Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Kamu Kurumlarının Özürlü Memur Alım Sınavlarında Çıkmış Sorular ve Cevapları

 1. #1

  Kamu Kurumlarının Özürlü Memur Alım Sınavlarında Çıkmış Sorular ve Cevapları

  Sponsorlu Bağlantılar

  Milli Eğitim Bakanlığı
  Lisans ve Önlisans Mezunları
  Tarih:04.07.2010
  MEMUR (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER (A KiTAPÇIĞI)

  1. “Kurum” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
  “Vapur dumanı ve baca kurumuyla saçlarım
  kapkara olmuştu.” cümlesindeki anlamıyla
  kullanılmıştır?
  A) Toplumun temel kurumlarından biri de ailedir.
  B) Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürürdü.
  C) Bütün kurumlarıyla devlet değişim içindedir.
  D) Yüzüne kurum sürüp çeşmeye giderdi.
  2. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler
  bir arada kullanılmıştır?
  A) Başımızı sokacak iyi kötü bir evimiz vardı.
  B) Bu kalemle ancak bu kadar yazılır.
  C) Yalının en güzel ve geniş odası bizimdi.
  D) Yavaş adımlarla arkasına bakmadan gidiyordu.

  3. “Hiçbir şey düşünmeden...” cümlesi aşağıdakilerin
  hangisiyle tamamlanırsa cümle “şansı
  yaver giden bir insanın durumu”nu anlatır?
  A) birilerinin fikrini almadan karar verebileceğimi
  sanmıyorum.
  B) hemen karar verebilen insanlara hayret ediyorum.
  C) başladığım bu işte bu kadar başarılı olabileceğimi
  tahmin bile etmemiştim.
  D) giriştiğim tüm işlerde hayal kırıklığına uğradım.

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma
  yapılmıştır?
  A) Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey
  kalpleri birbirine bağlamaz.
  B) Düşüncenin gerçek özgürlüğü, belli kalıplar
  içinde düşünmemektir.
  C) Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük
  yoktur.
  D) Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz
  sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım
  bozukluğu vardır?
  A) Takvimin yapraklarını iki gündür koparmadım.
  B) Karşılıklı mektuplaşmaları üç yıl sürdü.
  C) Yurdumuzda her mevsim denize girilir.
  D) Lambayı pencerenin karşısına astı.

  6. “Eyvah, çocuk düştü ()” cümlesinde yay ayraçla
  belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden
  hangisi getirilmelidir?
  A) . B) , C) ! D) ?

  7. Bugünkülerin şiirlerini okurken bunlar yarına
  kalabilecek, yarın da okunabilecek şiirlerdir,
  diyemiyorum. Bilirsiniz ki gençlerden yana
  olmayı severim ama olamıyorum artık. İçime
  şüphe girdi bir kere. Genç şairler arasında da
  umut beslediklerim var ama ilk okuduğumda
  hoşuma gitmiş olsa dahi daha sonraları hiçbirinin
  şiirini hatırlayamıyorum. Şiir, güzel eser
  bizde bir iz bırakmalı değil mi? Yeni şiirler bırakmıyor
  o izi.
  Parçada yazar hangi durumdan yakınmaktadır?
  A) Yeni şiirde anlam yerine biçime önem verilmesinden
  B) Şiirlerin etkileyici ve kalıcı özellik göstermemesinden
  C) Genç şairlerin geleneği hiçe sayıyor olmalarından
  D) Şiirde konu seçimine gereken özenin gösterilmemesinden

  8. Bu dünyada başarı kazanmış bir kişi olarak
  yaşamak istersen hayatın gerçeklerini öğrenmen
  gerekir. Hepimizin sınırlamalarımıza
  rağmen bazı yeteneklerle zenginleşmiş olduğumuzu
  bilmemiz dengeyi sağlar. Bu mirası
  inkâr etmeye kalkışmak her girişimden yenik
  çıkmamıza sebep olur. Oysa kişiliğimize,
  başkalarının yaşamına göre şekil vermeye çalışmak
  yerine kendi yeteneklerimizi kabul eder
  ve onları geliştirirsek mutluluğa ulaşmamız
  kolaydır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta verilen
  öğütlerden biri değildir?
  A) Kendine güvenerek ve kendinin farkına vararak
  adım atmalısın.
  B) Mutlu olmak istiyorsan başkaları gibi olmamaya
  çalışmalısın.
  C) Başarıya ulaşmak için yeteneklerin doğrultusunda
  ilerlemelisin.
  D) Yeteneklerinin seni herkesten üstün yaptığını
  bilip ona göre hareket etmelisin.

  9. Kitap, bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında
  insanın edindiği tecrübeler, ne kadar
  azdır! Oysaki, şiirler ve romanlar, yaratıcılarının
  türlü iş tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla
  zenginleşir; onlarla eksiklerimizi gideririz. Bir
  şeyler öğrenmek için roman veya şiir okuduğumuzu
  sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek,
  bazı doğruları göstermek amacı ile yazmamıştır
  ki.
  Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Sanat eseri yaratmanın zorluğuna
  B) Kimsenin öğrenmek için okumadığına
  C) Sanatçıların öğüt vermek amacıyla yazmadığına
  D) Okuyucunun kitaplar aracılığıyla yazarın tecrübelerinden
  yararlandığına

  Sahipsiz, çaresiz ve yalnız dolanıyordum, göz
  gözü görmeyen sis bulutunda. Üstümde ağır
  bir yük taşıyor gibi adımlarımı ağır basıyordum.
  Ne yaptığımı bilir bir görüntüm vardı
  ama hiçbir şey bilmiyordum. Sorular vardı cevaplanması
  gereken. Ve ben, soruları dur durak
  bilmeden kovalarken bulmuştum kendimi.
  Bu paragraftaki kişi için aşağıdakilerden hangisi
  söylenemez?
  A) Ne yapacağını bilmez bir hâlde olduğu
  B) Yalnız kalmaktan korktuğu
  C) Sıkıntılı bir dönemden geçtiği
  D) Sorularına cevap aramaya çalıştığı

  11. Mustafa’ya öğretmeni tarafından “Kemal” adı,
  hangi okuldaki öğrenimi sırasında verilmiştir?
  A) Mahalle Mektebi
  B) Şemsi Efendi İlkokulu
  C) Selanik Askerî Rüştiyesi
  D) Manastır Askerî İdadisi

  12. İzmir ve çevresi ile Trakya’nın Yunanistan’a
  verilmesi kararı, aşağıdakilerin hangisinde
  alınmıştır?
  A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda
  B) Paris Barış Konferansı’nda
  C) Mudanya Konferansı’nda
  D) Londra Konferansı’nda
  13. Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerarası
  alanda imzaladığı ilk siyasi antlaşma, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Lozan Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Ankara Antlaşması
  14. TBMM Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesini
  hangi tarihte vermiştir?
  A) 5 Ağustos 1921 B) 19 Eylül 1921
  C) 26 Ağustos 1922 D) 9 Eylül 1923

  15. Lozan Barış Antlaşması görüşmelerine katılan
  Türk heyetinin başkanı, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Rauf Bey
  B) Fevzi Paşa
  C) İsmet Paşa
  D) Mustafa Kemal Paşa
  16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde
  kurulan siyasi partilerden (fırka) biri değildir?
  A) İttihat ve Terakki Fırkası
  B) Cumhuriyet Halk Fırkası
  C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  17. Türk Medenî Kanunu, hangi ülkenin medeni
  kanununun yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur?
  A) Almanya B) Fransa
  C) İsviçre D) İtalya
  18. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında
  tarım alanında gerçekleştirilen yeniliklerden
  biri değildir?
  A) Kooperatifçiliğin özendirilmesi
  B) Aşar vergisinin kaldırılması
  C) Etibankın kurulması
  D) Ziraat okullarının açılması

  19. Türkiye’de yeniliklerin ve gelişmelerin sürekliliği,
  aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin
  doğrudan bir gereğidir?
  A) Laiklik B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik D) İnkılapçılık

  20. Atatürk’ün geçici kabri aşağıdaki yerlerden
  hangisidir?
  A) Anıtkabir
  B) Etnografya Müzesi
  C) Dolmabahçe Sarayı
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
  21. Kamu kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade
  eder?
  A) Aynı meslekte çalışanları
  B) Sivil toplum kuruluşlarını
  C) Devlet çalışanlarını
  D) Toplumun tümünü
  22. Aşağıdakilerden hangisi, vatandaşların ülke
  yönetimine katılımını sağlayan haklardandır?
  A) Seçme ve seçilme hakkı
  B) Sosyal güvenlik hakkı
  C) Mülk edinme hakkı
  D) Yerleşme ve seyahat hakkı

  23. I- Cumhurbaşkanı
  II- Türkiye Büyük Millet Meclisi
  III- Bakanlar Kurulu
  T.C. Devleti’nde “yürütme” yetkisi ve görevi
  yukarıda verilenlerden hangilerine aittir?
  A) I - II B) I - III
  C) II - III D) I - II - III

  24. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin temel
  amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ülke güvenliğinin sağlanması
  B) Devlet otoritesinin güçlendirilmesi
  C) Bütün insanların onurlu bir yaşama sahip olması
  D) İnsanların toplum kurallarına uygun davranması

  25. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın
  öncelikli gereklerinden biridir?
  A) Kişilere sosyal güvenlik sağlanması
  B) Dinin, devlet işlerine karıştırılmaması
  C) Kişilerin düşünce özgürlüğüne sahip olması
  D) Devlet yöneticilerinin millet tarafından seçilmesi
  26. Yer şekilleri ve iklim özellikleri dikkate alındığında
  aşağıdaki illerin hangisinde heyelan
  olaylarının daha az yaşandığı söylenebilir?
  A) Konya B) Artvin
  C) Rize D) Zonguldak

  27. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde sanayi faaliyetleri
  daha çok gelişmiştir?
  A) Konya B) İzmit
  C) Erzurum D) Sivas

  28. Aşağıdaki illerden hangisi Batı Anadolu Deprem
  kuşağının etkisi altındadır?
  A) Bingöl B) Amasya
  C) Muş D) Aydın

  29. Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin ekimi
  ve üretimi Tarım Bakanlığının belirlediği yerlerde
  özel izinle yapılmaktadır?
  A) Arpa B) Buğday
  C) Haşhaş D) İncir

  30. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin delta ovalarına
  örnek gösterilemez?
  A) Çukurova
  B) Bafra Ovası
  C) Erzincan Ovası
  D) Büyük Menderes Ovası
  31. 75 + 2 243 - 5 48 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 3 B) 3 3 C) 7 3 D) 18 3
  32. Aşağıdakilerden hangisi ile 3

  31. 75 + 2 243 - 5 48 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 3 B) 3 3 C) 7 3 D) 18 3

  32. Aşağıdakilerden hangisi ile 3 2
  4 3
  kesirleri arasındadır?
  A) 34
  17 B) 27
  17 C) 24
  17 D) 0
  12 7

  33. x / 3(Mod 7) olduğuna göre, x’in değeri aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?
  A) 14 B) 17 C) 21 D) 25

  34. Bir toptancı herbirinde 60 kalem bulunan
  3 kutu kalemi 400 TL’ye satın almıştır. Her bir
  kalemden 1 TL kâr etmesi için bu toptancı
  kalemlerin tamamını kaç TL’ye satmalıdır?
  A) 460 B) 540 C) 580 D) 620

  35. Kerem ile annesinin şimdiki yaşlarının toplamı
  31’dir. 2 yıl sonra annesinin yaşı Kerem’in
  yaşının 4 katına eşit olacağına göre, Kerem
  şimdi kaç yaşındadır?
  A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

  36. Bir geziye katılan öğrencilerin % 80’i müze ziyaretine,
  geriye kalanı alışveriş yapmaya gitmiştir.
  Alışveriş yapmaya 6 kişi gittiğine göre,
  bu geziye kaç kişi katılmıştır?
  A) 30 B) 24 C) 20 D) 18

  37. s_Ai = 3 ve s_Bi = 8 olduğuna göre,
  s_A # Bi kaçtır?
  A) 5 B) 11 C) 17 D) 24

  38. Çevresi 36 cm olan bir dikdörtgenin kısa
  kenarının uzunluğu, uzun kenarının uzunluğunun
  yarısına eşittir. Bu dikdörtgenin alanı kaç
  santimetrekaredir?
  A) 72 B) 54 C) 48 D) 36

  39. Bir torbada aynı niteliklerde 2 sarı, 4 yeşil ve
  6 mavi bilye bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele
  çekilen bir bilyenin mavi veya yeşil renkli
  olma olasılığı nedir?
  A) 6 1
  B) 11
  2 C) 2 1
  D) 6 5

  40. 451a sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi
  için a en küçük kaç olmalıdır?
  A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

  41. “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı
  gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde
  hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
  tanınamaz.”
  Yukarıda açıklanan Türk Millî Eğitiminin Temel
  İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fırsat ve imkân eşitliği
  B) Genellik ve eşitlik
  C) Eğitim hakkı
  D) Yöneltme

  42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
  Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarıyla
  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Devlet memurları amirler tarafından verilen
  görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin
  iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine
  karşı sorumludurlar.
  B) Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa,
  kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine
  aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı
  o emri verene bildirir.
  C) Amir, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik
  hükümlerine aykırı olan emrinde ısrar eder ve
  bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri
  yapmaya mecbur değildir.
  D) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette
  yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan
  kurtulamaz.

  43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
  bu Kanun’un kapsamına dâhil kurumlarda yönetim,
  icra, büro ve benzeri hizmetleri gören
  ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen
  memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil
  eder?
  A) Teknik Hizmetler Sınıfı
  B) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
  C) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
  D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

  44. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
  aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına
  verilen disiplin cezalarından biri değildir?
  A) Uyarma
  B) Kınama
  C) Aylıktan kesme
  D) Derece ilerlemesinin durdurulması

  Sorun cevaplayalım


  45. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
  Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre faksla yapılan
  yazışmaların, kaç gün içerisinde resmî
  yazı ile teyidinin yapılması gerekir?
  A) Üç B) Beş C) Yedi D) On

  46. Yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili olarak
  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Üstlere “Ali Bey, Müdür Bey” diye, akranlara
  ya da astlara ise “beyefendi/hanımefendi” diye
  hitap edilmelidir.
  B) Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma
  hakkı asta ya da telefon edilene aittir.
  C) Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyareti
  yapılmalıdır.
  D) Üstlerin makamında oturacağınız koltuk işaret
  etmediği sürece masaya en yakın sağ (üste
  göre sol) koltuktur.

  47. Doğru ve sağlıklı bir iletişim için “geri
  bildirim”de yer alması gereken aşağıdaki özelliklerden
  hangisi yanlıştır?
  A) Önce üzerinde fikir birliği olmayan noktaları,
  sonra anlaşılan noktaları açıklığa kavuşturmak
  B) Kodu açılan mesaj ile kodlanan mesajın anlam
  bütünlüğünü kontrol etmek
  C) Duygusal gerginliğin bedene ve ses tonuna
  yansımasını önlemek
  D) Ana konuyu kaçırmamak ve özetlemeler yapmak

  48. Verimli çalışmanın birinci esası aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Doğru işi yapmak
  B) İşi doğru yapmak
  C) Doğru personeli seçmek
  D) Çalışanların sadece bedeninin değil, beynini,
  zihnini ve zekâsını da işin içine katmak

  49. “Örgütlerin, yalnızca kendi çıkarları için değil
  toplumun ve çevrenin çıkarlarını da gözetmesi
  gerekir. Kaliteli ürün ve hizmet üretmek, çevre
  sorunlarına duyarlı olmak, halkın istek ve
  şikâyetlerini dikkate almak, çalışanların hak ve
  hukukuna saygılı olmak, çalışanların kararlara
  katılımını sağlamak, sosyal, kültürel ve eğitsel
  etkinliklere yer vermek” bir örgütün hangi işlevleri
  arasında yer alır?
  A) Denetleme
  B) Propaganda
  C) Sosyal sorumluluk
  D) Reklam ve pazarlama

  50. Aşağıdakilerden hangisi örgütün kültürel yapısının
  işlevleri arasında yer almaz?
  A) Çalışanların örgütsel sorunlarına çözüm bulmak
  B) Çalışanları, paylaştıkları örgütsel kültür yoluyla
  örgüte bağlamak
  C) Örgütün hiyerarşik yapısının gücünü, kültürel
  yapı ile destekleyerek yönetime kolaylık
  sağlamak
  D) Çalışanları, örgütsel kültürle bütünleştirmekten
  ziyade, kendi kültürlerini ön planda tutmalarını
  sağlamak

  PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI
  4. GRUP: MEMUR (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER)
  A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
  1. D, 2.A, 3.C,4.A, 5.B 6.C 7.B 8.D 9.A 10.B 11.C 12.B 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.C 19.D 20.B 21.D 22.A 23.B 24.C 25.A 26.A 27.B 28.D 29.C 30.C 31.B 32.C 33.B 34.C 35.A 36.A 37.D 38.A 39.D 40.C 41.B 42.C 43.C 44.D 45.B 46.D 47.A 48.A 49.C
  50. D

 2. #2
  Milli Eğtim Bakanlığı 04.07.2010
  Lise ve Dengi
  HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A Kitapçığı
  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulmak”
  sözcüğü “Böylece yılın ortasını bulduk.” cümlesindeki
  anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Sen otur ye, ben yatarken bir şeyler bulur yerim.
  B) Bir konu bulmak için bütün kaynaklara baktım.
  C) Sebzelerin en tazesini bu manavda buluruz.
  D) Sabahtan beri yazdıklarımız otuzu buldu.
  2. “İnsanlar görüyorum, yangından kaçar gibi
  kaçıyorlar vazifeden.” cümlesindeki altı çizili
  kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sorumluluk B) Görev
  C) Mesuliyet D) Doğruluk
  3. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi
  bir şarta bağlıdır?
  A) Seni gördüğüme çok sevindim.
  B) Bu akşam kardeşim gelecek.
  C) Düzenli çalışsaydı başarılı olurdu.
  D) Ekmeği, kızartmak için dilimledi.
  4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “İnsanın sıkıntılı
  günü sürüp gitmez, sıkıntıların ardından
  keyifli günler mutlaka gelir.” anlamındadır?
  A) Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.
  B) Güneş balçıkla sıvanmaz.
  C) Güzün gelişi yazdan bellidir.
  D) Kara gün kararıp kalmaz.
  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyla
  ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Sevgiden daha güzel bir şey var mı?
  B) Sen de bize katılmazmısın?
  C) Onu görmeye gitmeyecek miyiz?
  D) Dün beni arayan sen miydin?
  6. Düşünme insana üç üstünlük sağlar () iyi
  görmek () iyi konuşmak () iyi eylemde
  bulunmak ()
  Bu cümledeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki
  noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
  A) ( (,) (,) (...)
  B) ( (,) (,) (.)
  C) ( ( ( (.)
  D) ( ( ( (...)
  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz
  sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım
  bozukluğu vardır?
  A) Kaldırımlara park edilen taşıt araçları, trafiği
  aksatıyordu.
  B) Bahçeye diktiğimiz rengârenk çiçekleri zevkle
  seyrettik.
  C) Çok gayret gösterdi ama yarışı kazanamadı.
  D) Onunla bir toplantıda tanışmıştık.
  8. (I) Deneme çok heyecan verici bir tür, çünkü
  onunla her şey yapılabiliyor. (II) Alabildiğince
  öznelleşebiliyor yazar, bazen de neredeyse bilimsel
  ölçüde nesnel olabiliyor. (III) Deneme,
  öğretici bir metin türüdür. (IV) Deneme yazarı
  isterse öykü de kurgulayabiliyor ya da şiirsel
  bir dile kapılabiliyor.
  Numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin
  akışını bozmaktadır?
  A) I B) II C) III D) IV
  9. Aramıza dağlar girmiş koskoca
  Meraklanma, gönlüm dağlardan yüce
  Bir gün değil, beş gün değil, her gece
  Yatağıma yatar yatmaz ordayım
  Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özlem B) Pişmanlık
  C) Doğa sevgisi D) Mutluluk
  HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A
  3
  10. Bize dış dünyayı duyuran tasvirlerde daima
  bir hakikate uygunsuzluk vardır. Bunun için
  garip benzetmelere, uygun değil demek doğru
  olmaz. Hayallerinizi aydınlatıyor mu, size bir
  fikir veriyor mu, kâfi. Fazlasını aramayın, ona
  güzel diyebilirsiniz.
  Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Tasvirlerdeki benzetmeler her zaman gerçekle
  uyumlu olmalıdır.
  B) Bir eser için “güzel” nitelemesi yapabilmek kişinin
  beklentisine bağlıdır.
  C) Güzel tasvirler hiçbir zaman hatırımızdan silinmez.
  D) Tasvirlerin hayal dünyamıza ışık tutabilmeleri
  güzel sayılmaları için yeterlidir.
  11. Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik şehri, bugün
  hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
  A) Bulgaristan B) Yunanistan
  C) Arnavutluk D) Karadağ
  12. Mustafa Kemal, Millî Mücadele Döneminde
  aşağıdaki şehirlerin hangisinde kongre (büyük
  toplantı) düzenlemiştir?
  A) Erzurum B) Kayseri
  C) Adana D) İzmir
  13. Mehmet Akif Ersoy kimdir?
  A) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
  B) Mustafa Kemal’in ilkokul öğretmenidir.
  C) Doğu Cephesi komutanıdır.
  D) İstiklal Marşı’nın yazarıdır.
  14. Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği
  bayram, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
  Bayramı
  B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  C) Bahar Bayramı
  D) Ramazan Bayramı
  15. Aşağıdaki devlet adamlarımızdan hangisinin
  soyadı “Atatürk”tür?
  A) Kâzım Karabekir
  B) Mustafa Kemal
  C) İsmet İnönü
  D) Kenan Evren
  16. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk başbakanı,
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsmet İnönü
  B) Bülent Ecevit
  C) Adnan Menderes
  D) Süleyman Demirel
  17. Yeni Türk alfabesi, aşağıdaki hangi harflerden
  yararlanılarak hazırlanmıştır?
  A) Kril harfleri B) Arap harfleri
  C) Latin harfleri D) Çin harfleri
  18. Aşar vergisinin kaldırılması, aşağıdaki alanlardan
  hangisinde iyileşme sağlamıştır?
  A) Ticaret B) Madencilik
  C) Sanayi D) Tarım
  19. 1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslamdır.”
  maddesinin çıkarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
  hangisiyle doğrudan ilgilidir?
  A) Laiklik B) Halkçılık
  C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik
  20. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci cumhurbaşkanı,
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kenan Evren B) Kâzım Karabekir
  C) İsmet İnönü D) Celal Bayar
  4
  HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A
  21. Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde,
  halkın benimsediği genel düşünce, ortak
  kanaat aşağıdaki terimlerden hangisiyle
  ifade edilir?
  A) Bürokrasi B) Kamuoyu
  C) Egemenlik D) Siyasi Parti
  22. Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardandır?
  A) Seçme ve seçilme hakkı
  B) Sendikalaşma hakkı
  C) Sosyal güvenlik hakkı
  D) Dilekçe hakkı
  23. Aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan özgürlüğünün
  gereği olan bir durum değildir?
  A) Kişilerin, inandıkları dinin gereklerini yerine
  getirebilmesi
  B) Devletin siyasi düzeninin dini ilkelere dayandırılması
  C) Kişilerin, bir dine inanma konusunda serbest
  olması
  D) Kişilerin inançlarına saygı duyulması
  24. Bir toplumda insan haklarının kullanılması ve
  korunması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle
  sağlanır?
  A) Hukuk kurallarıyla
  B) Mesleki kuruluşlarla
  C) Sivil toplum örgütleriyle
  D) Gelenek ve göreneklerle
  25. Ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
  ait olan kanun yapma yetkisi aşağıdakilerden
  hangisi ile ifade edilir?
  A) Yürütme B) Yargı
  C) Basın-yayın D) Yasama
  26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hızlı nüfus
  artışının beraberinde getirdiği sorunlardan biridir?
  A) Ortalama insan ömrünün uzaması
  B) Doğum oranının yüksek olması
  C) Doğal afetlerin yaşanması
  D) İç göçlerin yaşanması
  27. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege Bölgesi
  kıyılarından denize ulaşır?
  A) Kızılırmak B) Gediz Nehri
  C) Göksu Nehri D) Çoruh Nehri
  28. Yurdumuzun orman bakımından en zengin
  bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ege Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi
  C) Karadeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi
  29. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunudur?
  A) Toprak kirliliği
  B) Kar yağışları
  C) Ağaçlandırma faaliyetleri
  D) Sulak alanların korunması
  30. Türkiye’de en uzun gündüz aşağıdaki tarihlerin
  hangisinde yaşanır?
  A) 21 Mart B) 21 Haziran
  C) 23 Eylül D) 21 Aralık
  31. İki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
  A) 10 B) 11 C) 15 D) 19
  HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A
  5
  32. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar
  basamağındaki rakamının basamak değeri en
  büyüktür?
  A) 629 B) 564 C) 485 D) 358
  33. Matematik sınavından Yusuf 85, Ali 65 puan almıştır.
  Ali’nin puanı, Yusuf’un puanının kaçta
  kaçıdır?
  A) 5 1
  B) 3 2
  C) 4 3
  D) 17
  13
  34. Bir sınıfta 9 tane sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci
  oturduğuna göre, bu sınıfta kaç öğrenci
  vardır?
  A) 11 B) 14 C) 16 D) 18
  35. 8 düzine balon 5 çocuğa dağıtılacaktır. Bu balonların
  6 tanesi patlak çıkmıştır. Kalan balonlar
  eşit sayıda dağıtıldığında her bir çocuğa
  kaç balon düşer?
  A) 12 B) 13 C) 18 D) 19
  36. Daktiloda 1 dakikada en çok 58 kelime yazabilen
  bir sekreter, 1914 kelimelik bir raporu
  en az kaç dakikada yazar?
  A) 30 B) 33 C) 35 D) 36
  37. İç açılarından ikisinin ölçüleri 42º ve 58º olan
  bir üçgenin üçüncü iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
  A) 80 B) 90 C) 100 D) 110
  38. Eni 120 m, boyu 170 m olan dikdörtgen şeklindeki
  bir bahçenin etrafı 7 sıra dikenli tel ile
  çevrilecektir. Bunun için en az kaç metre dikenli
  tel gerekir?
  A) 2300 B) 2980 C) 4060 D) 5140
  39. y 7 3
  - cebirsel ifadesinin y = 4 için değeri
  kaçtır?
  A) 19 B) 20 C) 34 D) 57
  40. 9 10
  9 - 9 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 9 1
  - B) 10
  1 - C) 10
  9 D) 10
  19
  41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ilk
  defa göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine
  tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde
  o yere hareket ederek belli yol süresini
  izleyen iş günü içerisinde göreve başlamak
  zorundadırlar?
  A) 7 B) 10 C) 15 D) 20
  42. “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar,
  herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin
  yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta
  bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken
  dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
  inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar;
  hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
  beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere
  katılamazlar.”
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
  yukarıda Devlet memurlarının ödevler ve sorumluluklarından
  hangisi tanımlanmıştır?
  A) Sadakat B) Tarafsızlık
  C) Davranış D) İş birliği
  HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A
  43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
  her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak,
  müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek
  görevini yapan memurlar hangi hizmet sınıfını
  teşkil eder?
  A) Teknik Hizmetler Sınıfı
  B) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
  C) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
  D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
  44. Aşağıdakilerden hangisi çalışma düzenini bozucu
  ve verimi düşürücü bir disiplin anlayışıdır?
  A) Çalışanlara örnek olmak suretiyle, hata yapmaktan
  korumak
  B) Yanlış hareket edenlerin davranışlarını düzeltmek
  C) Cezalandırıcı, ayıplayıcı yaklaşım içinde olmak
  D) Düzeltici ve eğitici bir amaç gütmek
  45. Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişim kurmanın
  bireye kazandırdıklarından değildir?
  A) Birlikte çalışılan insanları yönetmede ve yönlendirmede
  daha çok zaman, enerji ve çaba
  harcamak zorunda kalmak
  B) Başkalarını daha iyi anlamak ve kendinizi
  daha iyi anlatabilmek
  C) Başkalarının önünde özgüvenle konuşabilmek
  D) Öfke, korku ya da çekingenliği alt edebilmek
  46. İletişim sürecinde, iletiyi (mesaj) oluşturan ve
  bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran öge aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Alıcı B) Mesaj
  C) Geri bildirim D) Kaynak (verici)
  47. Verimlilik artışını engelleyen nedenlerden en
  önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eğitimsizlik
  B) Tembellik
  C) Gönülsüzlük
  D) Yöneticinin baskıcı tutumu
  48. Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen
  yazılı kurallardan değildir?
  A) Tüzükler B) Yönetmelikler
  C) Yönergeler D) Görenekler
  49. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların bir iş yerinde
  çalışmalarını kolaylaştıran ve onlara hareket
  ekonomisi sağlayan esaslardan değildir?
  A) İki el farklı zamanda başlamalı, farklı zamanda
  hareketleri tamamlamalı
  B) İşe başlamadan önce kullanılacak araç normal
  çalışma düzeni içinde dizilmeli
  C) Sürekli ve ahenkli çalışmayı sağlamak için yapılacak
  hareketlerin sırası düzenlenmeli
  D) Sandalye ve koltuklar kullananın boyuna, iş yerine,
  yapılan işin koşuluna ve iş türüne göre
  yükseltilmeli, alçaltılmalı
  50. Bürolarda yerleşme ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden
  hangisi yanlıştır?
  A) Yerleşme, görüş ve denetimi kolaylaştırmalıdır.
  B) Halkla iç içe olanlar, giriş katında ve kapıya yakın
  bulunmalıdırlar.
  C) Birbiriyle ilgili iş görenler birbirine uzak masa ya
  da farklı odalarda oturmalıdır.
  D) Açık bürolarda amirler personelini görecek yerlerde
  (özellikle köşelerde) ve camlı odalarda
  oturmalıdır.
  A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
  1. D
  2. B
  3. C
  4. D
  5. B
  6. B
  7. A
  8. C
  9. A
  10. D
  11. B
  12. A
  13. D
  14. A
  15. B
  16. A
  17. C
  18. D
  19. A
  20. C
  21. B
  22. C
  23. B
  24. A
  25. D
  26. D
  27. B
  28. C
  29. A
  30. B
  31. A
  32. C
  33. D
  34. D
  35. C
  36. B
  37. A
  38. C
  39. D
  40. C
  41. C
  42. B
  43. B
  44. C
  45. A
  46. D
  47. B
  48. D
  49. A
  50. C

 3. #3
  Sponsorlu Bağlantılar

  SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI
  24. GRUP: MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL)
  (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
  13 KASIM 2010 Saat: 10.30

  T.C.
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı
  KİTAPÇIK
  TÜRÜ
  A
  CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
  1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
  2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
  3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
  ÖRNEK KODLAMA:
  SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
  1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
  2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
  3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
  4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
  2
  MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
  A
  1. Trablusgarp Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
  A) Almanya - Rusya
  B) Almanya - Fransa
  C) Osmanlı - İtalya
  D) Osmanlı - Rusya
  2. Osmanlı Devleti Mısır’a yeniden egemen olmak
  için Birinci Dünya Savaşı’nın hangi cephesinde
  savaşmıştır?
  A) Çanakkale Cephesi B) Kafkasya Cephesi
  C) Kanal Cephesi D) Galiçya Cephesi
  3. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal eden devlet
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rusya B) Yunanistan
  C) İngiltere D) Fransa
  4. Millî Mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun anlatıldığı ‘‘Nutuk’’ adlı eserin yazarı,
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İsmet İnönü
  B) Kâzım Karabekir
  C) Halide Edip Adıvar
  D) Mustafa Kemal Atatürk
  5. Millî Mücadele Döneminde Sivas’ta bir kongrenin
  düzenlenmesi kararı, aşağıdakilerin hangisinde
  alınmıştır?
  A) Erzurum Kongresi’nde
  B) Amasya Genelgesi’nde
  C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  D) Büyük Millet Meclisinde
  6. Mustafa Kemal Paşa’ya hangi başarısından dolayı ‘‘Gazilik’’ unvanı verilmiştir?
  A) 31 Mart Olayı’nı bastırması
  B) Sakarya Meydan Savaşı’nı kazanması
  C) Ankara’da Büyük Millet Meclisini açması
  D) Muş ve Bitlis illerini Rus işgalinden kurtarması
  7. Atatürk Döneminde çıkartılan aşağıdaki kanunlardan
  hangisi kadın hakları ile ilgili yenilikler
  getirmiştir?
  A) Kabotaj Kanunu
  B) Soyadı Kanunu
  C) Türk Medeni Kanunu
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  8. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı üyesi değildir?
  A) Türkiye B) İran
  C) Pakistan D) Irak
  9. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin amaçlarından
  biridir?
  A) Millî kültürü geliştirmek
  B) Okur-yazar oranını yükseltmek
  C) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  D) Ülkede din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak
  10. Atatürk’ün naaşı için geçici kabir olarak kullanılan
  Etnografya Müzesi, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?
  A) Ankara B) İstanbul
  C) İzmir D) Yalova
  MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
  A
  3
  11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin
  özelliklerindendir?
  A) Bir kişinin egemenliğine dayanması
  B) Yönetim gücünün babadan oğula geçmesi
  C) Millet egemenliğinin esas olması
  D) Ülke yönetiminde sadece zenginlerin söz sahibi
  olması
  12. Aşağıdakilerden hangisi, seçimle iş başına gelmez?
  A) Milletvekili B) Muhtar
  C) Belediye başkanı D) Kaymakam
  13. Devletin yol, su, kanalizasyon, elektrik, hastane, okul vb. kamu hizmetlerini yürütebilmesi için vatandaşlarından
  topladığı paraya ne denir?
  A) Seçim B) Vergi
  C) Yasa D) Hak
  14. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir?
  A) Eğitim
  B) Yaşama
  C) Özel hayatın gizliliği
  D) Her istediğimizi sınırsızca yapabilme
  15. İnsan olma bilinci kazanmış bir kişiden, aşağıdaki
  davranışlardan hangisini yapması beklenir?
  A) Kişilere, ekonomik durumlarına göre davranması
  B) İnsanlara kırıcı davranışlarda bulunması
  C) İnsan haklarına saygılı olması
  D) Doğal çevreyi kirletmesi
  16. Aşağıdakilerden hangisi sönmüş volkanik dağdır?
  A) Bolkar Dağları B) Erciyes Dağı
  C) Canik Dağları D) Yıldız Dağları
  17. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Akdeniz’e ulaşır?
  A) Gediz B) Bakırçay
  C) Göksu D) Sakarya
  18. Aşağıdaki illerden hangisi daha çok göç alır?
  A) İzmir B) Uşak
  C) Sinop D) Muş
  19. Aşağıdakilerden hangisi çeltik bitkisinden elde edilir?
  A) Buğday B) Arpa
  C) Pamuk D) Pirinç
  20. Truva Antik Kenti hangi ilimizin sınırları içindedir?
  A) Malatya B) Yozgat
  C) Çanakkale D) Diyarbakır
  21. “Karışmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
  “müdahale etmek, araya girmek” anlamında
  kullanılmıştır?
  A) Bütün yazılar birbirine karışmış görünüyordu.
  B) Sokaktaki tartışmaya etraftakiler de karıştı.
  C) Nihayet doğru bir karar verip insan içine karıştın.
  D) Hava yine karıştı, iyi ki montlarımızı almışız.
  4
  MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
  22. 1- başarısı
  2- takımın
  3- hepimizi
  4- sevindirdi
  5- millî
  Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı
  bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl
  olur?
  A) 4 - 2 - 5 - 1 - 3
  B) 1 - 4 - 3 - 5 - 2
  C) 3 - 4 - 1 - 2 - 5
  D) 5 - 2 - 1 - 3 - 4
  23. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi
  bir koşula bağlıdır?
  A) Yerimden kımıldayacak hâlde değilim.
  B) Düğünden dokuz ay sonra evlerini değiştirdiler.
  C) Yağmur yağarsa köylüler sevineceklerdir.
  D) İstiyorum ki ben de sizinle olayım.
  24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bir yazının giriş
  cümlesi olmaya uygundur?
  A) İnsanlık bu türden buluşları nesilden nesile aktararak
  bugünlere gelmiştir.
  B) Sanat bize hayatı, kâinatı, insanı yeni bir ışık içinde gösterir.
  C) Çünkü demiri bulmak ve işlemek taşa göre daha zordur.
  D) Bunun için de çalışılacak zamanı, yapılacak işi belirleyip sınırlamak gerekir.
  25. Öfkeli anlarımızda aklımızın değil, duygularımızın
  kontrolü altında olduğumuzdan sağlıklı
  kararlar alamayız. Böyle zamanlarda davranışlarımızın
  sonuçlarını hesap edemeyiz. Böylece
  bu ölçüsüz, yanlış davranışlarımızın sonuçlarına
  katlanmak ve bedelini ödemek zorunda
  kalırız.
  Bu paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen atasözü,
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zararın neresinde dönülürse kârdır.
  B) Yanlış hesap Bağdat’tan döner.
  C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
  D) Yüksek dağın başı dumanlı olur.
  26. Küçük dalları yeniden yeşerir.
  Çimene pembe çiçekler dökülür,
  Öteden bir kuzu, bir bağ gözükür,
  Ta uzakta meleşir kuzular...
  Bu şiirde aşağıdaki mevsimlerden hangisi anlatılmıştır?
  A) İlkbahar B) Yaz
  C) Sonbahar D) Kış
  27. (1) Küçük çocuk hemen kalkıp koşa koşa kemanını
  getirdi. (2) Kendinden geçercesine çalmaya
  başladı. (3) Anlatamadığı birçok şeyi piyanosuyla
  dile getirirdi. (4) Kemanı çalarken çocuğun yüzünde bazen bir umut, bazen de hüzün beliriyordu.
  Bu paragrafta anlatımın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
  28. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?
  A) Kiprik B) Asfalt
  C) Yalnız D) Profesör
  29. Lafa tutmak( ) Konuşmayı uzatıp bir kimseyi işinden alıkoymak( ) meşgul etmektir( )
  Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
  aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) ( ; ) ( : ) ( ? )
  B) ( : ) ( , ) ( . )
  C) ( , ) ( ; ) ( ! )
  D) ( “ ) ( ” ) ( ... )
  30. Aşağıdakilerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan
  kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
  vardır?
  A) Hiç kimse okula gelmedi, geziye gitti.
  B) Kütüphanedeki her bir kitaba gözü gibi bakardı.
  C) Elindeki çantayı taşıyamayacak kadar yorgundu.
  D) Çocukluğumda buraları pek çok kez ziyaret etmiştim.
  MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
  5
  31. 5 elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı kaçtır?
  A) 10 B) 25 C) 32 D) 64
  32. R de 3`_ işlemi, abab2353=+- biçiminde
  tanımlanıyor. Bu işleme göre, 563 kaçtır?
  A) 23 B) 28 C) 15 D) 13
  33. İki basamaklı bir ab sayısı, rakamlarının sayı değerleri toplamının 8 katına eşittir. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 78 B) 72 C) 63 D) 54
  34. .2532--_i işleminin sonucu kaçtır?
  A) 4 B) 3 C) 1 D) 2-
  35. modx49/_i olduğuna göre, x’in değeri aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?
  A) 5 B) 18 C) 22 D) 36
  36. 1231- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1 B) 32 C) 21 D) 31
  37. x32-= olduğuna göre, x’in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
  38. 2310320+- işleminin sonucu kaçtır?
  A) 7 B) 11 C) 16 D) 17
  39. 45032+ işleminin sonucu aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) 192 B) 272 C) 292 D) 312
  40. x25311-= denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
  41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre genel olarak kaç yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilir?
  A) 21 B) 18 C) 17 D) 16
  42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre özel şartlar hariç olmak kaydıyla memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?
  A) 30 B) 35 C) 40 D) 45
  43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetleri için belirlenen istihdam şekillerinden biri değildir?
  A) Memur
  B) İşveren
  C) Geçici personel
  D) Sözleşmeli personel
  6
  MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
  44. Türkiye’de illerde uygulanan protokol düzenine
  göre aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?
  A) Vali
  B) Rektör
  C) Belediye Başkanı
  D) Mahallin en büyük komutanı
  45. Kurum ve kuruluşlarda personelin halkla ilişkileri
  genel olarak aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaz?
  A) Yüz yüze B) Telefon
  C) Dilekçe D) Telgraf
  46. Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı engelleyen tiplerden biri değildir?
  A) Saldırgan B) Uyumlu
  C) Aceleci D) Tenkitçi
  47. “Polis İmdat”ın telefonu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 110 B) 112 C) 155 D) 156
  48. Kamu yayıncılığı yapan Devlet Kuruluşu aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) TRT B) ATV C) Star D) Fox
  49. Bilgisayarla yazılan resmî yazılarda hangi yazı tipinin kullanılması esastır?
  A) Times New Roman
  B) Courier
  C) Calibri
  D) Arial
  50. Aşağıdaki aygıtlardan hangisi veri çıkış ünitesi
  olarak kullanılır?
  A) Barkod okuyucu
  B) Optik okuyucu
  C) Tarayıcı
  D) Yazıcı
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
  (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
  Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
  13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN
  SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI
  24. GRUP: MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
  A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
  1. C
  2. C
  3. B
  4. D
  5. B
  6. B
  7. C
  8. C
  9. D
  10. A
  11. C
  12. D
  13. B
  14. D
  15. C
  16. B
  17. C
  18. A
  19. D
  20. C
  21. B
  22. D
  23. C
  24. B
  25. C
  26. A
  27. C
  28. A
  29. B
  30. A
  31. C
  32. A
  33. B
  34. B
  35. C
  36. D
  37. D
  38. C
  39. A
  40. D
  41. B
  42. C
  43. B
  44. A
  45. D
  46. B
  47. C
  48. A
  49. A
  50. D

Benzer Konular

 1. 2012'de Kamu kurumlarının özürlü memur açıkları kaç kişidir?
  Konu Sahibi xcevdet Forum EKPSS-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Ocak.2012, 23:21
 2. 1982 Anayasasıyla İlgili KPSS'de Çıkmış Sorular ve Cevapları
  Konu Sahibi Defnex Forum EKPSS-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Kasım.2011, 13:06
 3. Özürlü memur alım sınavına gireceğim.Sorular KPSS gibi zormu olur?
  Konu Sahibi sınav Forum EKPSS-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Ağustos.2011, 20:56
 4. Kamu kurumları özürlü sınavlarında çıkmış soruları bulabileceğim yer varmı?
  Konu Sahibi sınav Forum EKPSS-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ağustos.2011, 13:42
 5. Özürlü Memur sınavlarında Lise düzeyine hangi sorular çıkıyor?
  Konu Sahibi Misafir Forum EKPSS-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Haziran.2011, 10:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •