25 Ara 2012

DPB, Engelli Memur Adaylarına ÖMSS rehberi yayınlandı.

Özürlü Kimdir?

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder.

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir?

“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış rapordur.

Özür Grupları Nelerdir?

 Ortopedik,

 Zihinsel,

 Görme,

 İşitme,

 Dil ve Konuşma,

 Ruhsal ve Duygusal,

 Süreğen (Kronik),

 Sınıflanamayan,

olmak üzere 8 adettir.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Nedir?

Özür grupları arasında herhangi bir ayrımcılık ve ötekileştirme yapmadan eğitim durumları dikkate alınarak yapılan merkezi sınavdır.

ÖMSS’ye Hangi Eğitim Düzeylerinden Mezun Olanlar Girebilmektedir?

ÖMSS’ye;

Ortaöğretim (lise ve dengi),

 Önlisans

 Lisans,

düzeyinden mezun olanlar girebilmektedir.

Özürlü Alımında Kura Nedir?

Özür grubu ayrımı yapılmaksızın ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu özürlülerin ilan dilen kadrolara tercihlerine göre yerleştirilmesini sağlamak amacıyla noter huzurunda yapılan seçim yöntemidir.

ÖMSS’de Özür Grupları İçerisinde Farklılıklar Nasıl Giderilmektedir?

ÖMSS’de özür grupları arasındaki farklılıkların sınav sonucuna etkisini en aza indirmek amacıyla yöntem ve araçları belirlemek üzere ÖSYM Başkanlığında ÖMSS Bilim Kurulu oluşturulmuştur.

ÖMSS Bilim Kurulu Kimlerden Oluşturulmuştur?

Kurul, özür gruplarına, öğrenim düzeylerine, özürlülerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav uygulanacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili özür grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerden oluşturulmuştur.

Yerleştirme Nedir?

Özürlü adayların, ilan edilen kadrolara ÖMSS veya Kura sonuçlarına göre eğitim durumları, puanları ve /veya tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi sürecidir.

ÖMSS, Kura ve Merkezi Yerleştirme İşlemleri Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?

Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmaktadır.

ÖMSS, Kura , ve Yerleştirme Tarihleri Nasıl Belirlenmektedir?

Devlet Personel Başkanlığı, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), Sağlık ile Aile ve sosyal Politikalar Bakanlıklarınca müştereken belirlenmektedir.

ÖMSS Sonuçları Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

ÖMSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda önceki sınav sonuçları geçerliliğini devam ettirecektir.

Özürlü Memur Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılmaktadır?

ÖMSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü alım talebinde bulunulduğu sürece her yıl yapılması öngörülmektedir.

ÖMSS ve Kura Başvuru Bilgileri Nasıl Duyurulmaktadır?

ÖSYM Başkanlığının (http://www.osym.gov.tr) ve Devlet Personel Başkanlığının (http://www.dpb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulmaktadır.

ÖMSS ve Kuraya Başvurular Nereye Yapılmaktadır?

Başvurular, ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne (varsa ilçe müdürlüğüne) şahsen yapılmaktadır.

Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?

1) ÖMSS Aday Başvuru Formu,

2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu,

3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi,

4) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,

5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri,

6) Zihinsel özürlü adayların varsa RAM raporları.

Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Nedir?

Birden fazla özrü olan adayın, hangi özür grubundan sınava alınacağına ilişkin olarak aday ile il müdürlüklerindeki görevliler tarafından imzalanan belgedir.

Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Sonrasında Hangi İşlem Yapılmaktadır?

ÖMSS Başvuru Kılavuzunda belirtilen banka şubeleri veya internet aracılığıyla sınav/başvuru ücreti yatırılmaktadır.

ÖSYM’ye Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Başvuru ücretini yatıran adaylar, ÖMSS Başvuru Merkezlerine istenilen belgelerle birlikte şahsen başvururlar. Posta ile gönderilen belgeler işleme alınmamaktadır.

ÖMSS’ye Başvuruda Hangi Belgeler İstenilmektedir?

1‐Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi,

2) ÖMSS Aday Başvuru Formu,

3) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Fotokopisi,

4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları,

5) Diploma, Mezuniyet Belgesi, Mezun Olabileceğini Gösteren Belge,

6) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,

7) Banka Dekontu.

Başvuru Kayıt Bilgileri Formu Nedir?

Başvurular ş yapıldıktan sonra, ÖSYM Başvuru Merkezlerince düzenlenen , adaya ilişkin bilgileri içeren ve aday tarafından imzalanan formun adıdır. Başvuru Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmeli, eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalıdır.

Elektronik Şifre Nedir?

Adayların ÖMSS/Kura başvuru bilgileri ile yerleştirme tercih işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görebilmeleri veya gerçekleştirmeleri için ÖSYM Başvuru Merkezlerince verilecek olan şifredir.

ÖMSS Soruları Nasıl Hazırlanmaktadır?

ÖMSS soruları; ÖSYM Başkanlığınca özürlü dernek, federasyon ve konfederasyonları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ÖMSS Bilim Kurulunun görüşleri alınarakhazırlanmaktadır.

ÖMSS’de Hangi Testler Uygulanmaktadır?

ÖMSS’de her öğrenim düzeyi ve özür grubu için ayrı soru kitapçığı olacak şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır.

ÖMSS’de Özür Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?

ÖZÜR GRUBU SINAV UYGULAMASI

Görme Özürlü Grafik ve Şekilli Soru Sorulmaması

Görme Özürlü İsteyen adaylara 16 veya 18 punto ile basılmış soru kitapçığı verilmesi

Görme Özürlü İsteyen adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması

Görme Özürlü Okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlananlara ek süre verilmesi

Ortopedik Özürlü Ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verilmesi

Ortopedik Özürlü El ve baş hareketlerini sabit tutamayanlara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması, ek süre verilmesi

ÖMSS’de Özür Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?

ÖZÜR GRUBU SINAV UYGULAMASI

İşitme Özürlü İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olanlar için ayrı bir test hazırlanması ve ek süre verilmesi

İşitme Özürlü İlköğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olanlara genel test sınavının uygulanması ve ek süre verilmesi

Dil ve Konuşma Özürlü Ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Ayrı bir test oluşturulması ve ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Okuyucu ve işaretleyici yardımı alanlara ise daha fazla ek süre verilmesi

Zihinsel Özürlü Özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ek süre verilmesi

GENEL YETENEK TESTİ SORU SAYISI

Türkçe 15

Matematik 15

GENEL KÜLTÜR TESTİ SORU SAYISI

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

Türkiye Coğrafyası 5

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6


ÖMSS ve Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilmektedir?

ÖMSS ve yerleştirme sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden öğrenilmektedir. Sonuçlar adayların adreslerine postalanmamaktadır.

ÖMSS ve Kura Sonuçlarına Göre Yapılacak Yerleştirme İşlemleri Nasıl Duyurulmaktadır?

ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan ÖMSS Tercih Kılavuzunda duyurulmaktadır. Bu kılavuzda özürlülerin yerleştirileceği kadrolar, tercihlerin alınması ve

yerleştirmeye ilişkin tarihler ve ilgili diğer hususlar yeralmaktadır.

İlan Edilen Kadrolara Kimler Tercihte Bulunabilir?

ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olan adaylar tercihte bulunabilir.

Atanabilmek İçin Genel Şartlar Nelerdir?

 Türk vatandaşı olmak,

 18 yaşını tamamlamış olmak,

 Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak,

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak,

 Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Atanabilmek İçin Aranılan Özel Şartlar Nelerdir?

Adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları gereken diğer şartlardır.

Genel ve Özel Şartları Taşımayan Adaylar Hakkında Hangi İşlem Uygulanmaktadır?

Adayların Tercih Kılavuzunda yer alan genel ve özel şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Tercihler Nasıl Yapılmaktadır?

Adaylar, Tercih y , Kılavuzunda yer alan kadrolardan genel ve özel şartlarını taşıdıkları en fazla 15 kadro tercihini daha önce kendilerine verilen elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapmaktadır.

ÖMSS Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Adaylar puanları ve tercih sıraları itibariyle yerleştirilmektedir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Adayın son tercihine de daha yüksek puanlı bir aday yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşemeyecektir.

Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Kura sonucuna göre öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilmektedir. Kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilmekte, tercihleri arasında boş kadro kalmaması halinde ise adayın yerleştirilmesi yapılamamaktadır.

İlkokul Mezunu Adayların Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kadro kalması halinde, kalan kadrolara ilkokul mezunu adaylar tercih sırası itibariyle yine kura usulüyle yerleştirilmektedir.

Adaylar Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenecektir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını daha önce kendilerine verilmiş olan elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecektir. Ayrıca, adaylara ve kurumlara yerleştirme sonuçlarına ilişkin postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Yerleştirilen Aday Atanmak İçin Nereye Başvuru Yapacaktır?

Bir kadroya yerleşen aday atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuru yapacaktır. Atanmak için gerekli belgeler ve bu belgelerin hangi tarihe kadar nereye teslim edileceğine ilişkin bilgiler adayın yerleştirildiği kurumdan öğrenilecektir.

16 Ara 2012

Fatma Şahin, Boş Engelli kadrolarını dolduracağız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2013 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, yola çıkarken ''Önce insan'', ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'' dediklerini, yoksullukla mücadelenin, en temel mücadele alanlarından biri olduğunu belirtti.

Yüze yakın yasayı incelediklerini, başta anayasa olmak üzere buradaki ifadeleri engelli olarak değiştireceklerini vurgulayan Şahin, engellilere yönelik istihdamdaki bütün boş kadroları doldurmayı hedeflediklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, geçen yıl 5 bin kadroyu doldurduklarına dikkati çekerek, engellilerin girişimci olması için KOSGEB ile çalışma başlattıklarını kaydetti.
Kadın konukevlerindeki yatak kapasitesini binden bin 800'e çıkardıklarını belirten Bakan Şahin, yeni yönetmelik hazırlayarak gelen bütün kadınların ihtiyacı olan meslek kursları, psikolojik destek gibi her türlü desteğin verildiği yeni bir altyapıyı hayata geçireceklerini söyledi.8 Ara 2012

Engelli Memurlar hangi şartlarda emekli ediliyor

Bilindiği üzere engelli memurların emekliliğinde, daha kısa bir hizmet süresi aranmaktadır. Ancak emeklilik için aranacak hizmet süresi, 1- Memuriyete engelli olarak başlanılması, 2- Göreve girmeden önce engeli olmasına rağmen memurluğa normal olarak başlaması, 3- memur olduktan sonra engelli oluınması durumlarına göre değişmektedir.

SORU: İyi calışmalar ben %78 görme engelliyim ve 2.dereceden vergi indirimindenyararlanyorum... 
Ben kac yılda emekli olurum acaba teşekürler.
CEVAP: Aşağıda yer alan değerlendirme, 1 Ekim 2008 tarihinden önce Devlet Memuru olarak göreve başlamış kişiler açısından yapılmıştır.
Bu konu 3 başlıkta ele alınabilir.
Birincisi engelli olarak göreve başlanması durumu;
İkincisi göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;
Üçüncüsü, göreve başladıktan sonra malul olma durumu;

1- Engelli olarak göreve başlanması durumu;
En az % 40 oranında engelli olması nedeniyle göreve başlayan Devlet memurları için en az 15 hizmet yılı çalışma süresi olduğunda emekli olunabilmektedir. 15 hizmet yılının içerisine sigortalı veya Bağ-Kurlu süreler de dahil edilmelidir. Ancak emekli olunması için Devlet memuru olarak çalışırken müracaatın yapılması gerekmektedir. Yaş şartı aranmamaktadır.
Bu durumda bulunuyor iseniz; 15 hizmet yılınız var ise emeklilik müracaatınızı yapabilirsiniz.

2- Göreve girmeden önce özür olmasına rağmen engelli olarak göreve başlanmaması;
İlgili sağlık birimlerinden alınacak olan sağlık kurulu raporları,Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmektedir. Bu raporlar neticesinde çalışma gücündeki kayıp oranı;
- % 50 - % 59 arasında olması durumunda en az 16 yıl,
- % 40 - % 49 arasında olması durumunda en az 18 yıl,
hizmet süresinin aranmaktadır. Yaş şartı aranmamaktadır.
Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

3- Göreve başladıktan sonra malul olma durumu;
Göreve başladıktan sonra malul olma durumunda, sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekmektedir. Sağlık Kurulu, malul durumunuzu kabul ederse, bu durumda 10 yıl hizmetin olması kafidir. Malullük aylığı bağlanacağını değerlendirmekteyiz.
Bu durumda bulunuyor iseniz; yeni sağlık kurulu raporunuzun Kurumunuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

3 Ara 2012

DPB'den Engelliler Günü Mesajı


Devlet personel Başkanlığı Engelliler Gününde, engellilerin istihdamı konularında mesaj yayınladı.
İşte o mesaj;

"Anayasamızın öngördüğü Sosyal Devlet olmanın bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme ve daha ileriye taşıma görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde olan Başkanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlülere tahsis edilen kontenjanların boş kalmaması, özürlülerin özür grupları arasında ötekileştirme ve ayrımcılık yapmadan memur olarak işe alınmalarının sağlanması,  gerek atama sürecinde, gerekse atandıktan sonraki istihdam sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi noktasında gereken hassasiyeti göstermekte, çözüm üretilmesine yönelik çalışmaları sivil toplum örgütleri ve paydaşlarıyla sürekli yapmakta ve yapmaya da devam etmektedir.

Bu bağlamda, kamu kurumlarının nisan, temmuz, ekim döneminde olmak üzere yılda 3 kez özürlü memur sınav ilanlarına göre özürlü memur alımı yapmaları, özürlü vatandaşlarımızın ilan edilen sınava başvuru yapmak ve sınava girebilmek için başka illere gitmek zorunda kalması, yeterli kaynağı olmayan kurumların sınav sorusu hazırlamakta zorlanması, özürlülere yönelik yeterli donanımda sınav salonu, gözetmen, yardımcı personel bulamaması, kamu kurumlarının sınavlara giren adaylarla davalık olması, yerelde bazı kurumlarda liyakat ilkesiyle bağdaşmayacak uygulamaların yaşanması ve vatandaşlarımızdan gelen binlerce yakınmalar nedeniyle özürlü vatandaşlarımızın Devlette memur statüsünde istihdam edilmelerinde yeni bir sistemin gerekliliği Başkanlığımızca değerlendirilmiş ve bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde bir değişiklik yapılarak engellilerin memur kadrolarına atanmalarında merkezi sınav sistemi uygulamasına geçilmiştir.

657 sayılı Kanunun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan  “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”  ile daha önce karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek adına;
-Özürlü memur alımlarında merkezi sınav sistemi,
-Sınav ve kuraya göre merkezi yerleştirme sistemi,
- On-Line bildirim sistemi,
- Kadroların tamamının kurum, il, unvan bazında duyurulması sistemi,
hayata geçirilmiştir.

Daha adil ve şeffaf bir sistem kurulması amacıyla sınavların ve yerleştirme işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmasına ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Özürlü Memur Seçme Sınavı ve kura başvuruları ile özürlü memur yerleştirilme işlemleri, Devlet Personel Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ÖSYM Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, adayların engel durumları gözetilerek konforlu bir ortamda başvuru yapmaları, sınava girmeleri, tercih ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Sınavların tüm illerde yapılmasına, özür grupları itibariyle sorular hazırlatılmasına, sınav salonlarına ulaşılabilirliğin sağlanmasına, sağlık sorunlarının olabilme ihtimali sebebiyle sınav merkezlerinde sağlık personeli bulundurulmasına, istenilmesi halinde yardımcı personel temin edilmesine, sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesine, kura usulüyle yerleştirmelerin noter huzurunda yapılmasına, taban-tavan puanların açıklanmasına ve kayırmacılığı engelleyen, şeffaf bir alım sürecini sağlayacak diğer uygulamaların hayata geçirilmesine özen gösterilmiştir.

Böylece, ÖMSS sınavına başvuru yapmış toplam 60.375 aday ile kuraya tabi olan 65.800 adayın sınav, başvuru ve yerleştirme işlemleri sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılmıştır. İlan edilen 7.746 adet kadrodan 5.254 üne yerleştirme yapılmıştır. Başkanlığımızca boş kalan ve yerleştirme yapılmayan kadrolara ilişkin incelemeler yapılmış, daha sonraki dönemlerde yapılacak olan özürlü memur yerleştirmelerinde ilan edilen kadroların boş kalmasını engelleyecek tedbirler sosyal taraflar ile kamu kurumlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak alınmıştır.

Başkanlığımız, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü memur kontenjanlarının takibini yapmaktadır. Yoğun çalışmalarımız neticesinde özürlü memur istihdamında önemli gelişmeler yaşanmış, istihdam edilen özürlü memur sayılarında yüksek oranda artışlar görülmüştür. 2010 Yılı ve sonrasında yayımlanan Bütçe Kanunlarında kamu kurum ve kuruluşlarına, istihdam ettikleri özürlü memur sayılarını bütçe yılı içerisinde alım yapılan diğer memur kontenjanından düşülmemesi yetkisi tanınmıştır.

2002-2012 yılları arasında istihdam edilen özürlü sayısı kıyaslandığında, istihdam edilen özürlü sayısı 2002 yılı itibariyle toplam (5.777) iken, Kasım 2012 tarihi itibariyle bu sayı (25.219) a yükselmiş, 2002 ila 2012 yılları arasındaki değişim ise yaklaşık % 400 olmuştur. Ayrıca, 2012 ÖMSS/kura sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen adayların atama işlemleri tamamlandığında, istihdam edilen özürlü sayısı artış gösterecektir.

Sonuç olarak, özürlü bireylerin ve ailelerinin istihdamda karşılaştıkları sorunların giderilmesinde Başkanlığımızın geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de durmaksızın çalışacağı, özürlü vatandaşlarımızın Devletimize daha iyi ve daha nitelikli şartlarda hizmet sunmaları için var gücüyle projeler üretmeye devam edeceği bilinciyle tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. "
DPB.

2 Ara 2012

3 Aralık'ta Neyi Kutlayacağız? - (Dünya Engelliler Günü)Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği, Türkiye'de engellilerin kutlayabileceği "mutluluk verecek bir başarı öyküsü yok" diyerek "3 Aralık Engelliler Günü'ndeki sözde kutlamaları protesto ediyoruz" diyor.

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği (EHDD), engellilerin eşit yaşam hakkına kavuşturulmadan her yıl 3 Aralık Engelliler Günü'nde "görsel obje" olarak kullanılmasına tepki göstererek engellileri kutlamaları protesto etmeye çağırdı.

Türkiye'de engellilerin kutlayabileceği "mutluluk verecek bir başarı öyküsü yok" diyen EHDD Başkanı Adem Kuyumcu, "Bu sözde kutlamaları protesto ediyoruz" diyor.

"Hayatın her alanında engellilerin sıkıntıları devam ediyor: mimarı engeller, engelli çocukların eğitim hakkının engellenmesi, iş bulma konusundaki büyük engeller ve eşit yaşama dair toplum tarafından konan engeller. Bu olumsuzluklar üzerine engelliler ya cadde ev sokaklarda hayatlarını kaybediyor ya da intihar ediyor.

"Ne hükümetin ne muhalefet partisinin, ne de yerel yöneticilerinin bu sıkıntılara çözüm bulma konusunda somut adımları yokken neyi kutlayacağız? Hangi başarı öyküsüne sevineceğiz?"

"Görsel acıma nesnesi olarak kullanılıyor"

3 Aralık Engelliler Günü'nde down sendromlu, yüksek derecede engelli birey ve çocukların meydanlarda kutlamalara götürülerek "acıma" nesnesine dönüştürülmesine tepki gösteren Kuyumcu, "Belediyeler bu çocukları kullanarak sanki büyük işler yapmış gibi göstermeye çalışıyor" dedi.

Kuyumcu, 3 Aralık'ta "kutlama" kelimesi kullanılan etkinliklerin "bakın zavallı engelliler şunu da yapabildi, haydi alkışlayalım", "Açılışları, törenleri 3 Aralık'ta yapalım da o günü de dolduralım, anlam kazansın" zihniyeti ile yapıldığına dikkat çekerek tüm engellileri bu gösteriş temelli etkinlikleri prootesto etmeye çağırdı.

Neyi kutlayacağız?

Denek protesto metninde "Türkiye' de neyi kutlayacaksınız?" diye soruyor:

* Engellerle dolu mimari çevre yüzünden Ankara'da ölen kardeşimizi mi?

* Engellerle dolu şehirler, okullar , hastaneler, resmi kurum binaları yüzünden evlerde hapis olan, ortopedik engelliler, görme engellileri mi?

* Okulu bıraksınlar diye evlerinden çok uzak okullara yollanan Otizmli çocukları mı?

* İş hayatına atılamayan ve sürekli itilip kakılan engelli çalışanları mı?

* Engelli raporu olduğu halde ÖTV muafiyetinden faydalanamayan, işitme cihazı için pil alamayan işitme engellileri mi?

* Uydurma yardım kampanyalarına, mavi kapaklara, ötekileştirmeye, zavallılığa maruz bırakılan engellileri mi?

Nilay Vardar
Bu yazı Bianet.org sitesinden alınmıştır.Kaynak göstermeden kopyalamayınız.

29 Kas 2012

ÖMSS'de boş kontenjanlara otomatik atama olsun !

ÖMSS atamaları bilindiği üzere öncelikli olarak yüksek puandan başlanarak, sonra diploma,yaş. vs. üstünlüğüne göre atamalar gerçekleşiyor.

Bu konuda benim önerim şudur. MEB Öğretmen atamalarında 30 tane tercih hakkı veriliyor. Ögretmenlerin bu tercihlerin son kutucuguna şöyle bir ibare var "Eger tercihlerinizde yerleşme olmaz ise biz otomatikmen müsait olan kontenjana yerleştirme yapacagız" kabul ediyor musun tercih yapanda onaylarsa otomatikmen yerleştirme yapılıyor . Bu uygulamanın aynısı ÖMSS 2. atamalarında bizlere de yapılsın. Bu sayede ÖMSS 1.Atamada 2492 tane boş kadro olmaz ve yüksek puan alıp sırf yanlış veya şansız tercih yaptı diye ataması gerçekleşmeyenlere şans tanınmış olur.

Bu yazının tüm hakları engelsizdunyam.org'a aittir. "www.engelsizdunyam.org" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

15 Kas 2012

Fatma Şahin, "Özürlü" kelimesini "Engelli" olarak değiştiriyoruz

Aile ve Sosyal Politika, Bakanı Fatma Şahin, 
Bugün Twitter hesabında önemli konulara değindi. Bunların en önemlilerinden bazıları: 
-Ayrıca engellilerimize yönelik önemli bir haberi daha ilk kez paylaşmak istiyorum. Mevzuatımızda yer alan tüm "ÖZÜRLÜ" ibareleri..Sn. Başbakanımızın da daha önce ilan ettiği gibi "ENGELLİ" olarak değiştiriliyor. İlgili teklifimizi Başbakanlığa bugün gönderiyoruz."

-Bir de çeşitli kanunlardaki "SAKATLAR" ifadesi de "ENGELLİLER" olarak değiştirilecek. Engellilerimizin önündeki bütün engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Haliyle de Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Md. adı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gn. Md. olarak değiştirilecek.

-Önemli bir gelişme daha: Askerlik Kanunundaki "ÇÜRÜK" ibaresi "ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMAYANLAR" ifadesi ile değiştiriliyor.

-Kamudaki boş engelli kadrosu 23 bin.2012'de7 bin atama yapıldı.23 bin engelli atanmasına süreç içerisinde devam edilecek.

2 Kas 2012

Diyanet işleri başkanlığı 4 bin 110 personel alacak

Diyanet işleri başkanlığı 4 bin personel alım duyurusu


Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımıza ait aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen toplam 4110 adet boş kadroya; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir grup için boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan atama yapılacaktır.
I- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan, Tahsil Durumları, Kadro Derecesi ve Adedine Göre Dağılımı
SINIFIUNVANIGRUPKPSS MEZUNİYET DURUMUKADRO DERECESİKONTENJAN SAYISI
D.H.SKur’an Kursu Öğreticisi1İlahiyat Fakültesi8-1280
2İlahiyat Ön Lisans Mezunu veya İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans Mezunu8-1240
3İ.H.L Mezunu+Diğer Lisans8-1210
4İ.H.L Mezunu+Diğer Ön Lisans8-1210
5İ.H.L Mezunu+Hafız8-1250
6İ.H.L. Mezunu8-1210
TOPLAM200
D.H.Sİmam-Hatip1İlahiyat Fakültesi8-12100
2İlahiyat Ön Lisans Mezunu veya İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans Mezunu8-121000
3İ.H.L Mezunu+Diğer Lisans8-12200
4İ.H.L Mezunu+Diğer Ön Lisans8-12100
5İ.H.L Mezunu+Hafız8-12800
6İ.H.L. Mezunu8-121560
TOPLAM3760
D.H.SMüezzin-Kayyım1İ.H.L Mezunu8-1260
2Lise/Dengi Mezunu+Hafız8-1290
TOPLAM150
GENEL TOPLAM4110
II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
3. Müracaat ettiği unvanla ilgili geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2009, 2011 veya 2012 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak).
4. Kur’an Kursu Öğreticisi ve İmam-Hatip unvanı için İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak.
5. Müezzin-Kayyım unvanı için İmam-Hatip Lisesi mezunu veya Lise/Dengi okul mezunu+hafız olmak.
Herhangi bir önlisans veya lisans mezunu olan ve KPSS sınavlarına önlisans veya lisans kategorilerinde katılan adaylar Müezzin-Kayyım unvanı için sınava müracaat edemeyeceklerdir.
6. İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanı için erkek olmak.
7. İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
8. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak.
9. Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak.
10. Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak.
ü İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlığımız teşkilatında sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapan personel, Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik şartı aranmaksızın Kur’an kursu öğreticisi kadrosu için sınava müracaat edebilecektir.
ü İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlığımız teşkilatında sözleşmeli İmam-Hatip olarak görev yapan personel, İmam Hatip yeterlik şartı aranmaksızın İmam-Hatip unvanı için sınava müracaat edebilecektir. Ancak halen Başkanlığımız teşkilatında Sözleşmeli İmam-Hatip olup Müezzin Kayyım kadrosuna başvuranlarda ise Müezzin Kayyım yeterliğe sahip olmak şartı aranır.
ü İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlığımız teşkilatında sözleşmeli Müezzin Kayyım olarak görev yapan personel, Müezzin Kayyım yeterliliği şartı aranmaksızın Müezzin Kayyım unvanı için sınava müracaat edebilecektir. Ancak, halen Başkanlığımız teşkilatında Sözleşmeli Müezzin Kayyım olup İmam Hatip kadrosuna başvuranlarda ise İmam Hatip yeterliğe sahip olmak şartı aranır.
III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar
a) Başvuru İşlemleri
1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 01/11/2012 (08:00)-13/11/2012 (16:00) tarihlerinde www.diyanet.gov.tr adresindeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında bulunan program aracılığı ile KADROLU-2012-II Açıktan Personel Alımı e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
2. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir.
3. Onay (aktivasyon) işleminden sonra, anılan işlemi yapan yetkili memurlar, onaylı e-Başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise aday tarafından ibraz edilen belgeler ile birlikte adayın kendisine teslim edilecektir.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir. Birden fazla unvan grubuna müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-Başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.
7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
8. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, e-Başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösteren belge/belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 13/11/2012 (16:00) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki e-başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
b) Sınav İşlemleri
1. Sözlü sınav, 19.11.2012-01.12.2012 tarihlerinde, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa sınav merkezlerinde yapılacak; adaylar e-başvuru formunda sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini seçeceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi ve sınav tarihi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 3 katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Eşit KPSS puanı almış son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazananlar 15.11.2012 tarihinden itibaren “Sınav Giriş Belgesi”ni, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi (www.diyanet.gov.tr) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından alabileceklerdir.
4. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
6. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.
7. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
c) Atama İşlemleri
1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, (belirlenen kontenjan sayısı kadar adaya) tercih hakkı verilecektir.
2. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan adaya tercih hakkı verilecektir.
3. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek tercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır.
4. Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan Kur’an kursu öğreticileri en fazla 25 Kur’an kursu ismi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyımlar en fazla 25 cami ismi tercihinde bulunabileceklerdir.
5. Atamalar adayların tercih formundaki yer tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen atanacaktır.
6. Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr internet sitesindeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek tercih formunu doldurmayan /dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.
7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın) 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
8. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2 nci maddesindeki “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.” hükmü uyarınca; 2012-II Açıktan Atama Sözlü Sınavı sonucu yerleştirmeleri yapılan adaylar, bir sonraki KPSS sınavı sonucuna kadar yapılacak diğer açıktan atamalara başvuramayacaklardır.
9. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 17 nci maddesi 2 nci fıkrası uyarınca İmam-hatipler ilk defa (D) grubu köy ve kasaba camilerine atanırlar ve bu gruptaki görev süresi asgari üç yıldır.
d) Diğer Hususlar
1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)
3. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
2. KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir).
3. KPSS Sonuç Belgesi,
4. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına dâhil olan adaylar ile hafız olduğunu beyan edenler için)
5. Sabıka Kayıt Belgesi, (“Başvuru için gerekli belgeler” başlığı altında adaylardan istenen sabıka kayıt belgesinde, sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarının Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak resmi yazı ile fakslanması ve Başkanlığımız görüşü alındıktan sonra aktivasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.)
6. Başvuru yapılan kadroda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair beyanı,
7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
NOT: İbraz edilen belgeler, yetkili memurlar tarafından kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
V- Sınav Konuları
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.
A) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;
1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)
B) Müezzin-kayyımlar için;
1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)
VI- İletişim
Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail :persis@diyanet.gov.tr
Telefon :(0312) 295 70 00
Fax :(0312) 285 85 72
İlgililere duyurulur.
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Eki 2012

Engelsiz Aslanlar Kıtalararası şampiyon oldu

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Japonya'nın Kitakyushu kentinde bu yıl 10. kez düzenlenen Kıtalararası Kupa final maçında ev sahibi ekip Miyagi Max ile karşılaştı. Mücadeleden 67-48'lik skorla üstün ayrılan Engelsiz Aslanlar, üst üste ikinci toplamda ise dördüncü kez Kıtalararası Kupa'da şampiyon olma başarısı gösterdi.
Kaynak

24 Eki 2012

İyi Bayramlar,Resimli Bayram kutlama mesajı

Kurban Bayramının tüm dünyadaki acıları unutturmasını, barış,sevgi,sağlık,mutluluklara vesile olmasını dilerim. İyi bayramlar.
Binlerce Çicek Arasında Gül Başka,
Milyonlarca İnsan Var Ama Dost Başka,
Milyarlarca Gün Arasında Bayramlar Başka
Hayırlı Bayramlar

Unuttuklarını anımsa
kaybettiklerini ara,
özlediysen git bul, kırdıysan af dile,
kırıldıysan affet,seviyorsan söyle,
çünkü; bugün bayram!
Hayırlı Bayramlar Dileğiyle...

9 Eki 2012

Fatma Şahin, Ömss'yi Başbakanlığa devrettik,Atamaları hızlandıracağız

Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Şahin Engelli memur atamaları ve ÖMSS'yle ilgili TRT Haber'de Ahmet Böken'nin sorularını cevapladı.

Fatma Şahin'in açıklamalarından kısa anektotlar şöyle:
7 bin kişilik kadro açtık.Yaklaşık 5 binini yerleştirdik. Bakanlıklarla telefonla konuştum,Şu kadroda engelli ihtiyacım var. dediler..Bakanlıklar kadroları açtılar. Fakat Engellilerimizin, bütün bakanlıklardaki açılan kadronun karşısında karşılığı karşılamadı. Bakanlıklardaki ihtiyaç bu kadar çıkmadı.

Geriye kalan boş kadroları Adaletli bir şekilde yerleşmesini sağlamak. Hem ÖSYM hemde Devlet Personel başkanlığıyla görüşmelerim sürüyor.

Yıl sonuna doğru Özürlü memur atamalarına devam edeceğiz. Bu işi başbakanlığa devrettik. Geriye kalan 21 Bin (15 bin ) açığı 2 yıl içinde hızlı bir şekilde yerleştireceğiz.

63 Maddelik 2023 vizyonunda bütün engellilerin istihdamının yapılacağı bir devlet politikası olarak belirledik.

14 Eyl 2012

AÖF'li Engelli öğrencilerden "Öğretim Gideri" alınmayacak

Anadolu Üniversitesinin 2012-2013 öğretim yılında engellilerden "öğretim gideri" alınmayacağını açıkladı. konuya ilişkin basın duyurusu şöyle:

DUYURU
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine 2012-2013 öğretim yılı (güz dönemi) ÖSYS, Yatay Geçiş, AYÖS, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş, İkinci Üniversite, Lisans Tamamlama, Af Kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden tahsil edilecek öğrenim bedelleri aşağıda açıklanmıştır. 

I. ÖĞRENCİ KATKI PAYI 
2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yukarıda sıralanan kayıt türlerinden yeni kayıt yaptıracak öğrenciler Bakanlar Kurulunun 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ına göre Öğrenci Katkı Payı ödemeyeceklerdir.

II. ÖĞRETİM GİDERİ 
2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yukarıda sıralanan kayıt türlerinden yeni kayıt yaptıracak öğrenciler yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi gereğince Anadolu Üniversitesince belirlenen “Öğretim Gideri"ni ödeyeceklerdir.

III. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATOSU KARARI GEREĞİNCE ÖĞRETİM GİDERİ ALINMAYACAK ÖĞRENCİLER 
1) Yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararında sayılan Kanunlar kapsamına giren ve belgesini AÖF bürolarına veren “Şehitlerin Eş ve Çocukları, Maluller, Şeref Aylığı Alan ve Bunların Eş ve Çocuklarından” Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğince “Öğretim Gideri” alınmayacaktır.

2) Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğince özürlülük oranı % 40 ve daha fazla olan öğrencilerden “Sağlık Kurulu Raporunu” AÖF bürolarına verenler “Öğretim Gideri”ni ödemeyeceklerdir.

9 Eyl 2012

7 bin engelliye daha iş müjdesi - ÖMSS


9 Eylül 2012 tarihli Bugün gazetesinde yer alan 7 bin engelli memur daha alınacak haberi kafaları karıştırdı. Haberde şöyle yazıyor:
" 7 Bin engelliye daha iş müjdesi Özürlü Memur Seçme Sınavının 2.cisi yılbaşında yapılacak. 7700 engelliden sonra, 7 bin engelli daha sınavla kamuda göreve başlayacak... "

 Bu haberin detayını bugün gazetesinin internet sitesinde aramalarıma rağmen bulamadım. Konu hakkında sizlerin yorumlarını bekliyorum.

Evde bakım hizmeti alan engellilere iş fırsatı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni projesiyle, engelli aylığı alan 391 bin kişiden çalışabilecek olanları çeşitli alanlarda istihdam edecek.     ENGELLİ aylığında devrim gibi bir karar geliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, başlattığı yeni proje kapsamında, evde bakım hizmeti verdiği engelliler arasından çalışabilecek ve çalışamayacak durumdakileri ayırt edecek. Bakanlık, İŞKUR ile yapacağı çalışma kapsamında çalışabilir durumdaki engellilere istihdam kapısı açmayı hedeflerken çalışamayacak olanlara ise engelli aylığı vermeye devam edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni bir projeyi daha hayata geçirmek için düğmeye bastı. Bakanlık, Türkiye genelinde engelli aylığı alan 391 bin kişinin çalışabilecek olanlarını çeşitli alanlarda istihdam edecek. Böylece Bakanlık, hem engellileri toplumdan soyutlamanın önüne geçmeyi hem de mali yükü biraz da olsa hafifletmeyi planlıyor.

Devlet kurumlarında iş yolu açıldı

Bakanlığın üzerinde çalıştığı proje kapsamında İŞKUR ile ortak bir çalışma yürütülecek. Bu çalışma kapsamında engelli vatandaş İŞKUR’un meslek edindirme kurslarında eğitim alacak. Bu eğitimle engelliler iş sektörlerinde kendine yer bulabileceği gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da devlet kurumlarındaki yüzde 3’lük engelli vatandaş çalıştırma zorunluluğu kapsamında iş alanları oluşturacak. Ayrıca, çalışmaya başlayan engelli vatandaşların engelli aylıkları kesilecek. Böylece engelli vatandaşlar devlete ve ailesine yük olmaktan çok destek olan vatandaşlar haline gelecek. Öte yandan engelli vatandaşlar eve hapsedilmekten kurtulurken yaşamlarını normal vatandaş olarak sürdürebilecekler.

7.700 engelli vatandaşa iş

ÖZÜRLÜ Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) uyarınca 11-20 Temmuz’da memur adaylarının yaptığı tercih işlemleri sonrasında aday memurların ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir toplantı ile açıklanmıştı. Türkiye’de ve dünyada ilk kez 29 Nisan’da düzenlenen ÖMSS ve kura ile özürlü memur kadrolarına yerleştirme yapıldı. Böylece 7 bin 700 engelli vatandaş iş başı yaptı.

31 Ağu 2012

Ankara'da kaldırımlar görme engellilere uygun hale getiriliyor

Ankara cadde ve sokaklarında gezinirken engellilere yavaş yavaş kaldırımların uygun hale getirildiğini gördüm. Gözlemlediğim kadarıyla eskiden tekerlekli sandalye ile Ankara Kızılay,Sıhhıye gibi merkezi yerlerde gezinmek çok zor iken şimdilerde tekerlekli sandalyeler için rampaların yapıldığını gördüm. Başkentte bu tür engelliler için kolaylıkların sağlanması güzel ama bu kadar geç kalınması ise düşündürücüdür.
Minik Efe'ye destek olalım


Efe şu an yoğun bakımda...
Cerrahpaşa'da...

Kanaması ve ishali durdurulmaya çalışılıyormuş.
Acil olarak 0 RH+ trombosite ihtiyacı varmış.

Lütfen...

Bu hastalık çaresiz değil.
Çare bizleriz...

Paylaşalım ve daha çok kişiye duyuralım.

Not: Babam için yaptığınız dualar için, halimi hatırımı sorduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim.
Babam da yoğun bakımda. Doktorlar iyi şeyler söylemiyor.Çaresiz kalmak çok kötü.Ama ümidimizi yitirmedik biz. Evimize geleceği günü bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Efe'ye destek olmak için şurada ayrıntılar mevcut Tıklayın.

17 Ağu 2012

17 Ağustos Depreminden çıkan Aslan !

17 Ağustos 1999 depremi... Tarifsiz acı. O gün Yalovalı İsmail Ar da enkaz altında kaldı. Çıkarıldığında belden aşağısı felçti. Yılmadı, basketbola sarıldı. Galatasaray formasıyla çok kupa kaldırdı. Şimdi Londra'da milli formayla Türkiye'yi temsil edecek


Osman HÖKEMEN / YALOVA
Türkiye'nin unutmak istediği gün 17 Ağustos 1999. Aradan 13 yıl geçti. Binlerce can alan, yıllar geçse de unutulmayacak acılar, izler bırakan Marmara depreminin yaraları hala taze. Bir de enkaz altından çıkıp, yeni bir hayata umutla sarılanlar var. Onlardan biri İsmail Ar. Türkiye'nin yüzakı sporcularından. İsmail Ar, depreme Yalova'nın Kazımiye Köyü'nde yakalandı. Enkaz altında kalmıştı. Ailesi ve köylülerin yardımıyla moloz yığınlarının altından çıkabildi. 
Bursa Uludağ Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Ar'a 'Omurilik zedelenmesi' teşhisi kondu. 6 ay tedavi gören Ar, tekerlekli sandalyeyle yeni yaşama başladı. Yılmadı, önce okulunu bitirdi. Yalova Sakatlar Derneği'nin öncülüğünde kurulan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına kaydını yaptırdı.

SARI-KIRMIZI BİR ÖYKÜSÜ VAR
İki sezonda dikkatleri üzerine çeken Ar, 'Basket Kralı' olduktan sonra Galatasaray'dan teklif aldı, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye başladı. Galatasaray ile 3 Avrupa Kıtalararası şampiyonluk, 3 Avrupa Şampiyonluğu, 5 defa Türkiye Ligi şampiyonluğu gördü. Milli Takım ile Avrupa ikinciliği başarısı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 5'e iki kez seçildi.

AY-YILDIZLA LONDRA'DA
Başarılı basketbolcu, şimdi de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan Paralimpik oyunlarında ülkemizi Milli formayla temsil edecek. Yalovalılar ise şehrin çeşitli işlek caddelerine Ar'ın fotoğraflarını asarak ona destek oluyor.

BENİ GÖRÜP ÖRNEK ALSINLAR
BAŞARILI oyuncu yaşadıklarını şöyle anlatıyor: Rehabilitasyon amaçlı başladığım bu spor sayesinde istediğim her şeyi başardım ve elde ettim. En büyük hedefim olimpiyat oyunlarını da şuan gerçekleştiriyorum. Engellilere az da olsa pozitif anlamda örnek olabiliyorsam bu benim için büyük mutluluk. Bir insan ne isterse istesin yapacağına inanırsa kesinlikle onu yapar.  Ben çok savaştım, hırs yaptım ve kazandım.

HAYATININ AŞKI EN BÜYÜK DESTEK 
AR, 2009'da komşu köyden Ela Akay'la tanıştı, 2011'de dünyaevine girdi. Çift, 'Birbirimizi seviyoruz, hiçbir şeyi sorun etmiyoruz' diyor. Maçlarda da eşinin en büyük destekçisi olan Ela, 'İsmail'in başarıları bizleri gururlandırıyor. O benim için bir engelli değil; bana el uzatan, destek olan, en büyük yardımcım, eşim, dostum, canım ciğerim' diyor.10 Ağu 2012

ÖMSS'de illere göre kaç puanla atanılmış, en düşük - en yüksek puanlar

09.08.2012 tarihinde açıklanan Ömss yerleştirme sonuçlarında göre 2492 kadroya uygun engelli personel başvurmadı ya da yeterlilik sağlayamadı.

Bugün ÖSYM sitesinde eğitim durumlarına göre hangi kadroya kaç kişi atandığı , en düşük puan, en yüksek puanla kaç kişinin memur olduğuna dair açıklama yapıldı.2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2012-ÖMSS Yerleştirme Sayısal Bilgiler TIKLAYIN

2012-ÖMSS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) TIKLAYIN

2012-ÖMSS En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖnlisansTIKLAYIN

2012-ÖMSS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaogretim) TIKLAYIN

ÖMSS'de İkinci Atamalar Ne zaman gerçekleşecek?


Arkadaşlar bir çok üyemiz ÖMSS'de 2. atamanın ne zaman gerçekleşebileceği konusunda sorular sormaktadır. ÖMSS yönetmeliği madde 13'te belirtildiği üzere kurumlar boş kadroları her yıl ekim ayında bildirmektedirler. Bakan Fatma Şahin'in 2012 Eylül ayında belirttiği Diyanet'ten kalabilecek boş kadro sayısının fazla olacağını düşünmüyor,ek yerleştirmenin sınırlı olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla atanmak için şansın çok olacağı en yakın geniş kapsamlı 2. atamalar için ömss tercihleri 2012 Kasım,Aralık ayları içerisinde yapılacağı düşünülmektedir. Tabi bürokrasinin işleyişine göre 2.atamalar 2013 yılına sarkabilir.Konuya ilişkin ilgili ömss yönetmeliği aşağıdadır.

MADDE 13 ‒ (1) Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için özürlü memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın resmi internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının “Özürlü Personel İşlemleri ” başlıklı bölümünde yer alan “ÖMSS veya Kura Sonucuna Göre Yerleştirme Yapılması Talep Edilen Kadrolara İlişkin Bilgi Formu”ndaki bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar on-line olarak Başkanlığa gönderir.
(2) Bildirimi yapılan kadroların yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, Başkanlığa süresi içerisinde, doğru ve eksiksiz olarak bildirilmiş olması şarttır.