27 Kas 2014

AÖF sınava giriş yerleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF ) 6-7 Aralık tarihlerinde yapacağı sınavların giriş yerleri yayınlandı.

AÖF sitesinden TC kimlik numarası ve şifre ile girilerek, sınav giriş yerleri öğrenilebiliyor ve giriş belgesi alınabiliyor 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak olan AÖF Güz Dönemi Ara Sınav giriş yerlerinizi öğrenmek için Tıklayın

26 Kas 2014

Para-Taekwondo Avrupa Şampiyonası Başlıyor


3. Avrupa Para-Taekwondo Şampiyonası 27 Kasım 2014, Perşembe günü Antalya'da Maritim Pine Resort Otel'de yapılacak.

Para-Teakwondo Nedir? Kimler bu sporu yapar? 
Bu sporu aşağıdaki sınıflandırmalara göre engelli sporcular yapar.
A5 - İki kolda da dirsek ve dirsek yukarısında engeli bulunanlar
A6 - Tek kolda dirsek ve dirsek yukarısında engeli bulunanlar
A7 - İki kolda da dirsek altında engeli bulunanlar
A8 - Tek kolda dirsek altında engeli bulunanlar

Engelliler Kanununda değişiklik yapıldı

Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun resmi gazetede yayınlandı

26 Kasım 2014 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 29187

KANUN
ENGELLİLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6567 Kabul Tarihi: 18/11/2014
MADDE 1 - 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar" ibaresi "araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri" olarak değiştirilmiş, mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar teselsül ettirilmiş, mevcut altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "kişilerine" ibaresi "kişileri ve ikinci, üçüncü fıkralar ile beşinci fıkra kapsamında yürürlüğe konulan yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine", aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan "Sürenin bitiminden" ibaresi "İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yükümlülüklerini veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden" olarak değiştirilmiştir.

"Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmez."

"Şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hale getirilmesi için usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/11/2014

18 Kas 2014

KPSS'de hangi engelliler tercih yapabilir?

Hangi engelliler KPSS'de tercih yapabilir?
KPSS tercihleri başladı ve 26 Kasım gecesi 23.59'a kadar devam edecek. Ancak KPSS puanına sahip olan herkes tercih yapamayacak


Kısa bilgi

2014 KPSS puanlarının geçerliliği 2016 KPSS'ye kadar sürecek ve bu süreçte toplam dört merkezi yerleştirme yapılmış olacak. Bu yerleştirmelerden birincisi olan 2014/2 yerleştirmeleri başladı ve 26 Kasım gecesine kadar ÖSYM üzerinden yapılacak.

Engellilerin KPSS'den tercih yapma durumu

Bilindiği üzere engelliler 2012 yılında yapılmaya başlanan ÖMSS, yeni adıyla EKPSS ile memuriyete alınmaktalar. Ancak engelliler, '2012 yılından önce olduğu gibi' KPSS ile de memuriyete atanabilirler. Peki hangi engelliler KPSS ile tercihinde bulunup yerleşebilirler?

Adayların 657 sayılı Kanunda yer alan sağlık şartlarını da taşımaları gerekir. Bu madde "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." şeklindedir. Bu şartı taşımayanların, görevini devamlı yapamayacak akıl hastalığı bulunanların, tercih yapmaması uygun olacaktır. Yani akıl hastalığı hariç tüm engelliler, KPSS puanı varsa, bu alımda tercih yapabilirler.

engellilersitesi.com

17 Kas 2014

2014-2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2014-KPSS-2014/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar.

2014 KPSS/2 TERCİH KILAVUZU
TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYIN
TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYIN
TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYIN 

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından
yerleştirme yapılacaktır.
1.2 KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve
pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 5-6 Temmuz 2014 ve
27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2014-KPSS Lisans
ve 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS
puanını almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve
lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının
27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara
ilişkin kadrolara(Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık
Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim
düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara
başvuru yapabileceklerdir.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği son gün itibariyle,
sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının
kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri
üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların
gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği son gün itibariyle mezun
olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesinin
son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile,
atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine
alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması
zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini 17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 26 Kasım 2014 gecesi, saat 23:59’da sona
erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren
tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve
Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.
3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan
Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını
belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan
alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.2
Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan
birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka
okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında
yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz
önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için
tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr
adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen
iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme
alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza
göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler
son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden
yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim
etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine
giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2014/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki
ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.
Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum”
alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen
cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri,
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni
şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde
de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler,
başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat
yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri
ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı
zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

3.6 KPSS-2014/2 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir”
alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği
duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz
tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. 3
Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon
için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul
edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2014/2 Tercihleriniz
……….. tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada
“Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size
ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait kayıt bilgilerinde yer
almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır.
Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitimi bilgilerini kontrol edebilirler. Eğitim bilgilerinde eksiklik
ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini
17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında (26 Kasım 2014 günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerine giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini yanlarında
bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten
sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir.
Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge Sınav Koordinatörlüklerince
teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır.
Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda
başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı
belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir.
Belgelerin asılları Sınav Koordinatörlüklerine teslim edilmemelidir.
Tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb.
belgeler işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak
değişiklikler, KPSS-2014/2 tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinden eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini
bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların
tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek
tercihlerini yeniden bildirmeleri zorunludur. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler
önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebileceği için adaylar tarafından
tercihlerin yeniden bildirilmesi işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan
program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.
DİKKAT: 2014 KPSS'de;
* Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (14 Mayıs 2014 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)
* Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (24 Temmuz 2014 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar)
* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (14 Mayıs 2014 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)
tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir. 

14 Kas 2014

2015 EKPSS atamaları Mart Ayına kadar olacak

14 Kasım 2014'te Devlet personel Başkanlığı ile yapılan EKPSS görüşmesi Detayları şöyle:

' Devlet personel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile ekpss ikinci atama konulu bir toplantı yapıldı.. Katılım sayısı 25 civarında oldu..Toplantıda sözcülük yaptım.Katılımcı arkadaşlarımıza söz hakkı verildi. Kendi düşüncelerini ifade etme fırsatı sağlandı..Boş kadrolarla ile ilgili nitelik sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor.Başkanımız ilk atamaya yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade ettiler..Yılda 2 kez atama talebimizi ilettik..Yüzde 3 olan engelli kontenjanının yüzde 8'e çıkarılmasını talep ettik.2015 Ekpss atamasının ocak ayinda yapilmasını talep ettik Başkan 'Ocak veya Şubat veya Mart bu aylarda alım yapılacak' dedi.Ekpss konularıyla ilgili sıkıntılar karşılıklı yüz yüze toplantıda ele alındı..Devlet Personel Başkanı Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu birazdan cumaya gideceğim cumada sizlere dua edeceğim. Sizlerden tarafız sözünü sık sık yineledi. .Başlatmış olduğumuz çalışmayı desteklediğini ifade etti.Doğru bir çalışma olduğunu ifade etti..Yasin arkadaşımız 76 puan almış inş bu atamada atanırsın dileklerinde bulundu. .Olumlu güzel bir toplantı oldu..Personel Başkanlığı birazdan ilgili resimleri bana yollayacak..Kardeşlerimle bir arada kardeşçe bir çalışma yürüttük. Emek verip aramıza katılan kardeşlerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür eder selamlarımı iletirim. Allah yar ve yardımcımız olsun.. 'M.Kıvanç

www.ekpss.biz

10 Kas 2014

EKPSS 2015 kadroları için Aile Bakanlığında görüşmeler yapıldı

EKPSS 2015 kadroları için görüşme trafiği devam ediyor. Bugün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldü

EKPSS 2015 kadrolarının yüksek tutulması için devlet yetkilileriyle yapılan görüşme trafiği devam ediyor. Bugün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldü. EKPSS kadroları için, Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle de görüşen ve bu harekete öncülük eden Murat Kıvanç'ın ağzından yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz:
"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşmelerimiz 11.30'da başlayıp 13.00 de bitti. Katılım 10 kişiydi. Katılımın yüksek olmasını umduğumuz halde sayının azlığı bizi üzse de; yılmadan, yorulmadan bu davamızı sürdüreceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşme olumlu geçmiştir.
Aile Bakanlığı Engelli İstihdam Başkanı Sayın Pınar Kayaer'le EKPSS ve kadrolar üzerine olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi bizlere bu konuda destek verecekler. 2015'teki alımda çok kadro açılmasını canı gönülden istediklerini ifade ettiler.
Kendisi, bu konuyu meclise taşıyın önerisinde bulundular. 'Meclis, engelliler için yüzde 8 kadro açsın, biz buna destek vereceğiz' dediler. Mevcut kadrolardan çok olan engellilere göre yeni kadro açılmalıdır dedi. Kendisinin bizlere ve konuya karşı samimiyetinden memnun kaldık. İlgileri için teşekkür ediyorum. Aile Bakanı'na konu saat 16.30 gibi iletildiği bilgisi bizlere ulaştı.

Aile Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeden sonra, AK Parti Adıyaman Milletvekili, AK Parti Engelli Koordinasyon Genel Başkanı Sayın Murtaza Yetiş'le saat 14:00'te bir görüşme gerçekleştirdik. Görşmede; EKPSS 2. atamaları ve açılacak kadro sayısı hakkında müzakerelerde bulunduk. Konu ile ilgili, tüm bakanlara AK Parti merkez binadan yazı yazdırdık. Bu yazı tüm bakanlara iletildi.

- 25 bin kadro konusunda talebimiz de ısrarcıyız
Yaptığımız görüşmelerde, 2015'teki alımlarda hizmetli kadrosunun olabildiğince az açılması ve daha çok memurluk kadrosuna ağırlık verilmesi konusunda talebimizi tüm yetkililere ilettik. Hizmetli kadrolarının engellilere uygun olmadığını, yaşanan sıkıntıları, hizmetli arkadaşların memuriyetten istifa etme derecesine geldiklerini detaylıca ilettik. Bu konuda olumlu yanıt aldık. Yetkililer bu durumlara önem verdiklerini ve göz önünde bulundurulacağı sözü verdiler.Yaptığımız görüşmeler neticesinde, EKPSS ikinci atamada yüksek bir alım yapılacağını, nitelik isteyen ve birçoğunun boş kaldığı kadroların iyileştirilerek, EKPSS'ye katılan adayların şartlarına göre düzenleneceği kanaatindeyiz. Bu kadar az katılımlı bir harekete rağmen oldukça olumlu sonuçlar almış bulunuyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne kadar, EKPSS 2. atama konusunda çok ciddi mesajlar kamuoyuna vetecekler. Bunun sözünü aldık. Aksi takdirde eyleme çıkacağımızı yeniledik.15 Kasım Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı ile yapacağımız görüşmeye AKİM destek verecek. Bunu DPB'ye bildirecekler. Çok sayıda kadro açılması için çalışmalar yaptıklarını Cumhurbaşkanlığı'nın mesajımızı iyi aldıklarını ifade ettiler.Bizi dinleyen yetkililere teşekkür ediyoruz ve güzel gelişmeler olması temennisiyle..."

engellilersitesi.com

8 Kas 2014

Engelsiz biriyle evlenme hayali kurmak üzerine !

Merhabalar ben Tokattan burcu.
Ben böbrek hastasıyım dışa yansıyan hiç bir engelim yok kendimide engelli olarak görmüyordum.Taki O An'a kadar.Geçen aylarda bir çocuk benimle ısrarla tanışmak istedi görüşüp konuşalım diye ısrar edip duruyordu bende tamam dedim zaden ortalama 3 aydır tanışalım diye uğraşıyorsun dedim ve görüştük

Benimle görüşmek isteyen kişi bir öğretmen ve bir çocuk babası imiş görüşdüğümüzde bana her şeyi anlattı eşi 4 sene önce doğumdan ölmüş bir oğlu ile yaşayıp gitiyorimiş..Sonra benimle arkadaş olmak istediğini tanışmak anlaşmak istedi ama şimdilik sadece arkadaşlık dedi
Eyvallah dedim ilk önceleri biz bununla arada sırada görüştük konuştuk normal arkadaş olduğumuz için özelimi anlatmak istemedim benim sakatlığım engelim kendime herkese anlatmama gerek yok diye düşündüm.

Daha sonra biz hoca ile görüşmeleri ilerlettik ve ailemle tanışmak istediğini çocuğuma anne banada senin gibi eş lazım dedi,İnanın ki o dakikaya kadar kafalarımız uyuşmuştu ve kendi kendime şöyle demiştim Bak kızım burcu sen bir engellisin tamam ve bu adamında engeli çocuğu dedim.illa engel gözde bacakta yada böbrekte olmaz bununda engeli çocuğu dedim.
Burcu dedim kendime hoca okumuş adam kariyer sahipide ayrıca 2 aya yakında görüşüyorsun dedim,ve bu adama engelinden bahset daha sonra sorunları aşarsan ailene anlatırsın dedim.
Konuya şöyle girdim hocam iyisiniz hoşsunuz ama sizin bilmediğiniz şeyler var ben böbrek hastasıyım tamam dedim rahatsızlığım şimdilik ilk aşamalarda ilaç tedavisindeyim dedim.
Hoca ilk başta bir silkelenti ve başka yerlere bakaraktan Burcu şaşırdım hemde çok şaşırdım dedi,neden hocam dedim

Burcu çok güzel bir bayansın aklı başında dürüst bir insansın ama bunlar yetmez dedi ve kusuruma bakma özürdilerim engellisin dedi ha Allahın taktiridir ama Benim oğlumda engelli O yüzden senin engelin ile uğraşamam istersen bir daha görüşmeyelim dedi ve Ben oracıkda dondum kaldım ve çantamı kaptığım gibi oradan uzaklaştım

ve anladım ki Hayattaki en büyük kusurum engelli olmakmış...

Bu yazının yayın hakları engellilerdunyasi.com'a aittir. "www.engellilerdunyasi.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

7 Kas 2014

400 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları açıklandı

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 400 Engelli Öğretmen ilk ataması yapılmıştır.

Minumum EKPSS puanı 70,93254´dür.

Engelli Öğretmen İlk Atama Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

2015'te Ne kadar Engelli İstihdam edilecek

Hükümetin 2015 yılı programına göre, kamuda istihdam edilen engelli sayısı "tahsis edilen kontenjan" kapsamında artırılacak
Hükümetin 2015 yılı programına göre, engellilere yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetimi artırılacak, bu kapsamda kaynaklar daha verimli kullanılacak ve fiziksel çevre şartları engellilere uygun hale getirilecek.

Kamuda istihdam edilen engelli sayısı "tahsis edilen kontenjan" kapsamında artırılacak.

- Peki bu 'tahsis edilen kontenjan kapsamında' ne anlama geliyor?

Devlet Personel Başkanlığı Haziran 2014 verilerine göre; kamuda açık engelli kontenjanı (boş engelli kadrosu) 23.545'tir. EKPSS 2014/2 yerleştirmelerinde 3.717 engelli atandığına göre; şu an kamuda açık engelli kontenjanı yaklaşık 20 bin. Kamuda açık engelli kontenjanı belli olduğuna göre; 'tahsis edilen kontenjan kapsamında' sözü, 20 bin kadronun 2015 yılında doldurulacağı anlamına mı geliyor?

Hükümetin 2015 yılı programı kapsamında, 2015 yılında kamuda ne kadar engelli istihdam edileceği belirtilmiş olmalıdır. Belirtilen sayının yüksek olması için Sayın Bakan Ayşenur İslam'ın devreye girmesi, engellilerin en büyük beklentisi.

Atanmayı bekleyen binlerce engelli memur adayının, 'yıllık yerleştirme takvimine EKPSS atamalarının da eklenmesi', bekledikleri bir diğer önemli konu.

Gerek EKPSS/2 kadrolarının ilk açıklandığı dönemde, gerekse EKPSS/2 kadroları için yapılan açlık grevi eyleminde sayın Bakan Ayşenur İslam hep sessiz kalmıştır. Sayın Bakanın bu davranışı engellileri derinden yaralamıştır. Engelliler, "Sayın Bakan biz engellilere neden bu kadar uzak?", "Neden EKPSS kadroları ile ilgili sessiz kalmakta?" diye sormaktalar. 'Şehit ve gazi yakınlarına kadro ayrılması ile ilgili gösterdiği çaba ve ilgiden dolayı memnuniyet duyuyoruz ve kendisini bu çabalarından dolayı takdir ediyoruz. Aynı ilgiyi biz engellilere de göstermesini canı gönülden istiyoruz.'

Sayın Bakanın engellilerin sesini duyması temennisiyle...

engellilersitesi.com

4 Kas 2014

Engellileri anlatan "Engeloji" kitabını aldınız mı?

"Engelli ve engelliyi doğru anlamak bir bilimdi!"

Engellilerin Dünyasında neler olup bittiğini anlatan Aliye Yücel'e ait Engeloji kitabının baskısı yapılıp satışa sunuldu. Kendide engelli olan yazarımızın ağzından engellileri en iyi anlattığını düşündüğüm "Engeloji" kitabını satın alarak hem yazarımıza bundan sonra yazacağı kitaplar için maddi-manevi destek hemde Engellileri Aliye Yücel'in kaleminden okumak Engellileri daha iyi anlamak açısından faydalı olacaktır.

Bu değerli kitabı satın alabileceğiniz adresler için TIKLAYIN

Engeloji kitabıyla ilgili diğer açıklamalar şöyle:
ÖNSÖZ

Okuma serüvenimin arkadaşlarımın koşup oynarken, mecburen evde

oturmamla başladığını düşünsem de seviyordum okumayı... Öyle ya, zorla

olmaz bazı şeyler... Yazmak en büyük düştü. Ancak yazacağım, yazarım

demekle de olmuyor. Söyleyeceği bir şeyleri varsa yazabiliyor insan... Engelli

olmam okumama sebep olduysa da, engelleri yazmam tesadüf olmamalı...

Engellilik hakkında; kişisel olarak ve çevremde gözlemlediklerimden bir fikrim

vardı. Maalesef engellilik yanlış biliniyor, engelliler yanlış tanınıyordu. Hep

"Bunu doğru anlatmalıyım" diye düşünürdüm. Blog yazarlığı serüvenim işte

böyle başladı. Her yazı yazan kişi yazılarının beğenilip, takdir görmesini istese

de; galiba esas istediğim engelliliği doğru tanımlayıp, bir farkındalık ortaya

koymaktı.

Blogumda engelli ve engelsiz herkese seslenmek istedim. Bu nedenle

konularımı; araştırarak, özenle ve günceli yakalayarak seçmeye çalıştım. Bir

kişi bile blogumu okusa ve engelliyi yanlış tanıdığının farkına varsa benim için

çok önemliydi. Yazdıklarımın bir gün kitaplaşacağını hayal ettim. Elinizdeki bu

kitapla da gerçeğe dönüştü. Okuyacağınız metinler 2011 ile 2014 yılları arasında

blogumda yayınladığım yazılardan oluşuyor.

Kör, Topal Giden Bilim (!) diyerek bir kinaye yapsam da, bu kitaptaki yani

Engeloji'deki her yazım, bir engelli farkındalığının meydana gelmesi isteğiyle

yazılmıştır.

Şimdi soruyorum, hiç engelli birini tanıdınız mı?


ENGELOJİ'NİN DOĞUŞU

Pek çok blog yazarı gibi ben de kitap yazarı oldum. Kitabım Engeloji çıktı. Güzel

bir duygu... Sağlık problemlerim yüzünden bu sevincime gölge düşse de

"Bunda da bir hayır vardır" diye düşünüyorum. Kitabın çıkma sürecinde bir gün

çıkacağını biliyorsunuz. Ama matbaadan elinize ulaşması, elinizde olması

bambaşka bir duygu... Bunu anlatmak zor. Sanıyorum ki her kitabın özel bir

hikayesi vardır. Bu yazı da Engeloji'nin hikayesi...

Geçtiğimiz yıl “ICEVI Europe 2013 Turkey” Kongresi’nde yayınevimin

koordinatörü Hasan Feyzi Giray'la karşılaştım ve tanıştım. Birlikte yaşama

kültürüne katkıda bulunan çalışmalara imza atan Hasan Bey beni blogumdaki

yazılarımdan tanıyormuş. Yazılarımı beğenip takdir ettiğini söyledi ve bir kitap

çalışması önerdi. Ben önceleri biraz geri dursam da, sonra bir çalışma yapmayı

kabul ettim. Daha sonra beni editörüm Melike Nur Çep ile tanıştım. Böylece

kitap için süreç başlamış oldu. Aslında bu süreçte başlı başına bir yazı konusu

olabilir...

Yazdıklarımı derleyip, düzenledikten sonra Hasan Feyzi Giray ve Melike Nur

Çep ile kitap için isim arayışına girdik. Ben hep kitabın adının bir cümle

olmasını istiyordum. Hatta aklımda şöyle bir isim vardı: "Topal Demesinler

Diye." Bu isim bir yazımı konu alan Mehmet Ali Birand ile ilgiliydi. Ama beni de

anlatıyordu. Ya da "Hiç Engelli Tanıdın mı?" gibi... Ancak sonra kitabın adının

tek kelime ve farklı bir isim olması gerektiğine karar verdik. O andan itibaren

yayınevinden bir süre istedim.

O süre içinde yüzlerce isim buldum. Hiç biri içime sinmedi. Daha iyi bir isim

bulacağımı hissettim. Ve sonunda Engeloji'yi buldum. Adı ilk bulduğumda

arama motorunda sorgulayınca başka bir kelime yazıp " Yine de girdiğiniz şu

sorguyu mu aramak istiyorsunuz?" yazdı. Benim de istediğim buydu! Hiç

kullanılmamıştı, farklıydı ve anlamlıydı. Bulduğum an "İşte bu..." dedim. Engelli

ve engelliyi doğru anlamak bir bilimdi!  Engeloji de bunu anlatıyordu. Alt başlık

olarak da "Kör Topal Giden Bilim!" olsun istedim. Çünkü engelliler yanlış

biliniyor ve tanınıyordu...

Sonunda kitap çıktı. Daha önce kararlaştırdığımız tarihte 10 Ekim Cuma günü

de satışı başlamış oldu. Şimdi ise pek çok kitap sitesinde satışta... Yayınevim C

Planı, "Sanal İmza Günleri" adlı bir kampanya ile imzalı olarak satıyor. Ben de

pek çok kitabı imzaladım. İmzalarken bu kitabın birilerinin elinde olacağını ve

onların yüreğine dokunacağını düşünmek bile güzeldi. Kimler alacak diye bir

merakta oluyor tabii...

Kitap kapaklarını çok önemsiyorum. Kapakların kitapları sevdirmekte etkili

olduğunu düşünüyorum. Kitapları sadece okumayı değil nesne olarak da

severim. Kitabım diye demiyorum. Engeloji nesne olarak da güzel... Kapak

tasarımı çok beğenildi. Bu arada alıp okuyanların kitap hakkındaki düşüncesi

"Başladım, sıkılmadan okuyorum..." ve "Elime aldım okumaya başladım,

bırakmak istemedim..." oluyor. Bu da beni mutlu çok ediyor.

İnsanın kitabının olması güzel... Kitap yazmak zor mu bilemem. Ama okutmak

zor! Bunu anladım. Alanlardan ricam çevresiyle paylaşmaları... Bir engelli

farkındalığının oluşması ve okuyanların engelliyi yanlış tanıdığının farkına

varması benim için çok önemli... Alıp okuyanlar; klavye başına geçip olumlu,

olumsuz her türlü yorumu yazabilir. Onları da blogumda paylaşacağım.

Farkındalıklarımızın artması ve anlaşılmak dileğiyle...

ALİYE YÜCEL

Engelli Öğretmen Adaylarının Tercih İşlemleri Başlıyor

Engelli Öğretmen Adayları Tercih İşlemleri 5 Kasım'da Başlıyor. Adaylar en fazla 3 tercih yapabilecek.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 68898891/903.02/4982539 04/11/2014 ............................................................................ VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi çerçevesinde, 2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılanlardan engelli öğretmen ataması için 22-30 Ekim 2014 tarihleri arasında başvurular alınmıştır. Geçerli başvuru sahibi adaylar 5-7 Kasım 2014 tarihleri arasında 3 İl tercihinde bulunacaklardır. Adayların başvurulan il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Atamalar ise 10 Kasım 2014 tarihinde tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hamza AYDOĞDU Bakan a.
Genel Müdür


3 Kas 2014

Görme Engellilerin İş ve Meslek Seçimi

Ülkemizde, engellileri de içine alan sistemli bir iş ve meslek analizi yapılmamıştır. Engellilerin sahip oldukları engelden kaynaklanan özellik ve nitelikleri dikkate alarak ne şekilde ve nasıl çalışacağı konusunda ciddi bir araştırma ve çalışma yoktur. Engelliler kendi kendilerine yaptıkları girişim ve çalışma deneyimleri meydana getirmişlerdir. Bireysel çabalarla bazı işlerde başarılı olmuşlardır.

Görme engellileri ele alalım… Görme engelliler hangi işleri yapabilir? Sorusu yanlış olur. Bu soru yerine; Bu kişi bireysel yetenekleriyle ne yapabilir? Bu iş, bu meslek hangi eğitim aşamasından geçtikten sonra yapılabilir? Hangi alt yapılar olursa görme engelliler bu işi yapabilir? Sektörlerde engelliler bu işi nasıl yapabilir? Alt yapı olarak ne sağlanmalıdır? gibi sorularının cevabını bilmemiz ve bütün bunların ayrıntılarını belirlememiz gerekir. Bu işe nasıl baktığımızla ilgili bir durum olmalıdır, engel grubuyla ilgili değil...

“Şu eğitimi almış kişi, şunları yapabilir”, “Bu mesleği öğrenen kişi, bunları yapabilir” diyebiliriz. Ancak, görme engelli şunu yapar, işitme engelli bunu yapar, ortopedik engelli şunu yapar diyemeyiz. Böyle bir ayrıma gidemeyiz. Böyle dersek yanlış bir noktaya gideriz. Ama maalesef ki hep bu noktadan gidilmiş ve engelliler iş alanında yanlış değerlendirilmiştir. Dünyada da en önemli sorun; engellilerin kendi yeteneklerinin altında çalıştırılmasıdır.

Görme engelliler de (herkes gibi) bir işi yapabilir hale gelmek için eğitime ihtiyaç duyarlar. Onların eğitim ortamı ve materyalleri görme engellilerin erişebileceği duruma uygun hale gelmelidir. Çünkü farklı eğitim materyallerine ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir. Örneğin, dokümanların Braille alfabesiyle yazılması ya da seslendirilip, dinlenir hale getirilmesi gerekebilir. Görme engelli bireyin bilgisayar kullanmasını sağlayan yazılım ya da donanım olabilir.

Geçmişte, görme engelliler “Santral Operatörlüğü” ve “Paketleme” gibi belli işlere yönlendirilmişler ve bu işlerde bir yığılma olmuştur. Çünkü görme engellilerin sadece bu işleri iyi yapabileceği düşünülmüştür.

Günümüzde ise bu bakış açısı değişmeye başlamıştır. Görme engelliler doğru eğitim, destek ve yardım sağlandığında, birçok işi başarıyla yapabilmektedirler. Bir işin görme engelli tarafından yapılabilirliği (kişinin görme oranı, gördüğü ve aldığı eğitim, donanım ve destek, işin kişinin gereksinimlerine göre adapte edilip edilemeyeceği ve söz konusu engellinin o işi yapmayı isteyip istemediği gibi) birçok etkene bağlıdır.

Engelli bireyin iş yerinde başarılı olması için, kişinin bireysel eğitimi (mesleki, psikolojik ve sosyal açıdan), işverenin eğitimi (patron ve iş arkadaşlarının eğitimi) ve fiziki (mimari) şartlar önemlidir. Sonuçta, iş hayatı birçok sorunlar ve çözümlerini içerir ve bu engelsiz bireyler için de geçerlidir.

Yazan:ALİYE YÜCEL
Kaynak: Engeloji

Dilekçeyi işleme almamanın cezası 6 ay hapis

Türk Ceza Kanununun 121. maddesine göre, dilekçeyi işleme almamanın cezası 6 aydan başlıyor.

Yetkiyi eline alan yeni amirler bir çok mevzuattan haberdar değil. Bu nedenle, ellerindeki gücü çok hoyratça kullanabilmektedir.
Okul müdürü sözlü mülakatları sonrasında, bir çok üyemiz, dilekçelerinin işleme konmadığını, posta yoluyla gönderilen dilekçelerin bizzat il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne gidilerek elden verilmeye zorlandığını belirtmektedir.
Dilekçenin işleme alınmaması veya bürokratik bir kuralla vatandaşa mobbing uygulanması hem 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanununa hem de 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırıdır. Tıklayınız.
Ancak bu konudaki esas suç, Türk Ceza Kanununda tanımlanmıştır. Ceza Kanunumuzun 121. maddesine göre, dilekçeyi kabul etmemenin cezası 6 aydan başlamaktadır.
İlgili madde metni şu şekildedir:
"Madde 121 - (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur."

Bu maddeye göre, dilekçesi işleme konmayan memurun bu maddeyi gerekçe göstererek bir dilekçeyle durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirmeleri, Kanunun açık hükmüne rağmen işlem yapmayan Savcıları da HSYK'ya şikayet etme hakları bulunmaktadır. Kanunun hükmü çok açık olduğundan, Savcılıkların takipsizlik verme ihtimali çok zayıf bir ihtimaldir.

www.memurlar.net