29 Haz 2013

Engelli öğretmen alımı süresi uzatıldı

MEB, Engelli öğretmen alımı süresi uzatıldığını açıkladı.

Sayı : 68898891/903.02/) 553773 28/06/2013
Konu: Engelli öğretmen alımı

........... VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

ilgi: Millî Eğitim Bakanlığı insan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 24/06/2013 tarihli ve 68898891/903.02/1491455 sayılı yazısı.

İlgi yazıda 25-28 Haziran 2013 tarihleri arasında alınacağı belirtilen engelli öğretmen alımı başvuru süresi 01 Temmuz 2013 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hikmet ÇOLAK
Bakan a.
Genel Müdür

28 Haz 2013

MEB, ÖMSS'yle Engelli Öğretmen atamalarında istenenleri açıkladı

Meb, ÖMSS'yle Engelli Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 25 Haziran - 01 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenilen belgeler ile birlikte il millî eğitim müdürlüklerine onaylattıracaklardır. Başvuruda adaylardan diploma veya öğrenim durumu, pedagojik formasyon ve ÖMSS sonuç belgesi ile özürlü sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca adayların, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda Devlet memuru olarak çalışmadığına ilişkin yazılı beyanları alınacaktır. Geçerli başvuru sahibi adaylar, ÖMSS puanı üstünlüğüne göre sıralanacak, alanlar itibariyle belirlenen kontenjanlara yerleştirmeler ÖMSS puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27 Haz 2013

ÖMSS hakkında Sıkca Sorulan Sorular ve Cevapları

ÖMSS hakkında Sıkca Sorulan Sorular ve Cevapları
Soru 1 : ÖMSS sınavında hangi kurumlara atama yapılmaktadır?
• Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
• İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
• Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır

Soru 2 : ÖMSS sınavının yasal dayanağı nedir?
ÖMSS 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Soru 3 : ÖMSS kadroları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?
Atama kadroları Devlet Personel Başkanlığı tatrafından belirlenmektedir Soru 4 : ÖMSS sınavına katılmak için Belirlenen engel oranı var mıdır?
Bu sınava girebilmek için % 40 üzeri engel oranı bulunması gerekmektedir.

Soru 5 :ÖMSS sınavına girebilmek için eğtim düzeyi şarı var mıdır?
ÖMSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlüler girebilir? Orta öğretim ve altı eğitim düzeyi engelliler memur olabilirler mi?
Eğtim sistemine göre ilkokul ve ortaokul ve ilköğretim mezunları ÖMSS kura yerleştirmelerine katılabilirler.

Soru 6 : Kuralar nasıl gerçekleştirilir?
Noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

Soru 7 : Engel durumu dolayısıyla sınav esnasında refakatçi sağlanmakta mıdır?
ÖMSS’de istekleri halinde özürlülere özür grubuna uygun refakatçi temin edilir.

Soru : 8 ÖMSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?
Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

Soru 9 : Son sınıf öğrencisi engelli kişi ÖMSS'den atanabilir mi?
Yerleştirme başvurularının son tarihi itibarıyle mezun olacak kişilerin ataması yapılmaktadır. Soru 10 : ÖMSS başvuru yerleştirme ve atama tarihleri nasıl öğrenilir?
ÖMSS ve kuranın tarihi, başvuru tarihi, başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı Resmi Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede ve Başkanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.

Soru 11 : ÖMSS kılavuzunda hangi bilgiler yer almaktadır?
ÖMSS Kılavuzunda; başvuru, eğitim durumu ve özür grupları itibarıyla sınav konuları, Sınav ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile sınava ilişkin diğer bilgiler yer alır.

Soru 12 : Başvuru belgesinde hangi bilgiler bulunmaktadır?
Ayrıntılı kimlik bilgileri, eğitim durumuna göre program adları, özür grubuna ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte hazırlanır. Soru 13 : ÖMSS atamaları neye göre belirlenmektedir?
ÖMSS, kurum ve kuruluşların özürlü kontenjan açığı bulunduğu sürece, Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan diğer sınavlardan ayrı zamanlı olarak yapılır. Bu sınav, başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi olarak gerçekleştirilir. Soru 14 : ÖMSS soruları bütün engelli sınıflarında standart mıdır?
Sınav soruları, özür grupları itibarıyla özürlülerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde; işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için ayrıca öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle ayrı ayrı hazırlanır.

Soru 15 : Hazırlanan Sorularda ne tür kaynaklar temel alınır?
Sınav konuları, ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanan eğitim programları; yüksek öğretim mezunları için yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak belirlenir

Soru 16 : Sınav merkeleri için bir düzenleme yapılmakta mıdır?
ÖMSS, özür grupları ve ulaşabilirlikleri gözönüne alınarak uygun ortamlarda yapılır.

Soru 17 : Sonuçlar nasıl bildirilmektedir?
ÖMSS sonuçları, adayların adreslerine posta ile gönderilir. Sınav sonuçları ayrıca diğer iletişim araçları ile de duyurulabilir

Soru 18 : ÖMSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?
ÖMSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

Soru 19 : Kamu kurumlarında engelli kadro oranları ne kadardır?
Özürlülere tahsis edilecek kadroların tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının % 3’ü dikkate alınır.

Soru 20 : Engelli kadrosunda Açık kadrosu bulunan kamu kurumlarının yükümlülüğü var mıdır?
Kurumlar, hizmet gereklerine göre özürlülere tahsis edecekleri münhal kadrolarını, ÖMSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlamak zorundadır

Soru 21 : Engelli kadrolarının dolu olması halinde kadrıolar nasıl açılır?
Özürlülerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Özürlü personelin istihdam edileceği birimler, ilgili kurum veya kuruluşça belirlenir.

Soru 22 : Nitelik-Kod Kılavuzu nedir?
Nitelik-Kod Kılavuzunda, özürlü alımı yapılacak kadrolara ilişkin olarak eğitim durumuna göre program adları, cinsiyet ile bonservis, sertifika ve benzeri belge ve özel şartlar yer alır.

Soru 23 : Niteklikli kod kim tarafından hazırlanır?
Özürlü alımı yapılabilecek memur kadrolarına ilişkin Nitelik-Kod Kılavuzu Başkanlıkça hazırlanır

Soru 24 : Yayımlanan tercih kılavuzunda yerleştirme hakkında neler yer almaktadır?
Yerleştirme bakımından; tercihlerin alınması, yerleştirmenin yapılması, yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim durumu ve özür grubu itibarıyla koşulları belirlenmiş münhal kadrolarının unvanı ve sayısı, bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler Tercih Kılavuzunda yer alır.

Soru 25 : ÖMSS yerleştirmeleri naıl yapılmaktadır?
Adaylar, kadrolara; eğitim durumları ve özür gruplarına ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, ÖMSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları gözönünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek ÖMSS puanı dikkate alınır.

Soru 26 : Aynı puanı alan adayların yerleştirmesi nasıl yapılmaktadır?
Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Soru 27 : Engelli öğretmen atamaları kim tarafından yapılır?
Özürlü öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, ÖMSS sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır.
Soru 28 : Kura ile yerleştirme nasıl yapılmaktadır?
• Adaylar, Tercih Kılavuzunda kura ile yerleştirme talep eden kamu kurum veya kuruluşlarından durumlarına uygun koşulların bulunduğu kadrolar için tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme talebinde bulunabilir.
• Tercih edilen kadrolara birden fazla istekli olması halinde istekliler arasında kura çekilerek ilgili kadrolara yerleştirilecek adaylar tespit edilir.
• Adaylar, Tercih Kılavuzuna göre belirledikleri tercihleri dışında, tercih edilmeyen münhal kadrolara genel kurayla yerleştirilme talebinde de bulunabilir.
• Adaylar, Tercih Kılavuzunda belirtilen tarihte; eğitim durumuna ve özür grubuna ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları gözönünde tutulmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait münhal kadrolara yerleştirilir.
• Yerleştirmede adayların Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

Soru 29 : Kura ile yerleştirme sonuçları bildirimi nasıl yapılır? Yerleştirme sonuçları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerleştirilen adaylara bildirilir Soru 30 : Atanmış kişiler tekrar atanması için süre var mıdır?
ÖMSS atamalarında herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, iki yıl geçmedikçe tekrar yerleştirilemez.

Soru 31 : Yerleştimesi yapılan kişilere kurum tarafından mülakat veya sınav yapılmakta mıdır?
Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

Soru 32 : Kimlerin ataması yapılmaktadır?
Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Soru 33 : ÖMSS 'de yüksek puan alankların yerleşme hakkın var mıdır?
ÖMSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez. Soru 34 : yerleştirmelere hangi durumlarda itiraz edilememektedir?
Yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilenler ile kura usulüne göre genel yerleştirme talep edenlerden yerleştirilmesi yapılan adaylar, bu durumdan dolayı başka bir hak iddia edemez.

Soru 35 : Atanan engelliler için iş yerinde düzenlemeler bulunmakta mıdır?
Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve özürlülerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için özür durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır. 

Soru 36 : Yerleştirilen engelliler hangi işlerde çalıştırılır?
• Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.
• Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamaz

Soru 37 : Engelli memur çalıştırma yükümlülüğü hangi kurumun denetimi altındadır?
Engelli kadrolarının takip ve denetimi Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Soru 38 : ÖMSS dışında engelli atamaları nasıl yapılmaktadır?
ÖMSS dışındaki personel alımı usullerine göre Devlet memuru kadrolarına atanmalarında veya yerleştirilmelerinde genel hükümler uygulanır.
Aile Bakanlığı

26 Haz 2013

Engelli vergi mükellefleri için Vergi Rehberi Güncellendi


Engelli vergi mükellefleri için Vergi Rehberi Güncellendi

Engelli vergi mükelleflerine kolaylık sağlamak amacıyla Gelir idaresi Başkanlığınca hazırlanan “Engelliler İçin Vergi Rehberi”nde; Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulaması ile diğer kanunlarda engellilere sağlanan vergi avantajları konularına ilişkin açıklama ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Engelliler için vergi rehberine ulaşmak için TIKLAYIN,

Kaynak: www.engellilerdunyasi.com

25 Haz 2013

600 engelli öğretmen alımı başvuruları başladı

Engelli öğretmen alımı geçen sene ÖMSS'ye katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre yapılacak, Başvurular bugünden itibaren 1 Temmuz 2013'e kadar Bakanlığın internet sitesinden alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 46 branşta 600 öğretmen ataması yapacak.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'den yapılan açıklamada, eğitim kurumlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi ve Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2012 yılında yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı'na (ÖMSS) katılanlar arasından öğretmen alımının yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre göre, ÖMSS puan üstünlüğüne göre, 46 branşta 600 engelli öğretmen alınacak.

Erdoğan: 600 engelli öğretmen alınacak
Adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar yanında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen özel şartlar aranacak.

Başvuruda adaylardan diploma veya öğrenim durumu, pedagojik formasyon ve ÖMSS sonuç belgesi ile özürlü sağlık kurulu raporu istenecek. Ayrıca adayların, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışmadığına ilişkin yazılı beyanları alınacak.

Adaylar, başvurularını ''http://mebbis.meb.gov.tr'' veya ''http://ikgm.meb.gov.tr'' adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle bugünden itibaren 1 Temmuz 2013'e kadar yapacak. Adayların başvuru formunun çıktısını, istenilen belgeler ile il milli eğitim müdürlüklerine onaylatması gerekiyor.

Kaynak:www.memurlar.net

Başbakan, 600 Engelli Öğretmen alınacak

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ; 25 Haziran 2013 Salı günü Ak Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada 600 Engelli öğretmen alımı olacağını söyledi. Başbakan açıklamasında, 46 Branşta 600 Engelli Öğretmen Atamasının 1 Temmuz 2013 tarihine kadar Elektronik Ortamda yapılacağını ifade etmiştir. Açıklama detayı şöyle " Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve MEB ile birlikte alt yapı oluşturuldu. 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurular alınacak. 46 branşta 600 engelli öğretmen alımı başlatılacak. 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren göreve başlayacak. "

20 Haz 2013

DPB, 2013-1 KPSS kadrolarını açıkladı

DPB, 2013-1 KPSS kadrolarını yayımladı. Konuya ilişkin duyuru aşağıdaki gibidir.
2013 YILI HAZİRAN AYINDA KPSS SONUCUNA GÖRE YAPILACAK MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bu Yönetmelikte (B) Grubu olarak adlandırılan kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesini müteakip, bu kadro ve pozisyonlar Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve bu Başkanlıkça da KPSS Tercih kılavuzlarıyla kadro ve pozisyonlar ilan edilmektedir.


Adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılmaktadır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca adaylara ve bu Başkanlığa ait internet adresinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılmaktadır.
Bu çerçevede;

Kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait Öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) toplam (18.846) kadro ve pozisyona 24 Haziran-3Temmuz 2013 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca www.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemi yapılacaktır.


2013 YILI HAZİRAN AYINDA KPSS’YE GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER
-Öğrenim Düzeyi-Hizmet Sınıfı-Adet için tıklayınız
-Kurum Tipi-Adet için tıklayınız
-Kurum-Adet için tıklayınız
-Unvan-Sınıf-Adet için tıklayınız

19 Haz 2013

Faruk Çelik, 21 Bin engelli kadrosu doldurulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten engelli memurların istihdamına ilişkin önemli açıklama geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yazılı soru önergelerini cevaplandıran Çelik, yaklaşık 21 bin engelli memur kadrosunun boş bulunduğunu ve bunun en kısa zamanda doldurulması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışma Bakanı ayrıca '' Farklı statüde çalışanların kadroya geçirilmesi'' ile ilgili çalışmaları bu yasama döneminde sonlandırmaya kararlıyız dedi.

Çelik, ''Kamuda engelli memur sayısı 2002'de 5 bin 777 iken bu sayı 33 bin 369'a yükseldi. Kamuda halen 21 bin 496 engelli memur kadrosu boş bulunmaktadır, bunun da en kısa zamanda doldurulması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Hangi statüde çalışanların kadroya geçirilmesi ile ilgili çalışmalarımızı bu dönem içerisinde sonlandırmaya kararlıyız'' diye konuştu.

Kaynak: trt

14 Haz 2013

AÖF sınav sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçları açıklandı.
1-2 Haziran 2013 tarihlerinde yapılan Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları yayınlandı.
AÖF Sınav Sonuçlarınıza görebilmek için TIKLAYIN

8 Haz 2013

MEB, 2013 SBS soru kitapçıkları ve cevaplarını yayımladı

MEB, 2013 SBS Soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı. İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sınava giren 1 milyon 127 bin 211 öğrencinin ter döktüğü sınavda 100 soru için 120 dakika süre verildi.

 MEB, 2013 SBS Soru kitapçıklarını yayımladı, Soruları ve Cevapları İndirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.