25 Ara 2012

DPB, Engelli Memur Adaylarına ÖMSS rehberi yayınlandı.

Özürlü Kimdir?

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder.

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir?

“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış rapordur.

Özür Grupları Nelerdir?

 Ortopedik,

 Zihinsel,

 Görme,

 İşitme,

 Dil ve Konuşma,

 Ruhsal ve Duygusal,

 Süreğen (Kronik),

 Sınıflanamayan,

olmak üzere 8 adettir.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Nedir?

Özür grupları arasında herhangi bir ayrımcılık ve ötekileştirme yapmadan eğitim durumları dikkate alınarak yapılan merkezi sınavdır.

ÖMSS’ye Hangi Eğitim Düzeylerinden Mezun Olanlar Girebilmektedir?

ÖMSS’ye;

Ortaöğretim (lise ve dengi),

 Önlisans

 Lisans,

düzeyinden mezun olanlar girebilmektedir.

Özürlü Alımında Kura Nedir?

Özür grubu ayrımı yapılmaksızın ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu özürlülerin ilan dilen kadrolara tercihlerine göre yerleştirilmesini sağlamak amacıyla noter huzurunda yapılan seçim yöntemidir.

ÖMSS’de Özür Grupları İçerisinde Farklılıklar Nasıl Giderilmektedir?

ÖMSS’de özür grupları arasındaki farklılıkların sınav sonucuna etkisini en aza indirmek amacıyla yöntem ve araçları belirlemek üzere ÖSYM Başkanlığında ÖMSS Bilim Kurulu oluşturulmuştur.

ÖMSS Bilim Kurulu Kimlerden Oluşturulmuştur?

Kurul, özür gruplarına, öğrenim düzeylerine, özürlülerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav uygulanacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili özür grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerden oluşturulmuştur.

Yerleştirme Nedir?

Özürlü adayların, ilan edilen kadrolara ÖMSS veya Kura sonuçlarına göre eğitim durumları, puanları ve /veya tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi sürecidir.

ÖMSS, Kura ve Merkezi Yerleştirme İşlemleri Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?

Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmaktadır.

ÖMSS, Kura , ve Yerleştirme Tarihleri Nasıl Belirlenmektedir?

Devlet Personel Başkanlığı, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), Sağlık ile Aile ve sosyal Politikalar Bakanlıklarınca müştereken belirlenmektedir.

ÖMSS Sonuçları Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

ÖMSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda önceki sınav sonuçları geçerliliğini devam ettirecektir.

Özürlü Memur Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılmaktadır?

ÖMSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü alım talebinde bulunulduğu sürece her yıl yapılması öngörülmektedir.

ÖMSS ve Kura Başvuru Bilgileri Nasıl Duyurulmaktadır?

ÖSYM Başkanlığının (http://www.osym.gov.tr) ve Devlet Personel Başkanlığının (http://www.dpb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulmaktadır.

ÖMSS ve Kuraya Başvurular Nereye Yapılmaktadır?

Başvurular, ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne (varsa ilçe müdürlüğüne) şahsen yapılmaktadır.

Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?

1) ÖMSS Aday Başvuru Formu,

2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu,

3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi,

4) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,

5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri,

6) Zihinsel özürlü adayların varsa RAM raporları.

Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Nedir?

Birden fazla özrü olan adayın, hangi özür grubundan sınava alınacağına ilişkin olarak aday ile il müdürlüklerindeki görevliler tarafından imzalanan belgedir.

Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Sonrasında Hangi İşlem Yapılmaktadır?

ÖMSS Başvuru Kılavuzunda belirtilen banka şubeleri veya internet aracılığıyla sınav/başvuru ücreti yatırılmaktadır.

ÖSYM’ye Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Başvuru ücretini yatıran adaylar, ÖMSS Başvuru Merkezlerine istenilen belgelerle birlikte şahsen başvururlar. Posta ile gönderilen belgeler işleme alınmamaktadır.

ÖMSS’ye Başvuruda Hangi Belgeler İstenilmektedir?

1‐Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi,

2) ÖMSS Aday Başvuru Formu,

3) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Fotokopisi,

4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları,

5) Diploma, Mezuniyet Belgesi, Mezun Olabileceğini Gösteren Belge,

6) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,

7) Banka Dekontu.

Başvuru Kayıt Bilgileri Formu Nedir?

Başvurular ş yapıldıktan sonra, ÖSYM Başvuru Merkezlerince düzenlenen , adaya ilişkin bilgileri içeren ve aday tarafından imzalanan formun adıdır. Başvuru Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmeli, eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalıdır.

Elektronik Şifre Nedir?

Adayların ÖMSS/Kura başvuru bilgileri ile yerleştirme tercih işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görebilmeleri veya gerçekleştirmeleri için ÖSYM Başvuru Merkezlerince verilecek olan şifredir.

ÖMSS Soruları Nasıl Hazırlanmaktadır?

ÖMSS soruları; ÖSYM Başkanlığınca özürlü dernek, federasyon ve konfederasyonları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ÖMSS Bilim Kurulunun görüşleri alınarakhazırlanmaktadır.

ÖMSS’de Hangi Testler Uygulanmaktadır?

ÖMSS’de her öğrenim düzeyi ve özür grubu için ayrı soru kitapçığı olacak şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır.

ÖMSS’de Özür Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?

ÖZÜR GRUBU SINAV UYGULAMASI

Görme Özürlü Grafik ve Şekilli Soru Sorulmaması

Görme Özürlü İsteyen adaylara 16 veya 18 punto ile basılmış soru kitapçığı verilmesi

Görme Özürlü İsteyen adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması

Görme Özürlü Okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlananlara ek süre verilmesi

Ortopedik Özürlü Ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verilmesi

Ortopedik Özürlü El ve baş hareketlerini sabit tutamayanlara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması, ek süre verilmesi

ÖMSS’de Özür Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?

ÖZÜR GRUBU SINAV UYGULAMASI

İşitme Özürlü İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olanlar için ayrı bir test hazırlanması ve ek süre verilmesi

İşitme Özürlü İlköğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olanlara genel test sınavının uygulanması ve ek süre verilmesi

Dil ve Konuşma Özürlü Ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Ayrı bir test oluşturulması ve ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Okuyucu ve işaretleyici yardımı alanlara ise daha fazla ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ek süre verilmesi

GENEL YETENEK TESTİ SORU SAYISI

Türkçe 15

Matematik 15

GENEL KÜLTÜR TESTİ SORU SAYISI

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

Türkiye Coğrafyası 5

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6


ÖMSS ve Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilmektedir?

ÖMSS ve yerleştirme sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden öğrenilmektedir. Sonuçlar adayların adreslerine postalanmamaktadır.

ÖMSS ve Kura Sonuçlarına Göre Yapılacak Yerleştirme İşlemleri Nasıl Duyurulmaktadır?

ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan ÖMSS Tercih Kılavuzunda duyurulmaktadır. Bu kılavuzda özürlülerin yerleştirileceği kadrolar, tercihlerin alınması ve

yerleştirmeye ilişkin tarihler ve ilgili diğer hususlar yeralmaktadır.

İlan Edilen Kadrolara Kimler Tercihte Bulunabilir?

ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olan adaylar tercihte bulunabilir.

Atanabilmek İçin Genel Şartlar Nelerdir?

 Türk vatandaşı olmak,

 18 yaşını tamamlamış olmak,

 Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak,

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak,

 Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Atanabilmek İçin Aranılan Özel Şartlar Nelerdir?

Adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları gereken diğer şartlardır.

Genel ve Özel Şartları Taşımayan Adaylar Hakkında Hangi İşlem Uygulanmaktadır?

Adayların Tercih Kılavuzunda yer alan genel ve özel şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Tercihler Nasıl Yapılmaktadır?

Adaylar, Tercih y , Kılavuzunda yer alan kadrolardan genel ve özel şartlarını taşıdıkları en fazla 15 kadro tercihini daha önce kendilerine verilen elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapmaktadır.

ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Adaylar puanları ve tercih sıraları itibariyle yerleştirilmektedir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Adayın son tercihine de daha yüksek puanlı bir aday yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşemeyecektir.

Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Kura sonucuna göre öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilmektedir. Kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilmekte, tercihleri arasında boş kadro kalmaması halinde ise adayın yerleştirilmesi yapılamamaktadır.

İlkokul Mezunu Adayların Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kadro kalması halinde, kalan kadrolara ilkokul mezunu adaylar tercih sırası itibariyle yine kura usulüyle yerleştirilmektedir.

Adaylar Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenecektir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını daha önce kendilerine verilmiş olan elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecektir. Ayrıca, adaylara ve kurumlara yerleştirme sonuçlarına ilişkin postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Yerleştirilen Aday Atanmak İçin Nereye Başvuru Yapacaktır?

Bir kadroya yerleşen aday atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuru yapacaktır. Atanmak için gerekli belgeler ve bu belgelerin hangi tarihe kadar nereye teslim edileceğine ilişkin bilgiler adayın yerleştirildiği kurumdan öğrenilecektir.

16 Ara 2012

Fatma Şahin, Boş Engelli kadrolarını dolduracağız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2013 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, yola çıkarken ''Önce insan'', ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'' dediklerini, yoksullukla mücadelenin, en temel mücadele alanlarından biri olduğunu belirtti.

Yüze yakın yasayı incelediklerini, başta anayasa olmak üzere buradaki ifadeleri engelli olarak değiştireceklerini vurgulayan Şahin, engellilere yönelik istihdamdaki bütün boş kadroları doldurmayı hedeflediklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, geçen yıl 5 bin kadroyu doldurduklarına dikkati çekerek, engellilerin girişimci olması için KOSGEB ile çalışma başlattıklarını kaydetti.
Kadın konukevlerindeki yatak kapasitesini binden bin 800'e çıkardıklarını belirten Bakan Şahin, yeni yönetmelik hazırlayarak gelen bütün kadınların ihtiyacı olan meslek kursları, psikolojik destek gibi her türlü desteğin verildiği yeni bir altyapıyı hayata geçireceklerini söyledi.8 Ara 2012

Engelli Memurlar hangi şartlarda emekli ediliyor

Bilindiği üzere engelli memurların emekliliğinde, daha kısa bir hizmet süresi aranmaktadır. Ancak emeklilik için aranacak hizmet süresi, 1- Memuriyete engelli olarak başlanılması, 2- Göreve girmeden önce engeli olmasına rağmen memurluğa normal olarak başlaması, 3- memur olduktan sonra engelli oluınması durumlarına göre değişmektedir.

SORU: İyi calışmalar ben %78 görme engelliyim ve 2.dereceden vergi indirimindenyararlanyorum... 
Ben kac yılda emekli olurum acaba teşekürler.
CEVAP: Aşağıda yer alan değerlendirme, 1 Ekim 2008 tarihinden önce Devlet Memuru olarak göreve başlamış kişiler açısından yapılmıştır.
Bu konu 3 başlıkta ele alınabilir.
Birincisi engelli olarak göreve başlanması durumu;
İkincisi göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;
Üçüncüsü, göreve başladıktan sonra malul olma durumu;

1- Engelli olarak göreve başlanması durumu;
En az % 40 oranında engelli olması nedeniyle göreve başlayan Devlet memurları için en az 15 hizmet yılı çalışma süresi olduğunda emekli olunabilmektedir. 15 hizmet yılının içerisine sigortalı veya Bağ-Kurlu süreler de dahil edilmelidir. Ancak emekli olunması için Devlet memuru olarak çalışırken müracaatın yapılması gerekmektedir. Yaş şartı aranmamaktadır.
Bu durumda bulunuyor iseniz; 15 hizmet yılınız var ise emeklilik müracaatınızı yapabilirsiniz.

2- Göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;
İlgili sağlık birimlerinden alınacak olan sağlık kurulu raporları,Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmektedir. Bu raporlar neticesinde çalışma gücündeki kayıp oranı;
- % 50 - % 59 arasında olması durumunda en az 16 yıl,
- % 40 - % 49 arasında olması durumunda en az 18 yıl,
hizmet süresinin aranmaktadır. Yaş şartı aranmamaktadır.
Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

3- Göreve başladıktan sonra malul olma durumu;
Göreve başladıktan sonra malul olma durumunda, sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekmektedir. Sağlık Kurulu, malul durumunuzu kabul ederse, bu durumda 10 yıl hizmetin olması kafidir. Malullük aylığı bağlanacağını değerlendirmekteyiz.
Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

3 Ara 2012

DPB'den Engelliler Günü Mesajı


Devlet personel Başkanlığı Engelliler Gününde, engellilerin istihdamı konularında mesaj yayınladı.
İşte o mesaj;

"Anayasamızın öngördüğü Sosyal Devlet olmanın bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme ve daha ileriye taşıma görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde olan Başkanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlülere tahsis edilen kontenjanların boş kalmaması, özürlülerin özür grupları arasında ötekileştirme ve ayrımcılık yapmadan memur olarak işe alınmalarının sağlanması,  gerek atama sürecinde, gerekse atandıktan sonraki istihdam sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi noktasında gereken hassasiyeti göstermekte, çözüm üretilmesine yönelik çalışmaları sivil toplum örgütleri ve paydaşlarıyla sürekli yapmakta ve yapmaya da devam etmektedir.

Bu bağlamda, kamu kurumlarının nisan, temmuz, ekim döneminde olmak üzere yılda 3 kez özürlü memur sınav ilanlarına göre özürlü memur alımı yapmaları, özürlü vatandaşlarımızın ilan edilen sınava başvuru yapmak ve sınava girebilmek için başka illere gitmek zorunda kalması, yeterli kaynağı olmayan kurumların sınav sorusu hazırlamakta zorlanması, özürlülere yönelik yeterli donanımda sınav salonu, gözetmen, yardımcı personel bulamaması, kamu kurumlarının sınavlara giren adaylarla davalık olması, yerelde bazı kurumlarda liyakat ilkesiyle bağdaşmayacak uygulamaların yaşanması ve vatandaşlarımızdan gelen binlerce yakınmalar nedeniyle özürlü vatandaşlarımızın Devlette memur statüsünde istihdam edilmelerinde yeni bir sistemin gerekliliği Başkanlığımızca değerlendirilmiş ve bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde bir değişiklik yapılarak engellilerin memur kadrolarına atanmalarında merkezi sınav sistemi uygulamasına geçilmiştir.

657 sayılı Kanunun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan  “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”  ile daha önce karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek adına;
-Özürlü memur alımlarında merkezi sınav sistemi,
-Sınav ve kuraya göre merkezi yerleştirme sistemi,
- On-Line bildirim sistemi,
- Kadroların tamamının kurum, il, unvan bazında duyurulması sistemi,
hayata geçirilmiştir.

Daha adil ve şeffaf bir sistem kurulması amacıyla sınavların ve yerleştirme işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmasına ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Özürlü Memur Seçme Sınavı ve kura başvuruları ile özürlü memur yerleştirilme işlemleri, Devlet Personel Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ÖSYM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, adayların engel durumları gözetilerek konforlu bir ortamda başvuru yapmaları, sınava girmeleri, tercih ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Sınavların tüm illerde yapılmasına, özür grupları itibariyle sorular hazırlatılmasına, sınav salonlarına ulaşılabilirliğin sağlanmasına, sağlık sorunlarının olabilme ihtimali sebebiyle sınav merkezlerinde sağlık personeli bulundurulmasına, istenilmesi halinde yardımcı personel temin edilmesine, sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesine, kura usulüyle yerleştirmelerin noter huzurunda yapılmasına, taban-tavan puanların açıklanmasına ve kayırmacılığı engelleyen, şeffaf bir alım sürecini sağlayacak diğer uygulamaların hayata geçirilmesine özen gösterilmiştir.

Böylece, ÖMSS sınavına başvuru yapmış toplam 60.375 aday ile kuraya tabi olan 65.800 adayın sınav, başvuru ve yerleştirme işlemleri sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılmıştır. İlan edilen 7.746 adet kadrodan 5.254 üne yerleştirme yapılmıştır. Başkanlığımızca boş kalan ve yerleştirme yapılmayan kadrolara ilişkin incelemeler yapılmış, daha sonraki dönemlerde yapılacak olan özürlü memur yerleştirmelerinde ilan edilen kadroların boş kalmasını engelleyecek tedbirler sosyal taraflar ile kamu kurumlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak alınmıştır.

Başkanlığımız, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü memur kontenjanlarının takibini yapmaktadır. Yoğun çalışmalarımız neticesinde özürlü memur istihdamında önemli gelişmeler yaşanmış, istihdam edilen özürlü memur sayılarında yüksek oranda artışlar görülmüştür. 2010 Yılı ve sonrasında yayımlanan Bütçe Kanunlarında kamu kurum ve kuruluşlarına, istihdam ettikleri özürlü memur sayılarını bütçe yılı içerisinde alım yapılan diğer memur kontenjanından düşülmemesi yetkisi tanınmıştır.

2002-2012 yılları arasında istihdam edilen özürlü sayısı kıyaslandığında, istihdam edilen özürlü sayısı 2002 yılı itibariyle toplam (5.777) iken, Kasım 2012 tarihi itibariyle bu sayı (25.219) a yükselmiş, 2002 ila 2012 yılları arasındaki değişim ise yaklaşık % 400 olmuştur. Ayrıca, 2012 ÖMSS/kura sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen adayların atama işlemleri tamamlandığında, istihdam edilen özürlü sayısı artış gösterecektir.

Sonuç olarak, özürlü bireylerin ve ailelerinin istihdamda karşılaştıkları sorunların giderilmesinde Başkanlığımızın geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de durmaksızın çalışacağı, özürlü vatandaşlarımızın Devletimize daha iyi ve daha nitelikli şartlarda hizmet sunmaları için var gücüyle projeler üretmeye devam edeceği bilinciyle tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. "
DPB.

2 Ara 2012

3 Aralık'ta Neyi Kutlayacağız? - (Dünya Engelliler Günü)Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği, Türkiye'de engellilerin kutlayabileceği "mutluluk verecek bir başarı öyküsü yok" diyerek "3 Aralık Engelliler Günü'ndeki sözde kutlamaları protesto ediyoruz" diyor.

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği (EHDD), engellilerin eşit yaşam hakkına kavuşturulmadan her yıl 3 Aralık Engelliler Günü'nde "görsel obje" olarak kullanılmasına tepki göstererek engellileri kutlamaları protesto etmeye çağırdı.

Türkiye'de engellilerin kutlayabileceği "mutluluk verecek bir başarı öyküsü yok" diyen EHDD Başkanı Adem Kuyumcu, "Bu sözde kutlamaları protesto ediyoruz" diyor.

"Hayatın her alanında engellilerin sıkıntıları devam ediyor: mimarı engeller, engelli çocukların eğitim hakkının engellenmesi, iş bulma konusundaki büyük engeller ve eşit yaşama dair toplum tarafından konan engeller. Bu olumsuzluklar üzerine engelliler ya cadde ev sokaklarda hayatlarını kaybediyor ya da intihar ediyor.

"Ne hükümetin ne muhalefet partisinin, ne de yerel yöneticilerinin bu sıkıntılara çözüm bulma konusunda somut adımları yokken neyi kutlayacağız? Hangi başarı öyküsüne sevineceğiz?"

"Görsel acıma nesnesi olarak kullanılıyor"

3 Aralık Engelliler Günü'nde down sendromlu, yüksek derecede engelli birey ve çocukların meydanlarda kutlamalara götürülerek "acıma" nesnesine dönüştürülmesine tepki gösteren Kuyumcu, "Belediyeler bu çocukları kullanarak sanki büyük işler yapmış gibi göstermeye çalışıyor" dedi.

Kuyumcu, 3 Aralık'ta "kutlama" kelimesi kullanılan etkinliklerin "bakın zavallı engelliler şunu da yapabildi, haydi alkışlayalım", "Açılışları, törenleri 3 Aralık'ta yapalım da o günü de dolduralım, anlam kazansın" zihniyeti ile yapıldığına dikkat çekerek tüm engellileri bu gösteriş temelli etkinlikleri prootesto etmeye çağırdı.

Neyi kutlayacağız?

Denek protesto metninde "Türkiye' de neyi kutlayacaksınız?" diye soruyor:

* Engellerle dolu mimari çevre yüzünden Ankara'da ölen kardeşimizi mi?

* Engellerle dolu şehirler, okullar , hastaneler, resmi kurum binaları yüzünden evlerde hapis olan, ortopedik engelliler, görme engellileri mi?

* Okulu bıraksınlar diye evlerinden çok uzak okullara yollanan Otizmli çocukları mı?

* İş hayatına atılamayan ve sürekli itilip kakılan engelli çalışanları mı?

* Engelli raporu olduğu halde ÖTV muafiyetinden faydalanamayan, işitme cihazı için pil alamayan işitme engellileri mi?

* Uydurma yardım kampanyalarına, mavi kapaklara, ötekileştirmeye, zavallılığa maruz bırakılan engellileri mi?

Nilay Vardar
Bu yazı Bianet.org sitesinden alınmıştır.Kaynak göstermeden kopyalamayınız.