Menu Right

Top Social Icons

Slider Area 1

Slider Area 2

Slider Area 3

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

HABERLER

HABERLER

EKPSS HABERLERİ

KPSS HABERLERİ

Haklar

Category 9

Category 10

KÖŞE YAZILARI


EKPSS HABERLERİ

EĞİTİM HABERLERİ

SPOR


30 Ağustos 2016 Salı

SGK'dan Bayram Öncesi Maaşlar Ödenecek Açıklaması

SGK, Kurban Bayramı Öncesi (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanlara ödeme yapacak

SGK'dan yapılan açıklama şöyle;

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinde, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıkların, her ay peşin olarak ödeneceği, gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Kurban Bayramının 12, 13, 14 ve 15 Eylül 2016 tarihlerine rastlaması nedeniyle, SGK'dan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanların 2016/Eylül dönemi gelir/aylık ödemelerinin, tahsis numarasının son rakamı; 9, 7, 5, 3 ve 1 olanların 8 Eylül 2016 tarihinde; 8, 6, 4, 2 ve 0 olanların 9 Eylül 2016 tarihinde, daha önce her ayın 8-14'ü tarihleri arasında ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ise 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında ödenecektir"

kaynak: kamu24.net

29 Ağustos 2016 Pazartesi

EKPSS ile Kültür Bakanlığı'na Atananlardan İstenen Belgeler

ÖSYM TARAFINDAN EKPSS-2016 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU.
GENEL AÇIKLAMA              :
Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç 20/09/2016 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Ankara adresine getirerek şahsen veya kanuni yakınları aracılığıyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konmaz.

Belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. (Adli Sicil Belgesinin 29/08/2016 tarihi veya sonrasına ait olması, en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun süreli olması halinde, süresinin dolmamış olması ) Başvuru yapmaları amacıyla, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

2016 EKPSS Tercih Kılavuzunun (2.3) bölümünün 11 inci maddesinde yer alan hususlara sahip olup, herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu çalışan personelin görev yaptıkları kurumu ve kadro unvanını belirtir bir dilekçe ile (EKPSS-2016 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), EKPSS – 2016 - ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı), Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az % 40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun birer fotokopisini de ekleyerek) başvurmaları yeterli olacaktır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese teslim etmeyen, posta ile yaptıkları başvuruları (20/09/2016) mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydı yapılmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların anılan Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen süreler geçmeden Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanların başvuruları esnasında bu hususu beyan etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, aynı Kanunun 125(e) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.

7. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup, ayrıca bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

8. Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:    Mustafa GENÇ            0312 312 49 05,

GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER
1) EKPSS - 2016 Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

2) EKPSS – 2016, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),

3)“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu,

4)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (*)

5)Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),

6)Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği, (*)

7)29/08/2016 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı) (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor.), (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),

8)Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti, (*) (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),

9)4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

10)Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız), (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)
11)Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız).
12)Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız)
13)Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (3 nüsha), (İndirmek için tıklayınız).

(*) Yukarıda (4), (6) ve (8) numaralı sıralarda yer alan belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulundukları yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. 

Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak tasdik işleminde, tasdik eden görevlinin adı-soyadı ve unvanı, tasdik tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.


EKPSS ile MEB'e yerleşenlerin görev öncesi nakilleri yapılabilecek

26/08/2016 2016/1 ENGELLİ PERSONEL (EKPSS-KURA) YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Sayın Yetkili,

2016/1 engelli personel (EKPSS-Kura) yerleştirilmeleri ÖSYM tarafından 24/08/2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından ilinize üst yazı ile gönderilecek olan listeler incelenerek; isimleri bulunan tüm engelli (aday) personele (ilinize yerleştirilen, ilinize yerleştirildiği halde iliniz dışında başka bir il tercihinde bulunan veya başka il'e yerleştirildiği halde ilinizi tercih eden) göreve başlatılmadan öncelikle, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere iller arası veya il içi yer değişikliği hakkından yalnızca birisinin kullanılacağına ilişkin bilgi verilmelidir. Aksi takdirde sorumluluk Valiliğinizde olacaktır.

İlinize telefon, mail diğer haberleşme araçlarıyla veya şahsen ulaşan engelli (aday) personele mağdur olmamaları açısından aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bilgi verilerek buna göre işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

1- 2016/1 EKPSS-Kura sonucu ilinize yerleştirilen ve ilinizde göreve başlamak isteyen engelli (aday) personelin Genel Müdürlüğümüz tarafından ilinize gönderilecek olan yerleştirme listesinin bulunduğu üst yazıda belirtilen tarihe kadar göreve başlatılması,

2- 2016/1 EKPSS-Kura sonucu ilinize yerleştirildiği halde başka ilde görev yapmak isteyen engelli (aday) personelin iliniz tarafından alınan il değişikliği dilekçesi, tercih sonuç belgesi ile Genel Müdürlüğümüz tarafından ilinize gönderilecek olan yerleştirme listesinin (kontrol edilerek) bulunduğu üst yazıda eki (EK-5) liste ile birlikte gereği için tercih ettiği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bilgi için ise sadece (EK-5) listenin üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

hususunda gereğini ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Merkez Atama Dairesi Başkanlığı
Taşra Atama Çalışma Birimi

www.memurlar.net
H Sınıfı Ehliyeti Sorunları Devam Ediyor!

Sitemize H sınıfı ehliyetlerin kaldırılmasıyla birlikte sık sık konu ile ilgili sorular gelmektedir. Bu hafta gelen soru üzerinden konuyu tekrar açıklamaya çalışacağız.

Takipçimiz geçtiğimiz yıl aralık ayında B sınıfı ehliyeti olan bir kişinin değiştiremeden yeni yıla girdiği için yasanın değiştiğini ve H sınıfı ehliyetin verilmeyeceğini belirterek trafik ehliyetimi değiştirmeyi istediğini belirtiyor ve talebi reddediliyor.  Takipçimiz soruyor.

ÖTV'siz araç alabilmek için hangi yolu izlemem lazım? Elimdeki raporun herhangi bir değeri kalmadı mı ? Mevcut B sınıfı ehliyetimi yeni yasaya göre belirlenen engelli B sınıfı ehliyetine dönüştürmem için izlemem gereken yol nedir? Değiştirdiğimde ÖTV indiriminden yararlanabilecek miyim?

Bilindiği üzere, 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda düzenlenen sağlık raporuna; tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir.

İl sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. Bu komisyon il sağlık müdürlüğünce uygun görülen ilçelerde de oluşturulabilir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona elektrik mühendisi dâhil edilebilir. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol edilebilir.

Sürücünün sağlık şartları ile araçta bulunması gereken özel tertibatlara ilişkin kod numaraları, sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosuna uygun olarak sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin ilgili bölümüne yazılır.

Yeni düzenleme ile H sınıfı ehliyet yürürlükten kaldırılmış ve bu düzenlemeler getirilmiştir. Engelliler 01.01.2016 tarihinden sonra alacakları özel tertibatlı araç kullanabileceğine dair rapora ilaveten İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından da Sağlık raporlarının ilgili bölümüne Özel Tertibat Kod numarasının yazılması gerekmektedir. Özel tertibatlı araç alacak engelliler ancak bu işlemden sonra sürücü belgesi almaları durumunda ÖTV indiriminden yararlanabilirler.

Bu bilgiler çerçevesinde takipçimizin özelinde bu durumdaki engelli vatandaşlarımızın yapması gerekene geldiğimizde, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız Sağlık kurulu raporunu yenileyerek, İl sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyona gitmesi Komisyondan alınacak sürücü belgesinin kot numarasını belirleyerek bunu sağlık raporunun ilgili bölümüne yazdırması gerekmektedir.

Daha sonra emniyete giderek özel donanımlı, ya da otomatik vitesli araç kullanabileceğine dair yeni sürücü belgenizi çıkardıktan sonra ÖTV istisnasından yararlanarak araç alma imkânınız olacaktır.

engellilersitesi.com


28 Ağustos 2016 Pazar

Yeni Alınacak Engelli Sağlık Raporunda İzlenecek Yol !

Mesaj : yeni alınacak engelli raporlarında izlenecek yol nasıl olur aile hekimi sevk yapıyormuş hastaneye oda yüzdelik belirtmeden olur veya olmaz diyerek il sağlık müdürlüğüne bildiriyormuş doğrumudur selamlar

CEVAP:Engelli vatandaşlarımızın, kendilerine sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri için almaları zorunlu olan sağlık Kurulu Raporu; 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine göre verilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporunun hangi sağlık kurumundan alınacağı da bu yönetmelik te belirtilmiş olup yönetmeliğin 7. Maddesi gereği belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve internet sitesinde yayımlar. Kısaca belirtmek gerekirse Tam teşekküllü devlet hastaneleri, Üniversitelerin ve Sağlık bakanlığının araştırma hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu alınabilir.

Sizin sorunuza gelecek olursak; Mehmet bey Sağlık raporu ile SağlıkKurulu Raporu farklıdır. Engellilerin sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için almaları gereken rapor Engelli Sağlık Kurulu Raporudur. Bu raporda yukarıda anlattığım şekilde alınır.

Sağlık Kurulu Raporuna itiraz

Alınan Sağlık Raporuna raporu isteyen kurum veya raporu alan bireyler itiraz edebilir. İtiraz kişinin bulunduğu ilin Sağlık İl Müdürlüğüne yapılır. Sağlık İl Müdürlüğü ilgiliyi sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın bir başka hastaneye sevk eder. 1. raporla 2. raporun aynı olması durumunda rapor kesinleşir. 2 rapor arasında fark olması durumunda Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Sağlık Raporu nereden alınır

Çeşitli iş ve işlemler için ( İşe girmek, normal ehliyet almak veya değiştirmek vb.) gerek kamu kurumlarının gerekse özel sektör yetkililerinin istemiş olduğu Sağlık Raporu ise aile hekiminden ve diğer sağlık kuruluşlarından da alınabilir.

engellilersitesi.com
2016 Eylül Evde bakım maaşı, parası yatan iller

2016 eylül evde bakım maaşı
Değerli ziyaretçilerimiz, 2016 Eylül ayı evde bakım maaşı, parası yatan iller konu başlığımıza hoş geldiniz.

Bu başlıkta 2016 Eylül ayında evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığını takip edeceğiz. Evde bakım maaşları yattıkça bu başlık altına ekleyeceğiz.Ayrıca üyelerin günlük olarak yatan illeri yazdığı engelsizdunyam.org forum sitesi ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret linki 2016 Ağustos evde bakım maaş yatan iller için TIKLAYIN 

2016 EYLÜL evde bakım maaşı yatan iller listesi
1-


Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Engelliler Dünyası - Haber ve Bilgi Portalı, powered by Blogger.