30 Ara 2014

2015 Asgari ücret rakamları belli oldu

Çalışma Bakanı Faruk Çelik 2015 yılında uygulanacak asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in açıkladığı Asgari ücret rakamları şöyle:
Asgari ücret net asgari 2015'in yılının 01.01.2015-30.06.2015 tarihlerinde geçerli olmak üzere ilk 6 ayı için Brüt:1201,50 net Asgari ücret 949 TL, ikinci altı ay ise 01.07.2015-31.12.2015 tarihlerinde geçerli olmak üzere için ise Brüt: 1273,50 Net Asgari ücret ise 1000 TL oldu. Bu artışlara göre yılın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için de yüzde 6'lık oranda artış yapılmış oldu.

1. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET1.201,50
SGK PRİMİ % 14168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 112,02
GELİR VERGİSİ %15 (*)63,08
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,599,12
KESİNTİLER TOPLAMI252,43
NET ASGARİ ÜCRET(**)949,07

2015 Engellilik Vergi İndirim Tutarları Belli Oldu

Maliye Bakanlığı yayınladığı 30 Aralık 2014 SALI Resmi Gazete Sayı : 29221 tebliğde 2015 Takvim yılında uygulanmak üzere engellilerin maaş hesaplamasında uygulanmak üzere 2015 Engellilik vergi indirim tutarlarını açıkladı.

Buna göre 2015 Yılında aşağıdaki şekilde uygulanacak.

1.3. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.

I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 880 TL,
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 440 TL,
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 200 TL

28 Ara 2014

Özel Halk Otobüslerinde ücretsiz Şehiriçi Toplu Taşıma Sorunlarına Yeni Düzenleme Yolda

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Açıklama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM tarafından kabul edilen yasal düzenleme kapsamında, altmış beş yaş üzeri vatandaşlarımız, gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve engellilerimiz şehir içi ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Belediyelerimizle birlikte özel halk otobüsleri de bu hizmeti vatandaşlarımıza vermektedir. Özel halk otobüsü işletmecilerimizin bu hizmeti verirken karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme hazırlanmıştır.

Bu düzenlemeye göre özel şahıs veya şirketlere ait olup belediyeler tarafından şehir içi toplu taşıma hizmeti vermekle yetkilendirilen her bir özel halk otobüsü için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacaktır. Söz konusu aylık gelir desteği ödemesi ile ilgili esas ve usuller, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecektir.

Söz konusu kanuni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunularak en kısa sürede yürürlüğe girmesi konusunda tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Aile Bakanlığı

25 Ara 2014

Engelli memurun yer değiştirme talebi nasıl yapılır?

engelli memur - yer değiştirme
Soru
İyi günler, ben EKPSS ile memur olarak atandım. Şuan aday memurum asaletim onaylandıktan sonra kurum değiştirerek memleketime gidebilir miyim? Bilgi ve alakanız için tşk ederim kolay gelsin.

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yer değiştirme suretiyle atanma başlıklı 72 ikinci maddesinde "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.
Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;
a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,
kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.
Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.
Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 72 maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile karalaştırılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmelikte;
"Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler"e ilişkin düzenlemelere 11 inci,
"Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler"e 12 nci,
"Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 13 üncü,
"Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 14 üncü,
"Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ne ilişkin 14 /A üncü maddesinde düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğe 30/6/2014tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar kurulu Karı ilave edilen "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı Ek 3 üncü maddesinde "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."denilmektedir.
Anılan hüküm uyarınca engelli memur özür atamalarında kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; engelli devlet memurunun yer değişikliği talepleri kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde kurumların muvafakatı ile kurum içerisinde de kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 76 ıncı maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle yapılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

www.memurlar.net

24 Ara 2014

SGK'dan yeni Sağlık Düzenlemeleriyle İlgili Önemli Açıklama

SGK'dan yeni Sağlık Düzenlemeleriyle ilgili Basın duyurusu yayınladı.

Son dönemde basında kanser hastalarının kemoterapi tedavilerini alamayacağı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır.

 Yapılan düzenleme ile hali hazırda kanser hastalarının tedavilerini daha iyi koşullarda alabilmeleri için robotik sistemle ilaç hazırlama ve uygulama ünitelerinin geri ödeme kapsamına alınması sağlanmıştır. Kurumumuzca hali hazırda ödenmekte olan kemoterapi tedavisinin daha hijyenik koşullarda sunulmasının sağlanması ve çalışan güvenliğinin maksimum düzeye getirilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, normal yollarla beslenemeyen yeni doğanlar için otomatik sistemlerle steril ortamda hassas ölçümlerle hazırlanan beslenme solüsyonlarının hazırlama ve uygulama bedelleri Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında Serebral palsi (beyin felci) hastalarında 16 yaşından büyükler için 60 seans daha tedavi alabilme imkanı sağlandı. Yine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşında özellikle felçli
hastalarda 60 seans sonrası tedavilerinin ikinci basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tedavi olabilmelerine yönelik olarak da bir düzenleme yapıldı.

Laparoskopik ameliyatlar ve epidural anestezi ile doğum istisnai sağlık hizmetleri listesinden çıkarıldı ve böylece vatandaşların bu sağlık hizmetlerine daha az ücret ödeyerek sağlık hizmetine ulaşabilmelerinin önü açıldı.

Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversite hastanelerinde yapılan Kardiyovasküler Cerrahi ameliyatlarının büyük bir bölümüne Kurumumuz tarafından yüzde 15 daha fazla ödeme yapılması sağlandı. Kanser cerrahisindeki bazı ameliyatlar için Kurum tarafından ödenen fiyatlar artırıldı. Böylece hastanelerin bu işlemleri yapmaları kolaylaştırılarak yaşanan hasta mağduriyetlerinin önüne geçildi. Ayrıca, hastanelerde çalışan hekimlerin bu konuya yönelmeleri amaçlandı.

Uzun süre yoğun bakımda yatan hastaların evlerine gönderilmesi gerektiği durumlarda hastane hizmetlerinin devamını sağlayan, kronik hastalığı olan hastaların hastane ortamında bakılmasını sağlayan, yaşlı, kanser hastası, psikolojik destek ihtiyacı olan ve buna benzer birçok hastanın tedavisinin ve bakımının sağlanması amacıyla palyatif bakım tedavisi adı ile yeni bir sağlık hizmeti ödeme kapsamına alınmış ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde pilot uygulama başlatılmıştır. Bu sayede yoğun bakım ünitelerinin amacına uygun olarak kullanılması da hedeflenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  BAŞKANLIĞI

22 Ara 2014

MEB, engelli memurun il içi naklini yapacak

MEB, engelli personelinin iller arası naklinden sonra il içi naklini de yapacak

Hatırlanacağı üzere, 2014 yılı içinde yapılan düzenlemeyle ilk olarak kanun, sonrasında ise "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" değiştirilmişti.

Yapılan değişiklik sonrasında MEB engelli memurların iller arası yer değişikliğini yapan ilk kurum olmuştu.

Bakanlık, geçtiğimiz günlerde yayımladığı yazıyla, engelli memurlarının il içi yer değişikliiğini de yapacağını açıkladı.

20 Ara 2014

Engelli olan Ayşe Bebeğin Hikayesi

Merhabalar
Ben Esin, diyeceksiniz bu Esin'de kim ben ortopedik engelli kız kardeşi olan bir üyenizin ablasıyım.Kardeşimin adı Ayşe.
Sizler sanmayın ki engel sadece bizlerde var benim engelim dünyaya yeterde artar demeyin, lütfen bakın sizlere kardeşimin engelli nasıl olduğu ve yaşadıklarını anlatacağım.

Ayşe doğdugunda sağlıklımı saglıklı güzelmi güzel bir bebekti, Köy yerinde yaşıyorduk.Annem bahceye süt pişirmek için ocak yakmıştı ve belli bir mesafeyede ayşeyi beşigi ile birlikde ocagın yakınlarına koymuştu ki amaç Ayşe bebek üşümesin diyeydi.
Aradan biraz vakit geçince ayşe ağlamaya başladı annem yanına gittiğinde ayşenin sağ kolu morarmıştı.Annem Ayşe'yi kaptıgı gibi bir doktora götürdü ve doktor bebeğin kolunun kangiren oldugunu kesilmesi gerektiğini söylemişti.

Annem asla dedi asla kestirmem dedi ve eve getirdi eve getirdikden 2-3 gün sonra o kol kendiliginden düştü.Artık ayşenin sag kolu dirseginden yoktu.

Ayşe köy yerinde yaşadığı için aksi sinirli bir insan olmuştu çünkü ayşenin kendinden hariç 9 kardeşi daha vardı hepsi sağlıklı ama nedense en güzellerimiz ayşe idi.Hani derler yaa ALLAH kolunun noksanlıgını yüzüne vermiş diye.

Kardeşim ayşe bir türlü kolunu kabullenemiyordu ne bir topluma cıkar ne bir etkinliklere katılırdı.Maddi durumumuzda iyi degildi ki payay kol taktıralım.Bir gün ayşe bana esin abla ben kapanacagım hiç olmazsa kolum dikkat cekmez demişti...

Neyse günler gecti aylar yıllar gecti ayşe bu gün 42 yaşına geldi iyiki dogdun ayşe ama ayşenin şu anda ne doğum gününden haberi var ne anadan ne babadan haberi vardı.

Çünkü ayşa 2 ay önce aniden tansiyon yükselmesi ile beyin kanaması gecirmiş ayşenin engelli kol tarafı yani sağ tarafı tamamen felc kaldı beyin kanaması göz damarlarının arkasında oldugu için gözler görmüyor ve hafısazı da yok Allahım daha beterinden esirgesin dicegim ama daha neyi kaldı ki...

2 ay adana Hastanede yatmakdan yemek yemeyi su içmeyi unutmuş mama ile besleniyor.Sizlerden tek dileğim kardeşim için dua etmeniz ve halinise binlerce kez teşekkürler etmeniz.İnanın kolay değil engelli olmak ama engelli ailesi olmak daha bir zor değilmi sizce..
Sağlıcakla kalın...

 UYARI:Bu yazının tüm hakları engellilerdunyasi.com'ye ait olup  www.engellilerdunyasi.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.Aksi halde yasal takip başlatılacaktır.

11 Ara 2014

Engelli memur adayları kadro sayısı ve tarih açıklaması bekliyor

Engelli memur adayları sabırsızlık içinde 2015 EKPSS kadro sayısı ve tercih tarihinin açıklamasını bekliyor


Günümüzde engellilerin en büyük sorunlarından birisinin "istihdam" sorunu olduğu bilinen bir gerçektir. Engelli vatandaşların istihdam sorunlarının giderilmesi amacı ile 07.02.2014 tarih, 28906 sayı ve 2014/5780 karar sayısı ile "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" resmi gazetede yayımlanmış ve engellilerin istihdamının kolaylaştırılması hedef alınmıştır. Ancak gelinen süreç göstermektedir ki, engellilerin istihdamı ile ilgili kaydadeğer bir çalışma yapılmamakta, var olan çalışmalarla ilgili de hiç bir açıklamalarda bulunulmamaktadır. Hal böyle olunca da engelli olarak çalışmak, sosyal hayatta yerini almak isteyen engelliler, kamuda kendilerine yer bulabilmek ve kamuda 'kanunu hakları olan' istihdamlarını sağlayabilmek adına kendileri uğraş vermektedir. Her yıl yapılacak alımlar önce kadro mücadelesine girişmek zorunda kalıyorlar.

DEVLET PERSONEL BAŞKANI KUMBUZOĞLU; 'ENGELLİ MEMUR ALIMLARI 2015'İN İLK 3AYI İÇİNDE YAPILACAK'

Bu konudaki en somut örnek geçtiğimiz ay 14.11.2014 tarih saat 10:30 da engelli memur adayları adına öncülük ve sözcülük yapan Murat ÖZTÜRK ve beraberindeki 25 kişilik bir heyet Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali KUMBUZOĞLU ile görüşme yapmış ve sorunlarını dile getirmeye çalışmışlardır. Yapılan karşılıklı istişare de engelli memur adaylarının sorunları dile getirilmiş, Başkan KUMBUZOĞLU tarafından da '2015 yılının ilk 3 ayı içerisinde engelli memur alımlarının yapılacağı ve engelli memur kadrolarındaki mevcut olan ‘nitelik’sıkıntısının 2015 yılının ilk atamasında giderileceği ' sözü alınmıştır. Başkan KUMBUZOĞLU tarafından verilen sözlerden birisi de 'kamuda bulunan 25 bin engelli memur açığı kontenjanının doldurulacak'olmasıdır.


AK PARTİ GENEL MERKEZ ENGELLİ KOORDİNASYON BAŞKANI MUHAMMED MURTA ZAYETİŞ; 'ENGELLİLERİN NİTELİKLİ KADRO SIKINTISI SORUNU 2015'İN İLK ATAMASINDA ÇÖZÜLECEK'

KONU İLE İLGİLİ VİDEO LİNKİ

Ayrıca; tüm dünyada kutlanılan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli memur adayları, Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'dan kendileri için müjde niteliğinde olan 'kadro' sözünü duymak istemiş iseler de maalesef herhangi bir sonuç alamamışlardır. Bu bağlamda yine kendi uğraşlarıyla, ilgili bakan ve bakanlıklarla görüşme çabası içerisinde bulunan engelli memur adayları AK Parti Genel Merkezi Engelli Koordinasyon Başkanı Sayın Muhammed Murtaza YETİŞ ile 10.10.2014 tarihinde görüşme sağlamışlar ve 'engellilerin istihdam sorunlarının doğrulandığı, istihdamlarının sağlanması için gereken çalışmaların yapılmaya devam edildiği ayrıca DPB tarafından da dile getirilen engelli kadrolarındaki nitelik sıkıntısının giderilmesi için çalışmalar yapıldığı' sözü Başkan Muhammed Murtaza YETİŞ tarafından da dile getirilmiştir.


Ancak engelli bireylerin kendi çabaları ve uğraşları ile yapılan görüşmeler sonrasında da gerek engelli memur adaylarının istihdamı ve kamuda açık olan 25 bin engelli memur kontenjanı hakkında resmi bir açıklamanın yapılmaması gerek ise engelli memur adayları için 2015 yılında yapılması düşünülen ilk atama sayısının kaç olacağı konusundaki belirsizlikler engelli memur adaylarını çaresizliğe ve umutsuzluğa sürüklemektedir.

Engelli memur alımları ile ilgili yaşanılan bu belirsizliklerin devamı ve atama sayısı ile ilgili resmi bir açıklamanın yapılmaması halinde ise geçtiğimiz yıllarda yaşanılan ve açlık grevi ile sonuçlanan çeşitli eylemlerin engelli memur adaylarınca tekrardan yapılabileceği hususu göz önünde bulundurulmalı ve yaşanabilecek olası bu tür olumsuzluklara mahal verilmemesi için engellilerin kadro sayısının yeterlilik düzeyinde sağlanarak konu hakkında kamuoyu açıklaması yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bu açıklamalar tüm engelli memur adaylarınınortak beklentisi ve isteğidir.

Kaynak: engellilersitesi.com

10 Ara 2014

EKPSS Branş sıralaması nasıl yapılır ? Videolu Anlatım

Engelli Memur adayları, ÖSYM'nin EKPSS Branş sıralamasını açıkladıktan sonra bu sıralamaya nasıl ve nereden bakacaklarını merak ediyorlardı. Bu konuda engelli memur adaylarına yardımcı olması açısından ekpss branş sıralamasının nasıl yapıldığına dair bir video hazırladık. Aşağıda ilgili videoyu izleyebilirsiniz.

EKPSS branş sıralamasının nasıl yapıldığını kısaca yazılı olarak anlatmak gerekirse;
ÖSYM sitesinin (osym.gov.tr) Ana sayfasını açıyoruz. Burada Aday İşlemleri Sistemine tıkladıktan sonra TC Kimlik numaranız ve şifresinizle sisteme giriş yaparak, 'Sınav Başvurularım' başlığından mavi renkte '2014 EKPSS' ve daha sonra yeni eklenen 'Branş Bazında Sıralama'ya tıklayıp aşağıda 'hesapla' sekmesine ne tıkladıklarında branş sıralamalarını öğrenebilirler.

Ayrıca EKPSS branş sıralaması hesaplatırken son aşamada "hesapla" nın hemen altında yerleşen adaylar 'ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar edilmesin' seçeneğini işaretleyerek daha önce atanmış adaylardan hariç sıralamasını öğrenebilirsiniz.
Kaynak: www.ekpss.biz

6 Ara 2014

ÖSYM, EKPSS Branş sıralamalarını yayımladı

Bilindiği üzere, 2014 EKPSS 27 Nisan 2014 tarihinde yapılmış ve sonuçlar 9 Mayıs 2014 tarihinde açıklanmıştı.

Ancak, ÖSYM, KPSS'de olduğu gibi, EKPSS branş sıralamasını yayınlamamıştı. ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını neden yayımlamıyor? başlıklı haberimizde bu konuyu dile getirmiştik. Yaptığımız haber ses getirdi ve ÖSYM branş sıralamalarını yayımladı.

Engelli adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girerek, 'Sınav Başvurularım' başlığından EKPSS'ye tıkladıklarında, yeni eklenen 'Branş Bazında Sıralama'ya tıkladıklarında branş sıralamalarını öğrenebilirler.

EKPSS branş sıralaması neden önemli?

EKPSS branş sıralamaları; meslek liseleri, önlisans ve lisans mezunlarını yakından ilgilendiriyor. EKPSS tercihlerinde, adayların kendi branş/program/alan'ında kaç adayın olduğunu öğrenebilecekler. Branş sıralamaları sayesinde, kadro azlığı nedeniyle zaten kısıtlı kadrolara tercih yapacak adayların sağlıklı bir değerlendirme yapabilme imkanları olacaktır.

www.engellilersitesi.com

4 Ara 2014

Bakan Eker: “Herkes potansiyel engelli adayıdır”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bakanlığında çalışan bir grup engelli personeli kabulünde,  2002'de 100 olan engelli personel  sayısının 2014 alımları ile birlikte 1315  memur ve 430 işçi  olmak üzere  toplam  1745 kişiye ulaştığını söyledi.


Bakan Eker,  "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle bakanlığında çalışan bir grup engelli personeli kabul ederek sorunlarını dinledi. Bakanlıkta görevli engelli personel adına ziyareti gerçekleştiren grup, gerekli kontenjanlar sağlanarak istihdam edildikleri için Bakan Eker'e teşekkür ettiler.
Bakan Eker görüşmede herkesin bedensel olarak her an bir organını kaybedebileceğini ve potansiyel engelli adayı olduğunu belirterek bunu bir eksiklik olarak görmediğini ifade etti. Önemli olanın gönül güzelliği olduğunun altını çizen Bakan Eker " Önemli olan insanın gönlünün,  ruhunun ve zihninin güzel olmasıdır. Bedensel olarak her insanın yapabildiği şeyler var, yapamadığı şeyler var. Engelsiz gibi görünen insanların da başka eksikleri var. Geliştirilmemiş yeteneklerin tamamı potansiyel olarak kalır" şeklinde konuştu.

Bakan Eker, kendi dönemlerinde gerek bakanlık gerek hükümet olarak engellilerin hayatının kolaylaştırılması için bir çok çalışma yaptıklarını belirterek istihdamı, sosyal hayatı ve evde bakımları konusunda imkanların sağlandığını söyledi. Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun  engelli vatandaşlar başta olmak üzere yaşlılar ve çocuklar gibi özel ilgiye ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin sorunlarına büyük hassasiyet gösterdiğinin altını çizdi.

2002 de iktidara geldiklerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan engelli personel sayısının 100 kişi olduğunu söyleyen Bakan Eker, 2012-2013 ve 2014 yıllarında EKPSS sonucuna göre yapılan yerleştirmelerle bu sayının 1076'ya çıkarıldığını söyledi. 2014 yılı Eylül yerleştirmeleriyle birlikte 239 engelli memurun daha göreve başlayacağını belirten Bakan Eker toplam sayının 1315 kişi olacağını ifade etti.
Devlet Memurları Kanunu gereği dolu kadroların yüzde 3'ü engelli memur, İş Kanunu gereği de yüzde 4'ünün engelli işçi olması gerektiğini altını çizen Bakan Eker, bakanlıkta ayrıca 430 engelli işçi personelin istihdam edildiğini söyledi. Bakan Eker, " sizden sevginizle, yeteneğinizle ve bilginizle topluma karşı görevini yerine getirmenizi bekliyoruz. Dünya Engelliler Günü, bir tek gün de olsa, bu sorunların gündeme gelmesi, tartışılması ve kararlar alınmasına vesile oluyor.  Mümkün olduğu kadar sizin şartlarınızı iyileştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Bakanlıkta görevli tüm engelli personeli temsilen söz olan Atilla Bal da Bakan Eker'e kendilerini dinlediği ve bakanlıkta istihdamları sağlandığı için teşekkür etti. Ayrıca engelli personel için ayrı bir lojman kontenjanı oluşturulması talebinde bulundu.

Gruptaki görme engelli bir personel de bakanlıktan hizmet almak durumunda olan engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesine yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve işaret dili öğrenme konusunda destek istedi. Gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat veren Bakan Eker, görüşme sonunda  personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.(tarim.gov.tr)

Engelimin en kötüsü Epilepsi !Benim gözlerim kör, bacağım topal, üstüne üstlük birde epilepsi hastasıyım. İki güne bir tutan kasılma atak nöbetlerim var. Sabahlara kadar inim inim inleyen nöbetler bunlar.

Bundan 3 sene önce trafik kazası geçirdim. Gözlerimin biri görmüyor bacağımın birine platin takıldı beş yaşındaki çocukların bile ağzında kör abiyim. Kör geldi topal gitti diyorlar. İnsanın tekeri bir ters dönmeye görsün senin yakanı hiç bırakmazmış.

Daha önceleri bir rahatsızlığım vardı, engelim saraydı şimdi oldu 3 tane. Keşke tek bir engelim olsaydı hep onunla oturup kalsaydım ama en acısı da nedir biliyor musunuz;
Sağlıklı iken sağlıksız olmak ve yine en kötüsü nedir biliyor musunuz; kendi engelimizi kendimiz seçemiyoruz.

Gözümün biri görmüyor, varsın görmesin diğer gözüm görür. Bacağımda platin var bırak olsun biraz topallık ve ağrısı var olsun çekerim.

Ama epilepsinin benden uzak olmasını o kadar çok isterdim ki.
Durduk yere gelen bayılma nöbetleri kasılma, sıçrama atakları sabahlara kadar hastalığına söz geçirememe insanın ömründen ömür alıyor. Hele birde erkek evladıysanız vay halinize.

Bu delikanlı aslanlar gibi ama arada bir delisi tutuyor, bundan koca olmaz, buna kız verilmez. İşe girecek oluyorsun işveren sorumluluk alamam hadi sana bir şey olursa diyorlar.
“SADECE SABIR VER ALLAHIM” diyorum.

Tüm engellilerimizin 3 aralık engelliler gününü kutlarım.

Kaynak: www.engelsizdunyam.org

3 Ara 2014

DPB, Engelliler Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık tarihinin dünya engelliler günü olarak kabul edilmesi nedeniyle engellilerin de toplumun vazgeçilmez bir parçası olduklarının kendilerine hissettirilmesi, diğer temel kazanımlarının yanı sıra yaşam standartlarının da iyileştirilmesi bakımından önemli bir gündür.

Anayasamızın öngördüğü Sosyal Devlet olmanın bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme ve daha ileriye taşıma görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde olan Başkanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli vatandaşlarımıza tahsis edilen kontenjanların boş kalmaması, engellilerin engel grupları arasında ötekileştirme ve ayrımcılık yapmadan memur olarak işe alınmalarının sağlanması, gerek atama sürecinde, gerekse atandıktan sonraki istihdam sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve bu sorunların hızla giderilmesi noktasında gereken hassasiyeti göstermekte, çözüm üretilmesine yönelik çalışmaları sivil toplum örgütleri ve paydaşlarıyla sürekli yapmakta ve yapmaya da devam etmektedir.

Toplumsal hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin ve ailelerinin istihdamda karşılaştıkları sorunların giderilmesinde Devlet Personel Başkanlığı geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de durmaksızın çalışacağı, engelli vatandaşlarımızın Devletimize daha iyi ve daha nitelikli şartlarda hizmet sunmaları için var gücüyle projeler üretmeye ve bunları uygulanabilir hale getirmeye devam edeceği bilinciyle tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımızla kutluyoruz.
(DPB)

Bakan İslam, Engellilerle TBMM'de bir araya geldi

Bakan İslam 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelli STK Temsilcileri ile TBMM’de Bir Araya Geldi
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nca “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla düzenlenen Türkiye’de Engelli Hakları Değerlendirme Toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla TBMM’de gerçekleştirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, engellilik konusunun hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli bir sosyal konu olduğunu söyledi. Özellikle son 12 yılda engelliliği engelsiz hayata dönüştürmek için yapılan çok ciddi programlar, destek mekanizmaları ve iyileştirmeler olduğunu ifade eden Bakan İslam, “Hükümet olarak engellilerimizin bir insanın bir toplumda sahip olduğu bütün haklara sahip olabilmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Engellilere yönelik ayrımcılığa sıfır tolerans tanıdıklarını ve engelsiz bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Bakan İslam, bu çerçevede dezavantajlı kişiler olan engellilerin engellerinden kaynaklanan tüm dezavantajlarını ortadan kaldırmayı arzuladıklarını kaydetti.

Parlamentonun da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Bakan İslam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan engelliler ya da diğer dezavantaj gruplarla ilgili gelen düzenlemelerin hem komisyonda hem de Genel Kurul'da neredeyse tamamen oy birliğiyle geçtiğini söyledi. Bakan İslam, “Diğer partilere mensup arkadaşlarımız destek olurlar. Bizimle ilgili kanunlarda olumlu tartışmalar olumsuz tartışmalardan daha yoğundur” dedi. Bakan İslam, muhalefet milletvekillerine de bu konuya hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Engellilik konusunda dünyada yasal düzenlemelerin 90'lı yıllarda başladığı ve geliştiğini ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, şöyle devam etti:

“Ülkemizde de yasal düzenlemelerin son 12 yıldır artan bir ivmesi var. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili pratiklerimizi son derece profesyonel bir biçimde geliştirmeye çalışıyoruz. Bir sosyal bilinç oluşturmak gerektiğini fark ediyoruz. Bunun için çok ciddi uğraşlarımız var. Buradaki en büyük paydaşlarımız STK'larımızdır. Toplumda bir bilinç oluşturmak, engelliliğin engelsiz hayata dönüştürülmesini sağlamak için onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu çok önemli… STK'lar sosyal devlet olmanın en önemli sacayaklarından biridir. Eğer bir devlet sistemi ya da bir hükümet programı sosyal konularında STK'larla birlikte çalışamıyorsa daima halka erişmekte, halka ulaşmakta eksik, noksan kalacaktır. Biz bu eksikliği yaşamamak için STK'larımızla mütemadiyen elele olmayı arzu ediyoruz. Onlardan da çok olumlu tepkiler alıyoruz, hem engellilik konusunda hem de diğer konularda. Bize verdikleri destekler konusunda STK'larımıza çok teşekkür ediyorum.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, engellilik alanında yasal uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda son derece ısrarlı ve kararlı olduklarını belirterek, yaptıkları bütün yasal değişikliklerin uygulamaya geçmesi gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

Uluslararası tepkilerin de Türkiye'nin bu konuda başarı gösterdiği yönünde olduğuna işaret eden İslam, şunları kaydetti:

“Biz sosyal hizmetler, sosyal destekler konusunda gelişmiş ülkeler ligine biraz geç girmiş bir ülkeyiz. Son 10, 15 yılda girmiş bir ülkeyiz. Ama bu geç girişin avantajlarından da faydalanmış bir ülkeyiz. Diğer gelişmiş ülkelerin arayarak, deneme yanılma yoluyla buldukları birçok yöntemi biz bir birikim olarak, bir dünya tecrübesi olarak karşımızda bulduk ve onlardan faydalandığımız için de süratle yol almak, çabuk lige dahil olmak gibi bir avantajla karşılaştık. Bunu elimizden geldiği kadar iyi kullanmaya çalışıyoruz. Bu konuda gelişmiş ülkelerin ilgili birim ve kurum başkanlarından çok ciddi övgüler alıyoruz.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. (eyh.gov.tr)

Engelimin en kötüsü Epilepsi !

Benim gözlerim kör, bacağım topal, üstüne üstlük birde epilepsi hastasıyım. İki güne bir tutan kasılma atak nöbetlerim var. Sabahlara kadar inim inim inleyen nöbetler bunlar.

Bundan 3 sene önce trafik kazası geçirdim. Gözlerimin biri görmüyor bacağımın birine platin takıldı beş yaşındaki çocukların bile ağzında kör abiyim. Kör geldi topal gitti diyorlar. İnsanın tekeri bir ters dönmeye görsün senin yakanı hiç bırakmazmış.

Daha önceleri bir rahatsızlığım vardı, engelim saraydı şimdi oldu 3 tane. Keşke tek bir engelim olsaydı hep onunla oturup kalsaydım ama en acısı da nedir biliyor musunuz;
Sağlıklı iken sağlıksız olmak ve yine en kötüsü nedir biliyor musunuz; kendi engelimizi kendimiz seçemiyoruz.

Gözümün biri görmüyor, varsın görmesin diğer gözüm görür. Bacağımda platin var bırak olsun biraz topallık ve ağrısı var olsun çekerim.

Ama epilepsinin benden uzak olmasını o kadar çok isterdim ki.
Durduk yere gelen bayılma nöbetleri kasılma, sıçrama atakları sabahlara kadar hastalığına söz geçirememe insanın ömründen ömür alıyor. Hele birde erkek evladıysanız vay halinize.

Bu delikanlı aslanlar gibi ama arada bir delisi tutuyor, bundan koca olmaz, buna kız verilmez. İşe girecek oluyorsun işveren sorumluluk alamam hadi sana bir şey olursa diyorlar.
“SADECE SABIR VER ALLAHIM” diyorum.

Tüm engellilerimizin 3 aralık engelliler gününü kutlarım.

Kaynak: www.engelsizdunyam.org

2 Ara 2014

Başbakan'dan Engellilere Kadro müjdesi gelmedi

Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Meclis grup toplantısından önce gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine ''Grup toplantımda sürprizlerim var. Dinleyin, bekleyin'' dedi.

Engelli memur adayları, Başbakan Davutoğlu’nun bugünkü grup konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, EKPSS 2015 alımına yönelik tarih ve yüksek kadro müjdesi bekliyordu. Ancak beklenen müjde gelmedi. Umutlar yarına kaldı...

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

2010 yılında engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. 2013'te özürlü, çürük, sakat gibi ibareleri kaldırdık. 65 yaş üstündekilere bağlanan aylıkları yüzde 200-300 artırdık. Engelli maaşlarını genişlettik. Sadece Türkiye'de değil dünyada devrim mahiyetinde bir adım attık, evde bakım aylığı uygulamasıyla aileler engellilere sahip çıktı. Ayrılan bütçeyi 83 kat artırdık. Çarpıcı bir rakam.

Engelliler için ücretsiz toplu taşıma

-Türkiye bütçe sınırlamaları olabilir ama gönlü gani bir milletin devletidir bu devlet. 3,3 katrilyon lira ödeme yaptık sadece evde bakım hizmeti olarak. İnşallah en kısa zamanda engellilerimiz için ücretsiz toplu taşıma için gerekli kararı alacağız.


kaynak www.engellilersitesi.com

1 Ara 2014

2014-2 KPSS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı

17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında tercihleri alının 2014/2 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.


DUYURU
(1 Aralık 2014)

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına
Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2014/2): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları 1 Aralık 2014 günü saat 17:30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

 Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ekte verilmiştir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme Sonuçları TIKLAYIN
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler TIKLAYIN

27 Kas 2014

AÖF sınava giriş yerleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF ) 6-7 Aralık tarihlerinde yapacağı sınavların giriş yerleri yayınlandı.

AÖF sitesinden TC kimlik numarası ve şifre ile girilerek, sınav giriş yerleri öğrenilebiliyor ve giriş belgesi alınabiliyor 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak olan AÖF Güz Dönemi Ara Sınav giriş yerlerinizi öğrenmek için Tıklayın

26 Kas 2014

Para-Taekwondo Avrupa Şampiyonası Başlıyor


3. Avrupa Para-Taekwondo Şampiyonası 27 Kasım 2014, Perşembe günü Antalya'da Maritim Pine Resort Otel'de yapılacak.

Para-Teakwondo Nedir? Kimler bu sporu yapar? 
Bu sporu aşağıdaki sınıflandırmalara göre engelli sporcular yapar.
A5 - İki kolda da dirsek ve dirsek yukarısında engeli bulunanlar
A6 - Tek kolda dirsek ve dirsek yukarısında engeli bulunanlar
A7 - İki kolda da dirsek altında engeli bulunanlar
A8 - Tek kolda dirsek altında engeli bulunanlar

Engelliler Kanununda değişiklik yapıldı

Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun resmi gazetede yayınlandı

26 Kasım 2014 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 29187

KANUN
ENGELLİLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6567 Kabul Tarihi: 18/11/2014
MADDE 1 - 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar" ibaresi "araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri" olarak değiştirilmiş, mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar teselsül ettirilmiş, mevcut altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "kişilerine" ibaresi "kişileri ve ikinci, üçüncü fıkralar ile beşinci fıkra kapsamında yürürlüğe konulan yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine", aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan "Sürenin bitiminden" ibaresi "İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yükümlülüklerini veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden" olarak değiştirilmiştir.

"Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmez."

"Şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hale getirilmesi için usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/11/2014

18 Kas 2014

KPSS'de hangi engelliler tercih yapabilir?

Hangi engelliler KPSS'de tercih yapabilir?
KPSS tercihleri başladı ve 26 Kasım gecesi 23.59'a kadar devam edecek. Ancak KPSS puanına sahip olan herkes tercih yapamayacak


Kısa bilgi

2014 KPSS puanlarının geçerliliği 2016 KPSS'ye kadar sürecek ve bu süreçte toplam dört merkezi yerleştirme yapılmış olacak. Bu yerleştirmelerden birincisi olan 2014/2 yerleştirmeleri başladı ve 26 Kasım gecesine kadar ÖSYM üzerinden yapılacak.

Engellilerin KPSS'den tercih yapma durumu

Bilindiği üzere engelliler 2012 yılında yapılmaya başlanan ÖMSS, yeni adıyla EKPSS ile memuriyete alınmaktalar. Ancak engelliler, '2012 yılından önce olduğu gibi' KPSS ile de memuriyete atanabilirler. Peki hangi engelliler KPSS ile tercihinde bulunup yerleşebilirler?

Adayların 657 sayılı Kanunda yer alan sağlık şartlarını da taşımaları gerekir. Bu madde "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." şeklindedir. Bu şartı taşımayanların, görevini devamlı yapamayacak akıl hastalığı bulunanların, tercih yapmaması uygun olacaktır. Yani akıl hastalığı hariç tüm engelliler, KPSS puanı varsa, bu alımda tercih yapabilirler.

engellilersitesi.com

17 Kas 2014

2014-2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2014-KPSS-2014/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar.

2014 KPSS/2 TERCİH KILAVUZU
TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYIN
TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYIN
TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar TIKLAYIN 

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından
yerleştirme yapılacaktır.
1.2 KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve
pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 5-6 Temmuz 2014 ve
27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2014-KPSS Lisans
ve 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS
puanını almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve
lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının
27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara
ilişkin kadrolara(Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık
Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim
düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara
başvuru yapabileceklerdir.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği son gün itibariyle,
sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının
kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri
üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların
gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği son gün itibariyle mezun
olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesinin
son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile,
atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine
alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması
zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini 17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 26 Kasım 2014 gecesi, saat 23:59’da sona
erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren
tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve
Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.
3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan
Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını
belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan
alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.2
Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan
birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka
okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında
yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz
önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için
tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr
adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen
iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme
alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza
göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler
son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden
yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim
etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine
giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2014/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki
ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.
Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum”
alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen
cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri,
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni
şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde
de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler,
başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat
yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri
ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı
zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

3.6 KPSS-2014/2 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir”
alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği
duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz
tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. 3
Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon
için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul
edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2014/2 Tercihleriniz
……….. tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada
“Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size
ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait kayıt bilgilerinde yer
almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır.
Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden eğitimi bilgilerini kontrol edebilirler. Eğitim bilgilerinde eksiklik
ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini
17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında (26 Kasım 2014 günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerine giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini yanlarında
bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten
sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir.
Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge Sınav Koordinatörlüklerince
teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır.
Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda
başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı
belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir.
Belgelerin asılları Sınav Koordinatörlüklerine teslim edilmemelidir.
Tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb.
belgeler işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak
değişiklikler, KPSS-2014/2 tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinden eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini
bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların
tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek
tercihlerini yeniden bildirmeleri zorunludur. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler
önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebileceği için adaylar tarafından
tercihlerin yeniden bildirilmesi işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan
program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.
DİKKAT: 2014 KPSS'de;
* Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (14 Mayıs 2014 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)
* Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (24 Temmuz 2014 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar)
* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (14 Mayıs 2014 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)
tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir. 

14 Kas 2014

2015 EKPSS atamaları Mart Ayına kadar olacak

14 Kasım 2014'te Devlet personel Başkanlığı ile yapılan EKPSS görüşmesi Detayları şöyle:

' Devlet personel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile ekpss ikinci atama konulu bir toplantı yapıldı.. Katılım sayısı 25 civarında oldu..Toplantıda sözcülük yaptım.Katılımcı arkadaşlarımıza söz hakkı verildi. Kendi düşüncelerini ifade etme fırsatı sağlandı..Boş kadrolarla ile ilgili nitelik sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor.Başkanımız ilk atamaya yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade ettiler..Yılda 2 kez atama talebimizi ilettik..Yüzde 3 olan engelli kontenjanının yüzde 8'e çıkarılmasını talep ettik.2015 Ekpss atamasının ocak ayinda yapilmasını talep ettik Başkan 'Ocak veya Şubat veya Mart bu aylarda alım yapılacak' dedi.Ekpss konularıyla ilgili sıkıntılar karşılıklı yüz yüze toplantıda ele alındı..Devlet Personel Başkanı Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu birazdan cumaya gideceğim cumada sizlere dua edeceğim. Sizlerden tarafız sözünü sık sık yineledi. .Başlatmış olduğumuz çalışmayı desteklediğini ifade etti.Doğru bir çalışma olduğunu ifade etti..Yasin arkadaşımız 76 puan almış inş bu atamada atanırsın dileklerinde bulundu. .Olumlu güzel bir toplantı oldu..Personel Başkanlığı birazdan ilgili resimleri bana yollayacak..Kardeşlerimle bir arada kardeşçe bir çalışma yürüttük. Emek verip aramıza katılan kardeşlerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür eder selamlarımı iletirim. Allah yar ve yardımcımız olsun.. 'M.Kıvanç

www.ekpss.biz

10 Kas 2014

EKPSS 2015 kadroları için Aile Bakanlığında görüşmeler yapıldı

EKPSS 2015 kadroları için görüşme trafiği devam ediyor. Bugün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldü

EKPSS 2015 kadrolarının yüksek tutulması için devlet yetkilileriyle yapılan görüşme trafiği devam ediyor. Bugün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldü. EKPSS kadroları için, Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle de görüşen ve bu harekete öncülük eden Murat Kıvanç'ın ağzından yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz:
"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşmelerimiz 11.30'da başlayıp 13.00 de bitti. Katılım 10 kişiydi. Katılımın yüksek olmasını umduğumuz halde sayının azlığı bizi üzse de; yılmadan, yorulmadan bu davamızı sürdüreceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşme olumlu geçmiştir.
Aile Bakanlığı Engelli İstihdam Başkanı Sayın Pınar Kayaer'le EKPSS ve kadrolar üzerine olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi bizlere bu konuda destek verecekler. 2015'teki alımda çok kadro açılmasını canı gönülden istediklerini ifade ettiler.
Kendisi, bu konuyu meclise taşıyın önerisinde bulundular. 'Meclis, engelliler için yüzde 8 kadro açsın, biz buna destek vereceğiz' dediler. Mevcut kadrolardan çok olan engellilere göre yeni kadro açılmalıdır dedi. Kendisinin bizlere ve konuya karşı samimiyetinden memnun kaldık. İlgileri için teşekkür ediyorum. Aile Bakanı'na konu saat 16.30 gibi iletildiği bilgisi bizlere ulaştı.

Aile Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeden sonra, AK Parti Adıyaman Milletvekili, AK Parti Engelli Koordinasyon Genel Başkanı Sayın Murtaza Yetiş'le saat 14:00'te bir görüşme gerçekleştirdik. Görşmede; EKPSS 2. atamaları ve açılacak kadro sayısı hakkında müzakerelerde bulunduk. Konu ile ilgili, tüm bakanlara AK Parti merkez binadan yazı yazdırdık. Bu yazı tüm bakanlara iletildi.

- 25 bin kadro konusunda talebimiz de ısrarcıyız
Yaptığımız görüşmelerde, 2015'teki alımlarda hizmetli kadrosunun olabildiğince az açılması ve daha çok memurluk kadrosuna ağırlık verilmesi konusunda talebimizi tüm yetkililere ilettik. Hizmetli kadrolarının engellilere uygun olmadığını, yaşanan sıkıntıları, hizmetli arkadaşların memuriyetten istifa etme derecesine geldiklerini detaylıca ilettik. Bu konuda olumlu yanıt aldık. Yetkililer bu durumlara önem verdiklerini ve göz önünde bulundurulacağı sözü verdiler.Yaptığımız görüşmeler neticesinde, EKPSS ikinci atamada yüksek bir alım yapılacağını, nitelik isteyen ve birçoğunun boş kaldığı kadroların iyileştirilerek, EKPSS'ye katılan adayların şartlarına göre düzenleneceği kanaatindeyiz. Bu kadar az katılımlı bir harekete rağmen oldukça olumlu sonuçlar almış bulunuyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne kadar, EKPSS 2. atama konusunda çok ciddi mesajlar kamuoyuna vetecekler. Bunun sözünü aldık. Aksi takdirde eyleme çıkacağımızı yeniledik.15 Kasım Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı ile yapacağımız görüşmeye AKİM destek verecek. Bunu DPB'ye bildirecekler. Çok sayıda kadro açılması için çalışmalar yaptıklarını Cumhurbaşkanlığı'nın mesajımızı iyi aldıklarını ifade ettiler.Bizi dinleyen yetkililere teşekkür ediyoruz ve güzel gelişmeler olması temennisiyle..."

engellilersitesi.com

8 Kas 2014

Engelsiz biriyle evlenme hayali kurmak üzerine !

Merhabalar ben Tokattan burcu.
Ben böbrek hastasıyım dışa yansıyan hiç bir engelim yok kendimide engelli olarak görmüyordum.Taki O An'a kadar.Geçen aylarda bir çocuk benimle ısrarla tanışmak istedi görüşüp konuşalım diye ısrar edip duruyordu bende tamam dedim zaden ortalama 3 aydır tanışalım diye uğraşıyorsun dedim ve görüştük

Benimle görüşmek isteyen kişi bir öğretmen ve bir çocuk babası imiş görüşdüğümüzde bana her şeyi anlattı eşi 4 sene önce doğumdan ölmüş bir oğlu ile yaşayıp gitiyorimiş..Sonra benimle arkadaş olmak istediğini tanışmak anlaşmak istedi ama şimdilik sadece arkadaşlık dedi
Eyvallah dedim ilk önceleri biz bununla arada sırada görüştük konuştuk normal arkadaş olduğumuz için özelimi anlatmak istemedim benim sakatlığım engelim kendime herkese anlatmama gerek yok diye düşündüm.

Daha sonra biz hoca ile görüşmeleri ilerlettik ve ailemle tanışmak istediğini çocuğuma anne banada senin gibi eş lazım dedi,İnanın ki o dakikaya kadar kafalarımız uyuşmuştu ve kendi kendime şöyle demiştim Bak kızım burcu sen bir engellisin tamam ve bu adamında engeli çocuğu dedim.illa engel gözde bacakta yada böbrekte olmaz bununda engeli çocuğu dedim.
Burcu dedim kendime hoca okumuş adam kariyer sahipide ayrıca 2 aya yakında görüşüyorsun dedim,ve bu adama engelinden bahset daha sonra sorunları aşarsan ailene anlatırsın dedim.
Konuya şöyle girdim hocam iyisiniz hoşsunuz ama sizin bilmediğiniz şeyler var ben böbrek hastasıyım tamam dedim rahatsızlığım şimdilik ilk aşamalarda ilaç tedavisindeyim dedim.
Hoca ilk başta bir silkelenti ve başka yerlere bakaraktan Burcu şaşırdım hemde çok şaşırdım dedi,neden hocam dedim

Burcu çok güzel bir bayansın aklı başında dürüst bir insansın ama bunlar yetmez dedi ve kusuruma bakma özürdilerim engellisin dedi ha Allahın taktiridir ama Benim oğlumda engelli O yüzden senin engelin ile uğraşamam istersen bir daha görüşmeyelim dedi ve Ben oracıkda dondum kaldım ve çantamı kaptığım gibi oradan uzaklaştım

ve anladım ki Hayattaki en büyük kusurum engelli olmakmış...

Bu yazının yayın hakları engellilerdunyasi.com'a aittir. "www.engellilerdunyasi.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

7 Kas 2014

400 Engelli Öğretmen Atama Sonuçları açıklandı

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 400 Engelli Öğretmen ilk ataması yapılmıştır.

Minumum EKPSS puanı 70,93254´dür.

Engelli Öğretmen İlk Atama Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.