30 Ara 2014

2015 Asgari ücret rakamları belli oldu

Çalışma Bakanı Faruk Çelik 2015 yılında uygulanacak asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in açıkladığı Asgari ücret rakamları şöyle:
Asgari ücret net asgari 2015'in yılının 01.01.2015-30.06.2015 tarihlerinde geçerli olmak üzere ilk 6 ayı için Brüt:1201,50 net Asgari ücret 949 TL, ikinci altı ay ise 01.07.2015-31.12.2015 tarihlerinde geçerli olmak üzere için ise Brüt: 1273,50 Net Asgari ücret ise 1000 TL oldu. Bu artışlara göre yılın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için de yüzde 6'lık oranda artış yapılmış oldu.

1. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET1.201,50
SGK PRİMİ % 14168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 112,02
GELİR VERGİSİ %15 (*)63,08
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,599,12
KESİNTİLER TOPLAMI252,43
NET ASGARİ ÜCRET(**)949,07

2015 Engellilik Vergi İndirim Tutarları Belli Oldu

Maliye Bakanlığı yayınladığı 30 Aralık 2014 SALI Resmi Gazete Sayı : 29221 tebliğde 2015 Takvim yılında uygulanmak üzere engellilerin maaş hesaplamasında uygulanmak üzere 2015 Engellilik vergi indirim tutarlarını açıkladı.

Buna göre 2015 Yılında aşağıdaki şekilde uygulanacak.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.

I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 880 TL,
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 440 TL,
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 200 TL

28 Ara 2014

Özel Halk Otobüslerinde ücretsiz Şehiriçi Toplu Taşıma Sorunlarına Yeni Düzenleme Yolda

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Açıklama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM tarafından kabul edilen yasal düzenleme kapsamında, altmış beş yaş üzeri vatandaşlarımız, gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve engellilerimiz şehir içi ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Belediyelerimizle birlikte özel halk otobüsleri de bu hizmeti vatandaşlarımıza vermektedir. Özel halk otobüsü işletmecilerimizin bu hizmeti verirken karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme hazırlanmıştır.

Bu düzenlemeye göre özel şahıs veya şirketlere ait olup belediyeler tarafından şehir içi toplu taşıma hizmeti vermekle yetkilendirilen her bir özel halk otobüsü için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacaktır. Söz konusu aylık gelir desteği ödemesi ile ilgili esas ve usuller, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecektir.

Söz konusu kanuni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunularak en kısa sürede yürürlüğe girmesi konusunda tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Aile Bakanlığı

25 Ara 2014

Engelli memurun yer değiştirme talebi nasıl yapılır?

engelli memur - yer değiştirme
Soru
İyi günler, ben EKPSS ile memur olarak atandım. Şuan aday memurum asaletim onaylandıktan sonra kurum değiştirerek memleketime gidebilir miyim? Bilgi ve alakanız için tşk ederim kolay gelsin.

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yer değiştirme suretiyle atanma başlıklı 72 ikinci maddesinde "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.
Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;
a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,
kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.
Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 72 maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile karalaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmelikte;
"Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler"e ilişkin düzenlemelere 11 inci,
"Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler"e 12 nci,
"Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 13 üncü,
"Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 14 üncü,
"Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 14 /A üncü maddesinde düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğe 30/6/2014tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar kurulu Karı ilave edilen "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3 üncü maddesinde "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."denilmektedir.
Anılan hüküm uyarınca engelli memur özür atamalarında kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; engelli devlet memurunun yer değişikliği talepleri kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kurumların muvafakatı ile kurum içerisinde de kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 76 ıncı maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle yapılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

www.memurlar.net

24 Ara 2014

SGK'dan yeni Sağlık Düzenlemeleriyle İlgili Önemli Açıklama

SGK'dan yeni Sağlık Düzenlemeleriyle ilgili Basın duyurusu yayınladı.

Son dönemde basında kanser hastalarının kemoterapi tedavilerini alamayacağı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır.

 Yapılan düzenleme ile hali hazırda kanser hastalarının tedavilerini daha iyi koşullarda alabilmeleri için robotik sistemle ilaç hazırlama ve uygulama ünitelerinin geri ödeme kapsamına alınması sağlanmıştır. Kurumumuzca hali hazırda ödenmekte olan kemoterapi tedavisinin daha hijyenik koşullarda sunulmasının sağlanması ve çalışan güvenliğinin maksimum düzeye getirilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, normal yollarla beslenemeyen yeni doğanlar için otomatik sistemlerle steril ortamda hassas ölçümlerle hazırlanan beslenme solüsyonlarının hazırlama ve uygulama bedelleri Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında Serebral palsi (beyin felci) hastalarında 16 yaşından büyükler için 60 seans daha tedavi alabilme imkanı sağlandı. Yine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında özellikle felçli
hastalarda 60 seans sonrası tedavilerinin ikinci basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tedavi olabilmelerine yönelik olarak da bir düzenleme yapıldı.

Laparoskopik ameliyatlar ve epidural anestezi ile doğum istisnai sağlık hizmetleri listesinden çıkarıldı ve böylece vatandaşların bu sağlık hizmetlerine daha az ücret ödeyerek sağlık hizmetine ulaşabilmelerinin önü açıldı.

Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversite hastanelerinde yapılan Kardiyovasküler Cerrahi ameliyatlarının büyük bir bölümüne Kurumumuz tarafından yüzde 15 daha fazla ödeme yapılması sağlandı. Kanser cerrahisindeki bazı ameliyatlar için Kurum tarafından ödenen fiyatlar artırıldı. Böylece hastanelerin bu işlemleri yapmaları kolaylaştırılarak yaşanan hasta mağduriyetlerinin önüne geçildi. Ayrıca, hastanelerde çalışan hekimlerin bu konuya yönelmeleri amaçlandı.

Uzun süre yoğun bakımda yatan hastaların evlerine gönderilmesi gerektiği durumlarda hastane hizmetlerinin devamını sağlayan, kronik hastalığı olan hastaların hastane ortamında bakılmasını sağlayan, yaşlı, kanser hastası, psikolojik destek ihtiyacı olan ve buna benzer birçok hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanması amacıyla palyatif bakım tedavisi adı ile yeni bir sağlık hizmeti ödeme kapsamına alınmış ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde pilot uygulama başlatılmıştır. Bu sayede yoğun bakım ünitelerinin amacına uygun olarak kullanılması da hedeflenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  BAŞKANLIĞI

22 Ara 2014

MEB, engelli memurun il içi naklini yapacak

MEB, engelli personelinin iller arası naklinden sonra il içi naklini de yapacak

Hatırlanacağı üzere, 2014 yılı içinde yapılan düzenlemeyle ilk olarak kanun, sonrasında ise "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" değiştirilmişti.

Yapılan değişiklik sonrasında MEB engelli memurların iller arası yer değişikliğini yapan ilk kurum olmuştu.

Bakanlık, geçtiğimiz günlerde yayımladığı yazıyla, engelli memurlarının il içi yer değişikliiğini de yapacağını açıkladı.

20 Ara 2014

Engelli olan Ayşe Bebeğin Hikayesi

Merhabalar
Ben Esin, diyeceksiniz bu Esin'de kim ben ortopedik engelli kız kardeşi olan bir üyenizin ablasıyım.Kardeşimin adı Ayşe.
Sizler sanmayın ki engel sadece bizlerde var benim engelim dünyaya yeterde artar demeyin, lütfen bakın sizlere kardeşimin engelli nasıl olduğu ve yaşadıklarını anlatacağım.

Ayşe doğdugunda sağlıklımı saglıklı güzelmi güzel bir bebekti, Köy yerinde yaşıyorduk.Annem bahceye süt pişirmek için ocak yakmıştı ve belli bir mesafeyede ayşeyi beşigi ile birlikde ocagın yakınlarına koymuştu ki amaç Ayşe bebek üşümesin diyeydi.
Aradan biraz vakit geçince ayşe ağlamaya başladı annem yanına gittiğinde ayşenin sağ kolu morarmıştı.Annem Ayşe'yi kaptıgı gibi bir doktora götürdü ve doktor bebeğin kolunun kangiren oldugunu kesilmesi gerektiğini söylemişti.

Annem asla dedi asla kestirmem dedi ve eve getirdi eve getirdikden 2-3 gün sonra o kol kendiliginden düştü.Artık ayşenin sag kolu dirseginden yoktu.

Ayşe köy yerinde yaşadığı için aksi sinirli bir insan olmuştu çünkü ayşenin kendinden hariç 9 kardeşi daha vardı hepsi sağlıklı ama nedense en güzellerimiz ayşe idi.Hani derler yaa ALLAH kolunun noksanlıgını yüzüne vermiş diye.

Kardeşim ayşe bir türlü kolunu kabullenemiyordu ne bir topluma cıkar ne bir etkinliklere katılırdı.Maddi durumumuzda iyi degildi ki payay kol taktıralım.Bir gün ayşe bana esin abla ben kapanacagım hiç olmazsa kolum dikkat cekmez demişti...

Neyse günler gecti aylar yıllar gecti ayşe bu gün 42 yaşına geldi iyiki dogdun ayşe ama ayşenin şu anda ne doğum gününden haberi var ne anadan ne babadan haberi vardı.

Çünkü ayşa 2 ay önce aniden tansiyon yükselmesi ile beyin kanaması gecirmiş ayşenin engelli kol tarafı yani sağ tarafı tamamen felc kaldı beyin kanaması göz damarlarının arkasında oldugu için gözler görmüyor ve hafısazı da yok Allahım daha beterinden esirgesin dicegim ama daha neyi kaldı ki...

2 ay adana Hastanede yatmakdan yemek yemeyi su içmeyi unutmuş mama ile besleniyor.Sizlerden tek dileğim kardeşim için dua etmeniz ve halinise binlerce kez teşekkürler etmeniz.İnanın kolay değil engelli olmak ama engelli ailesi olmak daha bir zor değilmi sizce..
Sağlıcakla kalın...

 UYARI:Bu yazının tüm hakları engellilerdunyasi.com'ye ait olup  www.engellilerdunyasi.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.Aksi halde yasal takip başlatılacaktır.

11 Ara 2014

Engelli memur adayları kadro sayısı ve tarih açıklaması bekliyor

Engelli memur adayları sabırsızlık içinde 2015 EKPSS kadro sayısı ve tercih tarihinin açıklamasını bekliyor


Günümüzde engellilerin en büyük sorunlarından birisinin "istihdam" sorunu olduğu bilinen bir gerçektir. Engelli vatandaşların istihdam sorunlarının giderilmesi amacı ile 07.02.2014 tarih, 28906 sayı ve 2014/5780 karar sayısı ile "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" resmi gazetede yayımlanmış ve engellilerin istihdamının kolaylaştırılması hedef alınmıştır. Ancak gelinen süreç göstermektedir ki, engellilerin istihdamı ile ilgili kaydadeğer bir çalışma yapılmamakta, var olan çalışmalarla ilgili de hiç bir açıklamalarda bulunulmamaktadır. Hal böyle olunca da engelli olarak çalışmak, sosyal hayatta yerini almak isteyen engelliler, kamuda kendilerine yer bulabilmek ve kamuda 'kanunu hakları olan' istihdamlarını sağlayabilmek adına kendileri uğraş vermektedir. Her yıl yapılacak alımlar önce kadro mücadelesine girişmek zorunda kalıyorlar.

DEVLET PERSONEL BAŞKANI KUMBUZOĞLU; 'ENGELLİ MEMUR ALIMLARI 2015'İN İLK 3AYI İÇİNDE YAPILACAK'

Bu konudaki en somut örnek geçtiğimiz ay 14.11.2014 tarih saat 10:30 da engelli memur adayları adına öncülük ve sözcülük yapan Murat ÖZTÜRK ve beraberindeki 25 kişilik bir heyet Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali KUMBUZOĞLU ile görüşme yapmış ve sorunlarını dile getirmeye çalışmışlardır. Yapılan karşılıklı istişare de engelli memur adaylarının sorunları dile getirilmiş, Başkan KUMBUZOĞLU tarafından da '2015 yılının ilk 3 ayı içerisinde engelli memur alımlarının yapılacağı ve engelli memur kadrolarındaki mevcut olan ‘nitelik’sıkıntısının 2015 yılının ilk atamasında giderileceği ' sözü alınmıştır. Başkan KUMBUZOĞLU tarafından verilen sözlerden birisi de 'kamuda bulunan 25 bin engelli memur açığı kontenjanının doldurulacak'olmasıdır.


AK PARTİ GENEL MERKEZ ENGELLİ KOORDİNASYON BAŞKANI MUHAMMED MURTA ZAYETİŞ; 'ENGELLİLERİN NİTELİKLİ KADRO SIKINTISI SORUNU 2015'İN İLK ATAMASINDA ÇÖZÜLECEK'

KONU İLE İLGİLİ VİDEO LİNKİ

Ayrıca; tüm dünyada kutlanılan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli memur adayları, Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'dan kendileri için müjde niteliğinde olan 'kadro' sözünü duymak istemiş iseler de maalesef herhangi bir sonuç alamamışlardır. Bu bağlamda yine kendi uğraşlarıyla, ilgili bakan ve bakanlıklarla görüşme çabası içerisinde bulunan engelli memur adayları AK Parti Genel Merkezi Engelli Koordinasyon Başkanı Sayın Muhammed Murtaza YETİŞ ile 10.10.2014 tarihinde görüşme sağlamışlar ve 'engellilerin istihdam sorunlarının doğrulandığı, istihdamlarının sağlanması için gereken çalışmaların yapılmaya devam edildiği ayrıca DPB tarafından da dile getirilen engelli kadrolarındaki nitelik sıkıntısının giderilmesi için çalışmalar yapıldığı' sözü Başkan Muhammed Murtaza YETİŞ tarafından da dile getirilmiştir.


Ancak engelli bireylerin kendi çabaları ve uğraşları ile yapılan görüşmeler sonrasında da gerek engelli memur adaylarının istihdamı ve kamuda açık olan 25 bin engelli memur kontenjanı hakkında resmi bir açıklamanın yapılmaması gerek ise engelli memur adayları için 2015 yılında yapılması düşünülen ilk atama sayısının kaç olacağı konusundaki belirsizlikler engelli memur adaylarını çaresizliğe ve umutsuzluğa sürüklemektedir.

Engelli memur alımları ile ilgili yaşanılan bu belirsizliklerin devamı ve atama sayısı ile ilgili resmi bir açıklamanın yapılmaması halinde ise geçtiğimiz yıllarda yaşanılan ve açlık grevi ile sonuçlanan çeşitli eylemlerin engelli memur adaylarınca tekrardan yapılabileceği hususu göz önünde bulundurulmalı ve yaşanabilecek olası bu tür olumsuzluklara mahal verilmemesi için engellilerin kadro sayısının yeterlilik düzeyinde sağlanarak konu hakkında kamuoyu açıklaması yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bu açıklamalar tüm engelli memur adaylarınınortak beklentisi ve isteğidir.

Kaynak: engellilersitesi.com

10 Ara 2014

EKPSS Branş sıralaması nasıl yapılır ? Videolu Anlatım

Engelli Memur adayları, ÖSYM'nin EKPSS Branş sıralamasını açıkladıktan sonra bu sıralamaya nasıl ve nereden bakacaklarını merak ediyorlardı. Bu konuda engelli memur adaylarına yardımcı olması açısından ekpss branş sıralamasının nasıl yapıldığına dair bir video hazırladık. Aşağıda ilgili videoyu izleyebilirsiniz.

EKPSS branş sıralamasının nasıl yapıldığını kısaca yazılı olarak anlatmak gerekirse;
ÖSYM sitesinin (osym.gov.tr) Ana sayfasını açıyoruz. Burada Aday İşlemleri Sistemine tıkladıktan sonra TC Kimlik numaranız ve şifresinizle sisteme giriş yaparak, 'Sınav Başvurularım' başlığından mavi renkte '2014 EKPSS' ve daha sonra yeni eklenen 'Branş Bazında Sıralama'ya tıklayıp aşağıda 'hesapla' sekmesine ne tıkladıklarında branş sıralamalarını öğrenebilirler.

Ayrıca EKPSS branş sıralaması hesaplatırken son aşamada "hesapla" nın hemen altında yerleşen adaylar 'ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar edilmesin' seçeneğini işaretleyerek daha önce atanmış adaylardan hariç sıralamasını öğrenebilirsiniz.
Kaynak: www.ekpss.biz

6 Ara 2014

ÖSYM, EKPSS Branş sıralamalarını yayımladı

Bilindiği üzere, 2014 EKPSS 27 Nisan 2014 tarihinde yapılmış ve sonuçlar 9 Mayıs 2014 tarihinde açıklanmıştı.

Ancak, ÖSYM, KPSS'de olduğu gibi, EKPSS branş sıralamasını yayınlamamıştı. ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını neden yayımlamıyor? başlıklı haberimizde bu konuyu dile getirmiştik. Yaptığımız haber ses getirdi ve ÖSYM branş sıralamalarını yayımladı.

Engelli adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girerek, 'Sınav Başvurularım' başlığından EKPSS'ye tıkladıklarında, yeni eklenen 'Branş Bazında Sıralama'ya tıkladıklarında branş sıralamalarını öğrenebilirler.

EKPSS branş sıralaması neden önemli?

EKPSS branş sıralamaları; meslek liseleri, önlisans ve lisans mezunlarını yakından ilgilendiriyor. EKPSS tercihlerinde, adayların kendi branş/program/alan'ında kaç adayın olduğunu öğrenebilecekler. Branş sıralamaları sayesinde, kadro azlığı nedeniyle zaten kısıtlı kadrolara tercih yapacak adayların sağlıklı bir değerlendirme yapabilme imkanları olacaktır.

www.engellilersitesi.com

4 Ara 2014

Bakan Eker: “Herkes potansiyel engelli adayıdır”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bakanlığında çalışan bir grup engelli personeli kabulünde,  2002'de 100 olan engelli personel  sayısının 2014 alımları ile birlikte 1315  memur ve 430 işçi  olmak üzere  toplam  1745 kişiye ulaştığını söyledi.


Bakan Eker,  "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bakanlığında çalışan bir grup engelli personeli kabul ederek sorunlarını dinledi. Bakanlıkta görevli engelli personel adına ziyareti gerçekleştiren grup, gerekli kontenjanlar sağlanarak istihdam edildikleri için Bakan Eker'e teşekkür ettiler.
Bakan Eker görüşmede herkesin bedensel olarak her an bir organını kaybedebileceğini ve potansiyel engelli adayı olduğunu belirterek bunu bir eksiklik olarak görmediğini ifade etti. Önemli olanın gönül güzelliği olduğunun altını çizen Bakan Eker " Önemli olan insanın gönlünün,  ruhunun ve zihninin güzel olmasıdır. Bedensel olarak her insanın yapabildiği şeyler var, yapamadığı şeyler var. Engelsiz gibi görünen insanların da başka eksikleri var. Geliştirilmemiş yeteneklerin tamamı potansiyel olarak kalır" şeklinde konuştu.

Bakan Eker, kendi dönemlerinde gerek bakanlık gerek hükümet olarak engellilerin hayatının kolaylaştırılması için bir çok çalışma yaptıklarını belirterek istihdamı, sosyal hayatı ve evde bakımları konusunda imkanların sağlandığını söyledi. Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun  engelli vatandaşlar başta olmak üzere yaşlılar ve çocuklar gibi özel ilgiye ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin sorunlarına büyük hassasiyet gösterdiğinin altını çizdi.

2002 de iktidara geldiklerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan engelli personel sayısının 100 kişi olduğunu söyleyen Bakan Eker, 2012-2013 ve 2014 yıllarında EKPSS sonucuna göre yapılan yerleştirmelerle bu sayının 1076'ya çıkarıldığını söyledi. 2014 yılı Eylül yerleştirmeleriyle birlikte 239 engelli memurun daha göreve başlayacağını belirten Bakan Eker toplam sayının 1315 kişi olacağını ifade etti.
Devlet Memurları Kanunu gereği dolu kadroların yüzde 3'ü engelli memur, İş Kanunu gereği de yüzde 4'ünün engelli işçi olması gerektiğini altını çizen Bakan Eker, bakanlıkta ayrıca 430 engelli işçi personelin istihdam edildiğini söyledi. Bakan Eker, " sizden sevginizle, yeteneğinizle ve bilginizle topluma karşı görevini yerine getirmenizi bekliyoruz. Dünya Engelliler Günü, bir tek gün de olsa, bu sorunların gündeme gelmesi, tartışılması ve kararlar alınmasına vesile oluyor.  Mümkün olduğu kadar sizin şartlarınızı iyileştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Bakanlıkta görevli tüm engelli personeli temsilen söz olan Atilla Bal da Bakan Eker'e kendilerini dinlediği ve bakanlıkta istihdamları sağlandığı için teşekkür etti. Ayrıca engelli personel için ayrı bir lojman kontenjanı oluşturulması talebinde bulundu.

Gruptaki görme engelli bir personel de bakanlıktan hizmet almak durumunda olan engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesine yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve işaret dili öğrenme konusunda destek istedi. Gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat veren Bakan Eker, görüşme sonunda  personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.(tarim.gov.tr)

Engelimin en kötüsü Epilepsi !Benim gözlerim kör, bacağım topal, üstüne üstlük birde epilepsi hastasıyım. İki güne bir tutan kasılma atak nöbetlerim var. Sabahlara kadar inim inim inleyen nöbetler bunlar.

Bundan 3 sene önce trafik kazası geçirdim. Gözlerimin biri görmüyor bacağımın birine platin takıldı beş yaşındaki çocukların bile ağzında kör abiyim. Kör geldi topal gitti diyorlar. İnsanın tekeri bir ters dönmeye görsün senin yakanı hiç bırakmazmış.

Daha önceleri bir rahatsızlığım vardı, engelim saraydı şimdi oldu 3 tane. Keşke tek bir engelim olsaydı hep onunla oturup kalsaydım ama en acısı da nedir biliyor musunuz;
Sağlıklı iken sağlıksız olmak ve yine en kötüsü nedir biliyor musunuz; kendi engelimizi kendimiz seçemiyoruz.

Gözümün biri görmüyor, varsın görmesin diğer gözüm görür. Bacağımda platin var bırak olsun biraz topallık ve ağrısı var olsun çekerim.

Ama epilepsinin benden uzak olmasını o kadar çok isterdim ki.
Durduk yere gelen bayılma nöbetleri kasılma, sıçrama atakları sabahlara kadar hastalığına söz geçirememe insanın ömründen ömür alıyor. Hele birde erkek evladıysanız vay halinize.

Bu delikanlı aslanlar gibi ama arada bir delisi tutuyor, bundan koca olmaz, buna kız verilmez. İşe girecek oluyorsun işveren sorumluluk alamam hadi sana bir şey olursa diyorlar.
“SADECE SABIR VER ALLAHIM” diyorum.

Tüm engellilerimizin 3 aralık engelliler gününü kutlarım.

Kaynak: www.engelsizdunyam.org

3 Ara 2014

DPB, Engelliler Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık tarihinin dünya engelliler günü olarak kabul edilmesi nedeniyle engellilerin de toplumun vazgeçilmez bir parçası olduklarının kendilerine hissettirilmesi, diğer temel kazanımlarının yanı sıra yaşam standartlarının da iyileştirilmesi bakımından önemli bir gündür.

Anayasamızın öngördüğü Sosyal Devlet olmanın bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme ve daha ileriye taşıma görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde olan Başkanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli vatandaşlarımıza tahsis edilen kontenjanların boş kalmaması, engellilerin engel grupları arasında ötekileştirme ve ayrımcılık yapmadan memur olarak işe alınmalarının sağlanması, gerek atama sürecinde, gerekse atandıktan sonraki istihdam sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve bu sorunların hızla giderilmesi noktasında gereken hassasiyeti göstermekte, çözüm üretilmesine yönelik çalışmaları sivil toplum örgütleri ve paydaşlarıyla sürekli yapmakta ve yapmaya da devam etmektedir.

Toplumsal hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin ve ailelerinin istihdamda karşılaştıkları sorunların giderilmesinde Devlet Personel Başkanlığı geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de durmaksızın çalışacağı, engelli vatandaşlarımızın Devletimize daha iyi ve daha nitelikli şartlarda hizmet sunmaları için var gücüyle projeler üretmeye ve bunları uygulanabilir hale getirmeye devam edeceği bilinciyle tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımızla kutluyoruz.
(DPB)

Bakan İslam, Engellilerle TBMM'de bir araya geldi

Bakan İslam 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelli STK Temsilcileri ile TBMM’de Bir Araya Geldi
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nca “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla düzenlenen Türkiye’de Engelli Hakları Değerlendirme Toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla TBMM’de gerçekleştirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, engellilik konusunun hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli bir sosyal konu olduğunu söyledi. Özellikle son 12 yılda engelliliği engelsiz hayata dönüştürmek için yapılan çok ciddi programlar, destek mekanizmaları ve iyileştirmeler olduğunu ifade eden Bakan İslam, “Hükümet olarak engellilerimizin bir insanın bir toplumda sahip olduğu bütün haklara sahip olabilmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Engellilere yönelik ayrımcılığa sıfır tolerans tanıdıklarını ve engelsiz bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Bakan İslam, bu çerçevede dezavantajlı kişiler olan engellilerin engellerinden kaynaklanan tüm dezavantajlarını ortadan kaldırmayı arzuladıklarını kaydetti.

Parlamentonun da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Bakan İslam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan engelliler ya da diğer dezavantaj gruplarla ilgili gelen düzenlemelerin hem komisyonda hem de Genel Kurul'da neredeyse tamamen oy birliğiyle geçtiğini söyledi. Bakan İslam, “Diğer partilere mensup arkadaşlarımız destek olurlar. Bizimle ilgili kanunlarda olumlu tartışmalar olumsuz tartışmalardan daha yoğundur” dedi. Bakan İslam, muhalefet milletvekillerine de bu konuya hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Engellilik konusunda dünyada yasal düzenlemelerin 90'lı yıllarda başladığı ve geliştiğini ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, şöyle devam etti:

“Ülkemizde de yasal düzenlemelerin son 12 yıldır artan bir ivmesi var. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili pratiklerimizi son derece profesyonel bir biçimde geliştirmeye çalışıyoruz. Bir sosyal bilinç oluşturmak gerektiğini fark ediyoruz. Bunun için çok ciddi uğraşlarımız var. Buradaki en büyük paydaşlarımız STK'larımızdır. Toplumda bir bilinç oluşturmak, engelliliğin engelsiz hayata dönüştürülmesini sağlamak için onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu çok önemli… STK'lar sosyal devlet olmanın en önemli sacayaklarından biridir. Eğer bir devlet sistemi ya da bir hükümet programı sosyal konularında STK'larla birlikte çalışamıyorsa daima halka erişmekte, halka ulaşmakta eksik, noksan kalacaktır. Biz bu eksikliği yaşamamak için STK'larımızla mütemadiyen elele olmayı arzu ediyoruz. Onlardan da çok olumlu tepkiler alıyoruz, hem engellilik konusunda hem de diğer konularda. Bize verdikleri destekler konusunda STK'larımıza çok teşekkür ediyorum.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, engellilik alanında yasal uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda son derece ısrarlı ve kararlı olduklarını belirterek, yaptıkları bütün yasal değişikliklerin uygulamaya geçmesi gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

Uluslararası tepkilerin de Türkiye'nin bu konuda başarı gösterdiği yönünde olduğuna işaret eden İslam, şunları kaydetti:

“Biz sosyal hizmetler, sosyal destekler konusunda gelişmiş ülkeler ligine biraz geç girmiş bir ülkeyiz. Son 10, 15 yılda girmiş bir ülkeyiz. Ama bu geç girişin avantajlarından da faydalanmış bir ülkeyiz. Diğer gelişmiş ülkelerin arayarak, deneme yanılma yoluyla buldukları birçok yöntemi biz bir birikim olarak, bir dünya tecrübesi olarak karşımızda bulduk ve onlardan faydalandığımız için de süratle yol almak, çabuk lige dahil olmak gibi bir avantajla karşılaştık. Bunu elimizden geldiği kadar iyi kullanmaya çalışıyoruz. Bu konuda gelişmiş ülkelerin ilgili birim ve kurum başkanlarından çok ciddi övgüler alıyoruz.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. (eyh.gov.tr)

Engelimin en kötüsü Epilepsi !

Benim gözlerim kör, bacağım topal, üstüne üstlük birde epilepsi hastasıyım. İki güne bir tutan kasılma atak nöbetlerim var. Sabahlara kadar inim inim inleyen nöbetler bunlar.

Bundan 3 sene önce trafik kazası geçirdim. Gözlerimin biri görmüyor bacağımın birine platin takıldı beş yaşındaki çocukların bile ağzında kör abiyim. Kör geldi topal gitti diyorlar. İnsanın tekeri bir ters dönmeye görsün senin yakanı hiç bırakmazmış.

Daha önceleri bir rahatsızlığım vardı, engelim saraydı şimdi oldu 3 tane. Keşke tek bir engelim olsaydı hep onunla oturup kalsaydım ama en acısı da nedir biliyor musunuz;
Sağlıklı iken sağlıksız olmak ve yine en kötüsü nedir biliyor musunuz; kendi engelimizi kendimiz seçemiyoruz.

Gözümün biri görmüyor, varsın görmesin diğer gözüm görür. Bacağımda platin var bırak olsun biraz topallık ve ağrısı var olsun çekerim.

Ama epilepsinin benden uzak olmasını o kadar çok isterdim ki.
Durduk yere gelen bayılma nöbetleri kasılma, sıçrama atakları sabahlara kadar hastalığına söz geçirememe insanın ömründen ömür alıyor. Hele birde erkek evladıysanız vay halinize.

Bu delikanlı aslanlar gibi ama arada bir delisi tutuyor, bundan koca olmaz, buna kız verilmez. İşe girecek oluyorsun işveren sorumluluk alamam hadi sana bir şey olursa diyorlar.
“SADECE SABIR VER ALLAHIM” diyorum.

Tüm engellilerimizin 3 aralık engelliler gününü kutlarım.

Kaynak: www.engelsizdunyam.org

2 Ara 2014

Başbakan'dan Engellilere Kadro müjdesi gelmedi

Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Meclis grup toplantısından önce gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine ''Grup toplantımda sürprizlerim var. Dinleyin, bekleyin'' dedi.

Engelli memur adayları, Başbakan Davutoğlu’nun bugünkü grup konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, EKPSS 2015 alımına yönelik tarih ve yüksek kadro müjdesi bekliyordu. Ancak beklenen müjde gelmedi. Umutlar yarına kaldı...

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

2010 yılında engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. 2013'te özürlü, çürük, sakat gibi ibareleri kaldırdık. 65 yaş üstündekilere bağlanan aylıkları yüzde 200-300 artırdık. Engelli maaşlarını genişlettik. Sadece Türkiye'de değil dünyada devrim mahiyetinde bir adım attık, evde bakım aylığı uygulamasıyla aileler engellilere sahip çıktı. Ayrılan bütçeyi 83 kat artırdık. Çarpıcı bir rakam.

Engelliler için ücretsiz toplu taşıma

-Türkiye bütçe sınırlamaları olabilir ama gönlü gani bir milletin devletidir bu devlet. 3,3 katrilyon lira ödeme yaptık sadece evde bakım hizmeti olarak. İnşallah en kısa zamanda engellilerimiz için ücretsiz toplu taşıma için gerekli kararı alacağız.


kaynak www.engellilersitesi.com

1 Ara 2014

2014-2 KPSS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı

17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında tercihleri alının 2014/2 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.


DUYURU
(1 Aralık 2014)

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına
Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2014/2): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları 1 Aralık 2014 günü saat 17:30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

 Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ekte verilmiştir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler TIKLAYIN