu halde şahsınıza verilen hiçbir görevden de o güne kadar kaçmamışsınız ya da bedensel engelli olduğunuz halde kendinizi geri planda tutmayıp görevinizi layıkıyla yapmaya çalışmışsınız.

Peki tam durum böyle bir vaziyette iken resen başka bir kurumu geçici görevlendirme yoluyla görevlendirildiğiniz tarafınıza tebliğ edildi. O güne kadar çalıştığınız kurumda çalışmaktan memnun iken, resen başka bir kuruma geçici görevlendirme yoluyla görevlendirildiğiniz durumda nasıl hareket etmeli ve ne yapmalısınız? Kanunlar nasıl yorumlanmalı ki en azından vicdanen rahat olasınız.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna tabi memurlara,13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden kurumlarda geçici süreli olarak görevlendirmelerde: “ c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.”denilmektedir. Ayrıca, 31.1.1974 tarih ve 14785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi: b) Bu görevde çalışmayı kabul etmesi

c) Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması, hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir hükümleri bulunmaktadır.
Kişinin engelli olması, geçici görevlendirme işlemlerinde, ilgiliyi mevcut görevinden fiilen uzaklaştırma veya oturmuş iş düzenini bozarak başka bir kurumun ihtiyacını karşılamak için hizmet gereklerine de ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır. Yapılan görevlendirmede, görevlendirilen kişinin engelli olması, yapılacak işin daha az sorumluluk gerektiriyor nitelikte olması, dolayısıyla kişi rızası ve yararı gözetilerek tesis edilmeli.Bu gibi hususların idare hukuku açısından da görevlendirme yolu ile işlem yapılması pek uygun düşmemektedir.

Bu hususlara ek olarak en önemlisi 1982 Anayasası'nın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10.maddesine 5982 sayılı Kanun'un 1.maddesiyle eklenen 3.fıkrasında "Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." hükmü getirilerek, sayılan grup içindeki vatandaşlar lehine açık olarak pozitif ayrımcılık yapılması öngörülmüş ve bu yöndeki tedbirler eşitlik ilkesine istisna tutulmuştur. En az %40 oranında çalışma gücünü kaybeden, sağlık açısından iş gücü kaybı nedeniyle daha az sorumlu ve yükümlü tutulabileceği iş yükü göz önünde bulundurulmalı.1982 Anayasası'nın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10.maddesine 5982 sayılı Kanun'un 1.maddesiyle eklenen 3.fıkrasında "Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." hükmüne aykırı hareket edilmemeli, kişiye tanınan açık pozitif ayrımcılık yapılması Anayasal hak iken ve bu yöndeki tedbirler de eşitlik ilkesi çerçevesinde kişi istisna tutulduğu halde, tüm bu hususlara ek olarak şahısların da muvaffakati de alınmadan yapılan geçici görevlendirmenin iptali kuvvetle muhtemel olup, idare hukuku açısından da pek uygun düşmemektedir. Nurullah AZAK

engellilersitesi.com

20 Eyl 2015

2008 sonrası memur olan engelli, nasıl emekli olur?

2008 sonrası memur olan engelli, nasıl emekli olur?
SORU: Benim 2001 yılı Kasim ayinda, 18 yaşımı doldurduktan sonra ilk sigortam yapıldı. 2001-2011 yılları arası çeşitli özel şirketlerde 800 gün çalıştım. 2012 yılında Ekim ayında e-KPSS ile memur olarak atandım ve memuriyete başlamadan az bir süre önce %80 engelli raporu aldım. Yaklaşık 3 seneden beri(1000 gun) engelli memurum. Benim sorum su:

15 sene sigortalılık sürem seneye 2016 yılı kasim ayinda dolduktan sonra engelli emekliliğine hak kazanacak miyim?

CEVAP:

2008 yılı Ekim ayı itibariyle ilk defa memur olanlar, yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti bulunmayanlar veya memurluk hizmeti haricinde sigortalı veya bağ-kurlu hizmeti bulunanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındadırlar. Yani, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa bağlı memur olmayıp, 5510 sayılı Kanuna gore memur olmaktadırlar.

Engelli memurların sosyal güvenlikleri diğer memurlara nazaran, hem 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda, hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ayrıca korunmuştur.

Sizin durumunuz 5510 sayılı Kanun kapsamındadır. Engelli memurlar için 5510 sayılı Kanunda aranılan koşullar;

1- Çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen memur malul sayılmaktadır.

2- Ancak, memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, malullük aylığından yararlanamıyor.

Malullük aylığından yararlanamayan memurlar en az onbeş yıldan beri sigortalı olursa ve bu sure içerisinde en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olursa yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

3- Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurulu sağlık kurulu raporlarıni inceleyip şayet çalışma gücündeki kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanmaktadırlar.

4- Yaşlılık aylığı için bir yaş koşulu bulunmamaktadır.

5- Engelli memurlara engelli aylığı şeklinde değil de, yaşlılık aylığı şeklinde aylık bağlanmaktadır.

6- Prim ödeme sayılarında sigortalı, bağ-kurlu ve memurluk hizmetlerinin tamamı dikkate alınmaktadır.

Bu bağlamda;

- 2001 yılındaki sigortalı başlangıcınızdan itibaren 15 yıllık sigortalılık süreniz olursa ve bu sure içerisinde 3960 gün, yani 11 yıl hizmetiniz olursa, % 80 oranındaki raporunuza göre engelli olarak yaşlılık aylığına 2016 yılı Kasım ayından sonra bağlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

- Tavsiyemiz, 2016 yılı Kasım ayı içerisinde memur olarak görevinizi yaparken durumunuzla ilgili olarak Kurumunuz tarafından sizinle ilgili raporları, gerekli belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna göndererek durumunuzla ilgili işlemleri başlatması olacaktır.
emeklilik
www.memurlar.net

18 Eyl 2015

Bennur Karaburun, Ak Parti'den Bursa 9.Sıradan yeniden Milletvekili Adayı oldu.

Bennur Karaburun, Ak Parti'den Bursa 9.Sıradan yeniden Milletvekili Adayı oldu.

1 Kasım 2015'te yapılacak millet vekili erken seçimlerinde Engelli Aday Bennur Karaburun, Ak Parti'nin Bursa'dan 9.Sıra milletvekili adayı oldu. Bir önceki seçimlerde milletvekili olmaya hak kazanan engelli bayan milletvekili Bennur Karaburun tekrar milletvekili seçilebilecek mi? işte bu sorunun cevabını 1 Kasım 2015'te hep birlikte göreceğiz. Bennur Karaburun engellilerden destek bekliyor.

Bursa Ak parti Milletvekili Aday Sıralaması
BURSA 1 MEHMET MÜEZZİNOĞLU
BURSA 2 EFKAN ALA
BURSA 3 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ 2/10
BURSA 4 CEMALETTİN KANİ TORUN
BURSA 5 HÜSEYİN ŞAHİN
BURSA 6 İSMAİL AYDIN
BURSA 7 ZEKERİYA BİRKAN
BURSA 8 HAKAN ÇAVUŞOĞLU
BURSA 9 BENNUR KARABURUN
BURSA 10 MUHAMMET MÜFİT AYDIN
BURSA 11 OSMAN MESTEN
BURSA 12 MUSTAFA ESGİN
BURSA 13 AHMET KILIÇ
BURSA 14 CENNET CANKILIÇ
BURSA 15 HARUN AKIN
BURSA 16 BÜLENT BÜKE
BURSA 17 MURAT ÇAKIR
BURSA 18 DİNÇER AKYEL

http://www.kadin.biz/2015/09/bennur-karaburun-bursa-9sradan.html

16 Eyl 2015

Engelli ve Yaşlılara Maaş kesintisi müjdesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yaşlıların ve engellilerin aylıklarının kesilmesine neden olan 2022 Sayılı Kanun'da değişiklik yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdi. Karaca, teklifin yasalaşması halinde aylık hane geliri 300 liranın üzerinde olduğu için maaşı kesilen engelli ve yaşlıların maaşının yeniden bağlanacağını söyledi.

Milletvekili Gülizer Biçer Karaca, 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile engelli ve yaşlıların kazandıkları haklarının AK Parti Hükümeti döneminde ellerinden alındığını kaydetti. Bir yıl kadar önce yapılan düzenleme ile hane başına gelir hesabına göre 300 liranın üzerinde geliri olan engelli ve yaşlıların aylıklarının kesildiğini hatırlatan Milletvekili Karaca, bunun Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğini kaydetti.

Karaca şöyle devam etti:

"Yaşlı ve engelli aylıklarının kesilmesine yönelik yapılan düzenleme, AKP'nin yanlış politikalarının, vatandaşı mağdur eden anlayışının bir örneğidir. TBMM'ye sunduğum kanun teklifiyle, kanun kapsamındaki yaşlıların ve engellilerin aleyhine işleyen uygulamaya son verilecektir. Vatandaşı muhtaç hale getirip, sadaka zihniyetiyle oy devşirme anlayışına sahip olan AKP'nin maskesi düşmüştür. Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden, 'Önce Türkiye' diyen Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek, vatandaş odaklı politikalara ve projelere sahiptir. CHP iktidarında vatandaş sadaka değil hak ettiğini alacaktır."

KANUN TEKLİFİ İÇİN TIKLAYINIZ

engellilersitesi.com

Bayram tatili 9 gün olarak kesinlesti

Başbakanlık Basın merkezinden yapılan duyuruya göre kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı.
İşte o açıklama:
Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların 21 Eylül’den itibaren iki buçuk gün izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzalamıştır.

Kurum yöneticilerince, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar,  21 Eylül Pazartesi gününden itibaren iki buçuk gün idari izinli sayılacaklardır.  Yazı ilgili kurumlara gönderilmiştir. www.ekpss.biz

15 Eyl 2015

Öğretmen atama sonuçları açıklandı

Atamalar, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Başöğretmen Salonu'nda saat 11.15'de yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında 37 bin öğretmen kadrosu için 4 Eylül'de başlayan başvurular 10 Eylül'de tamamlandı. Atamalar ise bugün saat 11.15'te açıklandı.

Öğretmen adayları, 40 okul tercihinde bulundu ve tercihlerine yerleşemeyenlerden 41'i seçenler, branşında boşluk kalan herhangi bir okula yerleşecek.

Atama sonuçları, MEB şura salonunda tamamlandı. Sonuçlar http://atama.meb.gov.tr/ adresinde yayınlandı.

ATAMA İŞLEMLERİNİN TEBLİGATINA DAİR BİLGİLER

- Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır. (Yani ikamet ettiği il'e atananlar ertesi gün, başka bir il'e atananlar ise 15 gün içinde, atandıkları yere gidip istenen belgeleri teslim etmelidir.)

- Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

ATAMASI YAPILANLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler, (Lisans diploması, yurtdışında okuyanlar için denklik belgeleri istenecek... Askerlik ve adli sicil için sadece beyan alınacak, belge istenmeyecek)
b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
c) Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
e) Milli sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).
Kılavuz için tıklayın.

11 Eyl 2015

Araç Alımında Engellinin İki Farklı Tarihli Raporu Varsa Ne Olur ?

ÖTV ‘DE  İKİ FARKLI TARİHLİ RAPORU OLAN ENGELLİNİN

HANGİ RAPORU GEÇERLİ OLACAK ?      

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 6518 sayılı Kanunla değişik (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

            a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

            b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,  

            beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 18/04/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01/05/2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

            Söz konusu tebliğin ilgili bölümünde;

            - "Engelli sağlık kurulu Raporu" nun, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat) çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan engelli sağlık kurulu raporunu ifade ettiği,

            - Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerektiği,

            - Engellilere, engelli sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili mevzuatın değişmesi halinde, değişiklik tarihinden önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporlarının ÖTV istisnası uygulamasında geçerli olduğu, ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce (01/05/2015)  alınmış sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bu istisna kapsamında işlem tesis edilemeyeceği,

            - Malul veya engellinin, birden fazla engelli sağlık kurulu raporunun bulunması halinde, en son tarihli raporun bu uygulamada dikkate alınacağı, malul veya engelli tarafından geçerli raporun ibraz edilmediğinin tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da ilgili istisna uygulamasında aranılan mahiyette olmaması durumunda, ziyaa uğratılan verginin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya engelliden aranacağı,

            belirtilmiştir.

            Bunun yanı sıra, hastane tarafından verilen raporun kulanım amacı bölümünde yer alan açıklamalar da önem arz etmektedir.

            Örneğin hastane tarafından düzenlenmiş engelli sağlık kurulu raporun ilgili bölümünde "ÖTV'den yararlanamaz. Engelli kimliğinden yararlanır." açıklamasının yer alması söz konusu ise engelli bir kişinin sağlık kurulu raporlarına dayanılarak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanmasının mümkün olamayacağını düşünmekteyiz.

engellilersitesi.com

Emekli Aylıkları Erken Ödenecek

SGK'dan yapılan açıklamaya göre Emekli aylıkları erken ödenecek.

İşte o basın duyurusu:
BASIN DUYURUSU

Kurumumuz tarafından emekli aylıkları 4/a (SSK) emeklilerine her ayın 17 ila 26’sında, 4/b (Bağ-Kur) emeklilerine her ayın 25 ila 28’inde ve 4/c  (Emekli Sandığı) emeklilerine ise her ayın 1 ila 5’i arasında ödenmektedir.

Ancak, Kurban Bayramının 24-27 Eylül 2015 tarihlerine rastlaması nedeniyle;      

  4/a (SSK işçi ve SSK tarım) emeklisinin aylıkları;   -Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Eylül 2015’de,

 -Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar 18 Eylül 2015’de tahsis numarasının son rakamı 7 olanlarla birlikte,

-Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 4 olanlar 21 Eylül 2015’de tahsis numarasının son rakamı 1 olanlarla birlikte,

 -Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar 22 Eylül 2015’de tahsis numarasının son rakamı 8 olanlarla birlikte,

 -Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ise, 23 Eylül 2015’de tahsis numarasının son rakamı 6 olanlarla birlikte,

4/b (Bağ-Kur esnaf ve Bağ-Kur tarım) emeklisinin aylıkları,   -22 Eylül 2015’de,    4/c (Emekli  Sandığı) emeklisinin aylıkları, - Ödeme günü 1, 2 ve 3 Ekim 2015’de olanlar 21 Eylül 2015’de, - Ödeme günü 4 ve 5 Ekim 2015’de olanların ise, 22 Eylül 2015’de,   ödenecektir.  

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

7 Eyl 2015

Bennur Karaburun, EKPSS atamaları 2016 Şubat'ta olabilir.

Bennur Karaburun, EKPSS atamaları 2016 Şubat'ta olabilir.


Engelli Milletvekili Bennur Karaburun Twitter'dan EKPSS atamaları hakkında açıklama yaptı.
İşte O açıklamalar:

1)Kamu Personeli İstihdam Daire Başkanı Hanife Hanım ile Engelliler adına sözcü Muhammed kardeşimizle beraber

2)2-3.atama, kurum içi nakil ve engellilerin genel problemleri hakkında görüştük...

3)Atamalarla ilgili ise Ekim ayında 200 kurumun talepleri doğrultusunda kadrolar ve kontenjanlar belirlenip ,

4)çalışmaların ona göre şekillenmesi öngörülmüştür...

5)Şartların uygun olması halinde Şubat ayında kesin olmamakla beraber bir atama söz konusu olabilir...

Kaynak: ekpss.biz

4 Eyl 2015

2022 Maaşı 2015 Eylül Maaş Tutarları ve Ödeme tarihleri

2022 maaşı 2015 Eylül ayı 2022 engelli  maaşı ödeme tutarları, ödeme günleri belli oldu.

Engel Derecesi %40 – 69 arası olan engelliler : 944.29 TL
Engel Derecesi  %70 ve üzeri olan engelliler ise: 1416.42 TL olmak üzere PTT şubelerinden alacaklar.

Doğum Tarihinin Son Rakamı 0 veya 5 olanlar: 05 Eylül 2015 Cumartesi PTT Kartla Matikten
Doğum Tarihinin Son Rakamı 1 veya 6 olanlar: 06 Eylül 2015 Pazar PTT KARTLA matikten
Doğum Tarihinin Son Rakamı 2 veya 7 olanlar: 07 Eylül 2015 Pazartesi  PTT
Doğum Tarihinin Son Rakamı 3 veya 8 olanlar: 08 Eylül 2015 Salı PTT
Doğum Tarihinin Son Rakamı 4 veya 9 olanlar: 09 Eylül 2015 Çarşamba PTT

engellilerdunyasi.com