27 May 2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına EKPSS ile atananlardan istenenler

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonucuna Göre Memur Kadrosuna Atama İşlemleri 25.05.2015 EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonucuna Göre Memur Kadrosuna Atama İşlemleri EKPSS-2015/1 Yerleştirme İşlemleri ile Bakanlığımız emrinde memur kadrosuna yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için dilekçe ekinde istenilen belgeleri en geç 12/06/2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

1-Duyuru metni için tıklayınız. 
2-Dilekçe örneği için tıklayınız.
3-Atama başvuru formu için tıklayınız.

Aile Bakanlığı'na 2015 EKPSS/KURA ile atananlardan istenenler

2015 EKPSS/KURA, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Yerleştirme İşlemleri Sonucunda Bakanlığımız Kadrolarına Yerleştirildiği Bildirilen Aday Memurlardan İstenilen Belgeler

2015 EKPSS/KURA, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yerleştirme işlemleri sonucunda Bakanlığımız kadrolarına yerleştirildiği bildirilen aday memurlardan istenilen atamaya esas belgelerine ilişkin doldurulacak formlar aşağıda yer almaktadır.
.2015 EKPSS/KURA, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına
Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

GEREKLİ BELGELER:
1- ÖSYM ya da Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza yerleştiğine dair internet çıktısı,
2- Evrakları şahsen (elden) getirecek adaylar için en son Öğrenim Belgesinin (Diploma) aslı ve bir adet
fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar için sadece Öğrenim Belgesinin (Diploma) noter tasdikli
sureti yeterli olacaktır. (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul
edilmeyecektir.),
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3- Engellilik durumunu gösterir çalışabilir ibareli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli
sureti (Fotokopi kabul edilmeyecektir) Sadece 2015 EKPSS/KURA Engelli Memur yerleştirme
sonucu atanmaya hak kazanan adaylar gönderecektir,
4- Resmi Kuruma verilmek üzere alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi,
5- Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),
6- 2015 EKPSS Tercih Kılavuzunda unvana özel istenen belgeler (bilgisayar sertifikası vb.)
7- Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
8- Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
10- 3 adet vesikalık fotoğraf.

EKPSS ile MEB'e atanan Engelli aday Memurlar bulunduğu ilde kalabilecek

Erzurum MEB, 2015/1 EKPSS ile MEB'e atanan engelli memur adaylarının, aday memurluk süresinden bağımsız olarak istekleri halinde kendi ilinde kalma durumuna açıklama getirdi.

İşte O açıklama;
20 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI EKPSS/KURA YERLEŞTİRMELERİNDE BAKANLIĞIMIZ TAŞRA TEŞKİLATINA YERLEŞECEK OLAN ENGELLİ (ADAY) PERSONELİN İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sayın Yetkili,
Bilindiği üzere Bakanlığımız taşra teşkilatında; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelden adaylıkları kaldırılmış olanların, 09/07/2014-2897884, 15/12/214-6451873 tarihli ve sayılı Makam onayları çerçevesinde hizmet süresi şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere istekleri doğrultusunda iller arası ve ili içi yer değişikliği işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Ancak, aday olarak göreve başlayan engelli personelin adaylığın kaldırılmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen yasal süreyi beklemelerinde (ağır hastalık, ailevi, eş durumu vb.) mağduriyetler yaşandığı Bakanlığımıza gelen yoğun taleplerden anlaşılmıştır.
Bu nedenle, engelli (aday) personelin özel durumları ve kamu yararı dikkate alınarak Makamdan alınan 28/04/2015 tarihli ve 4475420 sayılı onay gereği, 2015 yılı ve sonrası engelli personel istihdamında;
a) Bir defaya mahsus olmak üzere iller arası yer değişikliğinde; (Bakanlığımız merkez teşkilatı hariç olmak üzere) ilinize yerleştirildiği halde başka ilde görev yapmak isteyen engelli (aday) personelin göreve başlatılmadan istedikleri il/ilçe emrine atanmalarının yapılabilmesi için dilekçe ile tek il/ilçe tercihinde bulunmalarının sağlanması,
b) Bir defaya mahsus olmak üzere il içi yer değişikliğinde; ilinize yerleştirilen engelli (aday) personelin göreve başlatılmadan istedikleri ilçe emrine atanmalarının yapılabilmesi için dilekçe ile tek ilçe tercihinde bulunmalarının sağlanması,
alınan dilekçelerin üst yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilmesi ve konu ile ilgili birime bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.
MERKEZ ATAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞRA ATAMA ÇALIŞMA BİRİMİ

NOT: İlimize atanan adayların dilekçelerini 0442 235 10 32 nolu faksa, dilekçe asıllarını ise iadeli taahhütlü, APS veya kargo ile Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir.

engellilerdunyasi.com

Dilekçe örneği:

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına EKPSS ile atananlardan istenen belgeler

​ÖSYM tarafından yapılan EKPSS-2015/1 sayılı yerleştirme sonucu Bakanlığımız teşkilatına aday memur olarak açıktan atananlarla ile ilgili duyuru.Beyan Formu için tıklayınız

THSK, EKPSS 2015-1 ile Atananlardan İstenen belgeler

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK), EKPSS 2015-1 ile Atananlardan İstenenen belgeler
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığınca yapılan “2015/1 EKPSS/Kura” yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuzun taşra teşkilatı kadrolarına yerleştirilen adaylardan aşağıdaki belgeler istenmektedir:
 26 May 2015
1. İnternet adresimizde yayınlanan Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle doldurulmuş ve silinti, kazıntı olmayan veya bilgisayarda doldurulmuş) aslı,
2. Adayın kendisine ait Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
3. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti, zayi belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya okulundan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti; eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli suretiya da diplomasının, geçici mezuniyet belgesinin, denklik belgesinin veya zayi belgesinin asıllarını göstermek şartıyla Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü onaylı sureti, (Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren resmi tarih sayılı okul müdürü tarafından imzalı yazı teslim etmeleri gerekmektedir)
4. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun;
a) Raporun aslı veya raporu veren Hastane Baştabibinden onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) veya noter tasdikli sureti,
b) Raporda çalışabilir/çalışamaz ibaresinin belirtilmesi, çalıştırılamayacağı iş alanları bölümünde kişinin atanmasına engel bir ifadenin bulunmaması, yerleştirildiği unvanda görev yapabileceğine dair ifadenin bulunması, atanmasına engel bir ifadenin bulunması durumunda raporların yenilenmesi,
5. 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ancak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmalı ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almaları şartıyla Devlet memurluklarına atanabileceklerinden Kazai rüşt kararının aslı veya ilgili kurumdan onaylı sureti ya da aslını göstermek şartıyla Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü onaylı sureti,
6. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),
7.  Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış) aslı,
8. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yerleşen adaylardan örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına dair transkript’in aslı veya ilgili kurumdan onaylı sureti ya da MEB’den onaylı en az 120 saat süreli Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı veya ilgili kurumdan onaylı sureti ya da asıllarını göstermek şartıyla Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü onaylı sureti,
Adayların atamaya esas belgelerini 27/05/2015 - 05/06/2015 tarihleri arasında bulunduğu ildeki Halk Sağlığı Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu çerçevede teslim alınan belgelerin liste ile birlikte 10/06/2015 tarihi saat 18:00’e kadar Müdürlük bünyesinden bir personel ile Kurumumuza bizzat elden teslim edilmesi gerekmektedir. 
Ekler:
Mal Bildirim Formu indirmek için tıklayınız
EKPSS Başvuru Formu indirmek için tıklayınız

25 May 2015

Görme Engelli çocuğunu dışlayan Anne !

Ben bir engelliyim, görme engelli...
Engelli olmak kusur sıkıntı çile değil benim için ama neden ANNEM beni her defasında horluyor ben bıktım yoruldum bu durumdan...
Tamam annem beni evde sürekli el üstünde tutuyor gözüküyor ama işin aslı öle değil.Herşeyin suçlusu sensin senin yüzünden böle oluyor,diğer 4 kardeşin neden beni üzmüyor da sen bana sertsin diyor.
Her zaman için diğer kardeşlerimin doğrusu onun için bir emir oluyor benden hiç bir fikir sormuyor bile.
Ben bu yazıları şu anda sizlerla paylaşırgen bile gözlerim doluyor Annemin evlatı değilmiyim gözlerim görmüyorsa aklımdamı yok diyorum.ufacık tartışmamız olduğunda sen insanmısın Allah bildiği gibi etsin seni diyor...

Halbuki ben bakıma muhtacım tırnaklarımı kesemiyorum saçlarımı tarayamıyorum...yemeğimi yapamıyorum tek başıma yürüyemiyorum anlacağınız ben anneme mecburum ama o
bu durumdan rahatsız.

Benim anladığım anne modelini çözdüm kafamdan ANNEM.Gamze sen benden beş metre uzak ol her lafa girme hayatımdan uzak dur sadece evin bir köşesinde 5 yaşındaki çocuklar gibi tur diyor.
Ya böyle bişe olabilirmi her şeyden önce annemizin bizlere sahip çıkması ilğilenmesi arkadaş olması.Elimizden tutup alışveriş merkezlerine felan götürmesi gerekmez mi.

Benim annem bunu yapmıyor devamlı kendi dünyasında geziyor tozuyor diğer abilerimin yanına gitip haftalarca kalıyor.Banada şunu diyor ya gel bir köşede otur sesin bile çıkmasın.Yada manisa da yani altı üstü oturduğumuz evede abinle kal secim senin diyor..

Biliyormusunuz ben sizlere çok ama çok özeniyorum.
Benim size tek bir sorum olacak siz benim yerimde olsanız ne yapardınız bu kadar dışlanmak dan yoruldum. (Gamze)(Hayata Dair)

 UYARI:Bu yazının tüm hakları engellilerdunyasi.com'ye ait olup  www.engellilerdunyasi.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.Aksi halde yasal takip başlatılacaktır.

GTB, 2015 EKPSS ile Atanalardan İstenilen Belgeler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) 2015/1 EKPSS ile Atanalardan İstenilen Belgeler


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2015/1 yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımızın taşra teşkilatında açık bulunan Memur kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere; Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin; 12/06/2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız (Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.
İSTENİLEN BELGELER
Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı, eğitimini yurtdışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
“Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya raporun verildiği hastane başhekimliği tarafından onaylanmış sureti,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
6 (Altı) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebatında),
Ek-1 Nolu Dilekçe 
Mal bildirim beyannamesi ,
Etik sözleşmesi,
Varsa ortaöğrenimde hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge,
Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti,
Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm  yerinin altındaki kısmı  imzalanmış  ve tarihli  halde 2 nüsha  asıl olarak  düzenleyip göndereceklerdir.)

21 May 2015

EKPSS ile EGM'ye atananlardan istenilen belgeler

ÖSYM tarafından 2015 EKPSS/Kura yerleştirmesi sonucu Kurumumuza yerleştirilen adaylarca aşağıda belirtilen belgeler 04 Haziran 2015 tarihi mesai bitimine (saat: 18.00) kadar; aşağıdaki adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres: İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat:3

1. EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2. ÖSYM'ce yerleştirildiğine dair internet çıktısı,

3. Diplomanın noter tasdikli örneği ya da aslı (2015 EKPSS Kılavuzuna göre noter tasdikli örneği ya da aslının getirilmesi gerekmektedir.)

4. Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanların, bu durumlarını gösterir belge,

5. Kadro için özel şart olarak evrak istenmişse; (belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisinin) bir örneği,

6. Nüfus cüzdanının fotokopisi ve aslı (T.C. Kimlik Numaralı),

7. Askerlikle ilgili durum belirtir dilekçe,

8. "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde 40 veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık raporu aslı veya noter tasdikli sureti (fotokopi kabul edilmeyecektir),

9. Herhangi Bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,

10. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4 adet) fotoğraf,

11. Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı,

12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar veya daktilo ile doldurularak ıslak imzalı şekilde ibraz edilecektir. Formu Personel Dairesi Başkanlığı personeli onaylayacaktır.) (form1)

13. Atanma talep dilekçesi (form 2),

Kanuni bir mazereti olmaksızın 04 Haziran 2015 tarihi mesai bitimine ( saat:18.00) kadar istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not: Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atanmaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

20 May 2015

2015/1 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

2015/1 EKPSS'ye sınavla girenler yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler TIKLAYIN
DUYURU
(20 Mayıs 2015)

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme:  EKPSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemi sonuçları, bugün saat 14.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Yerleştirilen adaylar, atamaya ilişkin ayrıntılı bilgiyi yerleştikleri kurumdan edinmelidir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2015-1 Ekpss Atamaları Tavan ve Taban Puanlar

24 Nisan 2015'te tercih süresi sona eren EKPSS/KURA 2015/1 yerleştirmeleri için 4.682 kadro açıklanmıştı.
Bu kadrolardan şartları uymayan, tercih edilmeyen, değişik eğitim düzeylerinde toplam 361'i boş kaldı.

İşte, ÖSYM'nin açıkladığı EKPSS/KURA 2015/1 yerleştirmeleri sonrası oluşan sayısal bilgiler:

2015-1 ekpss "KURA" yerleştirme sonuçları açıklandı

2015-1 EKPSS kuraya başvuranların atama sonuçları açıklandı.
Kura İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN

DUYURU
(20 Mayıs 2015)

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme: Kura Usulü İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolarına, kura çekimi ile engelli memur yerleştirme işlemleri Noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

Yerleştirme sonuçları, bugün saat 14.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Yerleştirilen adaylar, atamaya ilişkin ayrıntılı bilgiyi yerleştikleri kurumdan edinmelidir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2015/1 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

2015/1 EKPSS'ye sınavla girenler yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler TIKLAYIN
DUYURU
(20 Mayıs 2015)

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme:  EKPSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemi sonuçları, bugün saat 14.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Yerleştirilen adaylar, atamaya ilişkin ayrıntılı bilgiyi yerleştikleri kurumdan edinmelidir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

8 bin 920 dezavantajlı kamuya yerleştirildi

EKPSS, sosyal hizmet kanununa göre yetiştirilen ve şehit ve gazilerimizin yakınlarının atama ve kura töreni yapıldı. Davutoğlu atama töreninde konuştu;

İşte Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bugün 1075 şehit ve gazi yakınımıza iş imkanı sağlayacağız.

Hangi şartta olursa olsun sizlere sahip çıkacağız. Sizin o candan aziz evlatlarınızın emanetini ayakta tutmaya ve o emaneti gelecek nesillere en iyi şekilde devretmeye kararlıyız.

4682 engel tanımayan kardeşimizin atamasını da bugün burada yapıyoruz.

Engel tanımayan benim de 2 yeğenim vardı. Onları 20'li yaşlarda kaybettik. 70, 80 ve 90'lı yıllarda devlet bu kardeşlerimizin ailelerin yanında değildi.

Ben bir kardeşimizden bahsedeceğim ki, o gerçek anlamda bir kahraman. Senem kardeşimiz. Geçen hafta Ak Parti genel merkezindeki sergide oradaydı. Karıncaya bir mektup yazmıştı. O mektup tercüme edilip yayınlansa bir manifesto olur bir manifesto. Bir genç kızımız karıncayla hasbıhal eder, kendi ruh halini o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki... Eğer biz engellilerimize kucak açan politika takip etmemiş olsaydık, senem kızımız evinde bir köşesinde hayata kahretmiş dururdu. Ama o kadar kendisiyle barışık ki haykırıyordu karıncaya yazdığı mektupla.

Bu şekilde artık onlarca yüzlerce vatandaşımız var. çok iyi resim karikatür yapan engelli kardeşlerimizle geçen hafta buluşmuştuk. Ayak parmaklarıyla resim yapan engelli kardeşim var. ben ellerimle yapamazken o ayak parmaklarıyla mucizeye imza atıyordu. Bugün 4682 engel tanımayan kardeşimize iş imkanı bulacağız. Ne zaman talep gelse akülü arabadan okuma kitabına kadar her zaman hemen müdahale edip talimatı veriyoruz. İnşallah her bir engelli kardeşimizin yüzü gülene, insanlığa mutluluk verecek gücü kendisinde görene kadar bu çabamız sürece. Bu ülkede kimse sahipsiz değildir.

Hele öylesine bir insani tavır ki, engelli bir evladı veya kardeşi olup da ona bakanlara bir müddet tatil imkanı tanıyıp devletin bakım memuru göndermesi, dünyada bundan daha asil bir davranış olamaz. Bizim sosyal politikalarımızı anlamayanlar, taklit etmeye çalışarak vaatte bulunanların bundan ders almaları lazım. Buradan engelli kardeşlerime söz veriyorum. Onların engel tanımayan tavırları bize örneklik teşkil etmektedir. Onların talepleri neyse karşılanacak, kimse kendisini bu ülkede zayıf hissetmeyecek.

Toplamda 37 bin engellimize şu ana kadar iş imkanı tanıdık. Bugün de 4682 kardeşimizi değişik kurumlarımızda eşit memurlar gibi devlete hizmet yolunda görevlendireceğiz. Allah onlara güç kuvvet versin.

Her çocuk babası annesiyle büyümek ister. Ama şu veya bu gerekçeyle, acı olayla, istenilmeyen bir gelişmeyle bundan yoksun kalmış çocuklara şefkat göstermesi gereken kurum, makam devletin ta kendisidir. Devlet anne babası olsun veya olmasın bütün çocukların anne babasıdır, bütün çocukların ailesidir. Dün bir vesileyle zikrettim gençlerimizle buluştuğumuzda. İki koku var ki, ben bu iki kokuda cenneti hissederim. Bir çocuk kokusu, bir kitap kokusu. Çocuk kokusundan nasibi olmayanların şefkatten bahsetmesi mümkün değil. Gördüğü her çocukta kendi çocuğunu görmeyen birisinin devlet görevi yapması ahlaken de siyaseten de caiz değildir.

İşte bu bilinçle bu anlayışla 3163 çocuğumuza sosyal hizmet kanunu çerçevesinde, iş imkanı sağlayacağız. Burada da örnekten bahsetmek istiyorum. Balıkesir'deydik. Mitingden sonra valimiz değişik toplum kesimlerinden özellikle de bu anlamda benim özel ilgimi bildiği için, bir grup vatandaşımızı bir araya getirmiş. 105 yaşında bir teyze, 95 yaşında teyze, engel tanımayan kardeşimiz, şehit annesi ve babası ve bir depremde vefat etmiş kardeşimizin anne babası ve bir aile. Hala çocuğun ışıl ışıl gözleri gözlerimin önünde. Efecan.

Anne baba Efecan'ı 7-8 ay önce koruma ailesi uygulamasıyla yanlarına almışlar. Sapsarı saçlar, masmavi gözlerle çok güzel bir çocuk. Işıl ışıl bakıyor. Kucağıma aldım sarıldı. Beni mutlu eden, o arada babası yani koruyucu aile anlamında babası odaya girdi, çocuk döndü baba diye yüreğinden geldiği besbelli bir sesle babasına seslendi. Annesine döndü anne diye seslendi.

Bazı ailelerde kendi çocuklarına şiddet uygulayan anne babalara seslenmek istiyorum. İşte bu güzel örnekler, çocukların hepimize ait olduğunu, çocukların esasta masum olduğunu ve en iyi hayat şartlarına sahip olma hakkına sahip olduklarını hepimizin görmesi lazım. Bir devlet koruyucu aileye 780 lira destek verebiliyorsa, işte bu devlet müşfik bir devlettir.

Ben bütün ailelerimizi imkana sahip olan bütün ailelerimizi koruyucu aile seferberliğine davet ediyorum. Gelin çocuklarımıza sahip çıkalım. Hep beraber böyle bir kampanyayla, sosyal hizmetten istifade eden çocuklarımızın, daha küçük yaşlarda aile şefkatine sahip olma özeni gösterelim.

23 Nisan'da hep güzel törenler yapıyoruz. Bu sefer eşimle birlikte dedim ki, bir başka çocuk kesimine gidelim ve çocuk tutukevine gittik. 4 saat belki kaldık. Bırakmak istemediler, sabaha kadar oturalım dediler. Aslında bir başbakanla görüşmüş olmaktan değildi mutlulukları, kendilerine muhabbetle bakan bir çift göz görme mutluluğuydu onlar. Hangimiz hata yapmıyoruz ki? Biz o yaşlarda çocukları alıp o girdaptan doğru istikamete yöneltemiyorsak, her şeyden önce bizim sorumluluğumuzdur.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda ilk el attığımız konularda biriydi. Bundan sonra da bu çocuklarımıza sahip çıkmak için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Hiç kimse kimsesiz kalmayacak bu ülkede.

Toplamda 8 bin 920 kardeşimiz, Soma'da hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizin yakınlarını da 26 yakınını da burada istihdam edeceğiz. Bütün bana sahip çıkacak kimse yok mu diye, bir yerden bir feryat yükseldiğinde hepimiz demeli ki biz varız demeli biz varız. Ben de bütün bu 78 milyon vatandaşımız adına, Türkiye'de ve dünyada ya Rab bize sahip çıkan kimse yok mu, kimin çığlığını duyarsak orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kudretiyle şefkatiyle var olacaktır.

Bu çerçevede bu atamaların hayırlı olmasını diliyorum. Kamuda bugüne kadar 1 milyon 464 bin atama gerçekleştirdik, 473 bini öğretmek olmak şartıyla. Kamuda istihdam alımlarına bundan sonra da devam edeceğiz.

www.memurlar.net

GÜNCEL:
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA:
Devlet Personel Başkanlığı 8 bin 920 dezavantajlının kamuya yerleştirme sonuçlarının saat 14:00'da açıklanacağını duyurdu.

Sayın Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU'nun teşrifleriyle;

Engelli vatandaşlarımızın, sosyal hizmet kanununa göre yetiştirilen gençlerimizin ve şehit ve gazilerimizin yakınlarının atama ve kura töreni yapıdı..

8.920 kişinin atamalarının yapılacağı program, 20 Mayıs 2015 Çarşamba Günü Saat 10.00'da ATO Congresium'da gerçekleştirildi..

Atananların tam listesi saat 14:00'de web sayfamızdan yayınlanacaktır...

18 May 2015

20 Mayıs'ta 8 bin 920 kadroya atama yapılacak

Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs 2015'te 8 bin 920 kadroya atama yapılacağını bildirdi.
İşte o açıklama
"Sayın Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU’nun teşrifleriyle;
Engelli vatandaşlarımızın,   sosyal hizmet kanununa göre yetiştirilen gençlerimizin ve  şehit ve gazilerimizin yakınlarının  atama ve kura töreni yapılacaktır.

8.920 kişinin  atamalarının yapılacağı program, 20 Mayıs 2015 Çarşamba Günü Saat 10.00’da ATO Congresium’da   gerçekleştirilecektir." denildi.

8 bin 920 kadronun dağılımı şöyle:
- 4.682 Engelli
- 3.163 Sosyal Hizmet Kanuna göre yetiştirilen gençler
- 1.075 Şehit ve Gazi Yakını

engellilerdunyasi.com

11 May 2015

Ayşenur İslam: Engelli Maaşları Kesilmeyecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Engelli maaşları kesilmeyecek.

İşte O açıklamalar:
+++Türkiye Sakatlar Konfederasyonunda '1 milyon engellinin aylığının kesileceği' iddiaları ile ilgili  açıklama yaptım.

+++ Birkez daha belirtmek istiyorum. Birilerinin 'belki biz iktidar oluruz geliriz de keseriz' gibi bir ümidi varsa, boşuna ümitleniyorlar.

+++Bunu yaptırmayız da, yapmayız da. Böyle bir plan, böyle bir çalışma, böyle bir tasavvur yok.

Bakan İslam'dan Engelli evde bakım maaşı alanlara şu uyarıları yaptı:
 "Bizim de engelli ve engelli yakınlarımızdan bir ricamız var. Yaptığımız sözleşmeye kendileri de çok dikkat etsinler. Bizim de şu tarz şikayetlerimiz var. Engelli vefat ettikten sonra aile engelli maaşı,engelli bakım ücreti almaya devam ediyor ya da engellilik durumu sona erdiğinde yine bu ücretler alınmaya devam ediliyor. Biz bunları kestiğimiz zaman ve geriye dönük faizleriyle birlikte bu haksız ödemeyi istediğimiz zaman da kıyamet kopuyor. Bunlar doğru değil. Her iki taraf da birbirine karşı anlayışlı olmalı. Biz engelli haklarını savunurken, diğer vatandaşlarımızın hakkını da savunmalıyız" açıklamasında bulundu.

Bakan İslam, Gelir artışı nedeniyle kesilen maaşlar hakkında şu açıklamarı yaptı.
"Bununla ilgili bir tebligat yaptık. Geri ödeme istenen ailelerin maddi durumlarına bakılmasını istedik. Bu geri ödemeyi yapabilecek durumda olup olmadıklarının kontrol edilmesini istedik. Bu kontroller yapılıyor. Eğer aile birikmiş haksız geliri ödeme gücüne sahip değilse orada karşılıklı anlaşma yoluna gitmemiz mümkün. Şimdi o incelemeleri yapıyoruz. Vatandaşımız rahat olsun, ücret kesildikten sonra geri ödemelerle ilgili yeni bir yapılanmaya gideceğiz."
dedi.

7 May 2015

Doğum yardımı uygulaması bu ay başlıyor

Çocuğu olan ailelere doğum yardımı uygulaması bu ay devreye giriyor.

Bu kapsamda Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı başvuruları 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra başlayacak.

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında Konsolosluklar aracılığıyla yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise ilgili kurumlarına yapılacak.

Doğum Yardımı Sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarına açılmasına yönelik iş ve işlemler tamamlanana kadar kamu kurum ve kuruluşları personelin başvurusunu posta yoluyla ilgili il müdürlüklerine gönderecek.

E-devlet kapısından başvuru alınmasına yönelik iş ve işlemler tamamlandığında başvurular e devlet üzerinden de alınabilecek.

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk Vatandaşı olması durumunda anneye yapılacak.

Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek.  Ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dâhil edilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, anne üçüncü çocuğuna doğum yapmışsa 600, ikinci çocuğuna doğum yapmışsa 400, birinci çocuğuna doğum yapmışsa 300 lira alacak yani 15 Mayıstan itibaren doğan çocuk, ilk çocuk kabul edilmeyecek dedi.(aile.gov.tr)

engellilerdunyasi.com

2015-1 EKPSS Tercih Yerleştirme Sonuç açıklama tarihi belli oldu

Devlet Personel Başkanlığı, EKPSS tercih yerleştirme sonuçları, şehit yakını ve SHÇEK atamaları 20 Mayıs’ta açıklanacağını duyurdu.

İşte O Duyuru:
Bilindiği üzere engelli vatandaşlarımızın EKPSS ve kura sonucuna göre kamu kurumlarına atanmasına ilişkin aday başvuruları 15-24 Nisan 2015, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerimizin başvuruları da 13-24 Nisan 2015 tarihleri arasında alınmıştır.
Bu iki grup dışında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Başkanlığımıza bildirilen personelin atanması da planlanmaktadır.
Engelli vatandaşlarımızın atanmasına ilişkin işlemler ÖSYM Başkanlığı tarafından, 2828 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun kapsamındaki hak sahiplerinin atanmasına ilişkin işlemler ise Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir.
Devletimize emanet olarak değerlendirdiğimiz engelli vatandaşlarımızın, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerimizin ve şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerimizin kamu kurumlarına atanması, 20 Mayıs 2015 tarihinde Sayın Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU’nun teşrif edeceği kura töreni ile gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2015 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı

2015 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik, 2015 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuru kılavuzu yayımlandı.

2015 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde; Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 12 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.
Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN
Bu Kılavuz, "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"
hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri
kabul etmiş sayılırlar. ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen
değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin
ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5.
fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Başkanlığının İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
BAŞVURU SÜRESİ : 6-21 Mayıs 2015
SINAV TARİHİ : 4-5 Temmuz 2015
SINAV SAATİ : Sabah oturumları 09.30,
Öğleden sonra oturumları 14.00
KPSS SINAV ÜCRETİ : Sadece Cumartesi Sabah oturumuna girecek adaylar 50,00 TL;
(Her oturum için 50 TL Cumartesi Sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de
ücret yatırılacaktır.) girecek adaylar 100,00 TL;
Cumartesi Sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek
adaylar 150,00 TL;
tüm oturumlara girecek adaylar 200,00 TL.
ÖABT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 12 Temmuz 2015, 09.30, 50,00 TL
(ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Cumartesi Sabah (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS
Cumartesi Öğleden Sonra (Eğitim Bilimleri) oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az
150,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)

6 May 2015

Engellilerin Oy kullanmasında sağlanan kolaylıklar

Engelli Vatandaşlarımızın Seçme Hakkını Kullanmalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Uygulamalara yönelik YSK tarafından yapılan açıklamalar:

2015 yılında yapılacak Milletvekili Genel Seçimi konusunda Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre;

Engelli vatandaşlarımız www.ysk.gov.tr adresinden ‘‘Yurt İçi Seçmen Sorgulama’’ bölümüne gerekli bilgileri girerek engellilik durumlarını (görme ve ortopedik) sorgulayabilirler. Ayrıca sorgulama ekranına e-posta adreslerini ve/veya cep telefonu numalarını girip kaydetmeleri durumunda seçimlerle ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını alabilirler.

Eğer ki engellilik durumları ‘‘ YOK’’ gözüküyorsa, engelli vatandaşlarımız, (ortopedik ve görme) 27 Mart 2015 tarihine kadar ‘‘Engelli Beyan Formu” (www.ysk.gov.tr adresinden temin edilebilir) ve ‘‘Kimlik Fotokopisi’’ ile bizzat veya bir yakını aracılığıyla ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmaları halinde, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi oylarını aile bireyleri ile birlikte sandık kurulan yerlerin giriş katlarında kullanabilirler.

Ayrıca 298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenmekte ve alınan bilgiler seçmen kütüğüne işlenip muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilmektedir.

Oy verme günü sandık başına gelen engelli seçmenler, tıpkı gebe hasta ve yaşlı seçmenler gibi bekletilmeden öne alınıp oy kullandırılırlar.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklıları açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oyunu kullanabilir. Bir seçmen sadece bir engelliye yardım edebilir, birden fazla engelliye yardım edemez. Ayrıca engelli seçmene yardım edenlere de öncelik verilebilir.

Engelli seçmene yardım eden akrabasının, engelli ile aynı soyadı taşımasına gerek yok. Yani her akrabası engelli seçmene oy kullanmada yardım edebilir.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.

Milli Eğitim Bakanlığına, seçimlerde engelli vatandaşlarımızın daha rahat oy kullanabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün yazısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, www.ysk.gov.tr web sayfası görme engelli vatandaşlarımızın kolayca erişebileceği hale getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

5 May 2015

EKPSS, şehit yakını ve SHÇEK atama tarihi açıklandı

Devlet Personel Başkanlığı, EKPSS, şehit yakını ve SHÇEK atama tarihini açıkladı

Bilindiği üzere engelli vatandaşlarımızın EKPSS ve kura sonucuna göre kamu kurumlarına atanmasına ilişkin aday başvuruları 15-24 Nisan 2015, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerimizin başvuruları da 13-24 Nisan 2015 tarihleri arasında alınmıştır.

Bu iki grup dışında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri ve yakınlarına tanınan istihdam hakkı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Başkanlığımıza bildirilen personelin atanması da planlanmaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın atanmasına ilişkin işlemler ÖSYM Başkanlığı tarafından, 2828 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun kapsamındaki hak sahiplerinin atanmasına ilişkin işlemler ise Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir.

Devletimize emanet olarak değerlendirdiğimiz engelli vatandaşlarımızın, sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerimizin ve şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerimizin kamu kurumlarına atanması, 20 Mayıs 2015 tarihinde Sayın Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU'nun teşrif edeceği kura töreni ile gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

4 May 2015

TSK'dan Engelli memur nöbet düzenlemesi

TSK iç hizmet yönetmeliğinde, sivil memura nöbet düzenlemesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ve 3 Nisanda Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan düzenleme ile birlikte, TSK'daki 'engelli olan memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemez' hükmü getirildi.

İşte yönetmelikteki madde:

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 382 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı. Tecrübe ve mesleki deneyim gerektiren vardiya görevlerinin devamlılığını sağlamak maksadıyla kolordu (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) ve daha üst karargâhlar ile Jandarma Genel Komutanlığında Harekât Merkezi işleten komutanlıklar için bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen muafiyetler uygulanmayabilir.”

“i. 5378 sayılı Kanun kapsamında engelli olan memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemez.”

engellilersitesi.com

EKPSS sonuçları için 10 Mayıs mı bekleniyor?

EKPSS 2015/1 sonuçlarını açıklamak için neyi bekliyor?

 EKPSS 2015/1 tercihleri 24 Nisan tarihinde sona erdi. Aradan 10 gün geçmesine rağmen sonuçlar bir türlü açıklanamadı.

ÖMSS 2014/1 yerleştirme sonuçlarını 16 saat sonunda, EKPSS 2014/2 tercih sonuçlarını 3. günün sonunda açıklayan ÖSYM, EKPSS 2015/1 tercih sonuçlarını bir türlü açıklayamadı. Üstelik KURA usulü atanacakların kuraları da çekilmedi ve kura tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.

Atanmayı bekleyen 120 bin aday soruyor: "ÖSYM, EKPSS 2015/1 sonuçlarını açıklamak için neyi bekliyor?, Sonuçları neden geciktiriyor?"

Adaylar, KURA çekiminin, 10 Mayıs Engelliler Haftasında, devlet büyüklerinin katılacağı bir programda, adeta bir şov niteliğinde yapılacağını düşünüyor!

ÖSYM, altı üstü bir program çalıştıracak ve 4.682 kadroya yerleştirmeleri yapacak. Bunun için neyi bekliyor, adaylar merak ve stres içinde...

YGS, LYS, KPSS gibi merkezi sınav sonuçlarını erken açıklamasıyla, kendini geliştirdiğini belirterek övünen ÖSYMnin bu tutumu; adaylar tarafından, ÖSYMnin engellilere negatif ayrımcılık yaptığını, engellileri önemsemediğini düşündürüyor.

ÖSYM, daha duyarlı olmalı ve sonuçları bir an önce açıklamalı ya da kamoyunu bilgilendirmeli.. Adaylar günlerdir, sabırsızlık ve stres içinde sonuçların açıklanmasını bekliyor..

engellilersitesi.com

1 May 2015

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı sonuçları açıklandı

18-19 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi 2015 Bahar Dönemi Ara Sınavı sonuçları belli oldu. On binlerce öğrencinin girdiği sınavda merakla beklenen sonuçlar, Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim öğrencileri için hizmet veren internet sitesinde açıklandı.

2015 Bahar Dönemi vize sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi’ne ait “https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/SinavNotAciklama/LoginWithoutPass.aspx” adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarına ulaşabiliyor.