28 Ağu 2014

EKPSS tercih kılavuzu açıklandı

Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2014-2 ekpss tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı

2014/2 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel
Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol”
hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları
ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz,
EKPSS sonuçları ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır.
1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer
almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için,
2014-EKPSS’ye girmiş veya 2014-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için
EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır.
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci
maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.
Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince
Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz
etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık
Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, EKPSS tercih işlemlerinde en
üst öğrenim düzeyinden EKPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki
kadrolara başvuru yapabileceklerdir.
2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1 Adayların Dikkatine!
 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya
yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak
yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha
sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda
bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır.
Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle
okunması son derece önemlidir.
2.2. Başvuru Genel Şartları
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir:
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş
olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet
memurluklarına atanabilirler.)
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak.
6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir
durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade
eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Eğitim Bilgilerinde Eksik ve Hata olan EKPSS adayları

ÖSYM sitesine şifrenizle giriş yaptığınızda Eğitim bilgilerinizde eksik veya hatalı ise ÖSYM'nin bugün açıkladığı duyuruya göre bilgilerinizi düzelttirmeniz gerekiyor.

ÖSYM Duyurusunun ilgili bölümü şöyle:
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) eğitim bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ile Danıştay 12.Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapabilecek durumda olanlardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) alt öğrenim düzeyine ilişkin eğitim bilgisi yer almayanlar, 28 Ağustos - 8 Eylül 2014 tarihleri arasında (8 Eylül 2014 günü saat 16.00’ya kadar resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine giderken öğrenim durumlarını gösterir resmi belgelerinin/mezuniyet belgesinin aslını veya onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak güncellemeler 2014/2 EKPSS tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır.
ÖSYM BAŞKANLIĞI

27 Ağu 2014

2014/2 EKPSS tercih kılavuzu 28 Ağustos 2014'te yayımlanacaktır

DUYURU
(27 Ağustos 2014)

2014/2 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına
Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Bu amaçla hazırlanan 2014/2 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda, İlköğretim/ortaokul/ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadrolar yer almaktadır.

Tercih Kılavuzu, 28 Ağustos - 8 Eylül 2014 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Kılavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için, 27 Nisan 2014 tarihinde yapılmış olan 2014-EKPSS’ye girilmiş ve ortaöğretim mezunları için EKPSSP1, ön lisans mezunları için EKPSSP2, lisans mezunları için EKPSSP3 puanının alınmış olması ve Kura Usulü Yapılacak Yerleştirmede tercih yapılabilmesi için 15-28 Mayıs 2014 tarihlerinde Merkezimize başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini, 28 Ağustos - 8 Eylül 2014 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır.  ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır.  Adayların tercihlerinin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmaları için ekranda “2014-EKPSS/KURA Tercihleriniz “………..” tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeleri gerekmektedir.  Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamalıdır.

Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifresini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2014-EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, EKPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden EKPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol ederek tercihlerini yapmalıdır.  

Adaylar, aynı düzeyde birden fazla ortaöğretim/ön lisans/lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını sağlayabileceklerdir. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) eğitim bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ile Danıştay 12.Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapabilecek durumda olanlardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) alt öğrenim düzeyine ilişkin eğitim bilgisi yer almayanlar, 28 Ağustos - 8 Eylül 2014 tarihleri arasında (8 Eylül 2014 günü saat 16.00’ya kadar resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine giderken öğrenim durumlarını gösterir resmi belgelerinin/mezuniyet belgesinin aslını veya onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak güncellemeler 2014/2 EKPSS tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından güncellenmektedir

2014 Yılı içerisinde engelli memur alımlarına ilişkin tercih işlemleri tarihleri, teknik nedenlerden ötürü ÖSYM tarafından yeniden güncellenmektedir.

Tercih işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihler konusunda güncel bilgi için adayların ÖSYM Başkanlığının internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2014 Yılı içerisinde engelli memur alımlarına ilişkin ilkokul/ortaokul/ilköğretim, ortaöğretim(lise), önlisans ve lisans eğitim seviyesinden toplam (4.151) adet kadroya yerleştirme yapılacaktır.

Yapılan açıklamada 27 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılması planlanan kadrolara  tercih işlemleri tarihleri teknik nedenlerden ötürü ÖSYM tarafından yeniden belirlenmektedir.

Adaylar yeni tarih ve tercih işlemlerini ÖSYM Başkanlığının internet sitesi üzerinden takip edeceklerdir.

26 Ağu 2014

MEB, 400 kadroya atama yapmamış

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, '400 engelli hizmetli aldı' haberine cevap

 20 Austos tarihli, Anadolu Ajansı kaynaklı 'MEB 400 engelli personel aldı' başlıklı haberimiz sonrası, engelli memur adaylarında büyük bir tepki oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, torpille engelli memur aldığı algısı oluşmuş, Bakanlık büyük bir şaibe altında kalmıştı. Konuyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı bilgi edinmeden; Bakanlığın, 400 engelli hizmetliyi duyuruya çıkmadan, hangi şartlarda kuruma alındığını sorduk.

Bkanlıktan gelen cevapta, 'MEB'in böyle bir atama gerçekleştirmediği' belirtildi.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen cevap:

"Kurum Adı : T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Başvuru No : 85****

Cevap Metni : Bahsettiğiniz Bakanlığımıza ait 400 adet engelli hizmetli kadrosuna ilişkin başvuru ve atama işlemleri gerçekleştirilmemiştir. 2014 Yılı içerisinde engelli memur alımlarına ilişkin ilkokul/ortaokul/ilköğretim, ortaöğretim(lise), önlisans ve lisans eğitim seviyesinden olmak üzere toplam (4.151) adet kadroya yerleştirme yapılacaktır.

Bahse konu kadrolara tercih işlemleri 27 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığının internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir

Bilgilirenize rica ederim."
engellilersitesi.com

25 Ağu 2014

MEB, engelli öğretmen alımıyla ilgili bilgi vermeli

EKPSS tercihleri 27 Ağustos'da başlıyor. Engelli öğretmen alımı ile ilgili MEB'den hala açıklama yok.

 Bilindiği üzere 09.05.2014 tarihinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav sonuçları açıklanmış, akabinde 3.138 kadro sayısı yapılan eylem sonucunda 1.013 adet arttırılarak 4.151 sayısına yükseltilmiştir. Ancak burada unutulan önemli bir husus da engelli öğretmen atamalarının yapılmamasıdır.

3.138 sayısının artırımı için yapılan eylem esnasında, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali KUMBUZOĞLU ile yapılan görüşmelerde yaklaşık 1.000 kadar atanmayı bekleyen engelli öğretmen adayının mevcut olduğu, eylem yapan engelli memur adaylarınca da telaffuz edilmiş, bu konu eyleme gelen ve destek vereceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından da bilinmektedir.

27 Ağustos 2014 - 5 Eylül 2014 tarihleri arasında tercihleri yapılacak olan EKPSS öncesinde, engelli öğretmen adayları atamasının ne zaman yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması, engelli öğretmen adaylarının düz memurluk kadrolarına tercih yapmalarını önleyerek kendi mesleklerini yapmalarına olanak sağlayacak olup aynı zamanda lisans mezunu olan diğer engelli memur adaylarının daha fazla sayıda atanmasına neden olacaktır.

Bu doğrultuda; Milli Eğitim Bakanlığı yetkilerince Engelli Öğretmen Atamalarının ne zaman ve kaç kişi yapılacağı konusunda resmi bir açıklamanın yapılması, tüm engelli öğretmen adayları ve diğer engelli lisans mezunlarının istihdamında önemli rol alacaktır.

engellilersitesi.com

24 Ağu 2014

Eğitim Düzeylerine göre EKPSS kadroları açıklandı

Devlet Personel Başkanlığı, 27 Ağustos 2014 başlayarak EKPSS tercihleri için gerekli eğitim düzeylerine göre atama yapılacak kurumları, kadro sayılarını, pozisyonları ve özel şartları yayımladı.

Eğitim düzeylerine göre ekpss kadro dağılımı:
Orta Öğretim düzeyinde 1428 engelli memur,
Ön lisans düzeyinde 1009 engelli memur,
Lisans düzeyinde 1480 engelli memur,
İlköğretim/ilkokul/ortaokul düzeyinde 129 engelli memur,
ilköğretim/ortaokul düzeyinde 105 engelli memur alımı yapılacak.

Engelli memur adayları, "http://euygulama.dpb.gov.tr/tercihrobotuekpps/" adresinden, tercih robotuna ulaşabilecek.

Sistem, engelli memur adaylarına yapacakları tercihlerde yardımcı olacak.

Adayların 27 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihinde "www.osym.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak"2014/2 EKPSS/Kura" ile "Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunu" dikkatlice okumaları ve tercihlerini bu Kılavuza göre yapmaları gerekiyor.

EKPSS tercih robotuna ulaşmak için TIKLAYIN

EKPSS robotu hakkında DPB açıklaması:

NOT:Bu bilgi sistemi tercihte bulunacak adaylara yapacakları tercihlerde yardımcı ve bilgilendirmeye yönelik olup, adayların 27 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihinde www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan 2014/2 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunu dikkatlice okumaları ve tercihlerini bu Kılavuza göre yapmaları gerekmektedir. EKPSS Tercih Bilgi Sistemini kullanmaktan dolayı doğabilecek hatalardan, hukuki sorunlardan ve mağduriyetlerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

21 Ağu 2014

AÖF'te, muafiyet geri geldi

Açıköğretim Fakültesinde okuyanlar, daha önce aldıkları 4 dersten muaf olabilecek.

Anadolu Üniversitesi, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ni değiştirdi.
Eski yönetmelik hükmünde derslerin tümünün alınmak zorunda olduğu ve ders transfer talebinde bulunulamayacağı belirtilmişti. Yeni düzenlemede, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III), Türk Dili (III), Yabancı Dil (III) ve Temel Bilgi Teknolojileri (III) dersleri için muafiyet verileceği hükmü yer almıştır. Ayrıca Açıköğretim önlisansta okumakta iken yine açıköğretim lisans programına devam edenler için de fark dersleri vererek öğrenimlerine devam etme hakkı verilmiştir.

Eski ve yeni hükümler şu şekildedir:
ESKİ HÜKÜM
Ders transferi
Madde 13 - (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Öğrenciler, merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakülteler dahil yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları ve başardıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamaz.

YENİ HÜKÜM
Ders transferi ve muafiyeti
MADDE 16 - (1) Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı/kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde; daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III), Türk Dili (III), Yabancı Dil (III) ve Temel Bilgi Teknolojileri (III) dersleri için MU notu verilir ve bu notlar Not Durum Belgesinde MU ile gösterilir. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, her bir dönem için ilgili Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.
(2) Meslek Yüksekokulu ile AçıköğretimÖnlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki lisans programına devam etmek isteyenler lisans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile AçıköğretimÖnlisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alanlardaki lisans programına devam etmek isteyenlere, fark dersleri verilerek lisans programına kaydedilir. Verilecek olan fark dersleri ilgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Muafiyet verilmeyen ve öğrencinin alması gereken dersler için geçecek süre azami öğrenim süresinden sayılır.
Not ortalaması ve ders tekrarı

MADDE 15 -
(6) Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk dört yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet koşullarını sağlaması halinde öğrencinin Genel Not Ortalaması, önlisans programından aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Durum Belgesinde gösterilir.
(7) Yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki önlisans/lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin Genel Not Ortalaması, önceki diploma programından intibakı yapılan dersler ile Anadolu Üniversitesinden aldığı derslerin bütünü üzerinden hesaplanır.

www.memurlar.net

19 Ağu 2014

2014 EKPSS tercih tarihleri belli oldu

Engelli Memur Kadrolarına Yerleştirme İşlemleri 27 Ağustos 2014'te başlıyor

2014 EKPSS tercih tarihleri belli oldu

Devlet Personel Başkanlığı EKPSS tercih takvimini açıkladı.

2014 Yılı içerisinde engelli memur alımlarına ilişkin ilkokul/ortaokul/ilköğretim, ortaöğretim(lise), önlisans ve lisans eğitim seviyesinden olmak üzere toplam (4.151) adet kadroya yerleştirme yapılacaktır.

Bahse konu kadrolara tercih işlemleri 27 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığının internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kamu oyuna duyurulur.

18 Ağu 2014

4 Bin 151 EKPSS kadrosu için yeni eylem yapılmayacak

4 Bin 151 olarak arttırılan EKPSS kadrosu için yeni eylem yapılmayacak


EKPSS kadrolarının arttırılması yönünde Açlık grevi yapan eylemciler adına konuşan Turhan İçli, 4 Bin 151 kişilik kadronun arttırılması yönünde ikinci bir eylem yapılmayacağını sadece basın toplantısı yapılacağını açıkladı.

Turhan İçli'nin açıklaması şöyle:
4151 İÇİN AĞIRLIKLI EĞİLİM MÜCADELENİN BİTİRİLMESİ YÖNÜNDE MÜCADELEYİ BİTİRECEĞİZ AMA 21/8/14 PERŞEMBE GÜNÜ 12,30 DPB ÖNÜNDEYİZ.

Engelli memura nakil hakkında, 2. adım

Engelli memurlara verilen nakil hakkında, 6 ay sonra 2. düzenleme yapıldı.

İLK DEĞİŞİKLİK

2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72. maddesine eklenen hüküm şu şekildedir:

“(Ek fıkra: 06.02.2014 – 6518 S.K./10. md.) İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

Bu hükümden sonra, tüm kurumları kapsayan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’te, 16 Ağustos tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe eklenen yeni ek madde şu şekildedir:

“MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

ÜÇÜNCÜ DEĞİŞİKLİK

3. değişiklik, kurumsal düzeyde yapılacak ve yukarıda yer verilen hükümleri içeren değişikliktir. Bunlar henzü yayınlanmamıştır. Yönetmeliğin geçici 5. maddesi gereğince 6 ay içinde kurumsal yönetmeliklerin yürürlüğe konulması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME

1- Nakil istenebilmesi için;
- engelli memur kendisinden dolayı nakil isteyecekse, en az yüzde 40 oranında sağlık raporu olması,
- eşten veya bakmakla yükümlü olduğu 1. derece kan hısımlarından dolayı nakil istenecek ise eşin ağır engelli olması,
gerekmektedir.

Bu durumda olanlar, bir gerekçe belirtmeksizin nakil isteyebilecek, ancak nakil istenen yerin olup olmayacağını, kurumlar kadro imkana bakarak karar verecektir. Bu haktan bir kez yararlanılabilecektir.

2- Engelli memur; kendisi, eşi veya çocuklarının engellilik durumunun tedavisinden dolayı nakil isteyecek ise, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

4- Engellilik durumu devam ettiği sürece, engelli memurun yeri, isteği dışında değiştirilemeyecektir.

www.memurlar.net

11 Ağu 2014

Evde Bakım Maaşında tereddüt edilen konular hakkında Genelge

Aile Bakanlığı Evde Bakım Maaşında tereddüt edilen konular hakkında genelge ile açıklık getirdi.

İşte o genele:

T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sayı:54390158-010.06-113530 - 25/07/2014
Konu:Bakıma İhtiyacı Olan Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar

81 İL VALİLİĞİNE

2014/07 sayılı Genelgemizde; 6518 sayılı Kanunla değiştirilen 2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesiyle "Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımının desteklenmesi amacıyla ödenecek sosyal yardımlar" (Sosyal yardımlar) ile ilgili olarak, 01/07/2014 tarihine kadar, 30/07/2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" (Mevcut yönetmelik) hükümleri doğrultusunda, bu tarihten sonra da mevcut yönetmelik düzenlemeleri ile birlikte kanun değişikliği ile getirilen yeni hükümlere göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bakanlığımıza, İl Müdürlüklerince yöneltilen 01/07/2014 tarihinden sonraki tarihlerde yapılan sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesinin nasıl olacağı yönünde gerek yazılı gerekse sözlü sorulardan bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu sosyal yardımların başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak yeni yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.

Genelgemizde de belirtildiği üzere, anılan yönetmelik çalışmaları tamamlanana kadar, 01/07/2014 tarihinden sonra da, sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemlerin, İl müdürlükleri tarafından mevcut yönetmelik çerçevesinde halihazırda yapmış oldukları uygulamalara paralel olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Ancak, yapılan kanun değişikliği çerçevesinde, 01/07/2014 tarihinden sonra yapılan sosyal yardım başvuruları ile ilgili olarak,

Hane yaklaşımı uygulanacak olup, haneye dahil olanların elde ettikleri gelirlerin aylık ortalaması, mevcut yönetmelik düzenlemeleri çerçevesinde mevcut durumda yapılan uygulamalara göre, Sosyal Yardım Bilgi Sitemi (SOYBİS)'de kullanılmak suretiyle tespit edilecek,

Tespit edilen söz konusu gelir, hanede yaşayan kişi sayısına bölünmek suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplanacak,

Şehir dışında öğrenim gören çocuklar dahil olmak üzere, aralarında akrabalık bağıbulunan, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı konuta kaydedilmiş kişi veyakişilerden sosyal inceleme raporu ile birlikte yaşadığı tespit olunanlar, hane kapsamına alınacak,

Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli, iki kişi olarak değerlendirilecek,

Bu şekilde, her ne ad altında olursa olsun hanenin her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olduğu tespit edilenler muhtaç olarak değerlendirilecek ve muhtaç olduğuna karar verilenler sosyal yardıma hak kazanacaklardır.

Ayrıca bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nesrin ÇELİK
Bakan a. Müsteşar

4 Ağu 2014

EKPSS Tercihleri, ÖSYM yerleştirme takviminden kaldırıldı


ÖSYM, 2014 Yerleştirme Takviminde yer alan, "EKPSS/KURA Engelli Memur Yerleştirme 5-15 Ağustos 2014" tarihleri ÖSYM yerleştirme ekranından kaldırıldı.

Bunun anlamı 5 Ağustos 2014 yapılması planlanan EKPSS tercihlerinin ileri bir tarihte yapılacağı kısacası ekpss tercihlerinin ertelendiğinin resmiyet kazanması olmuştur.

Şimdi Devlet Personel Başkanlığı'nın bir an önce yeni engelli kadrolarını ösym'ye ulaştırıp yeni tercih tarihinin belirlenmesi gerekmektedir.

1 Ağu 2014

EKPSS Tercih tarihi Erteleniyor mu?

EKPSS Tercih tarihi Erteleniyor mu?

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ekpss tercihlerinin ileri bir tarihe ertelecenğini kadro sayılarının 6 bine arttırılacağı şeklinde açıklamalarda bulundu.
Açıklama metni şöyle:
"Mücadelemiz ilk sonucunu verdi: Tercih kılavuzu erteleniyor. Atamanın 6 bine çekilmesi için çaba gösteriliyor. Zafer mücadele edenlerindir. "

Bilindiği üzere ÖSYM yerleştirme takviminde Ekpss tercihleri 5-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacağı görünmektedir.