30 Oca 2013

Aile Bakanı:ÖMSS kadrolarının arttırılmasını görüştük

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, önceden duyurduğu gün ve saatte kendisine gelen soruları sosyal medya Twitter aracılığıyla cevapladı. Twitter üzerindeki takipçilerinden Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) kadrolarıyla ilgili çok soru aldığını belirten Şahin, "Emin olun hepsini dikkate alıyoruz. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Geçtiğimiz Bakanlar Kurulunda ÖMSS kadrolarının arttırılması konusunu görüştük. Endişelerinizi ve taleplerinizi değerlendirdik. Özellikle de ÖMSS kadrolarının artış yapılması hususu üzerinde çok durduk" açıklamasını yaptı.

Bakan Şahin, bir takipçisinin "Sayın Bakanım 3 çocuklu aile teşvik ediliyor ancak 5 çocuğum var ilgilenen yok. Eşim işsiz, eğitim yardımı bile alamıyorum yardım edin" çağrısına ise, "Size göndereceğim. Direk mesaj kısmındaki e-posta adresine konunuzu yazarsanız sevinirim" karşılığını verdi. Şahin ayrıca, aile danışmanlığına ilişkin bir soru üzerine ise, "Maalesef aile danışmanı olarak şimdiye kadar bir alım yapılmadı. Böyle bir planlamamız da yok" ifadelerini kullandı.25 Oca 2013

Yaşlı ve Özürlülere Aylık Yönetmeliği 2022 (25.01.2013)Yayinlandı

2022 Sayılı Kanun kapsamında tümden değiştirilen 65 Yaşını doldurmuş Muhtaç,Güçsüz,Kimsesiz ve Özürlülere Aylık Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı.

25 Ocak 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28539

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK

VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK

VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını,

b) 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 70 ve üzerinde olan, 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,

ç) Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmadığı, nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı gibi, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmadığı ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği, toplam özür oranı %40 ve üzerinde olduğu gibi 18 yaşını da tamamlamamış durumda özürlü yakını olanları,

d) Sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları toplam özür oranlarına göre bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2022 modülü: Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemindeki 2022 sayılı Kanuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü modülü,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,

ç) Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek hiçbir yakını bulunmayan veya bu kapsamdaki bir veya birden fazla yakınından toplam olarak, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutara eşit veya daha fazla tutarda nafaka almayan veya alması mümkün olmayanları,

d) Mütevelli Heyeti: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının karar organını,

e) Nafaka yükümlüsü: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesinde ifade edilen altsoy, üstsoy ve refah durumlarına göre kardeşlerini,

f) Özürlü sağlık kurulu raporu: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan raporu,

 

g) Puanlama formülü: Bakanlık tarafından geliştirilen, kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetleri dikkate alınarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formülü,

ğ) Sistem: Bakanlık tarafından geliştirilen, vatandaşların sosyal yardım için başvurularından hak sahipliğinin belirlenmesi ve ilgili yardım ya da desteğin teslimine kadar bütün süreçlerini içeren, karar destek sistemi niteliğinde çevrimiçi olarak çalışan e-devlet uygulaması olan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemini,

h) Vakıf: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,

ı) Yaşlı: 65 yaşını doldurmuş olanları,

i) Yetkili hastane: 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Ön İnceleme ve Sosyal İnceleme

Başvuru ve ön inceleme

MADDE 5 – (1) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.

(2) Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

(3) 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.

(4) Başvuru sırasında başvuran tarafından EK-1’de yer alan Aylık Başvuru Formu imzalanır.

(5) Yaşlılık aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır. Özürlüler ve 18 yaş altı özürlü yakını bulunanlar için bağlanacak aylık başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Özürlü ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı başvurularında, özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b) 18 yaş altı özürlü yakını aylığı başvurularında; özürlü sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

(6) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir.

(7) Başvuruda bulunan kişilere EK-1’de yer alan Başvuru Alındı Belgesi verilir.

(8) Başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi esastır.

(9) Özürlü olarak başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz özürlü sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Vakıf Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.

(10) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında başvuruda bulunanların Türkiye İş Kurumuna başvuruları sistem aracılığıyla yapılır.

Sosyal inceleme

MADDE 6 – (1) Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen bilgilerden oluşur.

(2) Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Aylık almaya hak kazanan kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Karar ve Ödeme

Değerlendirme

MADDE 7 – (1) 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az geliri olanlar, 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır. 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda farklı olarak tespit edilmiş olması halinde muhtaçlığa esas tutar, bütçe kanunundaki gösterge rakamı esas alınarak hesaplanır.

(2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında, sistem üzerinden yapılan sorgulamalar ve sosyal incelemeden elde edilen verilere göre;

a) Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,

b) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar,

c) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,

ç) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,

d) Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,

e) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar,

f) Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar,

aylığa hak kazanamaz.

(3) Kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması durumları aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmeyip bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilir.

(4) 18 yaşından küçük özürlü yakınlarına aylık bağlanabilmesi için fiilen bakım ilişkisinin gerçekleşmesi ve bakıcı ile bakılan kişinin aynı hanede ikamet etmesi şartları aranır.

(5) Kişinin yaşlı veya özürlü aylığı alması, fiilen bakımını üstleneceği özürlü yakını bulunması durumunda 18 yaş altı özürlü yakını aylığı bağlanmasına engel teşkil etmez.

(6) Kişinin 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilenlerin vasisi olması, kişiye ayrıca aylık bağlanmasına engel teşkil etmez.

(7) Aylığa hak kazanma durumları uygun olanların muhtaçlığı, puanlama formülü ile belirlenir.

(8) Değerlendirmeler sonucu hane içinde kişi başına düşen geliri muhtaçlık sınırının altında olanlara aylık bağlanır.

Karar

MADDE 8 – (1) 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

(2) Mütevelli Heyetinin kararları sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca yazışma yapılmaz. Ancak Genel Müdürlük, gerektiğinde aylık bağlanmaya esas belgelerin Vakıf Başkanı onaylı suretlerini istemeye yetkilidir.

(3) Vakıf Mütevelli Heyeti verdiği kararların, 2022 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerle, 2022 modülünden ve sosyal incelemeden elde ettiği bilgilere uygun olmasından sorumludur.

Ödeme

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylık bağlanan kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.

(2) Aylığa hak kazanma başlangıç tarihinden ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme dönemine kadar olan aylık hakları için, aylığın bağlandığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminde defaten ödeme yapılır.

(3) Aylıkların ödeme gün ve dönemleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenen gün ve dönemlerde ödemeler; hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre vekillerine, vasilerine, kayyumlarına veya velilerine peşin olarak yapılır.

(4) Aylık türlerine göre,

a) Yaşlılık aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,

b) Özürlü ve 18 yaş altı özürlü yakını aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %200’ü tutarında,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %300’ü tutarında, ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar Sonrası İşlemler, Aylıkların Durdurulması ve Kesilmesi

Karar sonrası işlemler

MADDE 10 – (1) Aylık bağlama işlemi tamamlananlara ait bilgiler, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üç numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları amacıyla Genel Müdürlük tarafından sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve bu bildirim sonrasında ilgililer genel sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil olunurlar. Aylıkları durdurulan veya aylıkları kesilenler de aynı yöntemle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

(2) Her yıl yapılacak olan sosyal inceleme ve merkezi veri tabanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda durumu değiştiği tespit edilenlerin muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tekrar değerlendirilir. Değerlendirme sonucu durumları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin aylıkları kesilir.

(3) Mütevelli Heyeti kararlarına ilişkin itirazlar ilgili Vakfa yapılır.

Aylıkların durdurulması ve kesilmesi

MADDE 11 – (1) Yaşlılık aylığı ve özürlü aylıkları, aşağıda belirtilen hallerde geçici olarak durdurulur.

a) Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Kişilerin bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki ilgili Vakfa başvurmaları gerekmekte olup muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli Heyeti tarafından tespiti halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak hak ettiği aylıklar takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.

b) Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Rapor süresinin dolum tarihinden itibaren bir yıl içinde yeni rapor getirilmesi halinde geçici olarak durdurulmuş olan aylıklar, durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.

(2) Yaşlılık aylığı ve özürlü aylıkları, aşağıda belirtilen hallerde kesilir.

a) Ölüm.

b) Feragat.

c) 18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaşını doldurması.

ç) 18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin, aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın özürlü için kullanılmadığının tespit edilmesi.

d) Türk vatandaşlığından çıkarılma, Türk vatandaşlığı muhafaza edilmeksizin yabancı memleket uyruğuna girilmesi.

e) Süreli raporu bulunanlar için rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporun bir yıl içinde Vakfa teslim edilmemesi.

f) Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenler için bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa başvurulmaması.

g) Aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması.

ğ) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen sebeplerle ya da muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka almakta olması veya gelir elde etmekte olması sebepleriyle aylık bağlanması koşullarının kaybedilmesi.

h) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde gelir elde edebilecek olması veya nafaka alabilecek olması ya da başka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi.

(3) İkinci fıkranın;

a) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanların aylıkları, aylığın kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği,

b) (ç) bendinde belirtilenlerin aylıkları, tespitin yapıldığı,

c) (e) ve (f) bentleri kapsamına girenlerin aylıkları, bir yıllık sürenin sona erdiği,

ç) (g) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, aylığın ilk defa alınmadığı,

d) (ğ) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, aylık bağlanması koşullarının kaybedildiği,

e) (h) bendi kapsamına girenlerin aylıkları, muhtaçlığın ortadan kalktığına ilişkin tespitin yapıldığı,

tarihi takip eden ilk ödeme döneminin başından itibaren kesilir.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkranın (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan durumların tespiti Genel Müdürlük tarafından sistem aracılığıyla; bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan durumların tespiti Vakıflar tarafından sistem aracılığıyla yapılır.

(5) Aylığı kesilenlerin yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir. Özürlü sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların kesilme tarihinden itibaren beş yıl içerisinde aylık talebinde bulunmaları halinde rapor istenilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özürlülüğün Belirlenmesi ve Özür Oranlarındaki Değişiklikler

Özürlülüğün belirlenmesi

MADDE 12 – (1) 2022 sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında;

a) Özür durumuna göre toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar “özürlü”,

b) Özür durumuna göre toplam özür oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü”

olarak kabul edilir.

Özür oranlarındaki değişiklikler

MADDE 13 – (1) Yaşlılık aylığı bağlananlardan %70 ve üzeri oranda özürlü olduklarını özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığına dönüştürülür. Ancak %40 ile %69 arası oranda özürlü sağlık kurulu raporuna sahip 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara sadece yaşlılık aylığı bağlanır.

(2) 65 yaşın doldurulmasından önce özürlü aylığı bağlanmış olanların aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam olunur.

(3) Toplam özür oranı, özürlü aylığı tutarında artış yapılmasını gerektirecek şekilde artanların aylıkları, özürlü sağlık kurulu raporunun Vakıf kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden dönem başından itibaren artırılır.

(4) Toplam özür oranı, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenlerin aylıkları özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren kesilir. Raporun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilir ve takibi sağlanır.

(5) Toplam özür oranı, aylık türünü değiştirecek şekilde azalanların aylıkları, özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren azaltılır. Raporun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler daha sonra ödenecek aylıklardan 1/4 oranında mahsuben tahsil edilir. Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halinde Bakanlık tarafından takibi sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Bildirim Yükümlülüğü, Fazla veya Yersiz Ödenmiş Aylıkların Geri Alınması

ve İdari Yaptırımlar

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 14 – (1) Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Vakfa bildirmekle yükümlüdürler.

(2) Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek, takip ve tahsili sağlanır. Süresi içinde bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olmakla veya aylık hakkından feragat talebinde bulunulmakla birlikte, süresinde aylık kesme işlemi yapılmayarak aylıkların ödenmeye devam olunması durumunda geri tahsil olunacak aylık tutarları için kanuni faiz veya Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranlarına göre ayrıca bir fark alınmaz.

Fazla veya yersiz ödenmiş aylıkların geri alınması

MADDE 15 – (1) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre aylığının kesilmesi gereken ödeme dönemi başından itibaren her ne suretle olursa olsun, istihkaklarından fazla veya yersiz ödenen aylıklar ile 14 üncü maddeye göre tahakkuk ettirilmiş faiz, borcun tahsilinden önce aynı kişiye tekrar aylık bağlanmış olması durumunda aylıklarından mahsup edilir. 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen hallerde, anılan hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halinde Bakanlık tarafından takip ve tahsili sağlanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarıyla birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek takip ve tahsili sağlanır.

(2) Hak sahibinden tahsili imkanının kalmadığı durumlarda, Bakanlık tarafından tahakkuk edilen borç, aylığın ödenmesinde kasıt, kusur veya ihmali olduğu tespit edilenlerden müteselsilen tahsil edilir.

(3) Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Muhtaçlık ve bakım ilişkisinin kontrolü

MADDE 17 – (1) Bakanlık, ilgililerin gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları, bakım ilişkisinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yaptırmaya, resmi ve özel idari müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(2) İnceleme neticesinde muhtaç olmadıkları anlaşılanlara aylık bağlanmaz ve varsa bağlanmış aylık ödemesi durdurulur. Bunların muhtaçlık durumu yeniden incelenmek üzere Genel Müdürlük tarafından ilgili Vakfa bildirilir. Mütevelli Heyetlerince yeniden yapılan inceleme sonucunda yine muhtaç olduğu tespit edilen ve Genel Müdürlük tarafından da bu tespit işlemi uygun görülenlerin aylıkları bağlanır.

(3) Aylık bağlama işleminden sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama kararını etkileyecek durumların tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için durum aylık bağlanana ve ilgili Vakfa tebliğ edilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde, 15 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tebligat tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylık kesme veya düzeltme işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır.

(4) Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından her yıl, 2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemelere ilişkin olarak, ödeme türü, hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu ikamet bölgeleri, sistemin sağladığı güvenlik dereceleri ve benzeri ölçütler üzerinden yapacağı risk değerlendirme sonuçlarına göre ve örneklem metoduyla belirlediği hak sahiplerinin durumunu inceler ve sonuçlarını, uygulamaya yönelik önerileri ile birlikte Bakanlığa raporlar. Genel Müdürlük bu raporda yer verilen ve uygulamada tespit ettiği diğer yaygın uygulama hatalarını her yıl Vakfa yazılı olarak bildirir.

Aylıkların haczedilemeyeceği

MADDE 18 – (1) Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.

Düzenleyici işlemler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte muhtaçlık kararının alınması ve aylıkların bağlanmasına ilişkin tüm iş ve işlemler Vakıflar tarafından yerine getirilir.

(2) Bakanlık çıkardığı alt düzeyde düzenlemelerin bir örneğini on gün içinde Maliye Bakanlığına gönderir.

Vergi muafiyeti

MADDE 20 – (1) Aylıkların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılan bütün belgeler, her türlü vergi ve resim ödemelerinden muaftır.

Aylık farkı ödemeleri

MADDE 21 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılacak olan tüm iş ve işlemler ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yerine getirilir.

(2) Aylık farkı almaya hak kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan, aldıkları aylık ya da gelir toplamı tutarları özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsamında ödenebilecek olan aylık tutarından düşük olanlara, bu Yönetmelikle belirlenen diğer şartlar aranmaksızın aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan ya da birden fazla dosya üzerinden aylık veya gelir alanlar için aradaki fark yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından ya da tercih edecekleri tek bir dosya üzerinden ödenir. Bu kapsamda aylık farkı başlangıç tarihi Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurularının kayda geçtiği tarihi izleyen aybaşıdır.

(3) İlgili sosyal güvenlik kurumu tarafından fark olarak ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir. Ödemenin yapılabilmesi için ilgililerce, yetkili hastanelerden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile birlikte, yetim olarak aylık veya gelir alınan sosyal güvenlik kurumuna bizzat veya kanuni temsilcilerince başvuruda bulunulması gerekir.

(4) Sosyal güvenlik kurumlarından 2 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ödenmekte olan yetim aylığı veya gelirinin kesilmesi durumunda alınan aylık farkları da kesilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Muhtaçlık hesaplaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Puanlama Formülü uygulamaya geçinceye kadar muhtaçlık; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Hanenin gelir durumu;

1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,

2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,

3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,

5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,

7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,

9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,

11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,

12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,

13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,

14) Tarımsal destek geliri tutarı,

15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,

16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,

dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

b) Birinci fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.

c) Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

ç) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.

d) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.

e) Birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.

İşlemleri devam eden dosyalar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İl veya ilçe idare kurulları tarafından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlık kararı alınmış olmakla birlikte aylık bağlama işlemleri henüz tamamlanmamış olanlar hakkında alınmış muhtaçlık kararlarının geçerli olarak kabul edilmesinde ve aylıklarının bağlanmasında geçici 1 inci maddeye göre tekrar muhtaçlık tespiti yapılması gerekmez ve bu durumda olanların aylık bağlama işlemleri, 22 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlık ve Vakıflar tarafından sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Eki için tıklayınız

24 Oca 2013

Fatma Şahin, ÖMSS'de eğitim ve tercih talepleri göz önünde bulundurulacak

Bakan Fatma Şahin Twitter de yaptığı açıklamada ilk yerleştirmede başvuran adayların eğitim durumları ve tercih talepleri göz önünde bulundurulacak dedi.
İşte O twitler:
Bugün ÖSYM ve Devlet Personel Başkanımızla engellilerimizi ilgilendiren önemli bir toplantı gerçekleştirdik.+++

...Toplantıda Mart ortasına kadar yerleştirme yapılacak olan ÖMSS'yi konuştuk. Durum değerlendirmesi yaptık.+++

...İlk yerleştirmede başvuran kişilerin eğitim durumları ve tercih taleplerinin göz önünde bulundurulacağını da sizlerle paylaşmak istiyorum.


22 Oca 2013

DPB,Yeni ÖMSS kadrolarını ÖSYM'ye bildirdi

2013 YILINDA ÖMSS/KURA SONUÇLARINA GÖRE MERKEZİ YERLEŞTİRME YAPILACAK ÖZÜRLÜ KADROLARI 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik’in 13 üncü maddesine istinaden 2013 yılına ilişkin olarak engelli alımı amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca Başkanlığımıza bildirilen kadrolar, Nitelik-Kod Kılavuzu ve mevzuata uygunluk yönünden incelenmiş, inceleme sonucunda ilgili kurumlarla mutabakat sağlandıktan sonra, sözkonusu kadrolar eğitim durumu başlıkları ile ekte yer aldığı şekli ile Tercih Kılavuzunda yayımlanmak üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmiştir.
ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak Tercih Kılavuzu ve belirlenecek merkezi yerleştirme takvimi çerçevesinde, sözkonusu kadrolara yerleştirme işlemleri en geç Mart ayı içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

Tablo 1- İlköğretim mezunlarının atanacağı kadrolar
Tablo 2- Ortaöğretim mezunlarının atanacağı kadrolar 
Tablo 3- Önlisans mezunlarının atanacağı kadrolar
Tablo 4- Lisans mezunlarının atanacağı kadrolar 
Tablo 5- Alan/Dal/Bölüm ve Program EşleşmeleriTablo 6- Nitelik- Kod Kılavuzu

18 Oca 2013

DPB'nin, ÖMSS kadro sayısı arttırılacak mı sorusuna verdiği cevap.

DPB'nin, ÖMSS kadro sayısı arttırılacak mı yönünde bilgi edinme biriminden gelen cevap aşağıdaki gibidir.
Başvurunuz incelenmiş olup ilgili kontenjanlar kurumlarca yasal yükümlülükleri çerçevesinde bildirilen münhal kadroları belirlenerek tespit edilmekte olup anılan kadronun artırılması hususunda Başkanlığımızca yapılacak işlem bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederim. 
Devlet Personel Başkanlığı 
Bilgi Edinme Birimi

12 Oca 2013

Engelli Memurların Erken emekliliği nasıl oluyor?

Engelli Memurların Erken emekliliği nasıl oluyor?
Bilindiği üzere engelli memurların emekliliğinde, daha kısa bir hizmet süresi aranmaktadır. Ancak emeklilik için aranacak hizmet süresi, 1- Memuriyete engelli olarak başlanılması, 2- Göreve girmeden önce engeli olmasına rağmen memurluğa normal olarak başlaması, 3- memur olduktan sonra engelli oluınması durumlarına göre değişmektedir.
SORU: İyi calışmalar ben %78 görme engelliyim ve 2.dereceden vergi indiriminden yararlanyorum... Ben kac yılda emekli olurum acaba teşekürler.
CEVAP: Aşağıda yer alan değerlendirme, 1 Ekim 2008 tarihinden önce Devlet Memuru olarak göreve başlamış kişiler açısından yapılmıştır.
Bu konu 3 başlıkta ele alınabilir.
Birincisi engelli olarak göreve başlanması durumu;
İkincisi göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;
Üçüncüsü, göreve başladıktan sonra malul olma durumu;
1- Engelli olarak göreve başlanması durumu;
En az % 40 oranında engelli olması nedeniyle göreve başlayan Devlet memurları için en az 15 hizmet yılı çalışma süresi olduğunda emekli olunabilmektedir. 15 hizmet yılının içerisine sigortalı veya Bağ-Kurlu süreler de dahil edilmelidir. Ancak emekli olunması için Devlet memuru olarak çalışırken müracaatın yapılması gerekmektedir. Yaş şartı aranmamaktadır.
Bu durumda bulunuyor iseniz; 15 hizmet yılınız var ise emeklilik müracaatınızı yapabilirsiniz.

2- Göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;
İlgili sağlık birimlerinden alınacak olan sağlık kurulu raporları,Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmektedir. Bu raporlar neticesinde çalışma gücündeki kayıp oranı;
- % 50 - % 59 arasında olması durumunda en az 16 yıl,
- % 40 - % 49 arasında olması durumunda en az 18 yıl,
hizmet süresinin aranmaktadır. Yaş şartı aranmamaktadır.
Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal GüvenlikKurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

3- Göreve başladıktan sonra malul olma durumu;
Göreve başladıktan sonra malul olma durumunda, sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik KurumuSağlık Kurulunca incelenmesi gerekmektedir. Sağlık Kurulu, malul durumunuzu kabul ederse, bu durumda 10 yıl hizmetin olması kafidir. Malullük aylığı bağlanacağını değerlendirmekteyiz.
Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal GüvenlikKurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.memurlar.net

10 Oca 2013

2013 Yılı 2022 Engelli maaş başvurularında muhtaçlık sınırı belli oldu

Özürlü maaşı olarak bilinen ve 2022 sayılı kanunda belirtilen engelli maaşının bağlanılmasında esas teşkil eden Muhtaçlık Sınırı 2013 yılı için belirlenen memur maaş katsayısı rakamlarına göre 2013′ün ilk 6 aylık döneminde uygulanmak üzere 119,61 TL  olarak hesaplanmıştır. Bu rakama göre evde kişi başına düşen gelir 119,61 TL'yi geçmeyen % 40 ve üzeri raporu olan engelliler 2022 engelli maaşına başvurabilir anlamındadır.
Muhtaçlık Sınırı hesaplaması şöyle:
Gösterge Rakamı X Memur Aylık Katsayısı = 2022 Muhtaçlık Sınırı:
1620  X  0,073837  =  191,61594
2013 yılı için gösterge rakamı 1620 olarak açıklanmıştır.

5 Oca 2013

Faruk Çelik,Kamuya 5 bin 423 engelli memur alacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2013 yılında 5 bin 423 kadroya engelli memur alınacağını, yerleştirme işlemlerinin şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.      Atamaların şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydeden Çelik, bu kadrolara ilişkin nitelik kod kılavuzunun önümüzdeki hafta itibariyle Devlet Personel Başkanlığınca ÖSYM Başkanlığına intikal ettirileceğini söyledi.
Bakan Çelik, adayların tercihlerinin alınmasını müteakip Şubat ayı veya en geç Mart ayı içerisinde yerleştirme işlemlerinin yapılmasının planlandığını ifade etti.

4 Oca 2013

2013 ÖMSS Atamaları Hakkında Güncel Bilgiler

ÖMSS 'de 2013 Yapılacak olan Ek Atama mı ? İkinci Atama mı ?
Cevap : Yeni bir atama olacağı şeklinde yanıt aldım. Kurumların Engelli Açıklarını Ne Şekilde bildirdiler ise o kadrolara atama olacaktır denildi. Ayrıca 1 Ekim - 31 Ekim 2012 Tarihleri arasında Kurumlar Engelli Personel Açıklarını Bildirmediler mi dediğim de --> Tamamı bildirilmedi, bildirimler zaman zaman devam etmekte cevabı alındı ...

ÖMSS ikinci atamaları 2013 ün ilk Üç ayında olacağı açıklandı, Net Tarih belli mi ?
En kısa zamanda olacağını, çalışmaların hızla devam ettiğini ancak tarih veremediklerini belirttiler ... ÖSYM nin Resmi Sitesinden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının Sitelerinden Takipte kalmamızı söyledi ... Kurumların Engelli Kadrosu bildirme süreçleri de devam ettiğinden Net bir tarih veremeyeceklerini ancak yakın zamanda alımların olacağını ifade etmişlerdir ...

ÖMSS ikinci atamalarda Kaç Tane Kontenjan olacağı yönünde bir bilgi verebilir misiniz dediğimde ;
Malesef şu an için rakam veremiyoruz şeklinde ifade ettiler ...

Devlet Personel Başkanlığı Yetkilisi Abdulllah Bey ; Genel anlamda ÖMSS Yerleştirmeleri üzerinden çalışıldığını ; en yakın zamanda da Tercih Kılavuzunun oluşturulacağı izlenimini verdi ... Net Tarih DPB Hic bir zaman vermiyor zaten ... Bundan 2-3 Ay önce yine ek atamalar icin aradığımda ÖMSS icin Herhangi bir çalışmaları olmadığını başka bir yetkili söylemişti ... Şimdi ise en kısa zamanda olacağı bilgisi Olumlu bir gelişmedir ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler;

ÖMSS 'de 2013 Yapılacak olan Ek Atama mı ? İkinci Atama mı ?
Bu soruma Fatih Bey ; Şu şekilde bir yanıt verdi. İlk atama da boş kalan kontenjanlar ile Kurumların yeni bildirdiği kontenjanlar Karma olacak. Yani Şu şekilde mi dedim ben --> 2.500 e yakın Kontenjan düz memurluğa ( 4001 - 3001 - 2001 ) çevrilip ayrıca yeni kadrolarla birleştirilip mi Tercih Kılavuzu oluşturacak dediğimde evet bu şekilde olup, toplam sayı olarak ta ilk yerleştirme sayısı kadar kontenjan olacağını tahmin ettiğini ifade etmişlerdir ...

Bakanımız ilk atama sonrası Ek Atama olacak dedi , Sonra da aynı yıl içerisinde iki atama olmayacağı ifade edildi; bu durumu bir açıklar mısınız dediğimde : --> Aynı Sene içerisinde Normal Atama ve Ek Atama Olabiliyor fakat ilk atamadan sonra bizler Ek Atamayı yetiştiremedik dedi. Atamanın ve ÖMSS nin de ilk olması , Prosedürler vs malesef Ek Atama yetişmedi dedi . Zaman olarak yetişse idi ; planlanan yapılması idi diye ifade ettiler ... Buradan Şu sonucu cıkarıyorum: Demek ki 2013 te bir Atama olursa ; Ek Atamanın da olabileceği yönünde ...

ÖMSS ikinci atamaları 2013 ün ilk Üç ayında olacağı açıklandı, Net Tarih belli mi ?
Ocak 2013 Sonu Şubat 2013 Başında Net Açıklamaların yapılacağını yani ; Örneğin : 15 - 20 Şubat 2013 Tarihlerinde Tercih Kılavuzu Yayınlanacaktır gibilerinden ( Benim Örneğimdir , Tercih Kılavuzu Yayınlanma Tarihi Belli Degildir ) ... Ancak ; Bakanımızın Açıkladığı Tarihler içerisinde Yani Ocak - Şubat - Mart 2013 Tarihlerinde ÖMSS - 2012 ile Yerleştirmelerin olacağını belirtti.

ÖMSS ikinci atamalarda Kaç Tane Kontenjan olacağı yönünde bir bilgi verebilir misiniz? 
Çok Yüksek bir ihtimalle birinci yerleştirmedeki Kontenjan yani 7.000 Civarında olacağını ifade ettiler ...


KAYNAKÇA : YassaX
Editör Notu: Yukarıdaki görüşmeler Yassax isimli kişinin Aile Bakanlığı ve DPB yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmeleri aktarmasından ibarettir.

3 Oca 2013

Aile Bakanlığı'nın "İşitme engellilere kulak veriyor" hizmeti başladı

İşitme engelliler için bir adım daha atılıyor.

Engellilerin her alanda bilgiye erişilebilirliklerine büyük önem veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bundan böyle işitme engellilere kulak veriyor ve iletişimde engelleri kaldırıyor.

İşitme engelliler artık (0 312) 284 38 38 numaralı telefonla Bakanlık Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kısa mesajla ulaşabilecek ve cevap alabilecekler.

Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik konusu sadece mimari düzenlemelerde, caddelerde binalarda değil, hizmetin her alanında yansımaları olan bir olgudur. Özellikle bilgiye erişim toplumun tüm fertleri için bir haktır. Türkiye’de, başta Anayasada düzenlenen bilgi edinme hakkıyla bu temel gereksinim güvence altına alınmıştır.

Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, kamusal alanların ve mekânların engelli kişiler için erişilebilir olmasını, ayrıca, bilgi ve iletişim alt yapısının geliştirilmesini öngörmektedir. Çalışmalarını Sözleşmenin çizdiği ufuk doğrultusunda gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özürlüler ve yaşlıların hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımını arttırmak amacıyla geliştirilen projelere öncülük etmekte ve ülkemizde vatandaşlara sunulan hizmetlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir.

Ülkemizde engellilere yönelik hizmetlerin öncülüğünü üstlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü giderek daha yaygın hale gelen işaret dili tercümanları, eğitim malzemeleri ve benzeri desteklerle her geçen gün daha fazla hayatın içinde olan işitme engelliler için bir adım daha atıyor. 

Son olarak Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde işitme engellilerin kullanımına sunulan “Türk İşaret Dili Sözlüğü”nden sonra işitme engellilere yönelik yepyeni bir hizmet daha başlıyor.

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bundan böyle işitme engellilere kulak veriyor ve iletişimde engelleri kaldırıyor. İşitme engelliler artık (0 312) 284 38 38 numaralı telefona kısa mesajla ulaşabilecekler cevap alabilecekler. İşitme engelli vatandaşlarımız sadece cep telefonlarını kullanarak ya da kısa mesaj özellikli sabit hatlarından Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeline doğrudan ulaşarak hizmetler hakkında bilgi alabilecek, sorunlarını, görüş ve önerilerini iletebilecek ve çözüm önerileri sunabilecekler.

kaynak:aile.gov.tr

2 Oca 2013

DPB, Engellilere ÖMSS / KURA Rehberi Hazırladı

Özürlü Kimdir: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder.
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir?
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış rapordur.

Özür Grupları Nelerdir?

- Ortopedik,

- Zihinsel,

- Görme,

- İşitme,

- Dil ve Konuşma,

- Ruhsal ve Duygusal,

- Süreğen (Kronik),

- Sınıflanamayan,

olmak üzere 8 adettir.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Nedir?

Özür grupları arasında herhangi bir ayrımcılık ve ötekileştirme yapmadan eğitim durumları dikkate alınarak yapılan merkezi sınavdır.

ÖMSS’ye Hangi Eğitim Düzeylerinden Mezun Olanlar Girebilmektedir?

ÖMSS’ye;

-Ortaöğretim (lise ve dengi),

-Önlisans

-Lisans,

düzeyinden mezun olanlar girebilmektedir.

Özürlü Alımında Kura Nedir?

Özür grubu ayrımı yapılmaksızın ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu özürlülerin ilan dilen kadrolara tercihlerine göre yerleştirilmesini sağlamak amacıyla noter huzurunda yapılan seçim yöntemidir.

ÖMSS’de Özür Grupları İçerisinde Farklılıklar Nasıl Giderilmektedir?

ÖMSS’de özür grupları arasındaki farklılıkların sınav sonucuna etkisini en aza indirmek amacıyla yöntem ve araçları belirlemek üzere ÖSYM Başkanlığında ÖMSS Bilim Kurulu oluşturulmuştur.

ÖMSS Bilim Kurulu Kimlerden Oluşturulmuştur?

Kurul, özür gruplarına, öğrenim düzeylerine, özürlülerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav uygulanacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili özür grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerden oluşturulmuştur.

Yerleştirme Nedir?

Özürlü adayların, ilan edilen kadrolara ÖMSS veya Kura sonuçlarına göre eğitim durumları, puanları ve /veya tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi sürecidir.

ÖMSS, Kura ve Merkezi Yerleştirme İşlemleri Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?

Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmaktadır.

ÖMSS, Kura , ve Yerleştirme Tarihleri Nasıl Belirlenmektedir?

Devlet Personel Başkanlığı, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), Sağlık ile Aile ve sosyal Politikalar Bakanlıklarınca müştereken belirlenmektedir.

ÖMSS Sonuçları Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

ÖMSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda önceki sınav sonuçları geçerliliğini devam ettirecektir.

Özürlü Memur Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılmaktadır?

ÖMSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü alım talebinde bulunulduğu sürece her yıl yapılması öngörülmektedir.

ÖMSS ve Kura Başvuru Bilgileri Nasıl Duyurulmaktadır?

ÖSYM Başkanlığının (ÖSYM:::T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve Devlet Personel Başkanlığının (DPB) internet adreslerinde duyurulmaktadır.

ÖMSS ve Kuraya Başvurular Nereye Yapılmaktadır?

Başvurular, ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne (varsa ilçe müdürlüğüne) şahsen yapılmaktadır.

Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?

1) ÖMSS Aday Başvuru Formu,

2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu,

3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi,

4) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,

5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri,

6) Zihinsel özürlü adayların varsa RAM raporları.

Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Nedir?

Birden fazla özrü olan adayın, hangi özür grubundan sınava alınacağına ilişkin olarak aday ile il müdürlüklerindeki görevliler tarafından imzalanan belgedir.

Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Sonrasında Hangi İşlem Yapılmaktadır?

ÖMSS Başvuru Kılavuzunda belirtilen banka şubeleri veya internet aracılığıyla sınav/başvuru ücreti yatırılmaktadır.

ÖSYM’ye Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Başvuru ücretini yatıran adaylar, ÖMSS Başvuru Merkezlerine istenilen belgelerle birlikte şahsen başvururlar. Posta ile gönderilen belgeler işleme alınmamaktadır.

ÖMSS’ye Başvuruda Hangi Belgeler İstenilmektedir?

1‐Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi,

2) ÖMSS Aday Başvuru Formu,

3) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Fotokopisi,

4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları,

5) Diploma, Mezuniyet Belgesi, Mezun Olabileceğini Gösteren Belge,

6) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,

7) Banka Dekontu.

Başvuru Kayıt Bilgileri Formu Nedir?

Başvurular ş yapıldıktan sonra, ÖSYM Başvuru Merkezlerince düzenlenen , adaya ilişkin bilgileri içeren ve aday tarafından imzalanan formun adıdır. Başvuru Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmeli, eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalıdır.

Elektronik Şifre Nedir?

Adayların ÖMSS/Kura başvuru bilgileri ile yerleştirme tercih işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görebilmeleri veya gerçekleştirmeleri için ÖSYM Başvuru Merkezlerince verilecek olan şifredir.

ÖMSS Soruları Nasıl Hazırlanmaktadır?

ÖMSS soruları; ÖSYM Başkanlığınca özürlü dernek, federasyon ve konfederasyonları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ÖMSS Bilim Kurulunun görüşleri alınarakhazırlanmaktadır.

ÖMSS’de Hangi Testler Uygulanmaktadır?

ÖMSS’de her öğrenim düzeyi ve özür grubu için ayrı soru kitapçığı olacak şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır.

ÖMSS’de Özür Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?

ÖZÜR GRUBU SINAV UYGULAMASI

Görme Özürlü Grafik ve Şekilli Soru Sorulmaması

Görme Özürlü İsteyen adaylara 16 veya 18 punto ile basılmış soru kitapçığı verilmesi

Görme Özürlü İsteyen adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması

Görme Özürlü Okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlananlara ek süre verilmesi

Ortopedik Özürlü Ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verilmesi

Ortopedik Özürlü El ve baş hareketlerini sabit tutamayanlara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması, ek süre verilmesi

ÖMSS’de Özür Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?

ÖZÜR GRUBU SINAV UYGULAMASI

İşitme Özürlü İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olanlar için ayrı bir test hazırlanması ve ek süre verilmesi

İşitme Özürlü İlköğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olanlara genel test sınavının uygulanması ve ek süre verilmesi

Dil ve Konuşma Özürlü Ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Ayrı bir test oluşturulması ve ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Okuyucu ve işaretleyici yardımı alanlara ise daha fazla ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ek süre verilmesi
GENEL YETENEK TESTİ SORU SAYISI

Türkçe 15

Matematik 15

GENEL KÜLTÜR TESTİ SORU SAYISI

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

Türkiye Coğrafyası 5

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6ÖMSS ve Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilmektedir?

ÖMSS ve yerleştirme sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden öğrenilmektedir. Sonuçlar adayların adreslerine postalanmamaktadır.

ÖMSS ve Kura Sonuçlarına Göre Yapılacak Yerleştirme İşlemleri Nasıl Duyurulmaktadır?

ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan ÖMSS Tercih Kılavuzunda duyurulmaktadır. Bu kılavuzda özürlülerin yerleştirileceği kadrolar, tercihlerin alınması ve

yerleştirmeye ilişkin tarihler ve ilgili diğer hususlar yeralmaktadır.

İlan Edilen Kadrolara Kimler Tercihte Bulunabilir?

ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olan adaylar tercihte bulunabilir.

Atanabilmek İçin Genel Şartlar Nelerdir?

- Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak,

- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Atanabilmek İçin Aranılan Özel Şartlar Nelerdir?

Adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları gereken diğer şartlardır.

Genel ve Özel Şartları Taşımayan Adaylar Hakkında Hangi İşlem Uygulanmaktadır?

Adayların Tercih Kılavuzunda yer alan genel ve özel şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Tercihler Nasıl Yapılmaktadır?

Adaylar, Tercih y , Kılavuzunda yer alan kadrolardan genel ve özel şartlarını taşıdıkları en fazla 15 kadro tercihini daha önce kendilerine verilen elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapmaktadır.

ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Adaylar puanları ve tercih sıraları itibariyle yerleştirilmektedir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Adayın son tercihine de daha yüksek puanlı bir aday yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşemeyecektir.

Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Kura sonucuna göre öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilmektedir. Kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilmekte, tercihleri arasında boş kadro kalmaması halinde ise adayın yerleştirilmesi yapılamamaktadır.

İlkokul Mezunu Adayların Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kadro kalması halinde, kalan kadrolara ilkokul mezunu adaylar tercih sırası itibariyle yine kura usulüyle yerleştirilmektedir.

Adaylar Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenecektir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını daha önce kendilerine verilmiş olan elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecektir. Ayrıca, adaylara ve kurumlara yerleştirme sonuçlarına ilişkin postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Yerleştirilen Aday Atanmak İçin Nereye Başvuru Yapacaktır?

Bir kadroya yerleşen aday atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuru yapacaktır. Atanmak için gerekli belgeler ve bu belgelerin hangi tarihe kadar nereye teslim edileceğine ilişkin bilgiler adayın yerleştirildiği kurumdan öğrenilecektir.

Evde Bakım Maaşı Hangi şartlarda veriliyor?

Evde bakım maaşı alabilmek için gerekli şartları şöyle sıralayabiliriz:
- Özürlü sağlık kurulu raporunda “Ağır Özürlü” olduğunu belgelendirenler.
- Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek…
- Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar (01.07.2013-31-12.2013 asgari ücrete göre 516 TL) (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, askerde olan ve vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmakta, ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

Başvuruda İstenilen Belgeler:
Bakıma muhtaç özürlünün başvurusunda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.
- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Muhtarlıktan İkametgâh belgesi,
- Devlet Hastanesinden ağır özürlü olduğunu gösterir Özürlü sağlık kurulu raporu,
- Mal Müdürlüğünden alınacak, bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
- Özürlüye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf,
- Özürlüye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
- Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
Son dört belge, başvurunun kabulünden, “Bakım Raporun”un hazırlanmasından sonra da verilebilir.

Evraklar Nereye Teslim edilecek:
Yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Bulunduğunuz ildeki Sosyal hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

2022 engelli maaşı hangi şartlarda alınıyor?


2022 engelli maaşı hangi şartlarda veriliyor?
-18 yaşın üstündeki engelli bireyin gelirinin 115 TL'yi aşmaması gerekir.
-Çalışan sigortalı olmaması gerekmektedir.
- %40 ve üzerinde özür oranına sahip olması gerekir.
- 18 yaşın üstündeki engelli birey, yasal olarak yetişkin sayıldığından anne babasının gelirine bakılamaz.
eğer geliri 115 TL'yi aşmıyorsa 2022 maaşı alabilir.
- Bir sene içinde 90 günü aşmayan sigortalılık hâlinde maaşı kesilmez.
Ama 90 günü aştığı takdirde 2022 maaşını kestirmekle yükümlüdür.

Görme ve İşitme Engellilere Sesli-Görüntülü ÖSYS klavuzu yayınlandı

Ösym tarafından Görme ve İşitme Engellilere Sesli-Görüntülü ÖSYS klavuzu yayınlandı
BASIN DUYURUSU(28 Aralık 2012)
Görme ve İşitme Engelli Adayların 2013-ÖSYS Kılavuzuna Erişimi 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunun, görme ve işitme engelli ÖSYS adayları için sesli ve görüntülü olarak hazırlanması tamamlanmıştır. Kılavuz, uzman kişiler tarafından, görme engelli adaylar için sesli ve işitme engelli adaylar için işaret dilinde video görüntüsü olarak hazırlanmıştır. Bu kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir. Tüm adaylarımıza başarılar dileriz.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYS KLAVUZLARINA ULAŞMAK İÇİN
2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu (Görme Engelli Adaylar İçin) 
2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu (İşitme Engelli Adaylar İçin)

2022 engelli maaşı hangi şartlarda alınıyor?

2022 engelli maaşı hangi şartlarda veriliyor?
-18 yaşın üstündeki engelli bireyin gelirinin 115 TL'yi aşmaması gerekir.
-Çalışan sigortalı olmaması gerekmektedir.
- %40 ve üzerinde özür oranına sahip olması gerekir.
- 18 yaşın üstündeki engelli birey, yasal olarak yetişkin sayıldığından anne babasının gelirine bakılamaz.
eğer geliri 115 TL'yi aşmıyorsa 2022 maaşı alabilir.
- Bir sene içinde 90 günü aşmayan sigortalılık hâlinde maaşı kesilmez.
Ama 90 günü aştığı takdirde 2022 maaşını kestirmekle yükümlüdür.

1 Oca 2013

2022 Engelli Maaşı Sorgulama,Öğrenme Servisi

2022 Engelli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığını, maaşınıza ait detayları öğrenmek için 2022 Evrak Takibi servisinden sorgulayabilirsiniz.
 2022 Maaşınızı TC Kimlik Numarasını girere sorgulamak için TIKLAYIN

Umudunu Kaybetme - Erol Öztamur

Umudunu kaybetme

Çaresizler ülkesinin umarsız sakinleri yaşamın ölümle kol kola olduğu derin duygusal bunalım vadilerinin hedefsiz bekçileri dumanlı duyguların perçemleşmemiş sevgilerin garip kaybedenleri …

Yukarıda yazdığım bir çok cümle duygunun hayalin hedefin baz insanlar için ne ifade ettiğini gösteriyor ki onlar hayat denilen bu yarının bile garantisinin olmadığı ruhani loto oyununda kimilerinin 1 2 3 4 5 6 7 sayılarını işaretleyerek lotoyu ve dolayısıyla hayatı en iyisinden tutturmayı düşünenlerdir her insanın bir hayali her haylin bir sonucu her sonucunda bir bedeli vardır bu bedeller kimilerinden daha doğmadan önce tahsil edilmiş ve çoğu insandan farklı olarak hayatla oynanan bu derbi oyunun da 40 sayı geriden başlatmıştır onları onlar dediklerimin doğduğunda ilk engel ne demek öğrenir anne babaya inat sonra yapabilmeye karşın yapamama duygusu sarar bedenini kimisi için yürüdüğünde aferin diyen sözler olmaz kimisi için görüntü kimisi de zaten hiç yürüyemeyecektir bu hayatın kasvetli yollarında …

Şimdi başlığa bir daha bakın – bu kadar cümleden sonra ne umudu diyebilirsiniz aslında umut bütün bu cümlelere karşın bu metni yazabilmektir kanımca… yakalandığımız bu duygu tufanını bedenimizden atabilme umududur bu yazı… umut sağır olmasına rağmen Beethoven ın 9. Senfoniyi ortaya çıkarmasıdır umut hayatı renksiz tanımış selim kerim Altınok kardeşlerin hukuk fakültesini 1 ve 2. Likle bitirme hikayesidir doğuştan otistik çocuğu olan bir annenin onu hayata bağlayabile çabasıdır
umut ölüme her an daha fazla yaklaşan bir yatalağın tavandaki gölgelerle göz dansıdır umut benliğini kazanamamış bedenlerin bensizliği farkedebilme serüvenidir işte bu yüzden umudunu kaybetme ….

Peki umut sizce NEDİR ve neden asla kaybedilmemelidir.
Yazar:Erol Öztamur

UYARI:Yazının telif hakları Erol Öztamur'a aittir.Yazar ve Kaynak belirtmeden "Umudunu Kaybetme" köşe yazısının başka platformlarda paylaşılması suçtur.