9 Haz 2015

Engelli aday "Bennur Karaburun" milletvekili oldu


7 Haziran 2015 seçimlerinde Türkiye'nin yağmurda çekilen fotoğrafla tanıdığı Bennur Karaburun, AK Parti'den Bursa milletvekili seçildi. Bu sayede Meclis'teki engelli milletvekili sayısı 3'e yükselmiş oldu.


Bennur Karaburun kimdir?
Yaşı:1973 doğumlu 42 yaşında
Eğitim: Uludağ Üniversitesi tekstil mühendisliği bölümünü bitirdi.
Mesleği: Bir tekstil firmasında imalat müdürü. aynı zamanda yüzücü ve yüzme konusunda rekortmen.
Engelinin hikayesi: 1996 yılında henüz 23 yaşında iken geçirdiği trafik kazası sonucu 5,5 ay yoğun bakımda kalıp felç oldu. Kök hücre tedavisiyle yaşama tutundu.

Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren
Bennur Karaburun
Bennur Karaburun'un engellilerle ilgili yapmak istediklerinden bazıları:

“Ben sadece engelli insanların engelini kaldırmak değil, engelsiz insanların da engelini kaldırmak istiyorum” dedi.

“Ben de sivil toplum kuruluşları engelli dernekleri onların yanında olacağım. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntıyı meclise taşımak için gönüllü olarak buradayım. Allah’ın izniyle bunu en iyi şekilde başaracağımı inanıyorum. Ben sadece engel insanların engeli kaldırmak değil engelsiz insanların da engelini kaldırmak istiyorum”

 www.engellilerdunyasi.com3 Haz 2015

2022 Maaşı Haziran 2015 Maaş Tutarları

2022 sayılı yasa gereği ödenen yaşlılık aylığı: 3 aylık ödeme tutarı: 437, 43 TL (1 aylık tutar: 145,81 TL )

Sakatlık oranı %40-69 arası olanlar için ödenen engelli aylığı: 3 Aylık tutar: 874,87 TL (1 aylık tutar: 291, 62 TL.)

Sakatlık oranı %70 ve üzeri olanlar için ödenen bakıma muhtaç engelli aylığı: 3 aylık tutar: 1312,30 TL. (1 Aylık tutar: 473,43 TL.)

18 Yaş altı Engelli Yakını Aylığı: 3 Aylık tutar: 874,87 TL (1 aylık tutar: 291, 62 TL )

Doğum Tarihinin Son Rakamı 0 veya 5 olanlar: 05 Haziran 2015 Cuma PTT
Doğum Tarihinin Son Rakamı 1 veya 6 olanlar: 06 Haziran 2015 cumartesi PTT KARTLA matikten
Doğum Tarihinin Son Rakamı 2 veya 7 olanlar: 07 Haziran 2015 Pazar PTT KARTLA matikden
Doğum Tarihinin Son Rakamı 3 veya 8 olanlar: 08 Haziran 2015 Pazartesi PTT
Doğum Tarihinin Son Rakamı 4 veya 9 olanlar: 09 Haziran 2015 Salı PTT

Malul veya Engellilerin Araç Alımlarında ÖTV İndirimi

ÖTV istisnalarında bazı değişiklikler yapıldı. Bunlardan biride engel derecesi %90 üzeri veya altında Engellilerin ÖTV indirimli araç alımlarında yapılan ÖTV istisnasına ilişkin ÖTV uygulama Tebliği 01.05.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinde düzenlenen, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile
tabi malların malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak
üzere ilk iktisabında uygulanan istisnaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda
belirlenmiştir.

1.1. Tanımlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendi uygulamasında;

Engelli sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik13 (veya
raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine
yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat) çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından
alınan engelli sağlık kurulu raporunu,

Engellilik derecesi (oranı): Engelli sağlık kurulu raporu verilmesine
yönelik ilgili yönetmelik/mevzuat ile belirlenen esaslara göre tespit edilen,
engellilik durumu itibarıyla tüm vücut fonksiyon kaybı oranını veya bu orana
karşılık gelen derecelendirmeyi,


Teknik belge: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya adı geçen
Bakanlık tarafından görevlendirilmiş kuruluşlarca yetki verilen makine
mühendisleri tarafından “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında
Yönetmelik”14hükümlerine uygun ve yapılan tertibatı/tertibatları belirtir şekilde
düzenlenen ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanan belgeyi,

Ekspertiz raporu: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık
Kanununun15 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımı yapılan ve
ruhsatname sahibi sigorta eksperleri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde
düzenlenen raporu ifade eder.

1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında
İstisna
1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve
tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir
hacmine sahip binek otomobil,panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın
vagon, vb. taşıtların,
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³
veya altında motor silindir hacmine sahipvan, panelvan, kamyonet, pick-up, vb.
taşıtların,
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın,
motosikletlerin engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler
tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk
iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel
tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.
Yetkili sağlık kurumlarından alınmış, engellilik derecesinin %90 veya daha
fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı
örneğinin ÖTV mükellefine ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın ilk iktisabında ÖTV
uygulanmaması talep edilir. ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt
tesliminde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura
bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun 7/2
Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV
Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için de
mükellefler tarafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak
beyannamede ÖTV hesaplanmaz.

Satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve
kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun aslı
veya noter onaylı örneği taşıtların ilk iktisabının yapıldığı motorlu araç ticareti
yapanlar tarafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin verildiği günü takip
eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği
vergi dairesine verilir.

Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna
uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.

EKLER
Resmi Gazete ÖTV 

Resmi Gazete-2


engellilerdunyasi.com